Postup : 2020/2507(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0048/2020

Předložené texty :

RC-B9-0048/2020

Rozpravy :

PV 14/01/2020 - 14
CRE 14/01/2020 - 14

Hlasování :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0013

<Date>{14/01/2020}14.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0048/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0049/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0050/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0053/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 160kWORD 47k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0048/2020 (PPE)

B9-0049/2020 (ECR)

B9-0050/2020 (S&D)

B9-0053/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o situaci ve Venezuele po nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentním převratu)</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Javi López, Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele po nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentním převratu)

(2020/2507(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 31. ledna 2019[1], v němž Parlament uznává Juana Guaidóa jako prozatímního prezidenta Venezuely,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Venezuele, zejména na prohlášení ze dne 9. ledna 2020 vydané jménem EU k aktuálnímu vývoji v Národním shromáždění a na prohlášení jeho mluvčího ze dne 5. ledna 2020 o událostech ve venezuelském Národním shromáždění,

 s ohledem na prohlášení Mezinárodní kontaktní skupiny pro Venezuelu ze dne 9. ledna 2020,

 s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1893 ze dne 11. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele[2] a které prodlužuje platnost již zavedených cílených omezujících opatření do 14. listopadu 2020,

 s ohledem na prohlášení generálního sekretariátu Organizace amerických států (OAS) ze dne 5. ledna 2020 o situaci ve Venezuele a na rezoluci přijatou dne 10. ledna 2020 Stálou radou OAS o nedávných událostech ve Venezuele,

 s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 5. ledna 2020,

 s ohledem na venezuelskou ústavu,

 s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU, její členské státy a Evropský parlament opakovaně prohlásily, že Národní shromáždění je jediným legitimním a demokraticky zvoleným venezuelským orgánem; vzhledem k tomu, že podle článku 194 venezuelské ústavy Národní shromáždění zvolí ze svých členů jednoho předsedu a výkonné předsednictvo, a to na jeden rok;

B. vzhledem k tomu, že Juan Guaidó byl v lednu 2019 zvolen předsedou Národního shromáždění a později složil přísahu jako prozatímní prezident Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy; vzhledem k tomu, že jej jako prozatímního prezidenta Venezuely uznalo více než 50 zemí, mimo jiné 25 členských států EU i Unie samotná;

C. vzhledem k tomu, že okolnosti, které doprovázely plánovanou volbu předsedy venezuelského Národního shromáždění dne 5. ledna 2020, byly zinscenovaným parlamentním státním převratem nelegálního Madurova režimu vyznačujícím se závažnými nekalými praktikami a kroky proti demokratickému a ústavnímu fungování Národního shromáždění;

D. vzhledem k tomu, že bezpečnostní síly tvrdě zabránily předsedovi Národního shromáždění Juanu Guaidóovi, aby zasedání předsedal, a že několika opozičním poslancům nebyl umožněn vstup do Národního shromáždění a rovněž zástupcům tisku byl odepřen přístup do budovy;

E. vzhledem k tomu, že pokus jmenovat předsedou nového promadurovského předsednictva Luise Parru byl neplatný, neboť zasedání nebylo nikdy oficiálně zahájeno, předseda nebyl na schůzi přítomen, nebyla zjištěna usnášeníschopnost a nebylo ověřeno žádné oficiální jmenovité hlasování, jak vyžadují články 7, 8 a 11 jednacího řádu Národního shromáždění a článek 221 venezuelské ústavy;

F. vzhledem k tomu, že s ohledem na neočekávané okolnosti uspořádala o několik hodin později valná většina poslanců mimořádnou schůzi v sídle deníku El Nacional v souladu s venezuelskou ústavou a jednacím řádem Národního shromáždění, které umožňují, aby se zasedání konala mimo legislativní prostory; vzhledem k tomu, že 100 ze 167 poslanců – čímž byly splněny platné požadavky na usnášeníschopnost a na jmenovité hlasování podle článku 221 venezuelské ústavy – v hlasování znovu zvolilo Juana Guaidóa a jeho předsednictvo do vedení na poslední rok volebního období 2015–2020;

G. vzhledem k tomu, že na závěr slavnostního zasedání Národního shromáždění dne 7. ledna 2020 Juan Guaidó složil přísahu jako předseda, a to navzdory tomu, že se jednotky loajální Madurovu režimu snažily konání tohoto zasedání zabránit, například blokováním vstupu do budovy a přerušením dodávek elektřiny;

H. vzhledem k tomu, že členům Národního shromáždění musí být umožněno vykonávat parlamentní mandát, který jim svěřil venezuelský lid, a to bez jakéhokoli zastrašování nebo represálií;

I. vzhledem k tomu, že prezidentské volby, které se konaly dne 20. května 2018, nesplňovaly minimální mezinárodní standardy pro věrohodný proces; vzhledem k tomu, že EU spolu s dalšími regionálními organizacemi a demokratickými zeměmi neuznala ani tyto volby, ani orgány, které z tohoto nelegitimního procesu vzešly;

J. vzhledem k tomu, že kroky, které jsou v současné době podnikány proti poslancům Národního shromáždění, například 59 případů pronásledování a zastrašování poslanců ze strany nepravidelných jednotek a bezpečnostních sil, 29 případů svévolného zadržování a 27 případů nuceného exilu, stejně jako mučení a násilná zmizení, narušují ústavní činnost Národního shromáždění;

K. vzhledem k tomu, že se situace v oblasti lidských práv, právního státu a demokracie ve Venezuele řadu let výrazně zhoršuje, a to zejména od té doby, co se v roce 2013 po zpochybněných volbách ujal moci Nicolás Maduro; vzhledem k tomu, že se politická, hospodářská, institucionální, sociální a vícerozměrná humanitární krize v zemi značně prohlubuje;

1. uznává a podporuje Juana Guaidóa, který se stal na základě transparentního a demokratického hlasování Národního shromáždění legitimním předsedou Národního shromáždění a legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

2. důrazně odsuzuje pokus Madurova režimu a jeho spojenců o parlamentní převrat a jejich úsilí zabránit Národnímu shromáždění – jedinému legitimnímu demokratickému orgánu Venezuely – řádně vykonávat ústavní mandát, který mu poskytl lid Venezuely;

3. vyjadřuje politování nad tímto hrubým porušováním pravidel, které je neslučitelné s legitimním procesem volby předsedy Národního shromáždění a představuje další krok k prohloubení venezuelské krize; důrazně odmítá narušování demokratického, ústavního a transparentního fungování Národního shromáždění i neustávající zastrašování, uplácení, vydírání, násilí, mučení a nucená zmizení a svévolná rozhodnutí namířená proti jeho členům;

4. opětovně vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je jediným legitimně zvoleným demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je třeba respektovat, včetně výsad a bezpečnosti jeho členů; trvá na tom, že mírového a politického řešení lze dosáhnout pouze tím, že budou plně respektovány ústavní výsady Národního shromáždění;

5. připomíná, že EU je připravena podpořit proces, který povede ke skutečnému mírovému a demokratickému řešení krize na základě plánu přijatého venezuelským Národním shromážděním; zdůrazňuje, že předchozí pokusy o řešení krize prostřednictvím jednání a dialogu dosud nepřinesly žádné hmatatelné výsledky; žádá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby i nadále vyvíjela v tomto směru úsilí prostřednictvím iniciativ, jako je Mezinárodní kontaktní skupina;

6. připomíná, že respektování demokratických institucí a zásad a dodržování právního státu jsou základními předpoklady pro nalezení trvalého mírového řešení krize ve Venezuele ve prospěch jejích obyvatel;

7. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby zintenzivnil úsilí EU o obnovení demokracie ve Venezuele, a to i prodloužením cílených sankcí vůči osobám, které jsou odpovědné za porušování lidských práv a represe, a rozšířením těchto sankcí i na jejich rodinné příslušníky; podporuje prohlášení EU v tomto smyslu;

8. vyzývá ty členské státy, které tak dosud neučinily, aby uznaly legitimní mandát prezidenta Guaidóa, a vítá skutečnost, že vysoký představitel jej uznal za jediný demokratický orgán uznávaný EU; požaduje proto uznání politických představitelů jmenovaných Juanem Guaidóem;

9. požaduje, aby do této země byla vyslána vyšetřovací mise, aby bylo možné situaci posoudit;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a předsedovi Národního shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům zemí Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

 

[1] Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.

[2] Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 42.

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí