Predlog skupne resolucije - RC-B9-0048/2020Predlog skupne resolucije
RC-B9-0048/2020

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar)

14.1.2020 - (2020/2507(RSP))

v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika,
ki nadomesti naslednje predloge resolucij:
B9-0048/2020 (PPE)
B9-0049/2020 (ECR)
B9-0050/2020 (S&D)
B9-0053/2020 (Renew)

Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Esther de Lange, Cláudia Monteiro de Aguiar
v imenu skupine PPE
Javi López, Kati Piri
v imenu skupine S&D
Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
v imenu skupine Renew
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR

Postopek : 2020/2507(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B9-0048/2020
Predložena besedila :
RC-B9-0048/2020
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar)

(2020/2507(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, zlasti resolucije z dne 31. januarja 2019[1], v kateri je Juana Guaidója priznal kot začasnega predsednika Venezuele,

 ob upoštevanju izjav podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Venezueli, zlasti izjave z dne 9. januarja 2020 v imenu EU o nedavnih dogodkih v nacionalni skupščini in izjave predstavnice za stike z javnostjo podpredsednika Komisije z dne 5. januarja 2020 o dogodkih v nacionalni skupščini v Venezueli,

 ob upoštevanju izjave Mednarodne kontaktne skupine za Venezuelo z dne 9. januarja 2020,

 ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2019/1893 z dne 11. novembra 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli[2], s katerim je Svet podaljšal ciljno usmerjene omejevalne ukrepe, ki se že izvajajo, do 14. novembra 2020,

 ob upoštevanju izjave generalnega sekretariata Organizacije ameriških držav z dne 5. januarja 2020 o razmerah v Venezueli in resolucije z dne 10. januarja 2020, ki jo je sprejel stalni sveta Organizacije ameriških držav, o nedavnih dogodkih v Venezueli,

 ob upoštevanju izjave skupine iz Lime z dne 5. januarja 2020,

 ob upoštevanju venezuelske ustave,

 ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

 ob upoštevanju člena 132(2) in 132(4) Poslovnika,

A. ker so EU, njene države članice in Evropski parlament ponovno poudarili, da je nacionalna skupščina edini zakoniti in demokratično izvoljeni organ v Venezueli; ker v skladu s členom 194 venezuelske ustave nacionalna skupščina med svojimi člani izvoli enega predsednika in izvršilni organ za obdobje enega leta;

B. ker je bil januarja 2019 na podlagi člena 233 venezuelske ustave kot predsednik nacionalne skupščine izvoljen Juan Guaidó, ki je kasneje zaprisegel kot začasni predsednik Venezuele; ker ga je kot začasnega predsednika Venezuele priznalo več kot 50 držav, tudi 25 držav članic EU, pa tudi sama EU;

C. ker je v okviru napovedanih volitev predsednika nacionalne skupščine Venezuele 5. januarja 2020 nezakoniti režim Nicolása Madura poskusil izvesti parlamentarni državni udar, ki so ga zaznamovale hude nepravilnosti in napadi na demokratično in ustavno delovanje nacionalne skupščine;

D. ker so oborožene sile predsedniku nacionalne skupščine Juanu Guaidóju nasilno preprečile predsedovanje zasedanju, več opozicijskim poslancem in medijem pa niso dovolile vstopiti v zgradbo nacionalne skupščine;

E. ker so bili poskusi za imenovanje Luisa Parre za predsednika novega Maduru naklonjenega predsedstva nični in neveljavni, saj zasedanje uradno sploh ni bilo odprto, potekalo je brez predsednika, sklepčnost ni bila preverjena in ni bilo uradnega poimenskega glasovanja, kakor zahtevajo členi 7, 8 in 11 poslovnika nacionalne skupščine in člen 221 venezuelske ustave;

F. ker se je pozneje zaradi izrednih okoliščin velika večina poslancev zbrala na izredni seji na sedežu časopisa El Nacional v skladu z venezuelsko ustavo in poslovnikom nacionalne skupščine, ki omogočata zasedanja zunaj parlamentarnih prostorov; ker je 100 od 167 poslancev v skladu z zahtevami člena 221 venezuelske ustave glede sklepčnosti in poimenskega glasovanja glasovalo za ponovno izvolitev Juana Guaidója in njegovega predsedstva, da vodijo nacionalno skupščino v zadnjem letu parlamentarnega obdobja 2015–2020;

G. ker se je uradno zasedanje nacionalne skupščine 7. januarja 2020 zaključilo s prisego predsednika Juana Guaidója, čeprav so sile, lojalne Madurovemu režimu, poskušale zasedanje onemogočiti, med drugim z oviranjem vstopa v stavbo in prekinitvijo oskrbe stavbe z električno energijo;

H. ker je treba poslancem nacionalne skupščine omogočiti, da izvršujejo parlamentarni mandat, ki so ga prejeli od venezuelskega ljudstva, ne da bi jih pri tem ustrahovali ali jim grozili s povračilnimi ukrepi;

I. ker so bile predsedniške volitve 20. maja 2018 izvedene na način, ki ni izpolnjeval minimalnih mednarodnih standardov za verodostojen postopek; ker teh volitev in oblasti, vzpostavljenih v tem nezakonitem procesu, niso priznale niti EU niti druge regionalne organizacije in demokratične države;

J. ker dejanja, uperjena proti poslancem nacionalne skupščine, vključno z nadlegovanjem in ustrahovanjem 59 poslancev s strani nezakonitih skupin in varnostnih enot, 29 samovoljnimi pridržanji in 27 prisilnimi izgoni pa tudi mučenjem in prisilnimi izginotji, ovirajo ustavno delo nacionalne skupščine;

K. ker se razmere na področju človekovih pravic, pravne države in demokracije v Venezueli močno slabšajo že vrsto let, zlasti pa vse od izvolitve Nicolása Madura na spornih volitvah, ki so potekale leta 2013; ker se je politična, gospodarska, institucionalna, družbena in večdimenzionalna humanitarna kriza v državi bistveno poslabšala;

1. priznava in podpira Juana Guaidója kot zakonitega predsednika nacionalne skupščine in zakonitega začasnega predsednika Bolivarske republike Venezuele v skladu s členom 233 venezuelske ustave, saj je bil izvoljen na preglednem in demokratičnem glasovanju v nacionalni skupščini;

2. odločno obsoja poskus parlamentarnega državnega udara, ki so ga izvedli Madurov režim in njegovi zavezniki, ter njihova prizadevanja, da bi nacionalni skupščini, ki je edini zakoniti demokratični organ Venezuele, preprečili ustrezno izvajale svojega ustavnega mandata, ki mu ga je podelilo venezuelsko ljudstvo;

3. obžaluje te hude kršitve, ki niso združljive z zakonitim volilnim postopkom za predsednika nacionalne skupščine in pomenijo nadaljnji korak v zaostritvi venezuelske krize; odločno zavrača kršitve demokratičnega, ustavnega in preglednega delovanja nacionalne skupščine ter nenehno ustrahovanje, podkupovanje, izsiljevanje, nasilje, mučenje in prisilna izginotja ter samovoljne odločitve proti njenim poslancem;

4. znova poudarja, da popolnoma podpira nacionalno skupščino, ki je edini zakonito izvoljeni demokratični organ Venezuele in pooblastila katere je treba spoštovati, vključno s pravicami in varnostjo njegovih poslancev; vztraja, da je miroljubno in politično rešitev mogoče doseči le s popolnim spoštovanjem ustavnih pravic nacionalne skupščine;

5. opozarja, da je EU pripravljena podpreti resničen proces, ki bo vodil k mirni in demokratični rešitvi krizi ter bo temeljil na načrtu, ki ga je sprejela venezuelska nacionalna skupščina; poudarja, da prejšnji poskusi reševanja krize s pogajanji in dialogom niso prinesli oprijemljivih rezultatov; zahteva, da Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) še naprej sodeluje pri pobudah, kot je mednarodna kontaktna skupina;

6. opozarja, da sta spoštovanje demokratičnih institucij in načel ter spoštovanje načela pravne države bistvena pogoja za mirno in trajno rešitev krize v Venezueli, ki bi koristila njenim prebivalcem;

7. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika, naj okrepi odziv EU na obnovo demokracije v Venezueli, tudi z razširitvijo ciljno usmerjenih sankcij proti posameznikom, odgovornim za kršitve človekovih pravic in zatiranje, ter naj te sankcije razširi tudi na njihove družinske člane; podpira izjavo EU v zvezi s tem;

8. poziva države članice, ki tega še niso storile, naj priznajo zakoniti mandat predsednika Guaidója, in pozdravlja, da ga je visoki predstavnik v imenu EU priznal kot edino demokratično oblast v Venezueli; zato zahteva, da se priznajo politični predstavniki, ki jih imenuje Juan Guaidó;

9. prosi, naj se v državo napoti misija za ugotavljanje dejstev, da bi ocenili razmere;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, zakonitemu začasnemu predsedniku republike in predsedniku nacionalne skupščine Bolivarske republike Venezuele, vladam in parlamentom držav skupine iz Lime, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

 

Zadnja posodobitev: 15. januar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov