Postup : 2019/2945(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0246/2019

Predkladané texty :

RC-B9-0246/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0110

<Date>{17/12/2019}17.12.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0246/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0247/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0248/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0249/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0250/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 179kWORD 55k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0246/2019 (S&D)

B9‑0247/2019 (ECR)

B9‑0248/2019 (Verts/ALE)

B9‑0249/2019 (Renew)

B9‑0250/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, David Lega, Sandra Kalniete</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Phil Bennion, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont, Heidi Hautala</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables)

(2019/2945(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Číne, najmä na uznesenia z 18. apríla 2019 o Číne, najmä o situácii náboženských a etnických menšín[1], zo 4. októbra 2018 o masovom svojvoľnom zadržiavaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang[2], z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou[3], z 15. decembra 2016 o prípade tibetskej budhistickej akadémie Larung Gar a prípade Ilhama Tohtiho[4], z 10. marca 2011 o situácii a kultúrnom dedičstve v Kašgare (Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang, Čína)[5] a z 26. novembra 2009 o Číne: práva menšín a uplatňovanie trestu smrti[6],

 so zreteľom na svoje rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za rok 2019 Ilhamovi Tohtimu, ujgurskému ekonómovi, ktorý pokojne bojuje za práva ujgurskej menšiny v Číne,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 21. samite EÚ – Čína 9. apríla 2019,

 so zreteľom na 37. dialóg EÚ a Číny o ľudských právach, ktorý sa konal v Bruseli 1. a 2. apríla 2019,

 so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) z 12. marca 2019 s názvom EÚ – Čína: strategická vízia (JOIN(2019)0005),

 so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery, ktoré Rada pre zahraničné veci prijala 24. júna 2013,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 26. októbra 2018 o situácii v Sin-ťiangu,

 so zreteľom na rozhodnutie Rady pre zahraničné veci z 9. decembra 2019 o začatí prípravných prác na horizontálnom sankčnom režime s cieľom riešiť závažné porušovanie ľudských práv;

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o európskom sankčnom režime v prípade porušovania ľudských práv[7],

 so zreteľom na ústne vyhlásenia EÚ na 39. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva z 18. septembra 2018 vo vzťahu k téme 4 a na vyhlásenia Spojeného kráľovstva, Nemecka, Francúzska, Fínska a Kanady, ktoré vyjadrili znepokojenie nad svojvoľným zadržiavaním Ujgurov v táboroch v Sin-ťiangu,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie o porušovaní a zneužívaní ľudských práv v oblasti Sin-ťiang, ktoré predložil stály zástupca Spojeného kráľovstva pri OSN v mene 23 štátov vrátane 14 členských štátov EÚ Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie 29. októbra 2019,

 so zreteľom na článok 36 ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorý zaručuje všetkým občanom právo na slobodu náboženského vyznania, a na jej článok 4, ktorý zaručuje práva národnostných menšín,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966, ktorý Čína podpísala v roku 1998, ale nikdy ho neratifikovala,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv z roku 2011,

 so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie uvedené v správe o Číne,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu by malo zostať stredobodom politiky EÚ voči Číne v súlade so záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti a so záväzkom Číny dodržiavať tieto hodnoty v rámci vlastného rozvoja a medzinárodnej spolupráce;

B. keďže odvtedy, ako sa v marci 2013 ujal moci prezident Si Ťin-pching, sa situácia v oblasti ľudských práv v Číne stále zhoršuje; keďže čínska vláda sa k pokojnému vyjadrovaniu nesúhlasu, slobode prejavu a náboženského vyznania, ako aj k právnemu štátu stavia čoraz nepriateľskejšie; keďže čínske orgány zadržiavajú a stíhajú stovky obhajcov ľudských práv, právnikov a novinárov;

C. keďže situácia v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, v ktorej žije viac než 10 miliónov moslimských Ujgurov a etnických Kazachov, sa v uplynulých niekoľkých rokoch prudko zhoršila, a to najmä po začatí kampane s názvom Tvrdý úder proti násilnému terorizmu v roku 2014, pretože kontrola nad oblasťou Sin-ťiang sa stala najvyššou prioritou čínskych orgánov, a to jednak z dôvodu nestability a bezpečnostných hrozieb, ktoré Ujgurovia údajne pre oblasť Sin-ťiang predstavujú, ako aj kvôli strategickej polohe Sin-ťiangu ako centrálneho regiónu iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta, s ktorým sú spojené ambiciózne budúce ciele, pokiaľ ide o textilnú výrobu a produkty spracovateľského priemyslu s vysokým podielom ľudskej práce; keďže vojna proti teroru, ktorú vedie čínska vláda v oblasti Sin-ťiang, sa čoraz viac mení na vojnu proti náboženstvu a etnickej príslušnosti; keďže sa objavili informácie, že systém táborov zavedený v provincii Sin-ťiang sa začal uplatňovať aj v iných častiach Číny;

D. keďže čínske orgány vedú čoraz intenzívnejšiu kampaň hromadného internovania, rozsiahleho digitálneho sledovania (vrátane technológie rozpoznávania tváre a zberu údajov), politickej indoktrinácie a nútenej kultúrnej asimilácie; keďže navyše existujú spoľahlivé informácie o tom, že Ujgurovia a ďalšie, predovšetkým moslimské etnické menšiny v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang sú obeťami svojvoľného zadržiavania, mučenia, závažných obmedzení náboženských praktík a kultúry, ako aj digitálneho systému dohľadu, ktorý je taký rozsiahly, že monitoruje každý aspekt bežného života, a to prostredníctvom kamier na rozpoznávanie tváre, zariadení na sledovanie mobilných telefónov, zberu vzoriek DNA a výraznej a rušivej prítomnosti príslušníkov polície;

E. keďže podľa viacerých dôveryhodných odhadov v súčasnosti je alebo bolo v tzv. politických reedukačných centrách na dobu neurčitú svojvoľne zadržiavaných až približne milión ľudí, a to pod zámienkou boja proti terorizmu a náboženskému extrémizmu; keďže tieto reedukačné zariadenia sa tiež označujú ako „strediská odbornej prípravy“; keďže tieto zariadenia predstavujú v súčasnosti najväčšie masové väznenie obyvateľstva patriaceho k etnickej menšine na svete; keďže niektorí bývalí zadržaní sa vyjadrili k prístupu a situácii v týchto táboroch, ktoré sú podľa nich preplnené, vládnu v nich nehygienické podmienky, nedostatok potravín a dochádza k bitiu a sexuálnemu zneužívaniu; keďže existujú správy o tom, že malé deti boli poslané do štátnych detských domovov, ak bol čo len jeden z ich rodičov zadržaný v internačnom tábore; keďže v niektorých prevýchovných táboroch sa údajne nachádzajú továrne na výrobu tovaru určeného na vývoz;

F. keďže v kauze China Cables, ktorej odhalenia boli zverejnené v novembri 2019, ide o vyšetrovanie sledovania a masového zadržiavania Ujgurov a iných moslimských menšín v čínskej provincii Sin-ťiang bez obvinenia alebo súdneho konania, založené na uniknutých utajovaných dokumentoch čínskej vlády; keďže tajné dokumenty boli Medzinárodnému konzorciu investigatívnych novinárov sprostredkované prostredníctvom reťazca Ujgurov v exile a ich pravosť potvrdilo viacero popredných odborníkov; keďže zverejnenie týchto dokumentov viedlo aj k úniku utajovaných informácií čínskej vlády, ktoré odhaľujú vnútorné fungovanie táborov, závažnosť podmienok v ich vnútri a dehumanizačný režim regulujúci každodenný život väzňov; keďže dokumenty odhalili systematické vymývanie mozgov stoviek tisícov moslimov v rámci siete väzenských táborov s vysokým stupňom ochrany a mechanizmus systému hromadného sledovania a prediktívnej policajnej činnosti v Sin-ťiangu, čím sa potvrdili zistenia odborníkov získané zo satelitných snímok, údajov a výpovedí očitých svedkov, ktoré boli uverejnené v posledných rokoch; keďže čínska vláda vytrvalo tvrdí, že tábory ponúkajú dobrovoľné vzdelávanie a odbornú prípravu; keďže kauza China Cables poskytla bezprecedentné dôkazy o tom, že základy pre represívne opatrenia voči Ujgurom, Kazachom a ďalším boli vytvorené na najvyššej politickej úrovni už v apríli 2014;

G. keďže zadržiavanie a prenasledovanie Ujgurov a iných moslimských menšín v oblasti Sin-ťiang prinútilo mnohých, aby prestali komunikovať so svojimi rodinami a priateľmi v zahraničí, a to aj v Európe, zo strachu z odvetných krokov orgánov;

H. keďže represie sa zintenzívnili, keď vo februári 2018 nadobudli účinnosť právne predpisy týkajúce sa náboženských záležitostí, ktoré obmedzili činnosť náboženských skupín a prinútili ich konať vo väčšom súlade s politikami strany; keďže podľa týchto nariadení možno verejné alebo dokonca súkromné vyjadrenia náboženskej a kultúrnej príslušnosti považovať za prejavy extrémizmu; keďže nové pravidlá ohrozujú osoby spojené s náboženskými komunitami, ktoré nemajú právne postavenie v krajine; keďže náboženské komunity čelia v Číne čoraz väčším represiám, v dôsledku čoho patrí Čína medzi krajiny s najvyšším počtom náboženských väzňov na svete;

I. keďže Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie v auguste 2018 vystavil vládu Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) kritike za porušovanie práv v oblasti Sin-ťiang vrátane zriadenia táborov na svojvoľné masové zadržiavanie ľudí; keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bachelet počas svojho historicky prvého prejavu vo funkcii v septembri 2018 upozornila na „veľmi znepokojivé obvinenia z rozsiahleho svojvoľného zadržiavania Ujgurov a iných moslimských komunít v tzv. reedukačných táboroch v celej oblasti Sin-ťiang“; keďže čínska vláda odmietla množstvo žiadostí pracovnej skupiny OSN pre nútené alebo nedobrovoľné zmiznutia (WGEID), vysokého komisára OSN pre ľudské práva a ďalších mandátov OSN pre osobitné postupy o vyslanie nezávislých vyšetrovateľov do Sin-ťiangu a umožnenie prístupu do táborov;

J. keďže internačné tábory v oblasti Sin-ťiang sa rýchlo rozšírili po vymenovaní Chena Quangua za vedúceho strany v tomto regióne v auguste 2016; keďže guvernér provincie Sin-ťiang Shohrat Zakir v decembri 2019 uviedol, že všetkých 1,5 milióna ľudí v prevýchovných a internačných táboroch bolo „navrátených do spoločnosti“, čo však nepodporil nijakým dôkazom;

K. keďže niektoré čínske menšinové komunity žijúce na území EÚ sú obťažované čínskymi orgánmi; keďže na Ujgurov v zahraničí sa vyvíja nátlak, aby sa vrátili do Číny; keďže v dokumentoch China Cables sa uvádzajú výslovné usmernenia na zadržanie Ujgurov so zahraničným občianstvom a na sledovanie Ujgurov z oblasti Sin-ťiang žijúcich v zahraničí, z ktorých niektorých autoritárske vlády deportovali späť do Číny; keďže z dokumentov vyplýva, že v tejto praxi zohrávajú čínske veľvyslanectvá kľúčovú úlohu;

L. keďže kongres USA prijal 4. decembra 2019 zákon o politike v oblasti ľudských práv Ujgurov, ktorý ministra zahraničných vecí USA vyzýva k tomu, aby v súlade s globálnym Magnitského zákonom prijal okamžité opatrenia na ochranu ľudských práv a zvážil zavedenie víz a hospodárskych sankcií voči úradníkom ČĽR, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv v provincii Sin-ťiang, a aby zároveň chránil Ujgurov žijúcich v USA pred obťažovaním a prenasledovaním zo strany Číny;

M. keďže Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2019 získal ujgurský profesor ekonómie Ilham Tohti, ktorý bol v januári 2014 zatknutý a 23. septembra 2014 odsúdený na doživotie za údajný separatizmus; keďže sedem z jeho bývalých študentov bolo takisto zadržaných a odsúdených na trest odňatia slobody vo výške troch až ôsmich rokov za údajnú spoluprácu s profesorom Tohtim; keďže Ilham Tohti vždy odmietal separatizmus a násilie a zasadzoval sa za zmierenie založené na rešpektovaní ujgurskej kultúry;

N. keďže EÚ sa vo svojom strategickom rámci pre ľudské práva a demokraciu zaviazala, že bude intenzívnejšie podporovať ľudské práva, demokraciu a právny štát vo všetkých oblastiach vonkajšej činnosti EÚ a že ľudské práva budú ústredným prvkom jej vzťahov so všetkými tretími krajinami vrátane jej strategických partnerov;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad čoraz represívnejším režimom, ktorému čelia Ujgurovia a iné moslimské etnické menšiny, a žiada, aby orgány dodržiavali ich základné slobody, ako sa odporúča v dôveryhodných správach; dôrazne odsudzuje posielanie stoviek tisícov Ujgurov a etnických Kazachov do tzv. politických reedukačných táborov na základe systému „prediktívnej policajnej činnosti“, a to aj v dôsledku toho, že vycestovali do zahraničia alebo ich uznajú za príliš nábožensky založených; vyzýva čínske orgány v Sin-ťiangu, aby poskytli informácie o umiestnení a zdravotnom stave zadržiavaných osôb; naliehavo vyzýva čínsku vládu, aby okamžite ukončili prax svojvoľného zadržiavania členov ujgurskej a kazašskej menšiny bez akéhokoľvek obvinenia, súdneho konania alebo odsúdenia za trestný čin, aby zatvorila všetky tábory a detenčné centrá a okamžite a bezpodmienečne prepustila zadržané osoby; zdôrazňuje, že akýkoľvek druh zadržania uplatňovaný v rozpore so základnými medzinárodnými právnymi predpismi, prenasledovanie určitých osôb alebo skupín z etnických, kultúrnych či náboženských dôvodov a iné neľudské činy, ktoré spôsobujú veľké utrpenie alebo vážnu ujmu, spáchané v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku na civilné obyvateľstvo, sú z hľadiska medzinárodného právneho rámca neprijateľné;

2. vyzýva čínske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili ujgurského profesora Ilhama Tohtiho a všetkých ďalších obhajcov ľudských práv, aktivistov, právnikov, novinárov a predkladateľov petícií, ktorí boli zadržaní výlučne za pokojné uplatňovanie ich slobody prejavu, a aby zastavili pokračujúce represálie spojené so zadržiavaním, súdnym obťažovaním a zastrašovaním; vyzýva čínsku vládu, aby zabezpečila, že budú mať pravidelný a neobmedzený prístup k svojim rodinám a právnikom podľa vlastného výberu, a aby zaručila, že ich rodiny a právnici nebudú vystavení mučeniu ani inému zlému zaobchádzaniu; trvá na tom, že podmienky všetkých osôb vo väzbe musia spĺňať normy stanovené v Súbore zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek forme zaistenia alebo uväznenia, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 43/173 z 9. decembra 1988, ako aj prístup k zdravotnej starostlivosti; vyzýva, aby bolo údajné mučenie Ilhama Tohtiho okamžite, účinne a nestranne vyšetrené a aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd;

3. opakovane vyzýva čínske orgány, aby nezávislým novinárom a medzinárodným pozorovateľom vrátane vysokého komisára OSN pre ľudské práva a držiteľov mandátu v rámci osobitných postupov Rady pre ľudské práva umožnili slobodný, zmysluplný a neobmedzený prístup do Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang; konštatuje rozdiely medzi EÚ a Čínou z hľadiska možností prístupu novinárov a slobody tlače; vyzýva Čínu, aby poskytla médiám EÚ rovnaké práva a prístup, ako majú čínske médiá v členských štátoch; je presvedčený, že EÚ a členské štáty by mali počas nasledujúceho zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva prevziať iniciatívu vo veci rezolúcie o zriadení vyšetrovacej misie pre provinciu Sin-ťiang;

4. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so správami o prenasledovaní Ujgurov v zahraničí čínskymi orgánmi, ktorého cieľom je prinútiť ich k tomu, aby pôsobili ako informátori vo vzťahu k iným Ujgurom, vrátili sa do oblasti Sin-ťiang alebo o situácii v tejto oblasti mlčali, a to v niektorých prípadoch prostredníctvom zadržiavania ich rodinných príslušníkov; naliehavo vyzýva Komisiu a všetky členské štáty, aby čo najrýchlejšie vyšetrili tieto správy, prijali konkrétne opatrenia na zabezpečenie ochrany pre členov diaspóry z oblasti Sin-ťiang v jednotlivých krajinách a aby urýchlili žiadosti Ujgurov a iných turkických moslimov o azyl; víta rozhodnutie niektorých členských štátov pozastaviť návrat všetkých etnických Ujgurov, Kazachov či iných turkických moslimov do Číny vzhľadom na riziko svojvoľného zadržiavania, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania a vyzýva všetky ostatné členské štáty, aby urobili to isté;

5. so znepokojením konštatuje, že mimoriadny význam „dlhodobej stability“ v oblasti Sin-ťiang pre úspech iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta viedol k zintenzívneniu dlhodobých stratégií kontroly, ktoré sa rozšírili rôznymi technologickými inováciami a rýchlym nárastom výdavkov na domácu bezpečnosť, a zavedeniu protiteroristických opatrení na kriminalizovanie disentu a disidentov širokým vymedzením pojmu terorizmus; vyjadruje hlboké znepokojenie nad opatreniami čínskeho štátu na zabezpečenie tzv. komplexného dohľadu nad regiónom Sin-ťiang prostredníctvom zavedenia elektronického systému dohľadu Skynet v hlavných mestských oblastiach, namontovania GPS lokátorov do všetkých motorových vozidiel, používania snímačov na rozpoznávanie tváre na kontrolných stanovištiach, vlakových a čerpacích staniciach a kampane polície v oblasti Sin-ťiang zameranej na zhromažďovanie vzoriek krvi na ďalšie rozšírenie databázy DNA v Číne; vyjadruje tiež znepokojenie nad tým, že Čína tieto technológie vyváža do autoritárskych režimov na celom svete;

6. vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o možnom využívaní nútenej práce ľudí z internačných táborov v dodávateľskom reťazci medzinárodných spoločností, ktoré podnikajú v oblasti Sin-ťiang, a nad správami o spolupráci s čínskymi inštitúciami zapojenými do hromadného sledovania a zadržiavania členov ujgurského obyvateľstva; zdôrazňuje, že aktéri zo súkromného sektora by mali prehodnotiť svoje pôsobenie v oblasti Sin-ťiang a skontrolovať svoje dodávateľské reťazce s cieľom zabezpečiť, že sa nebudú podieľať na porušovaní ľudských práv, a to aj zavedením dôkladného systému náležitej starostlivosti v oblasti dodržiavania ľudských práv, ktorý bude garantovať, že nebudú využívať nútenú prácu ani sa podieľať na represiách voči ujgurskému obyvateľstvu; zdôrazňuje, že ak sa v reedukačných táboroch vyrábajú nejaké produkty, mali by sa na trhoch EÚ zakázať;

7. naliehavo vyzýva čínsku vládu, aby bezodkladne zverejnila zoznam všetkých zadržaných osôb a všetkých, ktorí boli prepustení, a aby poskytla rodinným príslušníkom úplné informácie o osobách, ktoré zmizli v provincii Sin-ťiang;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom presvedčiť čínsku vládu, aby zatvorila tábory, zastavila akékoľvek porušovanie ľudských práv v oblasti Sin-ťiang a dodržiavala jazykové, kultúrne, náboženské a iné základné slobody Ujgurov; naliehavo vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“), ESVČ a členské štáty, aby intenzívnejšie monitorovali znepokojujúci vývoj v oblasti ľudských práv v provincii Sin-ťiang vrátane zvýšenia represií a dohľadu zo strany vlády a aby vystupovali proti porušovaniu ľudských práv v Číne súkromne aj verejne, a to aj na najvyššej úrovni; vyjadruje sklamanie z toho, že 37. kolo dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach neprinieslo žiadne podstatné výsledky, napriek tomu, že EÚ nastolila tému systému politických reedukačných táborov a označila ju za znepokojivý vývoj; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že prístup a nástroje doteraz uplatnené EÚ zatiaľ nepriniesli hmatateľný pokrok, pokiaľ ide o situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v Číne, ktorá sa za posledné desaťročie len zhoršila; vyzýva PK/VP, aby trval na nezávislom vyšetrení rozsahu a povahy systému internačných táborov a početných obvinení zo závažného a systematického porušovania ľudských práv; naliehavo vyzýva novú Komisiu, aby vypracovala a vykonávala komplexnú stratégiu EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný pokrok v oblasti ľudských práv v Číne;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ a Čína vo svojom spoločnom vyhlásení vydanom po 21. samite EÚ – Čína opätovne potvrdili, že všetky ľudské práva sú univerzálne, nedeliteľné, vzájomne závislé a navzájom prepojené; zdôrazňuje, že presadzovanie ľudských práv a právneho štátu musí byť ústredným prvkom vzťahov medzi EÚ a Čínou;

10. vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zvážili spôsoby zastavenia všetkých vývozov a transferov technológií tovaru a služieb, ktoré Čína využíva na rozšírenie a zlepšenie svojho kybernetického dohľadu, a to prostredníctvom efektívneho využitia vhodných mechanizmov kontroly vývozu; vyzýva v tejto súvislosti spoluzákonodarcu, aby prijal spoločnú pozíciu k reforme nariadenia o položkách s dvojakým použitím z dôvodu naliehavosti národnej bezpečnosti a ľudských práv; zdôrazňuje, že Parlament ďalej rozvinul a posilnil návrh Komisie o zahrnutí prísnych kontrol vývozu v prípade kótovaných a nekótovaných technológií kybernetického dohľadu;

11. pripomína, že je dôležité, aby EÚ pokračovala v nastoľovaní otázky porušovania ľudských práv v Číne v rámci každého politického dialógu a dialógu o ľudských právach s čínskymi orgánmi, a to najmä v prípade menšín v Sin-ťiangu, v súlade so záväzkom EÚ prezentovať silný, jasný a jednotný postoj vo svojom prístupe k tejto krajine; opätovne pripomína, že v rámci prebiehajúceho procesu reforiem a čoraz intenzívnejšej globálnej angažovanosti si Čína podpísaním širokej škály medzinárodných zmlúv o ľudských právach zvolila dodržiavanie medzinárodného rámca pre ľudské práva; vyzýva preto na vytvorenie dialógu s Čínou s cieľom nabádať ju k plneniu týchto záväzkov; naliehavo vyzýva čínske orgány, aby pokračovali v uskutočňovaní vnútroštátnych reforiem potrebných na ratifikáciu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Čína podpísala v roku 1998, a aby zrealizovala odporúčania orgánov OSN pre ľudské práva;

12. víta prijatie zákona o politike v oblasti ľudských práv Ujgurov Kongresom USA a nedávne rozhodnutie Rady pre zahraničné veci začať pracovať na globálnom sankčnom režime EÚ pre prípady porušovania ľudských práv; vyzýva Radu, aby uplatnila cielené sankcie a zmrazenie aktív – ak to bude považované za vhodné a účinné – voči čínskym úradníkom, ktorí sú zodpovední za vypracovanie a vykonávanie politiky masového zadržiavania Ujgurov a iných turkických moslimov v oblasti Sin-ťiang a za tvrdé potláčanie náboženskej slobody, slobody pohybu a iných základných práv v regióne;

13. vyzýva ESVČ, aby medzi nástroje svojej komunikačnej stratégie vo vzťahu k tretím krajinám zaradila osvedčené postupy medzináboženského dialógu a aby podporovala mediáciu v konfliktných situáciách v záujme ochrany náboženských menšín a slobody náboženského vyznania a viery;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky.

 

[1] Prijaté texty, P8_TA(2019)0422.

[2] Prijaté texty, P8_TA(2018)0377.

[3] Prijaté texty, P8_TA(2018)0343.

[4] Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 108.

[5] Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 185.

[6] Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 80.

[7] Prijaté texty, P8_TA(2019)0215.

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia