Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0251/2019Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0251/2019

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua

17.12.2019 - (2019/2978(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0251/2019 (S&D)
B9‑0252/2019 (Verts/ALE)
B9‑0253/2019 (PPE)
B9‑0254/2019 (Renew)
B9‑0255/2019 (ECR)

Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík, David Lega
for PPE-Gruppen
Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques
for S&D-Gruppen
Javier Nart, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
for Renew-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Assita Kanko
for ECR-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Procedure : 2019/2978(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0251/2019
Indgivne tekster :
RC-B9-0251/2019
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua

(2019/2978(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig beslutningerne af 18. december 2008[1], 26. november 2009[2], 16. februar 2017[3], 31. maj 2018[4] og 14. marts 2019[5],

 der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika fra 2012,

 der henviser til EU's landestrategidokument og det flerårige vejledende program 2014-2020 for Nicaragua,

 der henviser til Rådets konklusioner om Nicaragua, navnlig dem af 14. oktober 2019, som fastlægger rammerne for målrettede sanktioner, 

 der henviser til erklæringerne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på vegne af EU om situationen i Nicaragua, navnlig erklæringen af 20. november 2019,

 der henviser til erklæringen fra talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder, Rupert Colville, af 19. november 2019,

 der henviser til rapporten fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS)' gruppe på højt plan om Nicaragua af 19. november 2019,

 der henviser til nyhedsbrevene fra den særlige overvågningsmekanisme for Nicaragua (MESENI), som blev oprettet af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) fra 1966,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

 der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra juni 2004,

 der henviser til Nicaraguas forfatning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere og andre kritikere af den nicaraguanske regerings resultater på menneskerettighedsområdet i stigende grad er blevet mål for dødstrusler, intimidering, bagvaskelseskampagner på internettet, chikane, overvågning, overfald og retslig forfølgelse; der henviser til, at internationale menneskerettighedsorganisationer rapporterer, at mere end 80 000 mennesker er blevet tvunget til at forlade Nicaragua som følge af den aktuelle krise, mens undertrykkelsen i landet er optrappet;

B. der henviser til, at 328 personer ifølge de seneste tal fra MESENI er døde, hundredvis er blevet såret, mere end 150 politiske fanger er fortsat vilkårligt tilbageholdt blot for at have udøvet deres rettigheder, og 144 studerende er blevet bortvist fra universiteter på grund af deres deltagelse i demonstrationer til fordel for demokrati, øget frihed og respekt for menneskerettighederne; der henviser til, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) har rapporteret, at mere end 100 journalister og mediefolk har været nødt til at forlade landet; der henviser til, at den nicaraguanske regering har blokeret for import af avispapir, hvilket har tvunget adskillige aviser til at lukke, herunder den ikoniske Nuevo Diario;

C. der henviser til, at respekt for retsvæsenets uafhængighed, politisk pluralisme og forsamlings- og ytringsfrihed er grundlæggende rettigheder og hjørnestene i demokratiet og retsstaten;

D. der henviser til, at blandt andre otte slægtninge til fængslede politiske modstandere indledte en sultestrejke den 14. november 2019 i San Miguel-kirken i Masaya og krævede løsladelse af 130 personer, der angiveligt var tilbageholdt i forbindelse med demonstrationer; der henviser til, at politiet omringede kirken og lukkede for vandet og elforsyningen; der henviser til, at politiet ikke lod nogen komme ind i kirken og forhindrede leveringen af humanitær bistand og lægehjælp;

E. der henviser til, at en gruppe på mindst 13 medlemmer af oppositionen, blev tilbageholdt samme nat efter at have leveret noget vand til dem, der var omringet af politiet, herunder Amaya Eva Coppens, en nicaraguansk og belgisk menneskerettighedsforkæmper, som var tilbageholdt i forbindelse med protesterne i otte måneder og blev løsladt den 11. juni 2019 i henhold til amnestiloven sammen med over 100 politiske fanger; der henviser til, at denne lov er uforenelig med internationale standarder og fastholder straffrihed ved at udelukke efterforskning af mistanker om forbrydelser begået mod demonstranter;

F. der henviser til, at den nicaraguanske anklagemyndighed med urette har anklaget gruppen for en række anklagepunkter, herunder bortførelse, ulovlig besiddelse af skydevåben og terrorisme, hvilket udgør en åbenlys krænkelse af garantien for en retfærdig procedure og deres ret til en retfærdig rettergang; der henviser til, at fængselsforholdene i Nicaragua heller ikke lever op til internationale standarder; der henviser til, at nicaraguanske oppositionsmedlemmer med stor tydelighed har rapporteret om brug af tortur og seksuel vold i fængsler;

G. der henviser til, at ifølge MESENI optrapper den nicaraguanske regering forfølgelsen af familierne til ofrene for den demokratiske, institutionelle og politiske krise gennem intimidering og overvågning med det formål at forhindre dem i at udføre private og offentlige aktioner til minde om deres kære og som led i deres stræben efter retfærdighed;

H. der henviser til, at den nicaraguanske regering ifølge FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder bruger repressalier mod dem, der udtaler sig om menneskerettighedssituationen i Nicaragua og henvender sig til internationale embedsmænd og FN-embedsmænd og -mekanismer;

I. der henviser til, at den nicaraguanske regering har udvist internationale organisationer såsom Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) og OHCHR's regionalkontor for Mellemamerika, der har opfordret til overholdelse af menneskerettighederne i landet og søgt at finde en fredelig løsning på konflikten og en nationale forsoning; der henviser til, at hvis sådanne organisationer kommer tilbage, vil det fungere som garant for opfyldelsen af de aftaler, der er indgået med oppositionen; der henviser til, at undertrykkelsen af civilsamfundsorganisationer er intensiveret ved, at de er blevet frataget deres retlige status i et land med dårlige institutionelle rammer, hvilket er en dobbelt afstraffelse af ofrene for undertrykkelse;

J. der henviser til, at højtstående embedsmænd fra visse EU-medlemsstater ved flere lejligheder er blevet forhindret i at rejse ind i Nicaragua; der henviser til, at den nicaraguanske regering gjorde det umuligt for OAS' kommission på højt plan om Nicaragua, som har anmodet om valgreform, at komme ind i landet; der henviser til, at en valgreform er et nøgleelement i retning af en regelmæssig etablering af demokratiske institutioner i Nicaragua;

K. der henviser til, at den nicaraguanske regering ikke har udvist interesse i at genoptage en troværdig og inkluderende dialog med Den Civile Alliance og i at gennemføre aftalerne fra marts 2019 fuldt ud; der henviser til, at forhandlingerne mellem regeringen og Den Civile Alliance blev genoptaget i februar 2019; der henviser til, at der den 27. marts 2019 blev indgået en aftale om løsladelse af personer, der er berøvet deres frihed i forbindelse med protesterne i 2018; der henviser til, at der den 29. marts 2019 blev indgået en anden aftale om styrkelse af borgernes rettigheder og garantier; der henviser til, at Den Civile Alliance den 20. maj 2019 forlod forhandlingsbordet, idet den mente, at gennemførelsen af de to aftaler havde været begrænset; der henviser til, at regeringen den 11. juni 2019 havde frigivet 492 personer, der var tilbageholdt i forbindelse med protesterne i 2018; der henviser til, at forhandlingerne er gået i stå på trods af forsøg på at genoptage dem;

L. der henviser til, at OAS-kommissionen på højt plan om Nicaragua er af den opfattelse, at de foranstaltninger, der er truffet af eller godkendt af Nicaraguas regering siden april 2018, er uforenelige med de rettigheder og garantier, der er beskyttet i Nicaraguas forfatning fra 1987, og at disse foranstaltninger giver anledning til en ændring af den forfatningsmæssige ordning, der i alvorlig grad hæmmer den demokratiske orden i Nicaragua, som beskrevet i artikel 20 i det interamerikanske demokratiske charter;

M. der henviser til, at udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstaten og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en integreret del af EU's eksterne politikker, herunder associeringsaftalen fra 2012 mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika; der henviser til, at denne aftale indeholder en demokratiklausul, som er et væsentligt element i aftalen; der henviser til, at demokratiklausulen bør tages i brug i betragtning af de nuværende omstændigheder, således at Nicaragua suspenderes fra aftalen;

1. udtrykker solidaritet med den nicaraguanske befolkning og fordømmer alle den nicaraguanske regerings undertrykkende foranstaltninger, navnlig de dødsfald, disse har forårsaget, den generelle begrænsning af ytrings-, forsamlings- og demonstrationsfriheden, ulovliggørelsen af ikke-statslige organisationer og civilsamfundet, udvisningen af internationale organisationer fra landet, lukningen af og angrebene mod medier, begrænsningerne af retten til information og bortvisningen af studerende fra universiteterne;

2. opfordrer indtrængende den nicaraguanske regering til at sætte en stopper for den vedvarende undertrykkelse af afvigende meninger og det aktuelle mønster af vilkårlige anholdelser, tortur og seksuel vold og til at afholde sig fra at kriminalisere, forfølge og angribe menneskerettighedsforkæmpere, politiske modstandere, familier til ofre og andre kritiske røster, og til øjeblikkeligt at opløse de paramilitære kræfter, der er virksomme i landet; opfordrer til omgående, upartiske, gennemsigtige og grundige efterforskninger af volden;

3. opfordrer til, at alle de vilkårligt tilbageholdte, herunder Amaya Eva Coppens, omgående løslades, at alle anklager mod dem frafaldes, og at deres grundlæggende retsgarantier respekteres; opfordrer til, at de ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og for at undergrave demokratiet og retsstatsprincippet holdes ansvarlige; understreger, at de nicaraguanske myndigheder skal garantere sikkerheden og den fysiske og psykiske trivsel for alle frihedsberøvede og sikre dem fornøden lægebehandling;

4. opfordrer til, at der gennemføres en uafhængig gennemgang af domme og straffe med henblik på at reformere retsvæsenet, herunder udnævnelser i overensstemmelse med internationale standarder, såsom de grundlæggende principper om retsvæsenets uafhængighed og retningslinjerne om anklagernes rolle;

5. anmoder om en revision af amnestiloven og loven om omfattende pleje af ofre med henblik på at sikre ofrene ret til sandhed, retfærdighed og passende erstatning;

6. insisterer på, at konfiskeret ejendom skal tilbageleveres, at suspensionen af nyhedsmedier ophæves, og insisterer på, at disse nyhedsmedier skal have lov til at udføre deres arbejde uden hindringer og repressalier;

7. glæder sig over Rådets beslutning om at vedtage rammer for målrettede restriktive foranstaltninger over for dem, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og for overgreb på og undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at blive enige om den specifikke liste over enkeltpersoner og enheder, der skal sanktioneres imod, herunder præsidenten og vicepræsidenten;

8. fordømmer den nicaraguanske regerings manglende vilje til at genoptage en meningsfuld intern dialog; opfordrer myndighederne til at genoptage dialogen med Den Civile Alliance med henblik på at nå frem til en demokratisk, holdbar og fredelig løsning, der gør det muligt at gennemføre aftalerne fra marts 2019 fuldt ud; understreger, at det er nødvendigt at sikre politiske og borgerlige frihedsrettigheder for alle nicaraguanere, at dem, der er i eksil, kan vende hjem, at internationale organisationer kan vende tilbage til og samarbejde med landet, at menneskerettighedsorganisationers status som juridiske personer genetableres, og at der etableres en troværdig valgproces med et reformeret nicaraguansk Øverste Valgråd, som kan sikre et omgående, retfærdigt og gennemsigtigt valg med tilstedeværelse af internationale observatører;

9. anmoder NF/HR og EU-delegationen i Nicaragua om at følge udviklingen i landet nøje og om fortsat at tage de menneskerettighedsproblemer op, som bl.a. berører indsatte, studerende, demonstranter, ofres familier og journalister, og som er opstået på grund af situationen i landet; opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens samarbejdsbistand styrker dens støtte til civilsamfundet, navnlig menneskerettighedsforkæmpere, og at den ikke på nogen måde bidrager til de nicaraguanske myndigheders aktuelle undertrykkende politikker;

10. minder om, at Nicaragua i lyset af associeringsaftalen mellem EU og landene i Mellemamerika skal respektere og konsolidere retsstatsprincippet, demokratiet og menneskerettighederne og kræver, at associeringsaftalens demokratiske bestemmelse under de nuværende omstændigheder udløses;

11. opfordrer EU-delegationen og medlemsstaterne med diplomatiske missioner på stedet til fuldt ud at gennemføre EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og til at yde al passende støtte til menneskerettighedsforkæmpere, der tilbageholdes, herunder besøg i fængsler og overvågning af retssager;

12. opfordrer til, at der hurtigst muligt sendes en delegation fra Parlamentet til Nicaragua for at genoptage overvågningen af situationen i landet, og opfordrer indtrængende de nicaraguanske myndigheder til at give tilladelse til uhindret indrejse i landet og adgang til alle samtalepartnere og materiale;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Centralamerikanske Parlament, Limagruppen samt til Republikken Nicaraguas regering og parlament.

 

 

Seneste opdatering: 18. december 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik