Menetlus : 2019/2945(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B9-0246/2019

Esitatud tekstid :

RC-B9-0246/2019

Arutelud :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Hääletused :

PV 19/12/2019 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0110

<Date>{17/12/2019}17.12.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0246/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0247/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0248/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0249/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0250/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 164kWORD 54k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4,</TitreRecueil>


<Replacing>millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0246/2019 (S&D)

B9-0247/2019 (ECR)

B9-0248/2019 (Verts/ALE)

B9-0249/2019 (Renew)

B9-0250/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David Lega, Sandra Kalniete</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

<Depute>Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

<Depute>Phil Bennion, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}fraktsiooni Renew nimel</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont, Heidi Hautala</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

<Depute>Anna Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables)

(2019/2945(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Hiinas, eriti 18. aprilli 2019. aasta resolutsiooni Hiina ning eelkõige usu- ja etniliste vähemuste olukorra kohta[1], 4. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni uiguuride ja kasahhide massilise meelevaldse kinnipidamise kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas[2], 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete seisu kohta[3], 15. detsembri 2016. aasta resolutsiooni Larung Gari Tiibeti budismi akadeemia ja Ilham Tohti juhtumite kohta[4], 10. märtsi 2011. aasta resolutsiooni Kashgari (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina) olukorra ja kultuuripärandi kohta[5] ning 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni Hiina kohta: vähemuste õigused ja surmanuhtluse rakendamine[6],

 võttes arvesse oma otsust anda 2019. aasta Sahharovi auhind uiguuri majandusteadlasele Ilham Tohtile, kes võitleb rahumeelselt Hiina uiguuri vähemuse õiguste eest,

 võttes arvesse 9. aprillil 2019 toimunud ELi ja Hiina 21. tippkohtumisel tehtud ühisavaldust,

 võttes arvesse 1. ja 2. aprillil 2019 Brüsselis peetud ELi ja Hiina inimõigustealase dialoogi 37. vooru,

 võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 12. märtsi 2019. aasta ühisteatist „ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“ (JOIN(2019)0005),

 võttes arvesse välisasjade nõukogu 24. juunil 2013 vastu võetud ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitsmise kohta,

 võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 26. oktoobri 2018. aasta avaldust olukorra kohta Xinjiangis,

 võttes arvesse välisasjade nõukogu 9. detsembri 2019. aasta otsust ettevalmistuste alustamise kohta horisontaalssanktsioonide režiimi kehtestamiseks, et võidelda ränkade inimõiguste rikkumiste vastu,

 võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi kohta[7],

 võttes arvesse 18. septembril 2018. aastal ÜRO Inimõiguste Nõukogu 39. istungjärgul 4. päevakorrapunkti raames esitatud ELi ning Ühendkuningriigi, Saksamaa, Prantsusmaa, Soome ja Kanada suulisi avaldusi, milles väljendati muret uiguuride meelevaldse kinnipidamise pärast Xinjiangi laagrites,

 võttes arvesse Xinjiangis toimuvaid inimõiguste rikkumisi ja kuritarvitusi käsitlevat ühisavaldust , mille Ühendkuningriigi alaline esindaja ÜRO juures esitas 29. oktoobril 2019. aastal ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komiteele 23 riigi, sealhulgas 14 ELi liikmesriigi nimel,

 võttes arvesse Hiina Rahvavabariigi põhiseaduse artiklit 36, millega tagatakse kõigile kodanikele usuvabadus, ja põhiseaduse artiklit 4, millega kaitstakse rahvusvähemuste õigusi,

 võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Hiina allkirjastas 1998. aastal, kuid mida ta ei ole ratifitseerinud,

 võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse 2011. aasta ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

 võttes arvesse ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee Hiinat käsitleva aruande lõppjäreldusi,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte edendamine ja järgimine peaks olema jätkuvalt ELi Hiina-poliitika keskmes, kooskõlas ELi võetud kohustusega toetada neid väärtusi oma välistegevuses ning Hiina lubadusega järgida neid omaenda rahvusvahelises ja arengukoostöös;

B. arvestades, et pärast seda, kui president Xi Jinping 2013. aasta märtsis võimule tuli, on inimõiguste olukord Hiinas pidevalt halvenenud; arvestades, et Hiina valitsus on muutunud vaenulikumaks rahumeelse teisitimõtlemise, sõna- ja usuvabaduse ning õigusriigi põhimõtte suhtes; arvestades, et Hiina ametivõimud on kinni pidanud ja vastutusele võtnud sadu inimõiguslasi, juriste ja ajakirjanikke;

C. arvestades, et olukord Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas, kus elab rohkem kui 10 miljonit uiguuri moslemit ja kasahhi, on viimastel aastatel järsult halvenenud, seda suurel määral pärast 2014. aastal alanud kampaania „Otsustav vastulöök vägivaldsele terrorismile“ käivitamist, kuna kontroll Xinjiangi üle on seatud Hiina ametivõimude tähtsaimaks prioriteediks, ajendatuna nii ebastabiilsusest ja Xinjiangis väidetavalt uiguuridest tulenevast julgeolekuohust kui ka Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna strateegilisest asukohast uue siiditee algatuse seisukohalt, mis näeb edaspidiseks ette auahned tekstiilitoodete ja muude töömahukate kaupade tootmismahud; arvestades, et Hiina valitsuse terrorismivastane sõda Xinjiangis muutub üha enam usutunnistuse ja rahvusliku kuuluvuse vastu suunatud sõjaks; arvestades, et mõningate teadete kohaselt on Xinjiangi laagrite süsteemi laiendatud ka Hiina teistesse piirkondadesse;

D. arvestades, et Hiina ametivõimud viivad läbi üha jõulisemat massilise kinnipidamise, sekkuva digitaalse jälgimise (sh näotuvastustehnoloogia ja andmete kogumine), poliitilise ajupesu ja vägivaldse kultuurilise assimileerimise kampaaniat; arvestades, et on olemas usaldusväärne teave, mille kohaselt on uiguure ja teisi peamiselt islamiusuliste etniliste vähemuste liikmeid Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas meelevaldselt kinni peetud ja piinatud, nende usutavadele ja kultuurile on kehtestatud rängad piirangud ning nad allutatakse kõikjaleulatuvale digitaalsele jälgimissüsteemile, mis jälgib igapäevaelu kõiki aspekte, kasutades näotuvastuskaameraid, mobiiltelefonide skannimist, DNA kogumist ning politsei laialdast ja sekkuvat kohalolekut;

E. arvestades, et arvukate usaldusväärsete hinnangute kohaselt on terrorismi ja usuäärmusluse vastase võitluse ettekäändel nn poliitilise ümberkasvatuse keskustesse määramata ajaks meelevaldselt suletud koguni miljon inimest; arvestades, et neid ümberkasvatuskeskusi nimetatakse ka kutsekoolituskeskusteks; arvestades, et tegemist on tänapäeva maailmas suurima ühe etnilise vähemuse liikmete massivangistusega; arvestades, et mõnede endiste kinnipeetute teatel iseloomustavad kohtlemist ja tingimusi neis laagrites ülerahvastatus, ebasanitaarsed olmetingimused, toidupuudus, peksmine ja seksuaalne väärkohtlemine; arvestades, et on teateid selle kohta, et väikelapsi on saadetud riiklikesse lastekodudesse isegi juhul, kui vaid üks nende vanematest on kinnipidamislaagris; arvestades, et väidetavalt asuvad mõnes ümberkasvatuslaagris eksportkaupu tootvad vabrikud;

F. arvestades, et 2019. aasta novembris avalikkuse ette jõudnud China Cables kujutab endast Hiina valitsuse salastatud ja avalikkusse lekkinud dokumentidel põhinevat uurimist, mis kirjeldab Hiina Xinjiangi provintsi uiguuride ja teiste moslemivähemuste jälgimist ja massilist kinnipidamist ilma süüdistuse või kohtuta; arvestades, et saladokumendid jõudsid uurivate ajakirjanike rahvusvahelise konsortsiumi kätte paguluses viibivate uiguuride võrgustiku kaudu ning mitmed juhtivad asjatundjad on kinnitanud nende autentsust; arvestades, et nende dokumentide avaldamine on lisaks toonud päevavalgele Hiina valitsuse salastatud teabe, mis paljastab laagrite toimemehhanismid, neis valitsevad karmid tingimused ja vangide igapäevaelu reguleeriva režiimi ebainimlikkuse; arvestades, et dokumendid paljastavad selle, kuidas Hiina korraldab tugevdatud režiimiga vangilaagrite võrgustikus sadade tuhandete moslemite ajupesu ning kuidas toimib Xinjiangi massilise jälgimise ja politsei ennetusmeetmete süsteem, kinnitades sellega viimastel aastatel avaldatud satelliidifotodel, andmetel ja pealtnägijate tunnistustel põhinevaid ekspertide järeldusi; arvestades, et Hiina valitsus on järjekindlalt väitnud, et laagrites pakutakse vabatahtlikku haridust ja koolitust; arvestades, et China Cables on toonud päevavalgele enneolematud tõendid selle kohta, et uiguuride, kasahhide ja teiste vastu suunatud repressiivmeetmete põhialuseid valmistati ette juba alates 2014. aasta aprillist ja seda kõrgeimal poliitilisel tasandil;

G. arvestades, et uiguuride ja teiste moslemivähemuste kinnipidamine ja tagakiusamine Xinjiangis on sundinud paljusid neist lõpetama suhtlust oma välismaal, sealhulgas Euroopas asuvate pereliikmete ja sõpradega, kuna kardetakse ametivõimude kättemaksu;

H. arvestades, et repressioonid on ägenenud pärast seda, kui 2018. aasta veebruaris jõustusid usuküsimusi käsitlevad õigusnormid, mis on piiranud usurühmituste tegevust ja sundinud neid oma tegevuses rohkem järgima partei poliitikat; arvestades, et nende õigusnormide kohaselt võib usulise ja kultuurilise kuuluvusega seotud avalikke või isegi eraviisilisi meeleavaldusi lugeda äärmuslikeks; arvestades, et uued normid ohustavad usukogukondadega seotud inimesi, kellel puudub riigis õiguslik staatus; arvestades, et Hiinas on sagenenud usukogukondade vastased repressioonid, mistõttu see on nüüd üks suurima usuvangide arvuga riike;

I. arvestades, et 2018. aasta augustis süüdistas ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee Hiina Rahvavabariigi valitsust Xinjiangis toime pandud kuritarvitustes, sealhulgas kinnipidamislaagrite loomises massiliselt ja meelevaldselt kinnipeetute jaoks; arvestades, et 2018. aasta septembris mainis ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet oma esimeses sellel ametikohal peetud kõnes äärmiselt häirivaid teateid uiguuride ja teiste moslemikogukondade väidetavast ulatuslikust meelevaldsest kinnipidamisest kõikjal Xinjiangis asuvates nn ümberkasvatuslaagrites; arvestades, et Hiina valitsus on tagasi lükanud isikute sunniviisilist või tahtevastast kadumist käsitleva ÜRO töörühma, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ja teiste ÜRO erimenetluste volitatud esindajate arvukad taotlused saata Xinjiangi sõltumatud uurijad ning lubada neil pääseda kõnealustesse laagritesse;

J. arvestades, et Xinjiangi kinnipidamislaagrite arv kasvas kiiresti pärast seda, kui Chen Quanguo nimetati 2016. aasta augustis piirkonna parteijuhiks; arvestades, et Xinjiangi kuberner Shohrat Zakir väitis 2019. aasta detsembris, et kõik 1,5 miljonit inimest on ümberkasvatus- ja praktikalaagritest „pöördunud tagasi ühiskonda“, ilma selle kohta tõendeid esitamata;

K. arvestades, et Hiina ametivõimud on ahistanud mõningaid ELis elavaid Hiina vähemuste kogukondi; arvestades, et välismaal elavaid uiguure on survestatud Hiinasse tagasi pöörduma; arvestades, et China Cables’i dokumentides antakse üksikasjalikud ja selgesõnalised juhised välisriigi kodakondsusega uiguuride vahistamiseks ja välismaal elavate Xinjiangi uiguuride väljanuhkimiseks, kellest mõned on autoritaarsete valitsuste poolt Hiinasse tagasi saadetud; arvestades, et lekkinud dokumentidest nähtub, et selle tegevusega on olnud tihedalt seotud Hiina saatkonnad;

L. arvestades, et USA Kongress võttis 4. detsembril 2019. aastal vastu uiguuri inimõiguste poliitika seaduse, millega tehakse riigisekretärile ülesandeks võtta viivitamata meetmeid inimõiguste kaitsmiseks ning kaaluda ülemaailmse Magnitski seaduse põhjal viisakeeldude ja majandussanktsioonide kehtestamist Xinjiangi provintsis toimunud inimõiguste rikkumiste eest vastutavatele Hiina Rahvavabariigi ametiisikutele, ning samal ajal kaitsta USAs elavaid uiguure Hiina-poolse ahistamise ja tagakiusamise eest;

M. arvestades, et 2019. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhind anti uiguuri majandusprofessorile Ilham Tohtile, kes vahistati 2014. aasta jaanuaris ja kellele määrati 23. septembril 2014 eluaegne vanglakaristus väidetava separatismi eest; arvestades, et kinni peeti ka Ilham Tohti seitse endist üliõpilast ja neile mõisteti väidetava koostöö eest temaga kolme kuni kaheksa aasta pikkused vanglakaristused; arvestades, et Ilham Tohti on alati olnud separatismi ja vägivalla vastu ning taotlenud uiguuri kultuuri austamisel põhinevat leppimist;

N. arvestades, et EL on oma inimõiguste ja demokraatia strateegilises raamistikus lubanud tugevdada inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte edendamist kõigis oma välistegevuse valdkondades ning seada inimõigused kõigi kolmandate riikide, ka strateegiliste partneritega sõlmitud suhete keskmesse;

1. väljendab sügavat muret uiguuride ja teiste moslemi etniliste vähemuste üha sagedasema represseerimise pärast ja nõuab, et ametivõimud austaksid nende põhivabadusi, nagu on soovitatud usaldusväärsetes aruannetes; mõistab teravalt hukka sadade tuhandete uiguuride ja etniliste kasahhide poliitilistesse „ümberkasvatuslaagritesse“ saatmise nn ennetava politseitöö süsteemi alusel, muu hulgas ka välisreiside pärast või kui inimest peetakse liialt usule pühendunuks; kutsub Hiina ametivõime Xinjiangis üles andma teavet kinnipeetavate asukoha ja tervisliku seisundi kohta; kutsub Hiina valitsust üles viivitamata lõpetama uiguuride ja kasahhide meelevaldse kinnipidamise ilma süüdistuse esitamise, kohtumõistmise või süüdimõistva otsuseta, sulgema kõik laagrid ja kinnipidamiskeskused ning vabastama kinnipeetavad viivitamata ja tingimusteta; rõhutab, et igasugune kinnipidamine, kui seda tehakse põhilisi rahvusvahelisi õigusakte rikkudes, teatavate isikute või rühmade tagakiusamine etnilistel, kultuurilistel või usulistel põhjustel ning muud ebainimlikud teod, mis põhjustavad suuri kannatusi või tõsiseid vigastusi, kui need pannakse toime tsiviilelanikkonna vastu suunatud ulatusliku või süstemaatilise rünnaku käigus, on rahvusvahelise õigusraamistiku kohaselt vastuvõetamatud;

2. kutsub Hiina ametivõime üles viivitamata ja tingimusteta vabastama uiguuri teadlase Ilham Tohti ja kõik teised inimõiguste kaitsjad, aktivistid, juristid, ajakirjanikud ja petitsiooni esitajad, keda peetakse kinni üksnes sõnavabaduse rahumeelse kasutamise eest, ning lõpetama jätkuvad repressioonid, sealhulgas kinnipidamise, kohtuliku ahistamise ja hirmutamise; kutsub Hiina valitsust üles tagama, et kinnipeetavatel oleks võimalus korrapäraselt ja takistamatult suhelda oma perekondade ja enda valitud advokaatidega ning et neid, nende perekondi ja advokaate ei piinataks ega väärkoheldaks muul viisil; rõhutab, et kõigi kinnipeetavate tingimused peavad vastama nõuetele, mis kehtestati ÜRO Peaassamblee 9. detsembri 1988. aasta resolutsiooniga 43/173 „Põhimõtted mis tahes viisil kinnipeetavate või vangistatud isikute kaitsmise kohta“, kaasa arvatud arstiabi kättesaadavuse osas; nõuab Ilham Tohti väidetava piinamise viivitamatut, tulemuslikku ja erapooletut uurimist ning süüdlaste kohtu alla andmist;

3. kordab üleskutset, et Hiina ametivõimud võimaldaksid sõltumatutele ajakirjanikele ja rahvusvahelistele vaatlejatele, sealhulgas ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluste volitatud esindajatele vaba, sisulist ja takistamatut pääsu Xinjiangi Uiguuri autonoomsesse piirkonda; märgib, et ELi ja Hiina vahel on suur erinevus ajakirjanike juurdepääsu ja ajakirjandusvabaduse osas; soovib, et Hiina annaks ELi meediaväljaannetele samasugused õigused ja samasuguse juurdepääsu, nagu liikmesriigid annavad Hiina meediaväljaannetele; leiab, et EL ja liikmesriigid peaksid ÜRO Inimõiguste Nõukogu järgmisel istungjärgul näitama initsiatiivi, et võetaks vastu resolutsioon teabekogumismissiooni algatamise kohta Xinjiangis;

4. on tõsiselt mures teadete pärast, et Hiina ametivõimud ahistavad välismaal elavaid uiguure ja peavad mõnikord ka nende pereliikmeid kinni, et sundida neid tegutsema informaatoritena teiste uiguuride vastu, pöörduma tagasi Xinjiangi või vaikima seal valitsevast olukorrast; nõuab tungivalt, et komisjon ja kõik liikmesriigid sellist teavet kiiresti uuriksid, et tagada Xinjiangi diasporaasse kuuluvate inimeste kaitse liikmesriikides ning kiirendada uiguuride ja teiste turgi moslemite esitatud varjupaigataotluste menetlemist; tunneb heameelt selle üle, et mõned liikmesriigid otsustasid peatada kõigi etniliste uiguuride, kasahhide ja teiste turgi moslemite tagasisaatmise Hiinasse, kuna seal ähvardab neid meelevaldse kinnipidamise, piinamise ja muu väärkohtlemise oht, ning soovitab kõigil teistel liikmesriikidel seda eeskuju järgida;

5. märgib murelikult, et Xinjiangi „pikaajalise stabiilsuse“ esmatähtsaks pidamine uue siiditee algatuse edu seisukohast on toonud kaasa kauaaegsete kontrollistrateegiate tugevdamise, mida toetavad mitmesugused tehnoloogilised uuendused ja sisejulgeolekule tehtavate kulutuste kiire kasv, ning terrorismivastaste meetmete kasutamise teisitimõtlemise ja teisitimõtlejate kriminaliseerimiseks terrorismi laia määratluse varal; on väga mures meetmete pärast, mida Hiina riik võtab piirkonna üle „laiaulatusliku järelevalve“ tagamiseks Hiina elektroonilise järelevalvesüsteemi Skynet paigaldamisega suurematesse linnadesse, GPS-jälitusseadmete paigaldamisega kõigile mootorsõidukitele, näotuvastusskannerite kasutamisega kontrollpunktides ja raudtee- ja bensiinijaamades ning Xinjiangi politsei vereanalüüside võtmise kampaaniaga, mille eesmärk on Hiina DNA-andmebaasi veelgi laiendada; väljendab muret ka selle pärast, et Hiina ekspordib selliseid tehnoloogiaid autoritaarsetele režiimidele kogu maailmas;

6. väljendab sügavat muret teadete pärast, et Xinjiangis tegutsevate rahvusvaheliste ettevõtete tarneahelas võidakse kasutada kinnipidamislaagritest toodud sunnitöölisi, ning teadete pärast, mis puudutavad koostööd uiguuride massilise jälgimise või kinnipidamisega seotud Hiina institutsioonidega; rõhutab, et erasektori esindajad peaksid hindama oma tegevust Xinjiangis ja kontrollima inimõiguste rikkumiste välistamiseks oma tarneahelaid, luues selleks muu hulgas tugeva inimõigusi puudutava hoolsuskohustuse süsteemi, mis tagab, et nad ei ole seotud sunniviisilise töö ega uiguuride represseerimisega; rõhutab, et ümberkasvatuslaagrites toodetavad kaubad tuleks ELi turgudel keelata;

7. nõuab tungivalt, et Hiina valitsus avaldaks viivitamata kõigi kinnipeetavate ja vabastatud isikute nimekirja ning teeks Xinjiangis kadunuks jäänud isikute täielikud andmed nende perekondadele teatavaks;

8. nõuab tungivalt, et komisjon, nõukogu ja liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et veenda Hiina valitsust laagreid sulgema, kõigile inimõiguste rikkumistele Xinjiangis lõppu tegema ning tagama uiguuridele keelelise, kultuurilise ja usuvabaduse ning muud põhivabadused; nõuab, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid jälgiksid hoolikamalt muret tekitavat inimõiguste olukorda Xinjiangis, sealhulgas sagenevaid valitsuse repressioone ja suuremat jälgimist, ning protesteeriksid inimõiguste rikkumiste vastu Hiinas nii eraviisiliselt kui ka avalikult kõige kõrgemal tasandil; väljendab pettumust, et ELi ja Hiina inimõigustealase dialoogi 37. voorul ei saavutatud märkimisväärseid tulemusi, kuigi EL tõstatas poliitiliste ümberkasvatuslaagrite süsteemi teema kui väga tõsist muret tekitava suundumuse; peab kahetsusväärseks, et EL ei ole oma senise tegutsemisviisi ega seni kasutatud vahenditega Hiina inimõiguste olukorras reaalseid tulemusi saavutanud ja see on viimasel kümnendil läinud veelgi hullemaks; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal nõuda kinnipidamislaagrite süsteemi ulatuse ja olemuse sõltumatut uurimist ning tõsiseid ja süstemaatilisi inimõiguste rikkumisi puudutavate arvukate väidete uurimist; nõuab tungivalt, et komisjoni uus koosseis töötaks välja ja võtaks kasutusele tervikliku ELi strateegia, et tagada Hiinas inimõiguste valdkonnas reaalne edasiminek;

9. rõhutab asjaolu, et EL ja Hiina kinnitasid pärast nende 21. tippkohtumist avaldatud ühisavalduses, et kõik inimõigused on universaalsed, jagamatud, üksteisest sõltuvad ja omavahel seotud; rõhutab, et inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete edendamine peab olema ELi ja Hiina koostöö keskmes;

10. nõuab, et EL, liikmesriigid ja rahvusvaheline kogukond kaaluksid, kuidas asjakohaste ekspordikontrolli mehhanismide tõhusa kasutamise abil peatada kõigi selliste kaupade ja teenuste eksport ja tehnosiire, mida Hiina kasutab oma küberseire laiendamiseks ja parandamiseks; kutsub seetõttu kaasseadusandjaid üles võtma vastu ühise seisukoha, mille kohaselt tuleb kahesuguse kasutusega kaupade määrust riikliku julgeoleku ja inimõiguste kaalutlustel muuta; rõhutab, et parlament täiendas ja tugevdas komisjoni ettepanekut, mis käsitleb loetelus sisalduva ja mittesisalduva küberseiretehnoloogia ekspordile range kontrolli kehtestamist;

11. peab väga oluliseks, et kooskõlas oma lubadusega väljendada suhetes Hiinaga jõulist, selget ja ühtset seisukohta tõstataks EL ka edaspidi igas Hiina ametivõimudega peetavas poliitilises ja inimõigustealases dialoogis Hiina inimõiguste rikkumise küsimuse, eelkõige seoses Xinjiangis elavate vähemustega; kordab, et seoses jätkuva reformiprotsessi ja üha laieneva ülemaailmse tegevusega on Hiina end sidunud rahvusvahelise inimõiguste raamistikuga ning allkirjastanud terve rea rahvusvahelisi inimõigustealaseid lepinguid; nõuab seetõttu Hiinaga dialoogi alustamist, et ergutada teda neid kohustusi täitma; kutsub Hiina ametivõime üles jätkama riigis 1998. aastal Hiina poolt allkirjastatud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ratifitseerimiseks vajalike reformide elluviimist ning rakendama ÜRO inimõigustega tegelevate organite soovitusi;

12. peab tervitatavaks, et USA Kongress võttis vastu uiguure puudutava inimõiguspoliitika seaduse ja välisasjade nõukogu tegi äsja otsuse hakata välja töötama kogu maailmas rakendatavat inimõiguste rikkumise vastast ELi sanktsioonirežiimi; kutsub nõukogu üles rakendama sihipäraseid sanktsioone ja varade külmutamist Hiina ametiisikute puhul, kes vastutavad uiguuride ja teiste turgi moslemite massilise kinnipidamise poliitika väljatöötamise ja rakendamise eest Xinjiangis ning usuvabaduse, liikumisvabaduse ja muude põhiõiguste karmi mahasurumise eest selles piirkonnas, kui selliseid meetmeid peetakse asjakohaseks ja tõhusaks;

13. nõuab, et Euroopa välisteenistus võtaks religioonidevahelise dialoogi head tavad oma kolmandate riikidega suhtlemise strateegiasse ning edendaks konfliktiolukordades vahendustegevust usuvähemuste ning usu- ja veendumusvabaduse kaitseks;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.

 

[1] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0422.

[2] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0377.

[3] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0343.

[4] ELT C 238, 6.7.2018, lk 108.

[5] ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 185.

[6] ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 80.

[7] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0215.

Viimane päevakajastamine: 18. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika