Menetlus : 2020/2502(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B9-0054/2020

Esitatud tekstid :

RC-B9-0054/2020

Arutelud :

PV 16/01/2020 - 4.1
CRE 16/01/2020 - 4.1

Hääletused :

PV 16/01/2020 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0011

<Date>{15/01/2020}15.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0054/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0055/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0057/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0058/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0061/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0066/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 169kWORD 56k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4,</TitreRecueil>


<Replacing>millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0054/2020 (Verts/ALE)

B9-0055/2020 (ECR)

B9-0057/2020 (S&D)

B9-0058/2020 (GUE/NGL)

B9-0061/2020 (PPE)

B9-0066/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>Burundi, eelkõige väljendusvabaduse kohta</Titre>

<DocRef>(2020/2502(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

<Depute>Kati Piri, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

<Depute>Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}fraktsiooni Renew nimel</Commission>

<Depute>Ellie Chowns</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

<Depute>Marisa Matias, José Gusmão, Stelios Kouloglou</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}fraktsiooni GUE/NGL nimel</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Euroopa Parlamendi resolutsioon Burundi, eelkõige väljendusvabaduse kohta

(2020/2502(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Burundi kohta, eriti 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni[1], 17. detsembri 2015. aasta resolutsiooni[2], 19. jaanuari 2017. aasta resolutsiooni[3], 6. juuli 2017. aasta resolutsiooni[4] ja 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni[5],

 võttes arvesse komisjoni 30. oktoobri 2019. aasta otsust Burundi Vabariigi 2019. aasta tegevusprogrammi rahastamise kohta,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 29. novembri 2019. aasta avaldust, mille ta tegi ELi nimel teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta piiravate meetmetega seoses olukorraga Burundis,

 võttes arvesse ÜRO peasekretäri 23. veebruari 2017. aasta, 25. jaanuari 2018. aasta ja 24. oktoobri 2019. aasta aruannet olukorra kohta Burundis,

 võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu Burundi uurimiskomisjoni 2019. aasta septembri aruannet,

 võttes arvesse 9. detsembri 2019. aasta kirja, millele on alla kirjutanud 39 Euroopa Parlamendi liiget ja milles nõutakse Burundi uudisteväljaande Iwacu ajakirjanike vabastamist,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 10. detsembri 2019. aasta avaldust, mille ta tegi ELi nimel inimõiguste päeval,

 võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 12. novembri 2015. aasta resolutsiooni 2248 ja 29. juuli 2016. aasta resolutsiooni 2303 olukorra kohta Burundis,

 võttes arvesse aruannet, mille Burundi uurimiskomisjon esitas 15. juunil 2017. aastal ÜRO Inimõiguste Nõukogule,

 võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 13. märtsi 2017. aasta pressiteadet olukorra kohta Burundis,

 võttes arvesse ÜRO Burundi sõltumatu uurimise rühma (UNIIB) aruannet, mis avaldati 20. septembril 2016. aastal,

 võttes arvesse 28. augusti 2000. aasta Arusha kokkulepet rahu ja leppimise kohta Burundis (Arusha kokkulepe),

 võttes arvesse Aafrika Liidu tippkohtumisel 13. juunil 2015. aastal vastu võetud deklaratsiooni Burundi kohta,

 võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 29. septembri 2017. aasta resolutsiooni 36/19 Burundi uurimiskomisjoni volituste pikendamise kohta,

 võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta määrust (EL) 2015/1755[6] ning nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/1763[7], 29. septembri 2016. aasta otsust (ÜVJP) 2016/1745[8] ja 24. oktoobri 2019. aasta otsust (ÜVJP) 2019/1788[9] piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 8. mai 2018. aasta avaldust, mille ta tegi Euroopa Liidu nimel olukorra kohta Burundis enne põhiseaduslikku referendumit,

 võttes arvesse 23. juunil 2000. aastal Cotonous allkirjastatud partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (Cotonou leping);

 võttes arvesse 27. juunil 1981. aastal vastu võetud ja 21. oktoobril 1986. aastal jõustunud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, mille Burundi on ratifitseerinud,

 võttes arvesse nõukogu 14. märtsi 2016. aasta otsust (EL) 2016/394, millega lõpetatakse ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise partnerluslepingu artikli 96 kohane nõupidamine Burundi Vabariigiga[10],

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse Human Rights Watchi 2019. aasta maailmaaruannet Burundi kohta,

 võttes arvesse Piirideta Ajakirjanike koostatud 2019. aasta maailma ajakirjandusvabaduse indeksit,

 võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A. arvestades, et 2015. aasta presidendivalimised põhjustasid Burundis rahvarahutusi, ÜRO valimisvaatlusmissioon Burundis leidis, et hääleõiguse kasutamiseks vajalikke olulisi tingimusi on rängalt rikutud, ning opositsioon boikoteeris valimisi;

B. arvestades, et sõltumatud raadiojaamad on endiselt suletud, kümned ajakirjanikud ei saa vabatahtlikust eksiilist ikka veel tagasi pöörduda ja neil, kes jäid Burundisse, on raske vabalt töötada, sest neid ahistavad sageli julgeolekujõud, keda õhutab ametlik arusaam, mille kohaselt seostatakse erapooletuid ajakirjanikke riigi vaenlastega;

C. arvestades, et olukord Burundis on endiselt murettekitav, paljude teadete kohaselt rikutakse põhilisi kodaniku- ja poliitilisi vabadusi ning tõusvad hinnad mõjuvad halvasti majanduslikele ja sotsiaal-kultuurilistele õigustele, näiteks õigus piisavale elatustasemele, õigus haridusele, õigus piisavale toidule ja õigus mitte kannatada nälga, naiste õigused ning õigus tööle ja ametiühinguõigused;

D. arvestades, et kuna Burundi-sisese dialoogi kaudu poliitilise lahenduse leidmisel on jõutud ummikseisu, on 2020. aasta maiks kavandatud valimiste toimumine suures ohus; arvestades, et ilma sisulise poliitilise dialoogita võivad need valimised viia Burundi veel sügavamale autoritaarsusse; arvestades, et kõigi sidusrühmade kaasamine protsessi on endiselt ebakindel, poliitilise tegutsemise võimalused vähenevad ja tuleb luua tingimused rahumeelsete, läbipaistvate ja usaldusväärsete valimiste korraldamiseks;

E. arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu poolt volitatud Burundi uurimiskomisjon (COIB) rõhutas oma 4. septembri 2019. aasta aruandes, et mitu kuud enne 2020. aasta presidendi- ja parlamendivalimisi on hirmutatud neid, kes on valitseva partei CNDD-FDD vastu, ning kuigi pinged 2019. aasta mai valimiste lähenedes pidevalt kasvasid, panid kohalikud omavalitsused ja valitseva partei kurikuulsa noorteliiga Imbonerakure liikmed endiselt toime poliitiliselt motiveeritud vägivallaakte ja ränki inimõiguste rikkumisi; arvestades, et kuigi COIB seda korduvalt nõudis, keeldus Burundi valitsus igasugusest koostööst sellega;

F. arvestades, et Burundis asunud ÜRO inimõiguste büroo, mis tegi Burundi valitsusega koostööd rahu kindlustamise, julgeolekusektori reformi ja õigussektori reformi nimel ning aitas suurendada institutsioonilist ja kodanikuühiskonna suutlikkust inimõiguste küsimustes, suleti 2019. aasta märtsis, sest seda nõudis Burundi valitsus, kes oli bürooga igasuguse koostöö lõpetanud juba 2016. aasta oktoobris;

G. arvestades, et Maailmapanga hinnangul oli Burundi majanduskasv 2019. aastal 1,8 % ja 2018. aastal 1,7 %; arvestades, et riigi 2019.–2020. aasta üldeelarves on 189,3 miljardi Burundi frangi (14,26 %) suurune puudujääk ja 2018.–2019. aasta eelarves oli 163,5 miljardi Burundi frangi suurune puudujääk; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmeil oli 30. septembri 2019. aasta seisuga 369 517 Burundi elanikku naaberriikides paguluses; arvestades, et 2017. aasta septembrist alates on Burundisse vabatahtlikult tagasi pöördunud 78 000 pagulast; arvestades, et 28. veebruari 2019. aasta seisuga oli Burundis 130 562 riigisisest põgenikku;

H. arvestades, et Piirideta Ajakirjanike koostatud 2019. aasta ajakirjandusvabaduse indeksis on Burundi 180 riigi seas 159. kohal; arvestades, et väljendusvabadus ja sõnavabadus on vabade ja teadlikul otsusel põhinevate valimiste tagamiseks hädavajalikud; arvestades, et vaba, sõltumatu ja erapooletu ajakirjandus laiendab sõnavabadust kui üht põhilist inimõigust; arvestades, et riigi kontrolli all olevad traditsioonilised meediakanalid, nagu raadio ja ajalehed, on endiselt peamine teabeallikas; arvestades, et meediapädevust ning interneti ja sotsiaalmeedia kasutamise võimalusi tuleb suurendada, et võimaldada teabe saamist, tugevdada sotsiaalset ja poliitilist stabiilsust ja dialoogi ning tagada sellega vabad, teadlikul otsusel põhinevad ja õiglased valimised;

I. arvestades, et Burundi on maailma vaeseimaid riike, kus vaesuses elab 74,7 % inimestest, ja inimarengu indeksis on see 189 riigi hulgas 185. kohal, arvestades, et üle 50 % Burundi elanikest kannatab pideva toiduga kindlustamatuse all, peaaegu pool elanikest on alla 15-aastased ja ainuüksi 2019. aastal haigestus malaariasse üle kaheksa miljoni inimese, kellest üle 3 000 haiguse tõttu suri; arvestades, et vaesus, kehvad sotsiaalteenused, noorte suur tööpuudus ja võimaluste puudumine põhjustavad riigis endiselt vägivalda;

J. arvestades, et 27. septembril 2018. aastal teatas Burundi riiklik julgeolekunõukogu, et rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide tegevus peatatakse kolmeks kuuks, ning selle tagajärjel oli väga keeruline tööd teha ligikaudu 130 rahvusvahelisel valitsusvälisel organisatsioonil, millest osa annab elupäästvat abi;

K. arvestades, et 18. juulil 2019. aastal võttis valitsus vastu kaks dekreeti, millega loodi Burundis tegutsevate rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide ministeeriumidevaheline järelevalve- ja hindamiskomisjon;

L. arvestades, et valitsus on keeldunud tunnistamast inimõiguste rikkumisi, mis on toime pandud alates ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo sulgemisest Burundis 28. veebruaril 2019. aastal, ning ei ole näidanud üles tahet bürooga mingisugustki koostööd jätkata; arvestades, et COIB on praegu ainus sõltumatu rahvusvaheline mehhanism, mille kaudu Burundis toime pandud inimõiguste rikkumisi ja kuritarvitusi uuritakse;

M. arvestades, et Burundi ametivõimud on COIBi töö endiselt täielikult ja süstemaatiliselt tagasi lükanud ning keeldunud uurimiskomisjoni riiki lubamast, sest peavad seda poliitiliselt erapoolikuks, kuid ei ole oma süüdistuste põhjendamiseks tõendeid esitanud;

N. arvestades, et 2017. aasta oktoobris taganes Burundi Rooma statuudist, millega asutati Rahvusvaheline Kriminaalkohus; arvestades, et hoolimata rahvusvahelise üldsuse üleskutsest algatada Rooma statuudiga uuesti ühinemise menetlus, ei ole Burundi valitsus midagi ette võtnud;

O. arvestades, et Tansaania ja Burundi allkirjastasid 2019. aastal kokkuleppe saata 2019. aasta 31. detsembriks vabatahtlikult või sunniviisiliselt päritoluriiki tagasi 180 000 Tansaanias viibivat Burundi pagulast; arvestades, et 2019. aasta augustis teatas ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet, et Burundis valitsenud tingimused tagasipöördumist ei soodustanud, sest tagasisaadetud kuuluvad inimõiguste rikkumiste peamiste sihtmärkide hulka;

P. arvestades, et 30. detsembril 2019. aastal taotles Burundi prokurör 15-aastast vanglakaristust neljale Iwacu Press Groupi ajakirjanikule, st Christine Kamikazile, Agnès Ndirubusale, Térence Mpozenzile, Egide Harerimanale ja nende autojuhile Adolphe Masabarakizale, kes vahistati 22. oktoobril 2019. aastal Bubanza provintsis Musigati omavalitsusüksuses, kui nad kajastasid Burundi loodeosas toimunud mässuliste ja valitsuse julgeolekujõudude kokkupõrkeid, ning neile on esitatud süüdistus riigisisese julgeoleku õõnestamises osalemises;

Q. arvestades, et 22. juulil 2016. aastal jäi kadunuks Iwacu ajakirjanik Jean Bigirimana, keda väidetavalt nähti viimati riikliku luureteenistuse (SNR) liikmete vahi all Muramvyas, mis asub 45 km kaugusel pealinnast Bujumburast; arvestades, et Burundi ametivõimud ei ole tema kadumist kommenteerinud;

R. arvestades, et 13. oktoobril 2015. aastal mõrvati oma Bujumbura kodus ajakirjanik Christophe Nkezabahizi, tema naine ja kaks last; arvestades, et ametivõimud õieti ei püüdnudki seda vägivaldset kuritegu uurida ja toimepanijaid vastutusele võtta;

S. arvestades, et Burundi põhiseaduse artikliga 31 on tagatud väljendusvabadus, sealhulgas ajakirjandusvabadus; arvestades, et Burundi on ühinenud ka rahvaste ja inimõiguste Aafrika hartaga, millega tagatakse kõigile Burundi kodanikele õigus saada ja levitada teavet; arvestades, et Burundi valitsus on kohustatud edendama ja kaitsma väljendusvabadust ja ühinemisvabadust, nagu on sätestatud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis, mille osaline Burundi on;

T. arvestades, et kodanikuühiskonna ja meediaväljaannete tegutsemisvabadus on viimastel aastatel jäänud palju väiksemaks ning paljud kodanikuühiskonna aktivistid ja sõltumatud ajakirjanikud on endiselt eksiilis; arvestades, et paljud Burundisse jäänutest on pidanud taluma hirmutamist, vahistamist või valesüüdistuste alusel toimuvat kohtumõistmist;

U. arvestades, et valitsus ja valitseva erakonna noortetiiva Imbonerakure liikmed korraldasid riikliku kampaania, et koguda inimestelt n-ö vabatahtlikke makseid, et aidata rahastada 2020. aasta valimisi; arvestades, et Human Rights Watchi 6. detsembri 2019. aasta aruandes leiti, et Imbonerakure liikmed ja kohaliku omavalitsuse ametnikud kasutasid selleks sageli vägivalda ja hirmutamist, piirasid liikumist ja avalike teenuste kättesaadavust ning peksid neid, kes ei kuuletunud;

V. arvestades, et inimõiguste aktivist Germain Rukuki, kes oli kristlaste piinamisevastase rühma (ACAT) liige, mõisteti 2019. aasta aprillis mässu ja riigi julgeoleku ohustamise, mässuliste liikumises osalemise ning riigipea vastu suunatud rünnakute eest 32 aastaks vangi; arvestades, et 2018. aasta augustis määrati inimõiguste ja kinnipeetavate isikute kaitse ühenduse (APRODH) vaatlejale ja aktivistile Nestor Nibitangale riigi julgeoleku ohustamise eest viieaastane vanglakaristus;

W. arvestades, et BBC-l ja Ameerika Häälel keelati Burundis saadete edastamine alates 2019. aasta maist, kui nende load peatati esialgu kuueks kuuks, nagu ajakirjanike kaitse komitee tol ajal teatas; arvestades, et 29. märtsil 2019 teatas Burundi meediat reguleeriv asutus – riiklik kommunikatsiooninõukogu, et ta tühistas BBC tegevusloa ja pikendas Ameerika Hääle tegevusloa peatamise korraldust; arvestades, et riiklik kommunikatsiooninõukogu keelas ka kõigil ajakirjanikel Burundis anda otseselt või kaudselt teavet, mida BBC või Ameerika Hääl saaks edastada;

X. arvestades, et 24. oktoobril 2019 pikendas nõukogu Burundi suhtes kehtestatud ELi piiravaid meetmeid 24. oktoobrini 2020;

Y. arvestades, et nende meetmetega keelatakse ELi territooriumile siseneda ja külmutatakse varad neljal isikul, kelle tegevus hinnati demokraatiavaenulikuks või Burundi kriisile poliitilise lahenduse leidmist takistavaks;

Z. arvestades, et Ida-Aafrika Ühenduse jõupingutused leida vahendatud lahendus poliitilisele kriisile, mis sai alguse presidendi 2015. aasta otsusest kandideerida kolmandaks ametiajaks, on endiselt seiskunud; arvestades, et president Pierre Nkurunziza on mitmel juhul korranud, et ta ei taotle uut ametiaega, kuid valitsev erakond ei ole oma kandidaati järgmisteks presidendivalimisteks veel nimetanud;

1. mõistab teravalt hukka praegused väljendusvabaduse piirangud Burundis, sealhulgas laialdasemad kodanikuvabaduste piirangud, samuti ulatuslikud inimõiguste rikkumised, ajakirjanike hirmutamise ja meelevaldse vahistamise ning ringhäälingukeelud, mis on tugevdanud hirmuõhkkonda Burundi meedias, suurendanud teatamispiiranguid ja takistanud nõuetekohast kajastamist eriti 2020. aasta valimiste eel;

2. on endiselt sügavalt mures sellepärast, et inimõiguste olukord Burundis õõnestab kõiki lepitus-, rahu- ja õiglusealgatusi, eelkõige jätkuvate meelevaldsete vahistamiste ja kohtuväliste hukkamiste pärast;

3. mõistab sügavalt hukka inimõiguste olukorra pideva halvenemise riigis, eriti tegelike ja arvatavate opositsioonitoetajate, sealhulgas välismaalt naasvate Burundi kodanike jaoks; tuletab meelde, et Burundi peab täitma Cotonou lepingu inimõiguste klauslit; nõuab tungivalt, et Burundi ametivõimud teeksid sellele kuritarvituslikule suundumusele kohe lõpu ja täidaksid riigi inimõigustealaseid kohustusi, sealhulgas neid, mis on sätestatud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartas, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis ja muudes rahvusvahelistes mehhanismides, mille valitsus on ratifitseerinud;

4. tuletab Burundi valitsusele meelde, et selleks, et korraldada kaasavad, usaldusväärsed, rahumeelsed ja läbipaistvad valimised, tuleb tagada õigus väljendusvabadusele, teabe kättesaadavus, ajakirjandusvabadus, meediavabadus ja vaba ala, kus inimõiguste kaitsjad saavad väljendada arvamust hirmutamiseta ja survemeetmeid kartmata; nõuab seetõttu tungivalt, et Burundi ametivõimud tühistaksid meetmed, mis piiravad või takistavad kodanikuühiskonna tööd ning piiravad juurdepääsu sõltumatule traditsioonilisele ja tänapäevasele meediale ning selle meedia vabadust;

5. kutsub Burundi ametivõime üles loobuma süüdistustest hiljuti vangistatud Iwacu ajakirjanike ja kõigi teiste vastu, kes vahistati oma põhiõiguste kasutamise eest, ning nad viivitamata ja tingimusteta vabastama;

6. rõhutab kodanikuühiskonna ja ajakirjanike olulist rolli demokraatlikus ühiskonnas, eelkõige lähenevate valimiste taustal, ning kutsub Burundi ametivõime üles lõpetama ajakirjanike, inimõiguslaste ja opositsiooniliikmete hirmutamine, ahistamine ja meelevaldne vahistamine; kutsub lisaks ametivõime üles laskma inimõiguslastel ja ajakirjanikel takistamatult täita õiguspäraseid kohustusi seoses inimõiguste rikkumiste uurimise ja nendest teatamisega;

7. võtab väga murelikult teadmiseks, et Burundis ja naaberriikides kasvab riigisiseste põgenike arv; nõuab, et EL suurendaks rahalist toetust ja humanitaarabi Burundi-sisestele põgenikele ja pagulastele;

8. kutsub Burundi ametivõime üles tegema lõpu kodanike väljapressimisele ja tagama, et ei takistata ühegi isiku juurdepääsu avalikele hüvedele ja teenustele, nagu tervishoid, toit, vesi ja haridus, ning võimaldama humanitaarabi andjatel tegutseda sõltumatult ja osutada abi vastavalt kohustusele rahuldada kõige pakilisemad vajadused;

9. rõhutab, et usaldusväärsete valimiste võimaldamiseks on vaja märkimisväärselt parandada poliitilist ja inimõiguste olukorda, eriti seoses selliste põhivabadustega nagu väljendusvabadus, ajakirjandusvabadus, ühinemis- ja kogunemisvabadus, samuti on vaja edendada leppimist; kutsub Burundi valitsust üles tagama, et nende õiguste rikkumisi uuritakse erapooletult ja toimepanijad võetakse vastutusele rahvusvahelistele standarditele vastavates kohtuprotsessides;

10. nõuab tungivalt, et ametivõimud viiksid läbi põhjaliku ja läbipaistva uurimise, et anda õiglastes ja usaldusväärsetes kohtuprotsessides kohtu alla kõik väidetavad tapmiste, kadumiste, väljapressimiste, peksmiste, meelevaldsete vahistamiste, ähvarduste, ahistamise või muud liiki kuritarvituste toimepanijad; väljendab suurt muret Imbonerakure poolt toime pandud inimõiguste rikkumiste täideviijate jätkuva karistamatuse pärast; nõuab tungivalt, et Burundi ametivõimud hakkaksid sõltumatult uurima alates 22. juulist 2016 kadunud ajakirjaniku Jean Bigirimana kadumist ja ajakirjanik Christophe Nkezabahzi juhtumit, kes mõrvati koos oma naise ja kahe lapsega 13. oktoobril 2015;

11. tunnistab piirkonna, eriti Ida-Aafrika Ühenduse ja Aafrika Liidu (AL) keskset rolli Burundi poliitilisele kriisile jätkusuutliku lahenduse leidmisel ning rõhutab vajadust aktiivsema lähenemisviisi ja suuremate jõupingutuste järele kriisi lõpetamiseks ja Burundi elanikkonna kaitsmiseks, et vältida edasist piirkondlikku eskaleerumist; kutsub ALi üles saatma Burundisse kiiresti oma inimõiguste vaatlejad ja tagama neile piiranguteta pääsu kogu riiki, et nad saaksid oma mandaati täita;

12. väljendab kahetsust ummikseisu pärast Arusha kokkuleppe rakendamisel ja nõuab tungivalt, et kokkuleppe tagajad püüaksid saavutada leppimist; väljendab oma pühendumust Burundi-sisesele dialoogile; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles toetama Ida-Aafrika Ühendust Burundi-sisese dialoogi hõlbustamisel; nõuab tungivalt, et kõik Burundi-siseses dialoogis osalejad teeksid konstruktiivset koostööd ning võimaldaksid sellest takistusteta osa võtta opositsioonil, inimõiguste kaitsjatel ja kodanikuühiskonna organisatsioonidel;

13. nõuab tungivalt, et Burundi pöörduks tagasi piirkondliku ja rahvusvahelise kogukonna kohtumiste kava juurde, et leppida kokku kompromissis ÜRO ja ALi tasandil vastu võetud otsuste rakendamiseks, nimelt: resolutsiooni 2303 rakendamine, ALi vaatlejatega vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamine, koostöö taastamine ÜRO inimõiguste ülemvoliniku bürooga;

14. peab kahetsusväärseks, et Burundi on jätkuvalt keeldunud tegemast koostööd ÜRO uurimiskomisjoniga ja nõustumast ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo kohaliku büroo tegevuse taasalustamisega;

15. kutsub ÜROd üles jätkama kõigi väidetavate inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumiste, sealhulgas riigiteenistujate ja Imbonerakure noorteliiga poolt toime pandud rikkumiste erapooletut uurimist ning võtma nende eest vastutajad nõuetekohaselt vastutusele; rõhutab, et kurjategijad ja tapjad tuleb anda kohtu alla, olenemata sellest, millisesse rühma nad kuuluvad, ning et Burundis inimõiguste ränkade rikkumiste ohvritele ja ellujäänutele tuleb maksta piisavat hüvitist;

16. nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid annaksid paindlikku ja otsest rahalist toetust kodanikuühiskonnale ja meediaorganisatsioonidele, sealhulgas naisorganisatsioonidele, kes töötavad veel kohapeal, aga ka eksiilis olevatele, eelkõige neile, kes töötavad poliitiliste, kodaniku-, majanduslike, sotsiaalsete ja meediaõiguste edendamise ja kaitsmise nimel;

17. kutsub ELi ja ELi liikmesriikide diplomaate Burundis üles tagama inimõiguste kaitsjaid käsitlevate ELi suuniste täieliku rakendamise, sealhulgas eelkõige käies kõigi Burundi ajakirjanike, poliitvangide ja inimõiguste kaitsjate, eriti Iwacu ajakirjanike kohtulikel ärakuulamistel ning külastades vangis olevaid inimõiguste kaitsjaid, aktiviste ja ajakirjanikke;

18. nõuab ELi sihipäraste sanktsioonide laiendamist ja nõuab tungivalt, et ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestaks oma sihipärased sanktsioonid, sealhulgas reisikeelu ja varade külmutamine isikute puhul, kes vastutavad Burundis jätkuvate raskete inimõiguste rikkumiste eest; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles koostama kiiresti laiendatud nimekirja isikutest, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste kavandamise, korraldamise ja täideviimise eest, et lisada nad nende Burundi ametnike nimekirja, kelle suhtes juba kehtivad ELi sanktsioonid;

19. peab väga kahetsusväärseks, et Burundi ei ole teinud midagi selleks, et uuesti ühineda Rooma statuudiga; nõuab tungivalt, et Burundi valitsus alustaks seda protsessi viivitamata; nõuab, et EL toetaks kõiki Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jõupingutusi, et uurida Burundis toime pandud kuritegusid ja anda nende toimepanijad kohtu alla;

20. peab kahetsusväärseks Burundi pagulaskriisi jätkuvat alarahastamist, mis mõjutab tugevalt pagulaste turvalisust ja heaolu; kutsub rahvusvahelist üldsust ja humanitaarabiasutusi üles suurendama abi kõigile, kes on praegu pagulased või konflikti tõttu ümber asunud; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid annaksid vastavalt ÜRO Burundi uurimiskomisjoni soovitusele Burundist pärit varjupaigataotlejatele pagulasseisundi ja jälgiksid tähelepanelikult olukorda Burundis seoses 2020. aasta valimistega;

21. väljendab sügavat muret teadete pärast, et Burundi pagulastele avaldatakse üha suuremat survet enne 2020. aasta valimisi koju tagasi pöördumiseks; kutsub piirkonna valitsusi üles tagama, et pagulaste tagasipöördumine oleks vabatahtlik, põhineks teadlikul otsusel ning toimuks turvaliselt ja väärikalt; tuletab meelde, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti hinnangul ei ole ohutu, väärika ja vabatahtliku tagasipöördumise tingimused täidetud;

22. palub Burundi valitsusel lubada eksiilis viibivatel poliitilistel vastastel vabalt tagasi pöörduda ja kampaaniaid läbi viia ilma hirmutamise, vahistamise ja vägivallata ning lubada välisvaatlejatel jälgida valimiste ettevalmistamist ning hääletus- ja häältelugemisprotsessi;

23. kordab, et kaasav poliitiline dialoog, mida vahendatakse rahvusvahelisel tasandil ning mis on kooskõlas Arusha kokkuleppe ja Burundi põhiseadusega, on ainus viis Burundis püsiva rahu tagamiseks; palub seetõttu Ida-Aafrika Ühendusel kui Burundi-sisese dialoogi tähtsaimal kokkukutsujal võtta asjakohaseid meetmeid, et kaasata Burundi valitsus kindlalt ja viivitamata kaasavasse dialoogi praegusele kriisile rahumeelse ja püsiva lahenduse leidmiseks;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Burundi Vabariigi presidendile, Burundi parlamendi esimehele, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele ning Aafrika Liidule ja selle institutsioonidele.

[1] ELT C 265, 11.8.2017, lk 137.

[2] ELT C 399, 24.11.2017, lk 190.

[3] ELT C 242, 10.7.2018, lk 10.

[4] ELT C 334, 19.9.2018, lk 146.

[5] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0305.

[6] ELT L 257, 2.10.2015, lk 1.

[7] ELT L 257, 2.10.2015, lk 37.

[8] ELT L 264, 30.9.2016, lk 29.

[9] ELT L 272, 25.10.2019, lk 147.

[10] ELT L 73, 18.3.2016, lk 90.

Viimane päevakajastamine: 16. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika