Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0251/2019Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0251/2019

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta

17.12.2019 - (2019/2978(RSP))

työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9‑0251/2019 (S&D)
B9‑0252/2019 (Verts/ALE)
B9‑0253/2019 (PPE)
B9‑0254/2019 (Renew)
B9‑0255/2019 (ECR)

Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík, David Lega
PPE-ryhmän puolesta
Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques
S&D-ryhmän puolesta
Javier Nart, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
Renew-ryhmän puolesta
Tilly Metz
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Assita Kanko
ECR-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo

Menettely : 2019/2978(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0251/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0251/2019
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta

(2019/2978(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta ja erityisesti 18. joulukuuta 2008[1], 26. marraskuuta 2009[2], 16. helmikuuta 2017[3], 31. toukokuuta 2018[4] ja 14. maaliskuuta 2019[5] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon vuonna 2012 tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen,

 ottaa huomioon Nicaraguaa koskevan EU:n maakohtaisen strategian ja suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman (2014–2020),

 ottaa huomioon neuvoston päätelmät Nicaraguasta ja erityisesti 14. lokakuuta 2019 annetut päätelmät puitteiden vahvistamisesta kohdennetuille pakotteille,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta antamat julkilausumat Nicaraguan tilanteesta ja erityisesti 20. marraskuuta 2019 annetun julkilausuman,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun (OHCHR) tiedottajan Rupert Colvillen 19. marraskuuta 2019 antaman lausunnon,

 ottaa huomioon 19. marraskuuta 2019 julkaistun Amerikan valtioiden järjestön (OAS) Nicaraguaa käsittelevän korkean tason komitean raportin,

 ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan perustaman Nicaraguaa koskevan erityisen seurantamekanismin (Meseni) julkaisemat uutiskirjeet,

 ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon kesäkuussa 2004 hyväksytyt ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

 ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajiin ja muihin Nicaraguan hallituksen ihmisoikeuspolitiikan arvostelijoihin on kohdistunut yhä useammin tappouhkauksia, pelottelua, verkossa toteutettuja parjauskampanjoita, häirintää, valvontaa, pahoinpitelyjä ja oikeudellisia ajojahteja; ottaa huomioon, että kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen julkistamien tietojen mukaan yli 80 000 ihmisen on ollut pakko lähteä Nicaraguasta meneillään olevan kriisin vuoksi ja että sortotoimet maassa ovat lisääntyneet;

B. ottaa huomioon, että Mesenin tuoreimpien tietojen mukaan 328 henkilöä on kuollut ja satoja on loukkaantunut, yli 150:tä poliittista vankia pidetään edelleen mielivaltaisesti vangittuina vain siksi, että he käyttivät oikeuksiaan, ja 144 opiskelijaa on erotettu yliopistoista heidän osallistuttuaan mielenosoituksiin, joilla tuettiin demokratiaa ja vaadittiin enemmän vapautta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista; toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston antamien tietojen mukaan yli sadan toimittajan ja tiedotusvälineiden työntekijän on ollut pakko lähteä maasta; ottaa huomioon, että Nicaraguan hallitus on estänyt sanomalehtien tuonnin ja pakottanut useat sanomalehdet, myös arvostetun Nuevo Diarion, lopettamaan toimintansa;

C. toteaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuus, poliittinen moniarvoisuus sekä kokoontumis- ja sananvapaus ovat perusoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion olennaisia pilareita;

D. ottaa huomioon, että 14. marraskuuta 2019 kahdeksan vangittujen poliittisten vastustajien sukulaista aloitti yhdessä muiden henkilöiden kanssa nälkälakon Masayassa sijaitsevassa San Miguelin kirkossa ja vaati vapauttamaan 130 henkilöä, joiden väitettiin joutuneen pidätetyiksi mielenosoitusten yhteydessä; toteaa, että poliisi piiritti kirkon ja katkaisi sen yhteydet veden- ja sähkönjakeluverkkoihin; toteaa, että poliisi esti pääsyn kirkkoon sekä humanitaarisen ja lääketieteellisen avun toimittamisen sinne;

E. toteaa, että samana yönä pidätettiin ryhmä, jossa oli mukana ainakin 13 opposition edustajaa, sen toimitettua vettä poliisin piirittämille ihmisille, joiden joukossa oli myös nicaragualainen ja belgialainen ihmisoikeuksien puolustaja Amaya Eva Coppens, jota pidettiin kahdeksan kuukauden ajan vangittuna mielenosoitusten yhteydessä tapahtuneen pidätyksen jälkeen ja joka vapautettiin 11. kesäkuuta 2019 armahduslain nojalla yhdessä yli sadan poliittisen vangin kanssa; toteaa, että tämä laki on ristiriidassa kansainvälisten normien kanssa ja mahdollistaa rankaisemattomuuden jatkumisen estämällä mielenosoittajia vastaan tehtyjen epäiltyjen rikosten tutkimisen;

F. ottaa huomioon, että Nicaraguan syyttäjänvirasto on nostanut perusteettomasti ryhmää vastaan useita syytteitä, muuan muassa sieppauksesta, ampuma-aseiden laittomasta hallussapidosta ja terrorismista, mikä on selvästi vastoin oikeudenmukaisen menettelyn vaatimuksia ja loukkaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; toteaa, että vankilaolot Nicaraguassa eivät myöskään täytä kansainvälisiä normeja; toteaa, että Nicaraguan opposition edustajat ovat raportoineet selkeästi vankiloissa harjoitetusta kidutuksesta ja seksuaalisesta väkivallasta;

G. ottaa huomioon, että Mesenin mukaan Nicaraguan hallitus kiihdyttää sortotoimia demokraattisen, institutionaalisen ja poliittisen kriisin uhrien perheitä vastaan pelottelun ja valvonnan avulla ja pyrkii siten estämään perheitä ryhtymästä yksityisiin ja julkisiin toimiin rakkaimpiensa muistamiseksi ja oikeuden toteutumiseksi;

H. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston mukaan Nicaraguan hallitus ryhtyy kostotoimiin niitä vastaan, jotka pitävät esillä Nicaraguan ihmisoikeustilannetta ja jotka pyrkivät turvautumaan kansainvälisiin elimiin ja YK:n virkamiehiin ja mekanismeihin;

I. toteaa, että Nicaraguan hallitus on karkottanut maasta kansainvälisiä järjestöjä, kuten Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan (IACHR) ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) Keski-Amerikan aluetoimiston, jotka kehottivat kunnioittamaan ihmisoikeuksia maassa ja pyrkivät konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun ja kansalliseen sovintoon; toteaa, että tällaisten järjestöjen paluu toimisi opposition kanssa neuvoteltavien sopimusten täytäntöönpanon takeena; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukahduttamistoimia on tehostettu poistamalla niiltä oikeudellinen asema, ja katsoo, että tämä rankaisee kaksinkertaisesti sorron uhreja maassa, jossa institutionaaliset puitteet ovat heikot;

J. toteaa, että eräiden EU:n jäsenvaltioiden korkeita virkamiehiä on useasti estetty pääsemästä Nicaraguaan; toteaa, että Nicaraguan hallitus esti maahanpääsyn Nicaraguaa käsittelevältä OAS:n korkean tason komitealta, joka on pyrkinyt edistämään vaaliuudistuksia; katsoo, että vaaliuudistukset ovat keskeinen osatekijä prosessissa demokraattisten instituutioiden säännönmukaiseksi perustamiseksi Nicaraguaan;

K. ottaa huomioon, että Nicaraguan hallitus ei ole osoittanut kiinnostusta käynnistää uudelleen uskottavaa ja osallistavaa vuoropuhelua Kansalaisten liittouman kanssa eikä panna täysimääräisesti täytäntöön maaliskuussa 2019 tehtyjä sopimuksia; ottaa huomioon, että hallituksen ja Kansalaisten liittouman väliset neuvottelut oli aloitettu uudelleen helmikuussa 2019; toteaa, että 27. maaliskuuta 2019 päästiin sopimukseen niiden henkilöiden vapauttamisesta, joilta riistettiin vapaus vuoden 2018 mielenosoitusten yhteydessä; toteaa, että 29. maaliskuuta 2019 tehtiin toinen sopimus kansalaisten oikeuksien ja takeiden vahvistamisesta; toteaa, että 20. toukokuuta 2019 Kansalaisten liittouma vetäytyi neuvotteluista, koska se katsoi, että sopimukset oli pantu täytäntöön rajoitetusti; toteaa, että 11. kesäkuuta 2019 mennessä hallitus oli vapauttanut 492 henkilöä, jotka oli pidätetty vuoden 2018 mielenosoitusten yhteydessä; toteaa, että neuvottelut ovat edelleen pysähdyksissä niiden jatkamispyrkimyksistä huolimatta;

L. ottaa huomioon, että Nicaraguaa käsittelevä OAS:n korkean tason komitea katsoo, että Nicaraguan hallituksen huhtikuusta 2018 lähtien toteuttamat tai sallimat toimet ovat ristiriidassa Nicaraguan vuoden 1987 perustuslailla suojeltujen oikeuksien ja takeiden kanssa ja että nämä ovat johtamassa perustuslaillisen järjestyksen muuttumiseen tavalla, joka heikentää vakavasti Nicaraguan demokraattista järjestystä, Amerikan maiden demokratian peruskirjan 20 artiklassa mainitulla tavalla;

M. katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on oltava olennainen osa unionin ulkoista toimintaa, johon kuuluu myös EU:n ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus vuodelta 2012; ottaa huomioon, että tähän sopimukseen sisältyy sen olennaisena osana demokratialauseke; katsoo, että tämänhetkisen tilanteen valossa demokratialauseke olisi otettava käyttöön keskeyttämällä sopimuksen soveltaminen Nicaraguan osalta;

1. ilmaisee solidaarisuutensa Nicaraguan kansaa kohtaan ja tuomitsee kaikki Nicaraguan hallituksen sortotoimet ja erityisesti niistä aiheutuneet kuolemantapaukset, sananvapauden, kokoontumisvapauden ja mielenosoitusvapauden yleisen rajoittamisen, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kieltämisen, kansainvälisten järjestöjen maasta karkottamisen, tiedotusvälineiden sulkemiset ja hyökkäykset niitä vastaan, tiedonsaantioikeuden rajoittamisen sekä opiskelijoiden erottamiset yliopistoista;

2. kehottaa Nicaraguan hallitusta lopettamaan toisinajattelijoiden jatkuvan sortamisen ja mielivaltaisten pidätysten, kidutusten ja seksuaalisen väkivallan muodostaman nykyisen toimintamallin, pidättäytymään ihmisoikeuksien puolustajien, poliittisten vastustajien, uhrien perheiden ja muiden toisinajattelijoiden kriminalisoimisesta ja vainoamisesta ja hyökkäämisestä heitä vastaan sekä hajottamaan viipymättä maassa toimivat puolisotilaalliset joukot; vaatii nopeaa, puolueetonta, avointa ja perusteellista väkivaltatapausten tutkintaa;

3. vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, myös Amaya Eva Coppensin, luopumaan heitä vastaan nostetuista syytteistä ja kunnioittamaan heidän perustavia oikeudellisia takeitaan; kehottaa saattamaan ihmisoikeusloukkauksiin sekä demokratian ja oikeusvaltion heikentämiseen syyllistyneet vastuuseen teoistaan; korostaa, että Nicaraguan viranomaisten on taattava kaikkien pidätettyjen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ja järjestettävä heille asianmukaista sairaanhoitoa;

4. vaatii tuomioiden ja rangaistusten riippumatonta tarkastelua, jotta oikeuslaitosta voidaan uudistaa, myös siten, että nimityksissä noudatetaan kansainvälisiä normeja, joita ovat esimerkiksi YK:n perusperiaatteet oikeuslaitoksen riippumattomuudesta sekä YK:n suuntaviivat syyttäjien asemasta;

5. kehottaa tarkistamaan armahduslakia ja kokonaisvaltaisen avun tarjoamista uhreille koskevaa lakia, jotta voidaan taata uhrien oikeus totuuteen, oikeussuojaan ja riittävään korvaukseen;

6. vaatii, että takavarikoitu omaisuus palautetaan ja uutiskanavien peruutetut luvat palautetaan, ja vaatii, että kyseisten kanavien sallitaan tehdä työtään ilman esteitä tai vastatoimia;

7. pitää myönteisenä neuvoston päätöstä hyväksyä puitteet kohdennetuille rajoittaville toimenpiteille niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin ja -loukkauksiin sekä Nicaraguan kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen; kehottaa jäsenvaltioita sopimaan pikaisesti sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joille on määrättävä pakotteita, mukaan lukien presidentti ja varapresidentti;

8. tuomitsee Nicaraguan hallituksen haluttomuuden käynnistää uudelleen merkityksellinen sisäinen vuoropuhelu; kehottaa viranomaisia jatkamaan vuoropuhelua Kansalaisten liittouman kanssa sellaisen demokraattisen, kestävän ja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi, joka mahdollistaisi maaliskuussa 2019 tehtyjen sopimusten täysimääräisen täytäntöönpanon; korostaa tarvetta taata kaikkien nicaragualaisten poliittiset vapaudet ja kansalaisvapaudet, maanpaossa olevien paluu, kansainvälisten järjestöjen paluu ja yhteistyö niiden kanssa ja ihmisoikeusjärjestöjen oikeushenkilöllisyyden palauttaminen sekä tarvetta ottaa käyttöön keskusvaalilautakunnan osalta uudistettu uskottava vaalijärjestelmä, joka varmistaisi välittömät oikeudenmukaiset ja avoimet vaalit kansainvälisten tarkkailijoiden läsnä ollessa;

9. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa sekä unionin edustustoa Nicaraguassa seuraamaan tiiviisti maassa tapahtuvaa kehitystä ja puuttumaan edelleen maan tilanteesta johtuviin, muun muassa vankeja, opiskelijoita, mielenosoittajia, uhrien perheitä ja toimittajia koskeviin ihmisoikeusongelmiin; kehottaa komissiota varmistamaan, että sen yhteistyöhön perustuvassa avussa lisätään kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tukea ja että sillä ei edistetä millään tavoin Nicaraguan viranomaisten nykyisiä sortavia toimia;

10. muistuttaa, että EU:n ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen mukaisesti Nicaraguan on kunnioitettava ja vahvistettava oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita, ja vaatii nykyisten olosuhteiden perusteella käyttämään assosiaatiosopimuksen demokratialauseketta;

11. kehottaa unionin edustustoa ja jäsenvaltioita, joilla on diplomaattisia edustustoja paikan päällä, panemaan täysimääräisesti täytäntöön ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat ja antamaan kaiken tarvittavan tuen pidätetyille ihmisoikeuksien puolustajille, vankilavierailut ja oikeudenkäyntien seuranta mukaan lukien;

12. kehottaa parlamenttia lähettämään valtuuskunnan Nicaraguaan mahdollisimman pian, jotta se voi jälleen seurata maan tilannetta, ja kehottaa Nicaraguan viranomaisia sallimaan, että se pääsee esteettä maahan ja kaikkien keskustelukumppanien puheille sekä kaikkiin laitoksiin;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Keski-Amerikan parlamentille, Liman ryhmälle sekä Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö