Menettely : 2020/2502(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B9-0054/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0054/2020

Keskustelut :

PV 16/01/2020 - 4.1
CRE 16/01/2020 - 4.1

Äänestykset :

PV 16/01/2020 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0011

<Date>{15/01/2020}15.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0054/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0055/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0057/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0058/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0061/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0066/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 171kWORD 56k

<TitreType>YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Replacing>joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0054/2020 (Verts/ALE)

B9‑0055/2020 (ECR)

B9‑0057/2020 (S&D)

B9‑0058/2020 (GUE/NGL)

B9‑0061/2020 (PPE)

B9‑0066/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>Burundista, erityisesti sananvapaudesta</Titre>

<DocRef>(220/2502(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López‑Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler‑Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea‑Gheorghe Hava, Gheorghe‑Vlad Nistor, Dan‑Ştefan Motreanu, Ioan‑Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Kati Piri, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Jan‑Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}Renew-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Ellie Chowns</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela‑Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Marisa Matias, José Gusmão, Stelios Kouloglou</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Euroopan parlamentin päätöslauselma Burundista, erityisesti sananvapaudesta

(220/2502(RSP))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Burundista, etenkin 9. heinäkuuta 2015[1], 17. joulukuuta 2015[2], 19. tammikuuta 2017[3] 6. heinäkuuta 2017[4] ja 5. heinäkuuta 2018[5] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon 30. lokakuuta 2019 tehdyn komission päätöksen Burundin tasavaltaa koskevan vuoden 2019 toimintaohjelman rahoittamisesta,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta 29. marraskuuta 2019 antaman julkilausuman tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä Burundin tilanteen johdosta määrättäviin rajoittaviin toimenpiteisiin,

 ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin 23. helmikuuta 2017, 25. tammikuuta 2018 ja 24. lokakuuta 2019 antamat raportit Burundin tilanteesta,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun syyskuussa 2019 antaman raportin Burundia koskevasta tutkimuksesta,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin 39 jäsenen allekirjoittaman 9. joulukuuta 2019 päivätyn kirjeen, jossa vaadittiin burundilaisen Iwacu-uutistoimiston toimittajien vapauttamista,

 ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Euroopan unionin puolesta ihmisoikeuksien päivästä 10. joulukuuta 2019 antaman lausuman,

 ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 12. marraskuuta 2015 antaman päätöslauselman 2248 ja 29. heinäkuuta 2016 antaman päätöslauselman 2303 Burundin tilanteesta,

 ottaa huomioon Burundia käsittelevän YK:n tutkintakomission 15. kesäkuuta 2017 YK:n ihmisoikeusneuvostolle esittämän raportin,

 ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 13. maaliskuuta 2017 antaman lehdistötiedotteen Burundin tilanteesta,

 ottaa huomioon Burundin tilannetta tutkivan YK:n riippumattoman tutkintalautakunnan (UNIIB) 20. syyskuuta 2016 julkaiseman raportin,

 ottaa huomioon 28. elokuuta 2000 tehdyn rauhaa ja sovinnontekoa Burundissa koskevan Arushan sopimuksen,

 ottaa huomioon Afrikan unionin huippukokouksessa 13. kesäkuuta 2015 annetun julkilausuman Burundista,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 29. syyskuuta 2017 antaman päätöslauselman (36/19) Burundia käsittelevän tutkintakomission toimeksiannon uusimisesta,

 ottaa huomioon 1. lokakuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1755[6] sekä 1. lokakuuta 2015 tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1763[7], 29. syyskuuta 2016 tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/1745[8] ja 24. lokakuuta 2019 tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/1788[9] Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan EU:n puolesta 8. toukokuuta 2018 antaman julkilausuman Burundin tilanteesta ennen perustuslakia koskevaa kansanäänestystä,

 ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

 ottaa huomioon 27. kesäkuuta 1981 annetun ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan, joka tuli voimaan 21. lokakuuta 1986 ja jonka Burundi on ratifioinut,

 ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla Burundin tasavallan kanssa käydyn neuvottelumenettelyn päättämisestä 14. maaliskuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2016/394[10],

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon Human Rights Watch -järjestön vuoden 2019 raportin Burundia käsittelevän osan,

 ottaa huomioon Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2019 lehdistönvapausindeksin,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Burundin vuoden 2015 presidentinvaalit saivat aikaan levottomuuksia, ja Yhdistyneiden kansakuntien Burundiin lähettämän vaalitarkkailuvaltuuskunnan mukaan niissä rikottiin vakavasti äänioikeuden vaikuttavan käytön keskeisiä edellytyksiä ja oppositio boikotoi niitä;

B. ottaa huomioon, että riippumattomat radioasemat ovat edelleen suljettuina, että kymmenet toimittajat eivät vieläkään pysty palaamaan vapaaehtoisesta maanpaosta ja että maassa pysyneiden on vaikea työskennellä vapaasti, mikä johtuu usein häirinnästä, josta ovat vastuussa turvallisuusjoukot, joita siihen kannustaa julkinen keskustelu, jossa sitoutumattomat tiedotusvälineet kytketään kansakunnan vihollisiin;

C. katsoo, että Burundin tilanne on edelleen huolestuttava ja kansalaisvapauksia ja poliittisia vapauksia rikotaan usein, samalla kun hintojen nousu vaikuttaa taloudellisiin ja sosiokulttuurisiin oikeuksiin, joita ovat oikeus riittävään elintasoon, oikeus koulutukseen, oikeus riittävään ravintoon ja vapauteen nälästä, naisten oikeudet sekä oikeus työhön ja järjestäytymisoikeus;

D. ottaa huomioon, että pyrkimykset poliittiseen ratkaisuun Burundin sisäisen vuoropuhelun avulla ovat umpikujassa, joka uhkaa vakavasti toukokuussa 2020 pidettävien vaalien järjestämistä; ottaa huomioon, että nämä vaalit saattavat vahvistaa Burundin vaipumista autoritaariseen järjestelmään ilman merkityksellistä poliittista vuoropuhelua; ottaa huomioon, että kaikkien asianomaisten sidosryhmien osallistuminen prosessiin on edelleen epävarmaa poliittisen liikkumavaran kutistuessa ja että on luotava olosuhteet, jotka edistävät rauhanomaisia, avoimia ja uskottavia vaaleja;

E. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston valtuuttama Burundia käsittelevä tutkintakomissio (COIB) korosti 4. syyskuuta 2019 antamassaan raportissa, että joitakin kuukausia ennen vuoden 2020 presidentin- ja parlamenttivaaleja pelko ja ahdistelu seurasivat niitä, jotka vastustivat hallitsevaa CNDD-FDD-puoluetta, ja jännitteiden edelleen lisääntyessä toukokuun 2019 vaalien lähestyessä paikallisviranomaiset ja hallitsevan puolueen pahamaineisen nuorisojärjestön Imbonerakuren jäsenet syyllistyivät edelleen poliittiseen väkivaltaan ja vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin; ottaa huomioon, että vaikka COIB on esittänyt useita pyyntöjä, Burundin hallitus ei ole suostunut mihinkään yhteistyöhön sen kanssa;

F. ottaa huomioon, että YK:n Burundin ihmisoikeustoimisto, joka työskenteli Burundin hallituksen kanssa rauhanrakentamisessa, turvallisuusalan uudistuksessa ja oikeusalan uudistuksessa ja auttoi kehittämään institutionaalisia ja kansalaisyhteiskunnan valmiuksia ihmisoikeuskysymyksissä, suljettiin maaliskuussa 2019 Burundin hallituksen vaatimuksesta, ja Burundin hallitus oli jo keskeyttänyt kaiken yhteistyön toimiston kanssa lokakuussa 2016;

G. ottaa huomioon, että Maailmanpankki arvioi Burundin talouskasvun olevan 1,8 prosenttia vuonna 2019, kun se vuonna 2018 oli 1,7 prosenttia; ottaa huomioon, että valtion kokonaistalousarvio vuosiksi 2019–2020 on 189,3 miljardia Burundin frangia (14,26 prosenttia) alijäämäinen, kun vuosina 2018–2019 alijäämä oli 163,5 miljardia Burundin frangia; ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun mukaan naapurimaissa oli 369 517 burundilaista pakolaista 30. syyskuuta 2019; ottaa huomioon, että yhteensä 78 000 pakolaista on palannut vapaaehtoisesti Burundiin syyskuun 2017 jälkeen; ottaa huomioon, että maan sisällä siirtymään joutuneiden burundilaisten määrä 28. helmikuuta 2019 oli 130 562;

H. ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestö asetti Burundin sijalle 159 kaikkiaan 180 maan joukossa vuoden 2019 maailman lehdistönvapauden indeksissään (World Press Freedom Index); katsoo, että ilmaisunvapaus ja sananvapaus ovat välttämättömiä vapaiden ja tietoon perustuvien vaalien varmistamiseksi; toteaa, että vapaa, riippumaton ja puolueeton journalismi laajentaa sananvapautta, joka kuuluu perusihmisoikeuksiin; ottaa huomioon, että valtion valvomat perinteiset tiedotusvälineet, kuten radio ja sanomalehdet, ovat edelleen hallitsevia tietolähteitä; katsoo, että on vahvistettava medialukutaitoa sekä internetin ja sosiaalisen median saatavuutta, jotta voidaan mahdollistaa tiedonsaanti, vahvistaa sosiaalista ja poliittista vakautta ja vuoropuhelua ja siten varmistaa vapaat, tietoon perustuvat ja oikeudenmukaiset vaalit;

I. ottaa huomioon, että Burundi on yksi maailman köyhimmistä maista, sillä 74,7 prosenttia sen väestöstä elää köyhyydessä ja se sijoittuu inhimillisen kehityksen indeksillä 185. sijalle 189:stä; ottaa huomioon, että yli 50 prosenttia Burundin väestöstä kärsii kroonisesta puutteellisesta elintarviketurvasta ja että lähes puolet väestöstä on alle 15-vuotiaita ja pelkästään vuonna 2019 malariaa sairasti yli kahdeksan miljoonaa ihmistä, joista 3 000 kuoli; ottaa huomioon, että köyhyys, huonot sosiaalipalvelut, korkea nuorisotyöttömyys ja mahdollisuuksien puute aiheuttavat edelleen väkivaltaa maassa;

J. ottaa huomioon, että Burundin kansallinen turvallisuusneuvosto ilmoitti 27. syyskuuta 2018 kansainvälisten valtiosta riippumattomien järjestöjen toiminnan keskeyttämisestä kolmeksi kuukaudeksi ja että tämä häiritsi vakavasti noin 130 kansainvälisen valtiosta riippumattoman ja osin ihmishenkiä pelastavaa apua antavan järjestön toimintaa;

K. ottaa huomioon, että hallitus hyväksyi 18. heinäkuuta 2019 kaksi asetusta, joilla perustettiin Burundissa toimivia kansainvälisiä valtioista riippumattomia järjestöjä käsittelevä ministeriöiden välinen seuranta- ja arviointikomitea;

L. ottaa huomioon, että hallitus on kieltäytynyt tunnustamasta ihmisoikeusloukkauksia sen jälkeen, kun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto suljettiin Burundissa 28. helmikuuta 2019, eikä maa ole osoittanut mitään sitoutumista minkäänlaisen yhteistyön jatkamiseen toimiston kanssa; ottaa huomioon, että COIB on tällä hetkellä ainoa riippumaton kansainvälinen mekanismi, joka tutkii Burundissa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia ja -rikkomuksia;

M. ottaa huomioon, että Burundin viranomaiset hylkäävät täysin ja järjestelmällisesti COIB:n työn ja kieltäytyvät antamasta sille pääsyä maahan ja pitävät sitä poliittisesti puolueellisena mutta eivät ole esittäneet mitään näyttöä syytöstensä tueksi;

N. ottaa huomioon, että Burundi on vetäytynyt Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännöstä lokakuusta 2017 lähtien; ottaa huomioon, että Burundin hallitus ei ole ryhtynyt toimiin, vaikka kansainvälinen yhteisö on kehottanut käynnistämään menettelyn Rooman perussäännön piiriin palaamiseksi;

O. ottaa huomioon, että Tansania ja Burundi allekirjoittivat vuonna 2019 sopimuksen Tansaniassa olevien 180 000 burundilaisen pakolaisen palauttamisesta lähtömaahansa joko vapaaehtoisesti tai pakolla 31. joulukuuta 2019 mennessä; ottaa huomioon, että elokuussa 2019 YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu ilmoitti, että Burundin olosuhteet eivät edistäneet paluuta, koska paluumuuttajat olivat ihmisoikeusloukkausten pääasiallisia kohteita;

P. ottaa huomioon, että Burundin yleinen syyttäjä vaati 30. joulukuuta 2019 viidentoista vuoden tuomiota neljälle Iwacu-uutistoimiston toimittajalle eli Christine Kamikazille, Agnès Ndirubusalle, Térence Mpozenzille, Egide Harerimanalle ja heidän autonkuljettajalleen Adolphe Masabarakizalle, jotka pidätettiin 22. lokakuuta 2019 Bubanzan läntisen maakunnan Musigatin kunnassa, kun he olivat raportoimassa kapinallisten ja hallituksen joukkojen välisistä yhteenotoista Luoteis-Burundissa, ja heitä syytetään valtion sisäisen turvallisuuden heikentämiseen osallistumisesta;

Q. ottaa huomioon, että Iwacun toimittaja Jean Bigirimana on ollut kateissa 22. heinäkuuta 2016 alkaen ja että hänet on tiettävästi viimeksi nähty kansallisen tiedustelupalvelun (SNR) jäsenten huostassa Muramvyassa 45 kilometriä pääkaupunki Bujumburan itäpuolella; ottaa huomioon, että Burundin viranomaiset eivät ole koskaan lausuneet mitään hänen katoamisestaan;

R. ottaa huomioon, että 13. lokakuuta 2015 toimittaja Christophe Nkezabahizi, hänen vaimonsa ja kaksi lastaan murhattiin kotonaan Bujumburassa; katsoo, että viranomaiset eivät ole todellisuudessa pyrkineet tutkimaan tätä väkivaltarikosta ja saattamaan siihen syyllistyneitä tuomioistuimen eteen;

S. ottaa huomioon, että Burundin perustuslain 31. pykälässä taataan sananvapaus, mukaan lukien lehdistönvapaus; ottaa huomioon, että Burundi on sopimuspuolena myös Afrikan kansojen ja ihmisoikeuksien peruskirjassa, jossa taataan jokaisen burundilaisen oikeus vastaanottaa ja levittää tietoa; ottaa huomioon, että Burundin hallituksella on velvollisuus edistää ja suojella ilmaisunvapautta ja yhdistymisvapautta, jotka on vahvistettu kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, jonka sopimuspuoli Burundi on;

T. ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden toimintamahdollisuudet ovat viime vuosina kaventuneet huomattavasti ja monet kansalaisyhteiskunnan aktivistit ja riippumattomat toimittajat ovat edelleen maanpaossa; ottaa huomioon, että monia Burundiin jääneitä henkilöitä pelotellaan, pidätetään tai haastetaan oikeuteen tekaistujen syytteiden pohjalta;

U. ottaa huomioon, että hallitus sekä hallitsevan puolueen nuorisojärjestön Imbonerakuren jäsenet järjestivät kansallisen kampanjan kerätäkseen kansalaisilta ”vapaaehtoisia” maksuja vuoden 2020 vaalien rahoittamiseksi; ottaa huomioon, että Human Rights Watchin 6. joulukuuta 2019 julkaistussa raportissa todettiin, että Imbonerakuren jäsenet ja paikallishallinnon virkamiehet käyttivät usein väkivaltaa ja pelottelua, rajoittivat liikkumista ja pääsyä julkisiin palveluihin ja pahoinpitelivät niitä, jotka eivät suostuneet tähän;

V. ottaa huomioon, että ihmisoikeusaktivisti Germain Rukuki, joka oli jäsenenä järjestössä Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), tuomittiin huhtikuussa 2019 vankeuteen 32 vuodeksi syytteistä, jotka koskivat kapinaa ja valtion turvallisuuden uhkaamista, osallistumista kapinallisliikkeeseen ja valtion päämieheen kohdistuvia hyökkäyksiä; ottaa huomioon, että aktivisti Nestor Nibitanga, joka oli jäsenenä järjestössä Association for the Protection of Human Rights and Detained Persons (APRODH), tuomittiin elokuussa 2018 viideksi vuodeksi vankeuteen valtion turvallisuuden uhkaamisesta;

W. ottaa huomioon, että BBC:ltä ja Voice of Americalta (VOA) kiellettiin lähetystoiminta Burundissa toukokuusta 2019 lähtien, jolloin niiden toimilupien voimassaolo keskeytettiin alun perin kuudeksi kuukaudeksi, kuten Committee to Protect Journalists ‑järjestö tuolloin raportoi; ottaa huomioon, että Burundin viestimien sääntelystä vastaava Burundin kansallinen viestintäneuvosto ilmoitti 29. maaliskuuta 2019 peruuttaneensa BBC:n toimiluvan ja jatkavansa VOA:n toiminnan keskeyttämistä; ottaa huomioon, että viestintäneuvosto myös kielsi Burundissa toimivia toimittajia ”toimittamasta suoraan tai välillisesti tietoja”, joita BBC tai VOA voisi lähettää;

X. ottaa huomioon, että neuvosto jatkoi 24. lokakuuta 2019 EU:n rajoittavia toimenpiteitä Burundia vastaan 24. lokakuuta 2020 saakka;

Y. ottaa huomioon, että toimenpiteisiin kuuluvat neljälle henkilölle määrätty matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen, koska henkilöiden on katsottu heikentäneen demokratiaa tai vaikeuttaneen poliittisen ratkaisun löytämistä Burundin kriisiin;

Z. ottaa huomioon, että Itä-Afrikan yhteisön (EAC) ponnistelut välitysratkaisun löytämiseksi poliittiseen kriisiin, joka syntyi presidentin vuonna 2015 tekemästä päätöksestä asettua ehdolle kolmannelle kaudelle, ovat edelleen pysähdyksissä; ottaa huomioon, että presidentti Pierre Nkurunziza on useaan otteeseen toistanut, että hän ei hae uutta toimikautta, mutta hallitseva puolue ei ole vielä nimennyt ehdokasta seuraaviin presidentinvaaleihin;

1. tuomitsee jyrkästi ilmaisunvapauden nykyiset rajoitukset Burundissa, mukaan lukien laajemmat rajoitukset julkisille vapauksille, sekä laajamittaiset ihmisoikeusrikkomukset, toimittajien pelottelun ja mielivaltaiset pidätykset sekä lähetyskiellot, jotka ovat vahvistaneet Burundin tiedotusvälineiden pelon ilmapiiriä, lisänneet raportointirajoituksia ja estäneet asianmukaisen uutisoinnin erityisesti vuoden 2020 vaalien alla;

2. on edelleen syvästi huolissaan Burundin ihmisoikeustilanteesta, joka vaarantaa kaikki sovintoa, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta koskevat aloitteet, ja erityisesti jatkuvista mielivaltaisista pidätyksistä ja laittomista teloituksista;

3. tuomitsee jyrkästi maan ihmisoikeustilanteen jatkuvan heikkenemisen erityisesti opposition todellisten ja epäiltyjen kannattajien, myös ulkomailta palaavien burundilaisten, osalta; muistuttaa, että Cotonoun sopimuksen ihmisoikeuslauseke sitoo Burundia; kehottaa Burundin viranomaisia kääntämään välittömästi tämän väärinkäytöksiin perustuvan suuntauksen ja noudattamaan maan ihmisoikeusvelvoitteita, mukaan lukien ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevassa Afrikan peruskirjassa, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa ja muissa hallituksen ratifioimissa kansainvälisissä mekanismeissa vahvistetut velvoitteet;

4. muistuttaa Burundin hallitusta siitä, että osallistavien, uskottavien, rauhanomaisten ja avoimien vaalien järjestäminen edellyttää ilmaisunvapautta, tiedonsaantia, lehdistönvapautta, tiedotusvälineiden vapautta ja vapaata aluetta, jossa ihmisoikeuksien puolustajat voivat puhua ilman pelottelua tai kostotoimien pelkoa; kehottaa siksi Burundin viranomaisia poistamaan toimenpiteet, jotka rajoittavat tai haittaavat kansalaisyhteiskunnan työtä ja joilla rajoitetaan perinteisten ja nykyaikaisten riippumattomien tiedotusvälineiden saatavuutta ja vapautta;

5. kehottaa Burundin viranomaisia luopumaan syytteistä äskettäin vangittuja Iwacun toimittajia ja kaikkia muita perusoikeuksien käyttämisen vuoksi pidätettyjä toimittajia vastaan ja vapauttamaan heidät välittömästi ja ehdoitta;

6. korostaa kansalaisyhteiskunnan ja toimittajien keskeistä roolia demokraattisessa yhteiskunnassa ja erityisesti lähestyvien vaalien yhteydessä, ja kehottaa Burundin viranomaisia lopettamaan toimittajien, ihmisoikeusaktivistien ja opposition jäsenten pelottelun, häirinnän ja mielivaltaiset pidätykset; vaatii lisäksi viranomaisia sallimaan sen, että ihmisoikeusaktivistit ja journalistit voivat esteettä hoitaa oikeutettuja tehtäviään tutkia ihmisoikeusloukkauksia ja raportoida niistä;

7. panee erittäin huolestuneena merkille Burundin ja sen naapurimaiden maan sisäisten pakolaisten kasvavan määrän; kehottaa unionia lisäämään rahoitusta ja muita humanitaarisia toimia auttaakseen burundilaisia, jotka ovat joutuneet siirtymään maan sisällä tai jotka ovat pakolaisia;

8. kehottaa Burundin viranomaisia lopettamaan kansalaisten kiristyksen ja varmistamaan, että ketään ei estetä saamasta julkisia hyödykkeitä ja palveluja, kuten terveydenhuoltoa, ruokaa, vettä ja koulutusta, ja antamaan humanitaarisille toimijoille mahdollisuuden toimia itsenäisesti ja antaa apua, joka perustuu velvollisuuteen vastata kiireellisimpiin tarpeisiin;

9. korostaa, että uskottavien vaalien mahdollistamiseksi tarvitaan huomattavia parannuksia poliittiseen tilanteeseen ja ihmisoikeustilanteeseen ja erityisesti perusvapauksiin, kuten ilmaisunvapauteen, lehdistönvapauteen sekä yhdistymis- ja kokoontumisvapauteen, ja sovinnonteossa on edistyttävä; kehottaa Burundin hallitusta varmistamaan, että näiden oikeuksien loukkaukset tutkitaan puolueettomasti ja että tekijät asetetaan syytteeseen kansainvälisten normien mukaisissa oikeudenkäynneissä;

10. kehottaa viranomaisia toteuttamaan perusteellisia ja avoimia tutkimuksia, jotta kaikki surmiin, katoamisiin, kiristyksiin, pahoinpitelyihin, mielivaltaisiin pidätyksiin, uhkailuihin, häirintään tai muunlaisiin väärinkäytöksiin syyllistyneet saadaan oikeuden eteen oikeudenmukaisissa ja uskottavissa oikeudenkäynneissä; on erittäin huolissaan Imbonerakuren tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden jatkuvasta rankaisemattomuudesta; kehottaa Burundin viranomaisia käynnistämään riippumattoman tutkimuksen 22. heinäkuuta 2016 lähtien kateissa olleen toimittajan Jean Bigirimanan katoamisesta sekä vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa murhatun toimittajan Christophe Nkezabahzin murhasta 13. lokakuuta 2015;

11. tunnustaa, että alueella eli Itä-Afrikan yhteisöllä ja Afrikan unionilla (AU) on keskeinen rooli etsittäessä kestävää ratkaisua Burundin poliittiseen kriisiin, ja korostaa, että tarvitaan aktiivisempaa lähestymistapaa ja tehostettuja toimia kriisin lopettamiseksi ja Burundin väestön suojelemiseksi, jotta vältetään alueellisen tilanteen kärjistyminen entisestään; kehottaa AU:ta lähettämään kiireellisesti ihmisoikeustarkkailijoitansa Burundiin ja varmistamaan, että heillä on esteetön pääsy koko maahan, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä;

12. pitää Arushan sopimuksen täytäntöönpanon umpikujaa valitettavana ja kehottaa sopimuksen takaajia pyrkimään sovintoon; tuo julki sitoutumisensa Burundin sisäiseen vuoropuheluun; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tukemaan Itä-Afrikan yhteisöä Burundin sisäisen vuoropuhelun edistämisessä; kehottaa kaikkia Burundin sisäisen vuoropuhelun osallistujia tekemään rakentavaa yhteistyötä ja sallimaan opposition, ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisjärjestöjen esteettömän osallistumisen;

13. kehottaa Burundia palaamaan alueellisten ja kansainvälisten yhteisöjen kokousten esityslistalle, jotta voidaan päästä kompromissiin siitä, miten pannaan täytäntöön YK:n ja AU:n tasolla voimassa olevat päätökset ja erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2303, Afrikan unionin tarkkailijoiden kanssa tehtävän yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen ja yhteistyön aloittaminen uudelleen YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa;

14. pitää valitettavana, että Burundi kieltäytyi edelleen yhteistyöstä YK:n tutkintakomission kanssa ja suostumasta YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston paikallistoimiston toiminnan jatkamiseen;

15. kehottaa YK:ta jatkamaan puolueetonta tutkintaa kaikista väitetyistä ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden loukkauksista, mukaan lukien valtiollisten toimijoiden ja Imbonerakuren nuorisojärjestön tekemät loukkaukset, ja asettamaan syylliset asianmukaisesti syytteeseen; korostaa, että rikolliset ja tappajat on saatettava oikeuden eteen riippumatta siitä, mihin ryhmään he kuuluvat, ja että Burundissa tapahtuneiden vakavien ihmisoikeusloukkausten uhreille ja niistä selvinneille on tarjottava asianmukaiset oikeussuojakeinot;

16. kehottaa EU:n jäsenvaltioita tarjoamaan joustavaa ja suoraa taloudellista tukea kansalaisyhteiskunnalle ja media-alan järjestöille, myös naisjärjestöille, jotka edelleen työskentelevät kentällä, mutta myös maanpaossa oleville ja erityisesti niille, jotka työskentelevät kansalaisoikeuksien sekä poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja tiedotusvälineiden oikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi;

17. kehottaa Burundissa toimivia EU:n ja sen jäsenvaltioiden diplomaatteja varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajia koskevien EU:n suuntaviivojen täysimääräisen täytäntöönpanon muun muassa osallistumalla Burundissa kaikkien toimittajien, poliittisten vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien, erityisesti Iwacun toimittajien, oikeudenkäynteihin ja vierailemalla vankiloissa ihmisoikeuksien puolustajien, aktivistien ja toimittajien luona;

18. kehottaa laajentamaan EU:n kohdennettuja pakotteita ja kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa määräämään omia kohdennettuja pakotteita, mukaan lukien matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen, Burundissa jatkuvista vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevia henkilöitä vastaan; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa laatimaan kiireellisesti laajennetun luettelon ihmisoikeusloukkausten suunnittelusta, järjestämisestä ja täytäntöönpanosta vastaavista henkilöistä, jotta heidät voidaan lisätä luetteloon Burundin virkamiehistä, joihin jo sovelletaan unionin pakotteita;

19. pitää erittäin valitettavana, että Burundi ei ole toteuttanut mitään toimia liittyäkseen jälleen Rooman perussääntöön; kehottaa Burundin hallitusta käynnistämään tällaisen menettelyn välittömästi; kehottaa EU:ta tukemaan kaikkia Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimia Burundissa tehtyjen rikosten tutkimiseksi ja syyllisten saattamiseksi oikeuden eteen;

20. pitää valitettavana Burundin pakolaiskriisin jatkuvaa alirahoitusta, joka vaikuttaa vakavasti pakolaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin; kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja humanitaarisia järjestöjä lisäämään tukeaan kaikille niille, jotka ovat tällä hetkellä pakolaisia tai jotka ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan konfliktin vuoksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita myöntämään Burundia käsittelevän YK:n tutkintakomission suosituksen mukaisesti pakolaisaseman Burundista tuleville turvapaikanhakijoille ja seuraamaan tiiviisti Burundin tilannetta vuoden 2020 vaalien yhteydessä;

21. on syvästi huolissaan tiedoista, joiden mukaan burundilaisia pakolaisia on painostettu palaamaan kotiin ennen vuoden 2020 vaaleja; kehottaa alueen hallituksia varmistamaan, että pakolaisten paluu on vapaaehtoista, pohjautuu tietoon perustuviin päätöksiin ja toteutetaan turvallisesti ja ihmisarvoisesti; muistuttaa YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun katsovan, että turvallisen, ihmisarvoisen ja vapaaehtoisen paluun edellytykset eivät täyty;

22. kehottaa Burundin hallitusta sallimaan maanpaossa olevien poliittisten vastustajien palata ja kampanjoida vapaasti ilman pelottelua, pidätyksiä tai väkivaltaa ja sallimaan ulkopuolisten tarkkailijoiden tarkkailla vaalien valmisteluja sekä äänestys- ja laskentamenettelyjä;

23. muistuttaa, että osallistava poliittinen vuoropuhelu kansainvälisen välitystoiminnan puitteissa ja Arushan sopimuksen ja Burundin perustuslain mukaisesti on ainoa tapa varmistaa kestävä rauha Burundissa; kehottaa näin ollen Itä-Afrikan yhteisöä, joka on Burundin välisen vuoropuhelun keskeinen koollekutsuja, ryhtymään asianmukaisiin toimiin Burundin hallituksen sitouttamiseksi päättäväisesti ja viipymättä osallistavaan vuoropuheluun rauhanomaisen ja kestävän ratkaisun löytämiseksi nykyiseen kriisiin;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Burundin tasavallan presidentille, Burundin parlamentin puhemiehelle, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Afrikan unionille ja sen toimielimille.

[1] EUVL C 265, 11.8.2017, s. 137.

[2] EUVL C 399, 24.11.2017, s. 190.

[3] EUVL C 242, 10.7.2018, s. 10.

[4] EUVL C 334, 19.9.2018, s. 146.

[5] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0305.

[6] EUVL L 257, 2.10.2015, s. 1.

[7] EUVL L 257, 2.10.2015, s. 37

[8] EUVL L 264, 30.9.2016, s. 29

[9] EUVL L 272, 25.10.2019, s. 147.

[10] EUVL L 73, 18.3.2016, s. 90.

Päivitetty viimeksi: 26. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö