Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0251/2019Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0251/2019

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

17.12.2019 - (2019/2978(RSP))

predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9‑0251/2019 (S&D)
B9‑0252/2019 (Verts/ALE)
B9‑0253/2019 (PPE)
B9‑0254/2019 (Renew)
B9‑0255/2019 (ECR)

Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík, David Lega
v mene skupiny PPE
Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques
v mene skupiny S&D
Javier Nart, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
v mene skupiny Renew
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Assita Kanko
v mene skupiny ECR
Fabio Massimo Castaldo

Postup : 2019/2978(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0251/2019
Predkladané texty :
RC-B9-0251/2019
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

(2019/2978(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenia z 18. decembra 2008[1], 26. novembra 2009[2], zo 16. februára 2017[3], z 31. mája 2018[4] a zo 14. marca 2019[5],

 so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

 so zreteľom na dokument EÚ o stratégii krajiny a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na závery Rady o Nikarague, a najmä na závery zo 14. októbra 2019, v ktorých sa stanovuje rámec pre cielené sankcie, 

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene EÚ o situácii v Nikarague, a najmä na vyhlásenie z 20. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ruperta Colvilla z 19. novembra 2019,

 so zreteľom na správu komisie na vysokej úrovni pre Nikaraguu Organizácie amerických štátov (OAŠ) z 19. novembra 2019,

 so zreteľom na informačné bulletiny zverejnené osobitným monitorovacím mechanizmom pre Nikaraguu (MESENI), ktorý zriadila Medziamerická komisia pre ľudské práva,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z júna 2004,

 so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže obhajcovia ľudských práv a iní kritici konania nikaragujskej vlády v oblasti ľudských práv sa čoraz častejšie stávajú terčom vyhrážania sa smrťou, zastrašovania, online ohováračských kampaní, obťažovania, sledovania, útokov a súdneho prenasledovania; keďže medzinárodné organizácie pre ľudské práva uvádzajú, že v dôsledku súčasnej krízy bolo viac ako 80 000 ľudí nútených opustiť Nikaraguu a represie sa v krajine zintenzívnili;

B. keďže podľa najnovších údajov z monitorovacieho mechanizmu MESENI zomrelo 328 ľudí a stovky ďalších boli zranené, viac ako 150 politických väzňov zostáva svojvoľne zadržiavaných len za uplatňovanie svojich práv a 144 študentov bolo vylúčených z univerzít za účasť na demonštráciách na podporu demokracie, väčšej slobody a rešpektovania ľudských práv; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) informoval, že viac ako 100 novinárov a pracovníkov médií muselo opustiť krajinu; keďže nikaragujská vláda zablokovala dovoz novinového papiera, čo viedlo k ukončeniu činnosti niekoľkých denníkov vrátane ikonického Nuevo Diario;

C. keďže dodržiavanie nezávislosti súdnictva, politickej plurality a slobody zhromažďovania a prejavu sú základnými právami a základnými piliermi demokracie a právneho štátu;

D. keďže 14. novembra 2019 začali okrem iných aj ôsmi príbuzní väznených politických oponentov hladovku v kostole San Miguel v meste Masaya, pričom žiadajú prepustenie 130 osôb údajne zadržaných v súvislosti s protestmi; keďže polícia obkľúčila kostol a prerušila dodávku vody a elektrickej energie; keďže polícia nedovolila nikomu, aby vstúpil do kostola a bránila poskytovaniu humanitárnej a lekárskej pomoci;

E. keďže v tú istú noc bola zaistená skupina najmenej 13 členov opozície po tom, ako priniesli vodu osobám obkľúčeným políciou, vrátane Amaye Evy Coppensovej, nikaragujsko-belgickej obhajkyne ľudských práv, ktorá bola v súvislosti s protestmi zadržaná na osem mesiacov a na základe zákona o amnestii prepustená 11. júna 2019 spolu so stovkou politických väzňov; keďže tento zákon je nezlučiteľný s medzinárodnými normami a zachováva beztrestnosť tým, že vylučuje vyšetrovanie podozrivých trestných činov spáchaných proti demonštrantom;

F. keďže nikaragujská prokuratúra skupinu nespravodlivo obvinila z viacerých činov vrátane únosu, nezákonnej držby strelných zbraní a terorizmu, čo predstavuje jasné porušenie záruky riadneho procesu a práva na spravodlivý súdny proces; keďže ani podmienky v nikaragujských väzeniach nezodpovedajú medzinárodným normám; keďže podľa jasných svedectiev členov nikaragujskej opozície sa vo väzniciach využíva mučenie a sexuálne násilie;

G. keďže podľa mechanizmu MESENI nikaragujská vláda zintenzívňuje prenasledovanie rodín obetí demokratickej, inštitucionálnej a politickej krízy zastrašovaním a sledovaním v snahe zabrániť im v organizovaní súkromných a verejných akcií na pamiatku blízkych a v požadovaní spravodlivosti;

H. keďže podľa UNHRC nikaragujská vláda podniká represálie proti ľuďom, ktorí kritizujú situáciu v oblasti ľudských práv v Nikarague a hľadajú pomoc u úradníkov a v mechanizmoch OSN a iných medzinárodných organizácií;

I. keďže nikaragujská vláda vyhostila z krajiny medzinárodné organizácie, ako sú Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) a Regionálny úrad OHCHR pre Strednú Ameriku, ktoré vyzvali na dodržiavanie ľudských práv v krajine a usilovali sa o mierové vyriešenie konfliktu a národné zmierenie; keďže návrat organizácií by bol zárukou splnenia doposiaľ neplnených dohôd s opozíciou; keďže represie voči organizáciám občianskej spoločnosti sa zintenzívnili a tieto organizácie boli zbavené právneho postavenia v krajine so zlým inštitucionálnym rámcom, čím došlo k dvojitému potrestaniu obetí represie;

J. keďže vysokopostaveným úradníkom z niektorých členských štátov EÚ bolo veľakrát zabránené vstúpiť do Nikaraguy; keďže nikaragujská vláda zabránila komisii OAŠ na vysokej úrovni pre Nikaraguu, ktorá sa usilovala o volebnú reformu, vstúpiť do krajiny; keďže volebná reforma je kľúčovým prvkom na ceste k regulárnemu budovaniu demokratických inštitúcií v Nikarague;

K. keďže nikaragujská vláda nepreukázala záujem o obnovenie dôveryhodného a inkluzívneho dialógu s Občianskou alianciou ani o úplné uplatňovanie dohôd z marca 2019; keďže vo februári 2019 sa obnovili rokovania medzi vládou a Občianskou alianciou; keďže 27. marca 2019 bola uzavretá dohoda o prepustení osôb zbavených slobody v súvislosti s protestmi v roku 2018; keďže 29. marca 2019 bola uzavretá ďalšia dohoda o posilnení práv a záruk občanov; keďže 20. mája 2019 opustila Občianska aliancia rokovací stôl a ako dôvod uviedla obmedzený rozsah vykonávania oboch dohôd; keďže 11. júna 2019 prepustila vláda 492 osôb, ktoré boli zadržané v súvislosti s protestmi v roku 2018; keďže rokovania sú aj naďalej zastavené napriek snahám o ich obnovenie;

L. keďže komisia OAŠ na vysokej úrovni pre Nikaraguu zastáva názor, že opatrenia, ktoré vláda Nikaraguy prijala alebo povolila od apríla 2018, nie sú v súlade s právami a zárukami chránenými v nikaragujskej ústave z roku 1987 a že tieto opatrenia vedú k zmene ústavného režimu, ktorý vážne narúša demokratický poriadok v Nikarague, ako sa uvádza v článku 20 Medziamerickej demokratickej charty;

M. keďže rozvoj a upevňovanie demokracie, právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd musia byť neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012; keďže táto dohoda obsahuje doložku o demokracii, ktorá je jej podstatným prvkom; keďže vzhľadom na súčasné okolnosti by sa mala aktivovať doložka o demokracii pozastavením účasti Nikaraguy na dohode;

1. vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Nikaraguy a odsudzuje všetky represívne kroky nikaragujskej vlády, najmä vraždy, všeobecné obmedzenie slobody prejavu, zhromažďovania a demonštrácií, zákaz mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, vyhostenie medzinárodných organizácií z krajiny, pozatváranie médií a útoky na ne, obmedzenie práva na informácie a vyhostenie študentov z univerzít;

2. naliehavo vyzýva nikaragujskú vládu, aby skoncovala s pretrvávajúcimi represiami voči prejavom nesúhlasu a s pokračujúcim trendom svojvoľného zatýkania, mučenia a sexuálneho násilia, upustila od kriminalizácie a stíhania obhajcov ľudských práv, politických oponentov, rodín obetí a nositeľov iných nesúhlasných názorov a od útokov na nich a okamžite neutralizovala polovojenské sily pôsobiace v krajine; vyzýva na okamžité, nestranné, transparentné a dôkladné prešetrenie násilia;

3. vyzýva na bezodkladné prepustenie všetkých osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané, vrátane Amaye Evy Coppensovej, na zrušenie všetkých obvinení proti nim a dodržiavanie ich základných právnych záruk; žiada, aby tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv a podkopávanie demokracie a zásad právneho štátu, boli braní na zodpovednosť; zdôrazňuje, že nikaragujské orgány musia zaručiť bezpečnosť a fyzickú a psychickú integritu všetkých zadržiavaných osôb a poskytnúť im primeranú lekársku starostlivosť;

4. požaduje nezávislé preskúmanie odsúdení a trestov s cieľom reformovať súdnictvo a vymenúvanie do funkcií v súlade s medzinárodnými normami, ako sú základné zásady nezávislosti súdnictva a usmernenia týkajúce sa úlohy prokurátorov;

5. žiada, aby sa revidoval zákon o amnestii a zákon o komplexnej starostlivosti o obete s cieľom zaručiť právo obetí na pravdu, spravodlivosť a primerané odškodnenie;

6. trvá na návrate skonfiškovaného majetku a obnovení pozastavených licencií pre spravodajské médiá, ako aj na tom, aby sa týmto médiám umožnilo vykonávať ich prácu bez prekážok alebo odvetných opatrení;

7. víta rozhodnutie Rady prijať rámec pre cielené reštriktívne opatrenia voči osobám, ktoré sú zodpovedné za porušovanie alebo zneužívanie ľudských práv alebo za potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície v Nikarague; vyzýva členské štáty, aby sa urýchlene dohodli na osobitnom zozname osôb a subjektov, na ktoré sa majú vzťahovať sankcie, vrátane prezidenta a viceprezidentky;

8. odsudzuje nedostatočnú ochotu nikaragujskej vlády obnoviť zmysluplný vnútorný dialóg; vyzýva orgány, aby obnovili dialóg s nikaragujskou Občianskou alianciou s cieľom nájsť demokratické, udržateľné a mierové riešenie, ktoré by umožnilo úplné vykonávanie dohôd z marca 2019; zdôrazňuje potrebu zaručiť politické a občianske slobody pre všetkých Nikaragujčanov, návrat osôb z exilu, návrat medzinárodných organizácií a spoluprácu s nimi, obnovenie právnej subjektivity organizácií pre ľudské práva a vytvorenie dôveryhodného volebného procesu prostredníctvom zreformovanej Najvyššej volebnej rady, ktorá by zabezpečila okamžité spravodlivé a transparentné voľby za prítomnosti medzinárodných pozorovateľov;

9. žiada PK/VP a delegáciu EÚ v Nikarague, aby pozorne sledovali vývoj v krajine a naďalej riešili problémy v oblasti ľudských práv, ktoré vyplynuli zo situácie v krajine a ktoré postihujú okrem iného väzňov, študentov, demonštrantov, rodiny obetí a novinárov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby jej pomoc pri spolupráci posilnila podporu občianskej spoločnosti, najmä obhajcov ľudských práv, a aby sa žiadnym spôsobom nepodieľala na súčasnej represívnej politike nikaragujských orgánov;

10. pripomína, že vzhľadom na dohodu o pridružení medzi EÚ a krajinami Strednej Ameriky musí Nikaragua rešpektovať a posilniť zásady právneho štátu, demokraciu a ľudské práva, a žiada, aby sa vzhľadom na súčasnú situáciu aktivovala demokratická doložka dohody o pridružení;

11. vyzýva delegáciu EÚ a členské štáty s diplomatickými misiami v Nikarague, aby v plnej miere vykonávali usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a poskytli náležitú podporu ochrancom ľudských práv, ktorí sú zadržiavaní, vrátane návštev vo väzniciach a monitorovania súdnych procesov;

12. žiada, aby bola do Nikaraguy čo najskôr vyslaná delegácia Parlamentu s cieľom pokračovať v monitorovaní situácie v krajine, a naliehavo vyzýva nikaragujské orgány, aby umožnili neobmedzený vstup do krajiny, ako aj prístup ku všetkým partnerom a do všetkých zariadení;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, skupine Lima, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

 

Posledná úprava: 18. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia