Postup : 2020/2507(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0048/2020

Predkladané texty :

RC-B9-0048/2020

Rozpravy :

PV 14/01/2020 - 14
CRE 14/01/2020 - 14

Hlasovanie :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0013

<Date>{14/01/2020}14.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0048/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0049/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0050/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0053/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 161kWORD 49k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a článkom 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0048/2020 (PPE)

B9‑0049/2020 (ECR)

B9‑0050/2020 (S&D)

B9‑0053/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o situácii vo Venezuele po nezákonnom zvolení nových orgánov a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat)</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López‑Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler‑Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Javi López, Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew Group</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele po nezákonnom zvolení nových orgánov a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat)

(2020/2507(RSP))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 31. januára 2019[1], ktorým bol Juan Guaidó uznaný ako dočasný prezident Venezuely,

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o Venezuele, najmä na vyhlásenie z 9. januára 2020 v mene EÚ o najnovšom vývoji v Národnom zhromaždení a vyhlásenie jeho hovorcu z 5. januára 2020 o udalostiach v Národnom zhromaždení vo Venezuele,

 so zreteľom na vyhlásenie Medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Venezuelu z 9. januára 2020,

 so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1893 z 11. novembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele[2] a ktorým sa v súčasnosti platné cielené reštriktívne opatrenia predlžujú do 14. novembra 2020,

 so zreteľom na vyhlásenie generálneho sekretariátu Organizácie amerických štátov (OAS) z 5. januára 2020 o situácii vo Venezuele a na uznesenie z 10. januára 2020, ktoré prijala stála rada OAS, o nedávnych udalostiach vo Venezuele,

 so zreteľom na vyhlásenie Limskej skupiny z 5. januára 2020,

 so zreteľom na ústavu Venezuely,

 so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ, jej členské štáty a Európsky parlament opätovne potvrdili, že Národné zhromaždenie je jediným legitímnym a demokraticky zvoleným orgánom vo Venezuele; keďže podľa článku 194 venezuelskej ústavy si Národné zhromaždenie spomedzi svojich členov volí jedného predsedu a výkonné predsedníctvo na obdobie jedného roka;

B. keďže Juan Guaidó bol v súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy v januári 2019 zvolený za predsedu Národného zhromaždenia a neskôr zložil prísahu ako dočasný prezident Venezuely; keďže ho ako dočasného prezidenta Venezuely uznalo viac ako 50 krajín vrátane 25 členských štátov EÚ, ako aj samotná EÚ;

C. keďže udalosti sprevádzajúce plánovanú voľbu predsedu Národného zhromaždenia vo Venezuele 5. januára 2020 boli parlamentným štátnym prevratom, ktorý zinscenoval nezákonný Madurov režim, a boli spojené s vážnym porušovaním a útokmi na demokratické a ústavné fungovanie Národného zhromaždenia;

D. keďže predsedovi Národného zhromaždenia Juanovi Guaidóovi ozbrojené sily krutým spôsobom zabránili, aby viedol zasadnutie, niekoľkým opozičným poslancom bol znemožnený vstup do budovy Národného zhromaždenia a zablokovaný bol aj prístup tlače do budovy;

E. keďže pokus o vymenovanie Luisa Parru za predsedu nového predsedníctva podporujúceho Maduru bol neplatný, pretože schôdza nebola nikdy formálne otvorená, schôdza nemala predsedajúceho, neprebehlo overenie uznášaniaschopnosti a nebolo overené formálne hlasovanie podľa mien, ako sa vyžaduje podľa článkov 7, 8 a 11 rokovacieho poriadku Národného zhromaždenia a článku 221 venezuelskej ústavy;

F. keďže o niekoľko hodín neskôr prevažná väčšina poslancov pod nátlakom okolností uskutočnila mimoriadnu schôdzu v centrále denníka El Nacional v súlade s venezuelskou ústavou a rokovacím poriadkom Národného zhromaždenia, ktoré umožňujú usporiadať schôdze mimo priestorov zákonodarného orgánu; keďže 100 zo 167 poslancov, ktorí spĺňajú požiadavky týkajúce sa uznášaniaschopnosti a hlasovania podľa mien v súlade s článkom 221 venezuelskej ústavy, hlasovalo za opätovné zvolenie Juana Guaidóa a jeho predsedníctva za vedúcich predstaviteľov na posledný rok funkčného obdobia 2015 – 2020;

G. keďže oficiálne zasadnutie Národného zhromaždenia, ktoré sa konalo 7. januára 2020, sa ukončilo zložením prísahy Juana Guaidóa ako prezidenta, a to aj napriek pokusom ozbrojených síl lojálnych Madurovmu režimu zabrániť tomu, aby sa zasadnutie konalo, a to aj tým, že bránili vstupu do budovy a vypli elektrický prúd v budove;

H. keďže členovia Národného zhromaždenia musia mať možnosť vykonávať svoj poslanecký mandát, ktorý im udelil venezuelský ľud, bez akéhokoľvek zastrašovania alebo represií;

I. keďže prezidentské voľby, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili bez toho, aby boli dodržané minimálne medzinárodné normy pre dôveryhodný proces; keďže EÚ a ďalšie regionálne organizácie a demokratické krajiny neuznali tieto voľby ani orgány, ktoré na základe tohto nezákonného procesu vznikli;

J. keďže prebiehajúce konanie proti poslancom národného zhromaždenia, ktoré sa týka aj obťažovania a zastrašovania 59 poslancov neregulárnymi skupinami a bezpečnostnými zložkami, 29 svojvoľných zadržaní a 27 nútených exilov, ako aj mučenia a nedobrovoľných zmiznutí, bráni ústavnej činnosti Národného zhromaždenia;

K. keďže situácia v oblasti ľudských práv, právneho štátu a demokracie vo Venezuele sa dlhé roky výrazne zhoršuje, najmä odkedy sa Nicolás Maduro dostal k moci po sporných voľbách v roku 2013; keďže politické, hospodárske, inštitucionálne, sociálne a viacrozmerné humanitárne krízy v krajine sa výrazne zhoršujú;

1. uznáva a podporuje Juana Guaidóa ako legitímneho predsedu Národného zhromaždenia a ako legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy na základe transparentného a demokratického hlasovania Národného zhromaždenia;

2. dôrazne odsudzuje pokus Madurovho režimu a jeho spojencov o parlamentný prevrat a ich úsilie brániť Národnému zhromaždeniu – jedinému legitímnemu demokratickému orgánu Venezuely – v riadnom vykonávaní ústavného mandátu, ktorý mu udelil venezuelský ľud;

3. vyjadruje poľutovanie nad týmto závažným porušovaním, ktoré je nezlučiteľné s legitímnym procesom voľby predsedu Národného zhromaždenia a predstavuje ďalšiu fázu v zhoršujúcej sa venezuelskej kríze; dôrazne odmieta porušovanie demokratického, ústavného a transparentného fungovania Národného zhromaždenia, ako aj pokračujúce zastrašovanie, podplácanie, vydieranie, násilie, mučenie a nedobrovoľné zmiznutia, a svojvoľné rozhodnutia namierené proti jeho členom;

4. opätovne vyjadruje plnú podporu Národnému zhromaždeniu, ktoré je jediným legitímne zvoleným demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba rešpektovať, a to vrátane výsad a bezpečnosti jeho poslancov; trvá na tom, že mierové a politické riešenie možno dosiahnuť len úplným rešpektovaním ústavných výsad Národného zhromaždenia;

5. pripomína, že EÚ je pripravená podporiť skutočný proces smerujúci k mierovému a demokratickému riešeniu krízy na základe plánu prijatého v Národnom zhromaždení Venezuely; zdôrazňuje, že doterajšie pokusy o vyriešenie krízy cestou rokovaní a dialógu nepriniesli žiadne hmatateľné výsledky; žiada, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pokračovala v práci prostredníctvom iniciatív, ako je Medzinárodná kontaktná skupina;

6. pripomína, že rešpektovanie demokratických inštitúcií a zásad a dodržiavanie zásad právneho štátu sú základnými predpokladmi, aby bolo možné nájsť mierové a udržateľné riešenie krízy vo Venezuele v prospech jej obyvateľov;

7. vyzýva PK/VP, aby zintenzívnil snahu EÚ o obnovenie demokracie vo Venezuele, a to aj rozšírením cielených sankcií voči jednotlivcom, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv a represiu, a rozšírením týchto sankcií na rodinných príslušníkov; podporuje vyhlásenie EÚ v tejto súvislosti;

8. vyzýva tie členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby uznali legitímny mandát prezidenta Guaidóa, a víta, že vysoký predstaviteľ ho uznal ako jediný demokratický orgán uznaný Úniou; žiada preto, aby boli uznaní politickí predstavitelia, ktorých vymenoval Juan Guaidó;

9. žiada, aby bola do krajiny vyslaná vyšetrovacia misia s cieľom posúdiť situáciu;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, právoplatnému dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

[1] Prijaté texty, P8_TA(2019)0061.

[2] Ú. v. EÚ L 291, 12.11.2019, s. 42.

Posledná úprava: 15. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia