Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0246/2019Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0246/2019

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

  17.12.2019 - (2019/2945(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
  til erstatning af følgende beslutningsforslag:
  B9‑0246/2019 (S&D)
  B9‑0247/2019 (ECR)
  B9‑0248/2019 (Verts/ALE)
  B9‑0249/2019 (Renew)
  B9‑0250/2019 (PPE)

  Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, David Lega, Sandra Kalniete
  for PPE-Gruppen
  Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann
  for S&D-Gruppen
  Phil Bennion, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
  for Renew-Gruppen
  Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont, Heidi Hautala
  for Verts/ALE-Gruppen
  Anna Fotyga
  for ECR-Gruppen
  Fabio Massimo Castaldo


  Procedure : 2019/2945(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B9-0246/2019
  Indgivne tekster :
  RC-B9-0246/2019
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

  (2019/2945(RSP))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Kina, særlig beslutningen af 18. april 2019 om Kina, navnlig de religiøse og etniske mindretals situation[1], af 4. oktober 2018 om vilkårlige massetilbageholdelser af uygurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur[2], af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina[3], af 15. december 2016 om tilfældet med det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og med Ilham Tohti[4], af 10. marts 2011 om situationen og kulturarven i Kashgar (Den Autonome Uygur-region Xinjiang, Kina)[5] og af 26. november 2009 om Kina:  mindretallenes rettigheder og anvendelse af dødsstraf[6],

   der henviser til sin afgørelse om at tildele Sakharovprisen 2019 til Ilham Tohti, en uygurisk økonom, der fredeligt kæmper for uygurernes rettigheder som mindretal i Kina;

   der henviser til den fælles erklæring fra det 21. topmøde mellem EU og Kina af 9. april 2019,

   der henviser til den 37. runde i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina, som blev afholdt i Bruxelles den 1.-2. april 2019,

   der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

   der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, som blev vedtaget af Udenrigsrådet den 24. juni 2013,

   der henviser til erklæringen af 26. oktober 2018 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om situationen i Xinjiang,

   der henviser til Udenrigsrådets afgørelse af 9. december 2019 om igangsættelsen af forberedende arbejde vedrørende en horisontal sanktionsordning til bekæmpelse af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne,

   der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om en europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne[7],

   der henviser til EU's mundtlige erklæringer under punkt 4 på det 39. møde i FN's Menneskerettighedsråd den 18. september 2018 og til Det Forenede Kongeriges, Tysklands, Frankrigs, Finlands og Canadas erklæringer, hvori der blev givet udtryk for bekymring over den vilkårlige tilbageholdelse af uygurer i lejre i Xinjiang,

   der henviser til den fælles erklæring om menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang, der den 29. oktober 2019 blev afgivet af Det Forenede Kongeriges faste repræsentant ved FN på vegne af 23 stater, herunder 14 EU-medlemsstater, til FN's Racediskriminationskomité,

   der henviser til artikel 36 i Folkerepublikken Kinas forfatning, som garanterer alle borgere retten til religionsfrihed, og til artikel 4, som værner om mindretalsnationaliteters rettigheder,

   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966, som Kina undertegnede i 1998, men aldrig har ratificeret,

   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

   der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne fra 2011,

   der henviser til de afsluttende bemærkninger i rapporten om Kina fra FN's Racediskriminationskomité,

   der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

  A. der henviser til, at fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet fortsat bør stå i centrum af EU's politik over for Kina i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at værne om disse selvsamme værdier i sin optræden udadtil og Kinas tilsagn om at overholde dem i sit eget udviklingssamarbejde og internationale samarbejde;

  B. der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Kina fortsat er blevet forværret, siden præsident Xi Jinping kom til magten i marts 2013; der henviser til, at den kinesiske regering har skærpet sin fjendtlige adfærd over for fredelig kritik, ytrings- og religionsfrihed og retsstatsprincippet; der henviser til, at de kinesiske myndigheder har frihedsberøvet og retsforfulgt hundredvis af menneskerettighedsforkæmpere, advokater og journalister;

  C. der henviser til, at situationen i den autonome region Xinjiang Uyghur, hvor der bor over 10 millioner muslimske uygurer og kasakhere, i de senere år er blevet hastigt forværret, ikke mindst siden iværksættelsen af kampagnen for at slå hårdt ned på voldelige terrorister i 2014, eftersom kontrollen med Xinjiang er blevet gjort til en topprioritet for de kinesiske myndigheder, hvilket næres af den manglende stabilitet og den trussel mod sikkerheden, som uygurerne angiveligt bevirker for Xinjiang, og af den autonome region Xinjiang Uyghurs strategiske beliggenhed som en kerneregion for "ét bælte, én vej"-initiativet med ambitiøse fremtidige produktionsmål for tekstiler og andre arbejdskraftintensive forarbejdede produkter; der henviser til, at den kinesiske regerings krig mod terror i Xinjiang i stigende grad er blevet til en krig mod religion og etnicitet; der henviser til forlydender om, at Xinjiang-lejrsystemet har udbredt sig til andre dele af Kina;

  D. der henviser til, at de kinesiske myndigheder fører en stadig mere intens kampagne for masseinternering, indgribende digital overvågning (herunder teknologi til ansigtsgenkendelse og dataindsamling), politisk indoktrinering og tvungen kulturel assimilation; der henviser til, at der endvidere foreligger pålidelige oplysninger, der tyder på, at uygurer og andre primært muslimske etniske mindretal i den autonome region Xinjiang Uyghur har været udsat for vilkårlige tilbageholdelser, tortur og grove begrænsninger af deres religiøse praksis og kultur, og at der findes et digitalt overvågningssystem så allestedsnærværende, at ethvert aspekt af dagliglivet overvåges – ved hjælp af ansigtsgenkendelseskameraer, scanning af mobiltelefoner, indsamling af DNA og en omfattende og påtrængende polititilstedeværelse;

  E. der henviser til, at mange troværdige skøn anslår, at så mange som omkring en million mennesker bliver eller er blevet tilbageholdt i det, der kaldes "politiske genopdragelsescentre" på ubestemt tid under påskud af, at dette tjener til at bekæmpe terrorisme og religiøs ekstremisme; der henviser til, at disse genopdragelseslejre også kaldes "erhvervsuddannelsescentre"; der henviser til, at dette udgør den største massefængsling af en etnisk mindretalsbefolkning i verden i vore dage; der henviser til, at ifølge flere tidligere fanger bliver de indsatte i disse lejre udsat for overfyldte og uhygiejniske forhold, udsultning, prygl og seksuelle overgreb; der henviser til, at der er forlydender om, at små børn sendes til statsdrevne børnehjem, hvis blot en af deres forældre sidder i interneringslejr; der henviser til, at nogle af genopdragelseslejrene angiveligt indbefatter fabrikker, der fremstiller varer til eksport;

  F. der henviser til, at afsløringerne med betegnelsen "China cables", der blev offentliggjort i november 2019, er en undersøgelse af den overvågning og masseinternering uden sigtelse eller retsforfølgelse, som uygurer og andre muslimske mindretal i den kinesiske provins Xinjiang udsættes for, baseret på lækkede fortrolige kinesiske statsdokumenter; der henviser til, at de hemmelige dokumenter kom organisationen International Consortium of Investigative Journalists i hænde via en kæde af uygurer i exil, og at deres autenticitet er blevet bekræftet af flere førende eksperter; der henviser til, at offentliggørelsen af disse dokumenter også har bragt fortrolige kinesiske regeringsoplysninger for dagen, der afslører, hvordan lejrene fungerer internt, og hvor alvorlige forholdene bag hegnene er, samt de umenneskelige regler, der styrer de indsattes daglige rutiner; der henviser til, at dokumenterne kaster lys over Kinas systematiske hjernevask af hundredtusindvis af muslimer i et netværk af topsikrede fangelejre og de mekanismer, der anvendes i Xinjiangs system med masseovervågning og foregribende kontrol, hvilket bekræfter resultaterne fra eksperter baseret på satellitbilleder, data og øjenvidneberetninger, som blev offentliggjort i de seneste år; der henviser til, at den kinesiske regering konsekvent har hævdet, at lejrene tilbyder frivillig uddannelse og erhvervsuddannelse; der henviser til, at China Cables bringer hidtil ukendt dokumentation for dagen, der beviser, at planen om at iværksætte undertrykkende foranstaltninger mod uygurer, kasakhere og andre er blevet forberedt på højeste politiske plan helt siden april 2014;

  G. der henviser til, at tilbageholdelsen og forfølgelsen af uygurer og andre muslimske mindretal i Xinjiang har medført, at mange har følt sig nødsaget til at stoppe for al kommunikation med familie og venner i udlandet, herunder i Europa, af frygt for repressalier fra myndighedernes side;

  H. der henviser til, at undertrykkelsen er blevet intensiveret, siden bestemmelserne om religiøse anliggender trådte i kraft i februar 2018, hvilket har begrænset religiøse gruppers aktiviteter og tvunget dem til at handle mere i overensstemmelse med partiets politik; der henviser til, at disse bestemmelser fastsætter, at offentlige eller endda private demonstrationer med en religiøs og kulturel tilknytning kan betragtes som ekstremistiske; der henviser til, at de nye regler er en trussel mod personer med bånd til religiøse samfund, som ikke har juridisk status i landet; der henviser til, at religiøse samfund har været udsat for stigende undertrykkelse i Kina, hvilket har gjort landet til et af de lande, der har flest religiøse fanger;

  I. der henviser til, at FN's Racediskriminationskomité i august 2018 drog Folkerepublikken Kinas regering til ansvar for krænkelser i Xinjiang, herunder for oprettelsen af lejre for vilkårlig massetilbageholdelse; der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, i september 2018 i sin første tale som højkommissær gjorde opmærksom på de "dybt foruroligende påstande om, at uygurer og medlemmer af andre muslimske samfund udsættes for omfattende og vilkårlige tilbageholdelser i såkaldte genopdragelseslejre på tværs af Xinjiang"; der henviser til, at den kinesiske regering har afvist adskillige anmodninger fra FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger (WGEID), FN's højkommissær for menneskerettigheder og andre FN-mandater vedrørende særlige procedurer om tilladelse til at sende uafhængige efterforskere til Xinjiang og give dem adgang til lejrene;

  J. der henviser til, at antallet af interneringslejre i Xinjiang hurtigt blev øget i kølvandet på Chen Quanguos udnævnelse i august 2016 til partileder i regionen; der henviser til, at Xinjiangs guvernør, Shohrat Zakir, i december 2019 hævdede, at alle 1,5 millioner mennesker i genopdragelses- og interneringslejrene var blevet "sendt tilbage til samfundet", uden at fremlægge dokumentation herfor;

  K. der henviser til, at de kinesiske mindretalssamfund, der bor i EU, er blevet chikaneret af de kinesiske myndigheder; der henviser til, at uygurer i udlandet er blevet presset til at vende tilbage til Kina; der henviser til, at China Cables-dokumenterne indeholder detaljerede ordrer om at anholde uygurer med udenlandsk statsborgerskab og at opspore Xinjiang-uygurer, der bor i udlandet, blandt hvilke nogle er blevet deporteret til Kina af autoritære regeringer; der henviser til, at dokumenterne viser, at kinesiske ambassader har medvirket til denne praksis;

  L. der henviser til, at den amerikanske kongres den 4. december 2019 vedtog loven om en menneskerettighedspolitik for uygurerne (Uyghur Human Rights Policy Act), i henhold til hvilken udenrigsministeren indtrængende opfordres om at træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at beskytte menneskerettighederne og overveje at indføre visumpligt og økonomiske sanktioner, som hjemlet i Magnitskij-rammeloven, over for kinesiske embedsmænd, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne i provinsen Xinjiang, samtidig med at uygurer, der er bosiddende i USA, beskyttes mod kinesisk chikane og forfølgelse;

  M. der henviser til, at Sakharovprisen for Tankefrihed for 2019 er blevet tildelt den uyguriske professor i økonomi Ilham Tohti, der den 23. september 2014 blev idømt livsvarigt fængsel på anklager om separatisme efter at have været tilbageholdt siden januar samme år; der henviser til, at syv af hans tidligere studerende også blev tilbageholdt og idømt fængselsstraffe på mellem tre og otte år for påstået meddelagtighed med Ilham Tohti; der henviser til, at Ilham Tohti altid har afvist separatisme og vold og søgt forsoning baseret på respekt for den uyguriske kultur;

  N. der henviser til, at EU i sin strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati forpligtede sig til at intensivere sine bestræbelser på at fremme menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet på tværs af alle aspekter af sin optræden udadtil og til at sætte menneskerettighederne i centrum for sine forbindelser med alle tredjelande, herunder sine strategiske partnere;

  1. udtrykker sin dybeste bekymring over det stadig mere undertrykkende styre, som uygurerne og andre muslimske etniske mindretal står overfor, og kræver, at myndighederne respekterer deres grundlæggende frihedsrettigheder, som det anbefales i troværdige rapporter; fordømmer på det kraftigste, at hundredtusindvis af uygurer og etniske kasakhere er blevet sendt til politiske "genopdragelseslejre" på grundlag af et system af foregribende kontrol, herunder for at have foretaget rejser i udlandet eller fordi de vurderes at være for troende; opfordrer de kinesiske myndigheder i Xinjiang til at fremlægge oplysninger om, hvor de tilbageholdte befinder sig og om deres sundhedstilstand; opfordrer den kinesiske regering til øjeblikkeligt at indstille sin fremfærd med vilkårlig frihedsberøvelse uden sigtelse, rettergang eller domfældelse for strafbare handlinger af medlemmer af det uyguriske og andre mindretal i Xinjiang, lukke alle lejre og tilbageholdelsescentre og til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade de tilbageholdte; fremhæver, at enhver form for tilbageholdelse, når den anvendes i strid med grundlæggende folkeretlige bestemmelser, at forfølgelse af specifikke pezrsoner eller grupper på baggrund af etniske, kulturelle eller religiøse årsager, og at andre umenneskelige handlinger, der forårsager store lidelser eller alvorlig skade, når disse handlinger begås som led i et udbredt eller systematisk angreb på en civilbefolkning, er uacceptable i lyset af de internationale retlige rammer;

  2. opfordrer de kinesiske myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade den uyguriske akademier Ilham Tohti og alle andre menneskerettighedsforkæmpere, aktivister, advokater, journalister og sagsøgere, som udelukkende tilbageholdes for fredeligt at have udøvet deres ytringsfrihed, og til at standse den igangværende undertrykkelse med tilbageholdelse, juridisk chikane og intimidering; opfordrer den kinesiske regering til at sikre, at de har regelmæssig og ubegrænset adgang til deres familier og advokater efter eget valg og til at sikre, at de, deres familier og deres advokater ikke udsættes for tortur eller anden mishandling; insisterer på, at forholdene for alle, der tilbageholdes, skal opfylde de standarder, der er fastsat i grundprincipperne for beskyttelse af alle personer under enhver form for tilbageholdelse eller fængsling, som blev vedtaget ved FN's Generalforsamlings resolution 43/173 af 9. december 1988, herunder adgang til lægebehandling; opfordrer til, at der iværksættes en øjeblikkelig, effektiv og upartisk undersøgelse af den påståede tortur af Ilham Tohti og til, at de ansvarlige herfor retsforfølges;

  3. gentager sin opfordring til de kinesiske myndigheder til at give fri, reel og uhindret adgang til den autonome region Xinjiang Uyghu for uafhængige journalister og internationale observatører, herunder FN's højkommissær for menneskerettigheder og mandatarerne under FN's Menneskerettighedsråds særlige procedurer; bemærker ubalancen i pressens adgang og pressefriheden mellem EU og Kina; opfordrer Kina til at give EU's medieforetagender samme rettigheder og adgang, som de kinesiske medieforetagender har i medlemsstaterne; mener, at EU og medlemsstaterne på den næste samling i FN's Menneskerettighedsråd bør tage initiativ til en resolution om udsendelse af en undersøgelsesmission til Xinjiang;

  4. udtrykker dyb bekymring over rapporter om de kinesiske myndigheders chikane af uygurer i udlandet, der har til formål at tvinge dem til at fungere som informanter mod andre uygurer, at vende tilbage til Xinjiang eller at forholde sig tavse om situationen derhjemme, i visse tilfælde ved at tilbageholde deres familiemedlemmer; opfordrer Kommissionen og alle EU's medlemsstater til at undersøge disse rapporter, til at træffe specifikke foranstaltninger til at sikre, at medlemmer af Xinjiang-diasporaen beskyttes i deres respektive lande, og til at fremskynde behandlingen af asylansøgninger fra uygurer og andre tyrkiske muslimer; glæder sig over visse medlemsstaters beslutning om at suspendere tilbagesendelsen af alle etniske uygurer, kasakhere eller andre tyrkiske muslimer til Kina i lyset af risikoen for vilkårlig tilbageholdelse, tortur eller anden mishandling oo opfordrer alle andre medlemsstater til at følge trop;

  5. bemærker med bekymring, at den afgørende betydning af "langsigtet stabilitet" i Xinjiang for en vellykket gennemførelse af "ét bælte, én vej"-initiativet har ført til en intensivering af mangeårige kontrolstrategier, der er blevet styrket af en række teknologiske innovationer og en hurtig stigning i udgifterne til national sikkerhed, og anvendelse af foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme for at kriminalisere systemkritik og systemkritikere ved at anvende en bred definition af "terrorisme"; udtrykker dyb bekymring over den kinesiske stats gennemførelse af foranstaltninger til sikring af "omfattende tilsyn" med Xinjiang gennem installation af det elektroniske overvågningssystem "Skynet" i større byområder, montering af GPS-sporingsanordninger i alle motorkøretøjer, brug af scannere til ansigtsgenkendelse ved kontrolposter, i tog og på tankstationer og en kampagne for indsamling af blod, der gennemføres af Xinjangs politi med det formål at udvide Kinas DNA-register yderligere; udtrykker endvidere bekymring over, at Kina eksporterer sådanne teknologier til autoritære regimer rundt om i verden;

  6. udtrykker dyb bekymring over rapporter om, at der i forsyningskæden for internationale virksomheder, der driver forretning i Xinjiang, muligvis anvendes tvangsarbejdere fra interneringslejre, og over rapporter om samarbejde med de kinesiske institutioner, der er involveret i masseovervågning eller tilbageholdelse af uygurbefolkningens medlemmer; understreger, at aktører fra den private sektor bør vurdere deres engagement i Xinjiang for at kontrollere deres forsyningskæder, så de sikrer, at de ikke er involveret i krænkelser af menneskerettighederne, herunder ved at indføre et solidt due diligence-system  i forbindelse med menneskerettigheder for at sikre, at de ikke er involveret i tvangsarbejde eller meddelagtige i undertrykkelse af uygurerne; fremhæver, at produkter, der måtte være fremstillet i genopdragelseslejrene, bør forbydes på EU's markeder;

  7. opfordrer indtrængende den kinesiske regering til øjeblikkeligt at offentliggøre en liste over alle personer, der tilbageholdes, og alle personer, som er blevet løsladt; og til at frigive alle oplysninger om personer, der er forsvundet i Xinjiang, til deres familier;

  8. opfordrer indtrængende Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at overbevise den kinesiske regering om at lukke lejrene og bringe alle menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang til ophør og at værne om uygurernes sproglige, kulturelle, religiøse og andre grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til mere intensivt at overvåge den foruroligende udvikling i menneskerettighedssituationen i Xinjiang, herunder den øgede statslige undertrykkelse og overvågning, og til såvel under private former som offentligt og på de højeste niveauer at tale imod krænkelserne af menneskerettighederne i Kina; udtrykker sin skuffelse over, at den 37. runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina ikke gav nogen væsentlige resultater, til trods for at EU betragter systemet af politiske genopdragelseslejre som en bekymrende udvikling; beklager det forhold, at den tilgang og de redskaber, som EU hidtil har anvendt, ikke har affødt mærkbare fremskridt inden for rammerne af Kinas menneskerettighedssituation, som kun er blevet forværret i løbet af det seneste årti; opfordrer NF/HR til at insistere på en uafhængig undersøgelse af omfanget og karakteren af systemet for interneringslejre og de mange påstande om alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer indtrængende den nye Kommission til at udarbejde og gennemføre en holistisk EU-strategi med henblik på at sikre reelle fremskridt med hensyn til menneskerettighederne i Kina;

  9. understreger det forhold, at EU og Kina i deres fælles erklæring efter det 21. topmøde mellem EU og Kina på ny bekræftede, at alle menneskerettigheder er universelle, udelelige, indbyrdes afhængige og indbyrdes forbundne; understreger, at fremme af menneskerettighederne og retsstaten fortsat skal have en central placering i EU's samarbejde med Kina;

  10. opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at overveje, hvordan al eksport og teknologioverførsel af varer og tjenesteydelser, der anvendes af Kina til at udvide og forbedre dets system for cyberovervågning, kan standses ved at gøre effektiv brug af passende eksportkontrolmekanismer; opfordrer de to lovgivere til i denne forbindelse at vedtage en fælles holdning om en reform af forordningen om produkter med dobbelt anvendelse under hensyn til nationale sikkerheds- og menneskerettighedshensyn; understreger, at Parlamentet har videreudviklet og skærpet Kommissionens forslag om medtagelse af strenge eksportkontroller for cyberovervågningsteknologi, uanset om den er opført på listerne eller ej;

  11. minder om, at det er vigtigt for EU fortsat at rejse spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser i Kina, navnlig sagen om mindretal i Xinjiang, i forbindelse med alle politiske og menneskerettighedsrelaterede dialoger med de kinesiske myndigheder, i overensstemmelse med EU's tilsagn om en stærk, klar og forenet stemme i sin tilgang til landet; minder om, at Kina i forbindelse med sin igangværende reformproces og sit stigende globale engagement har valgt at tilslutte sig de internationale menneskerettighedsrammer ved at undertegne en bred vifte af internationale menneskerettighedstraktater; opfordrer derfor til, at der indledes en dialog med Kina med det formål at tilskynde landet til at leve op til disse forpligtelser; opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at fortsætte med at gennemføre de nationale reformer, der er nødvendige for at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som blev undertegnet af Kina i 1998, og gennemføre henstillingerne fra FN's menneskerettighedsorganer;

  12. glæder sig over, at den amerikanske kongres har vedtaget loven om en menneskerettighedspolitik for uygurerne, og den nylige afgørelse fra Udenrigsrådet om at indlede arbejdet for en global EU- sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer Rådet til at vedtage målrettede sanktioner og indefrysninger af aktiver, hvis de anses for passende og effektive, mod de kinesiske embedsmænd, der er ansvarlige for udarbejdelsen og gennemførelsen af politikken om massetilbageholdelse af uygurer og andre tyrkiske muslimer i Xinjiang og for i regionen at organisere en alvorlig undertrykkelse af religions- og bevægelsesfriheden samt af andre grundlæggende rettigheder;

  13. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at medtage god praksis for tværreligiøs dialog som et redskab i sin kommunikationsstrategi over for tredjelande og til at fremme mægling i konfliktsituationer med henblik på beskyttelse af religiøse mindretal og religions- og trosfrihed;

  14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og regeringen og parlamentet i Folkerepublikken Kina.

   

  Seneste opdatering: 18. december 2019
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik