Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0056/2020Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0056/2020

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Νιγηρία, και ιδίως τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις

15.1.2020 - (2020/2503(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0056/2020 (ECR)
B9‑0059/2020 (Verts/ALE)
B9‑0062/2020 (S&D)
B9‑0064/2020 (PPE)
B9‑0065/2020 (Renew)

Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López‑Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Krzysztof Hetman, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Arba Kokalari, Λουκάς Φουρλάς, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler‑Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea‑Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe‑Vlad Nistor, Dan‑Ştefan Motreanu, Ioan‑Rareş Bogdan, Isabel Benjumea Benjumea
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kati Piri, Carlos Zorrinho
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Erik Marquardt
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert‑Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela‑Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski, Tomasz Piotr Poręba
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2020/2503(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0056/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0056/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Νιγηρία, και ιδίως τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις

(2020/2503(RSP))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νιγηρία, με πιο πρόσφατο εκείνο της 18ης Ιανουαρίου 2018[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της 24ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τη Νιγηρία,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού απεσταλμένου για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της 2ας Σεπτεμβρίου 2019 με την οποία ολοκλήρωσε την επίσκεψή της στη Νιγηρία η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις,

 έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 31ης Ιουλίου 2019, όσον αφορά τις πράξεις τρομοκρατίας στη βορειοανατολική Νιγηρία,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ, της 29ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση της Μπόκο Χαράμ στο Borno της βορειοανατολικής Νιγηρίας,

 έχοντας υπόψη το τμήμα της παγκόσμιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2019 που αφορά τη Νιγηρία,

 έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 29ης Αυγούστου 2019, σχετικά με τη Νιγηρία ελλείψει της δεύτερης περιοδικής της έκθεσης,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων με βάση τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, του 2013, για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

 έχοντας υπόψη την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης στον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hauwa Ibrahim το 2005,

 έχοντας υπόψη τον παγκόσμιο δείκτη τρομοκρατίας για το 2019,

 έχοντας υπόψη την επιστολή σχετικά με τον περιορισμό των ανθρωπιστικών δράσεων στη βορειοανατολική Νιγηρία, την οποία απηύθυνε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης στον ΑΠ/ΥΕ και στον Επίτροπο αρμόδιο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV όσον αφορά την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1989, για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία κύρωσε η Νιγηρία τον Απρίλιο του 1991,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ασφάλειας στη Νιγηρία έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα να συνιστά σοβαρή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι μαζικοί φόνοι, ιδίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την εξέγερση της Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία το 2009 έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 36 000 άνθρωποι·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα βρίσκεται στο 10ο έτος μιας περιφερειοποιημένης ένοπλης σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εντείνονται, ιδίως, ο βίαιος εξτρεμισμός και οι τρομοκρατικές δραστηριότητες, καθώς αυξάνεται η ισχύς και η επιρροή ομάδων τζιχαντιστών όπως η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στην Επαρχία Δυτικής Αφρικής (ISWAP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2009 η Μπόκο Χαράμ επιτίθεται με αυξανόμενη συχνότητα σε αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, πολιτικούς, θρησκευτικά κτίρια, δημόσιους οργανισμούς και πολίτες της Νιγηρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων είναι μουσουλμάνοι·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη τρομοκρατίας, η Νιγηρία βρίσκεται στην τρίτη θέση, μετά το Ιράκ και το Αφγανιστάν, σε κατάλογο 163 χωρών που πλήττονται από την τρομοκρατία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ασφάλειας επιδεινώθηκε από την κλιμάκωση της θρησκευτικής και εθνοτικής βίας σε ορισμένα τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στην αγροτική Μέση Ζώνη, όπου γεωργοί και νομαδικοί βοσκοί συγκρούονται για τον έλεγχο των χερσαίων και υδάτινων πόρων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρείται ότι το ISWAP κρατεί αυτή τη στιγμή δεκάδες αιχμαλώτους, μεταξύ άλλων χριστιανούς ηγέτες, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Νιγηρίας, που είναι και ο μεγαλύτερος στην Αφρική, απαρτίζεται σχεδόν εξίσου από μουσουλμάνους και χριστιανούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα της περιοχής, η οποία αριθμεί σχεδόν 30 εκατομμύρια χριστιανούς που ζουν στη βόρεια Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική αντιπαλότητα μεταξύ του μουσουλμανικού κυρίως βορρά και του χριστιανικού νότου εντάθηκε δραματικά με την εξάπλωση του ριζοσπαστικού Ισλάμ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISWAP ανέλαβε την ευθύνη για την εκτέλεση 11 ατόμων, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε και δημοσιοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα ισχυρίστηκε ότι όλα τα θύματα ήταν χριστιανοί και ότι η εκτέλεσή τους συνιστούσε αντίποινο για τον θάνατο του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους Abu Bakr al-Baghdadi στη Συρία·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φόνοι αυτοί αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης σειράς τρομοκρατικών πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η επίθεση της 24ης Δεκεμβρίου 2019 σε χριστιανικό χωριό κοντά στο Chibok, η οποία κατέληξε στον θάνατο επτά χωρικών και στην απαγωγή μιας έφηβης, ο φόνος τριών αμάχων έξω από το Biu την 23η Δεκεμβρίου 2019, και ο φόνος επτά αμάχων στο Nganzai την 22α Δεκεμβρίου 2019·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση Humanitarian Aid Relief Trust, από το 2015 πάνω από 6 000 χριστιανοί έχουν εκτελεστεί από ομάδες τζιχαντιστών ή έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της πολιτικής «τη ζωή σου ή τη γη σου» που εφαρμόζουν οι μαχητές Φουλάνι· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα κράτη που εφαρμόζουν τη Σαρία, οι χριστιανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς διακρίσεις και συχνά θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο πρόεδρος Muhammadu Buhari καταδίκασε τους φόνους και προέτρεψε τον πληθυσμό να μην διχαστεί εξαιτίας της θρησκείας, οι επιθέσεις αυτές διενεργούνται με απόλυτη ατιμωρησία, δεδομένου ότι οι δράστες σπάνια καλούνται να λογοδοτήσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως καταδεικνύει έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, οι νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας υπήρξαν σκοπίμως αμελείς όσον αφορά τις φονικές επιθέσεις σε βάρος των αγροτικών κοινοτήτων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι νιγηριανές στρατιωτικές δυνάμεις φυλάκισαν, συχνά με ελάχιστα ή καθόλου στοιχεία, πάνω από 3 600 παιδιά, τα μισά εκ των οποίων είναι κορίτσια, με την υποψία ότι εμπλέκονται σε ισλαμιστικές και μη κρατικές ένοπλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί κρατούμενοι έπεσαν θύματα κακομεταχείρισης, μεταξύ άλλων και σεξουαλικής βίας, και έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες, πείνα, αφυδάτωση ή τραύματα από πυροβολισμό ενόσω κρατούνταν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις συστηματικά αρνούνται την πρόσβαση στα κρατητήρια ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κράτησης των παιδιών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των κοριτσιών και των γυναικών στη Νιγηρία είναι ιδιαίτερα προβληματική λόγω των γενικευμένων πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, της περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και στην εκπαίδευση, του εκτεταμένου ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των γάμων παιδιών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η Μπόκο Χαράμ και οι νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας (NSF) έχουν διαπράξει στη Νιγηρία εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και διωγμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του, του 2019, σχετικά με την προκαταρκτική διερεύνηση, το ΔΠΔ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μολονότι οι νιγηριανές αρχές έλαβαν μέτρα για να εξακριβώσουν την ποινική ευθύνη των φερόμενων ως δραστών, οι ενέργειες όσον αφορά την έρευνα ή τη δίωξη που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής ως προς μέλη της Μπόκο Χαράμ και των NSF φαίνεται να ήταν περιορισμένες τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2015 η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για την ανεπαρκή διαχείριση της ισλαμικής εξέγερσης σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της Νιγηρίας βρίσκονται αντιμέτωπες με πληθώρα απειλών κατά της ασφάλειας, φαίνεται δε να μην διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονες κρίσεις ασφάλειας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη συγκρότησή της το 2015, η Πολυεθνική Μεικτή Ομάδα Δράσης έχει εκδιώξει τρομοκρατικές ομάδες από πολλές περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους, μολονότι η περιοχή παραμένει εξαιρετικά ασταθής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη απόσυρση 1 200 στρατιωτών του Τσαντ, η οποία συνέπεσε με κύμα βίας στο βορειοανατολικό τμήμα της Νιγηρίας, έχει προκαλέσει ανησυχία στον πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες Νιγηριανοί πολίτες που ήταν εγκατεστημένοι εκεί εγκατέλειψαν την περιοχή φοβούμενοι νέες επιθέσεις των τζιχαντιστών μετά την εν λόγω απόσυρση·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) δρομολόγησαν, τον Οκτώβριο του 2019, έργο σχετικά με την αρχιτεκτονική και τις επιχειρήσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια (EPSAO)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τους μηχανισμούς της ECOWAS και την ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων και να υποστηρίξει ένα μετασυγκρουσιακό περιβάλλον στη Δυτική Αφρική·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Νιγηρία έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, με αποτέλεσμα να εκτοπιστούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα στα βορειοανατολικά, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα περισσότερα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα αδυνατούν να ασκήσουν τα βασικά τους δικαιώματα στην τροφή, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγεία, την προστασία από βλάβη, καθώς και το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαθέσει 28,3 εκατομμύρια EUR για την υποστήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα κονδύλια καλύπτουν μόνο εν μέρει τις ανάγκες της ανθρωπιστικής βοήθειας·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το τμήμα της παγκόσμιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2019 που αφορά τη Νιγηρία, περισσότερα από 35 000 εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα επέστρεψαν στις βορειοανατολικές κοινότητες το 2018, παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια και την αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της στέγασης·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της Νιγηρίας ζει υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 7 εκατομμύρια Νιγηριανοί χρήζουν επειγόντως βοήθειας και διάσωσης·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Νιγηριανοί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους μεταναστεύοντας στην ΕΕ, με την ελπίδα να ζήσουν υπό ασφαλέστερες και οικονομικά και κοινωνικά καλύτερες συνθήκες·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συρρικνωθεί ο ανθρωπιστικός τομέας στη χώρα, εξαιτίας των απαγωγών και των φόνων διαφόρων εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 σκοτώθηκαν οκτώ εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ από το 2011 έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 26 λόγω της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια συχνά παρεμποδίζουν την παροχή βοήθειας και έχουν προκαλέσει την αποχώρηση πολλών ανθρωπιστικών οργανώσεων·

ΚΒ. λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι η κυβέρνηση ανέστειλε τη λειτουργία σειράς διεθνών οργανώσεων παροχής βοήθειας και φιλανθρωπικών οργανώσεων, με τον ισχυρισμό ότι ενεργούσαν ως μέσα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τις ισλαμιστικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2019, οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις ζήτησαν να κλείσουν οι οργανώσεις Δράση κατά της Πείνας και Mercy Corps χωρίς προειδοποίηση, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση σε βοήθεια 400 000 άτομα·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για τη διεξαγωγή τακτικού πολιτικού διαλόγου με τη Νιγηρία σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις δημοκρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως οι εθνοτικές, θρησκευτικές και φυλετικές διακρίσεις·

1. αποδοκιμάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη χώρα· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την παρατεταμένη κρίση στη Νιγηρία και για την αστάθεια της κατάστασης ασφάλειας στα βορειοανατολικά, και καταδικάζει απερίφραστα τις επανειλημμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου, είτε βασίζονται στη θρησκεία είτε στην εθνοτική καταγωγή·

2. καταδικάζει, ιδίως, την πρόσφατη αύξηση της βίας κατά εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, μεταξύ άλλων και τη στόχευση θρησκευτικών ιδρυμάτων και πιστών·

3. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του προς τον νιγηριανό λαό, ο οποίος υποβάλλεται στις συνέπειες της τρομοκρατίας στην περιοχή εδώ και πάνω από μια δεκαετία·

4. καλεί τις νιγηριανές αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό από την τρομοκρατία και τη βία· επιμένει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να διεξάγονται με πλήρη σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας·

5. θεωρεί ότι κάθε μορφή εξόντωσης ανθρώπων ή εθνοκάθαρσης συνιστά βαρβαρότητα και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας· καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της βίας και να μεριμνήσει ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες ίσα δικαιώματα και να μην εισάγει διακρίσεις η νομοθεσία· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να προαχθούν περαιτέρω ο διαθρησκευτικός διάλογος και η ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου του νιγηριανού διαθρησκευτικού συμβουλίου·

6. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της σύγκρουσης, της τρομοκρατίας και της βίας στη χώρα· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα παιδιά στρατολογούνται ολοένα και συχνότερα από τρομοκρατικές ομάδες και χρησιμοποιούνται ως παιδιά στρατιώτες ή βομβιστές αυτοκτονίας·

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αναφορές περί κακομεταχείρισης των παιδιών που κρατούνται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις· καλεί τις νιγηριανές αρχές να επιτρέψουν την πρόσβαση των Ηνωμένων Εθνών στα στρατιωτικά κρατητήρια, να υπογράψουν ένα επίσημο πρωτόκολλο παράδοσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που κρατούνται από τις στρατιωτικές δυνάμεις διακομίζονται ταχέως στις αρχές προστασίας του παιδιού, και να δώσουν τέλος στη στρατιωτική κράτηση παιδιών· επιμένει ότι η αντιτρομοκρατική δράση, καθώς και το δικαστικό πλαίσιο και το πλαίσιο επιβολής του νόμου, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών·

8. υπενθυμίζει στις νιγηριανές αρχές ότι έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και να διασφαλίζουν την προστασία όσων πλήττονται από την τρομοκρατία ή τις συγκρούσεις και τους παράσχουν φροντίδα, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η εκπαίδευση και οι οικονομικές ευκαιρίες αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, και καλεί τους διεθνείς εταίρους να υποστηρίξουν την παροχή προσβάσιμης, ποιοτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή·

9. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες της Νιγηρίας εξακολουθούν να πέφτουν θύματα διακρίσεων, σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών· καλεί τη Νιγηρία να εφαρμόσει πλήρως τη CEDAW· ζητεί να παρέχεται μεγαλύτερη υποστήριξη, μεταξύ άλλων και ψυχολογική υποστήριξη, στα θύματα της εκτεταμένης σεξουαλικής και έμφυλης βίας·

10. τονίζει ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας είναι θεμελιώδης για τη σταθερότητα της χώρας και την οικοδόμηση διαρκούς ειρήνης· καλεί, ως εκ τούτου, τις νιγηριανές αρχές να διενεργήσουν άμεσες, διεξοδικές και διαφανείς έρευνες, ώστε να προσαχθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν· καλεί, επίσης, να ληφθούν μέτρα ώστε να βελτιωθούν η ικανότητα και η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος της Νιγηρίας ως μέσου για την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ποινικής δικαιοσύνης, προκειμένου να καταπολεμηθούν η βία, η τρομοκρατία και η διαφθορά·

11. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την καταπολέμηση της Μπόκο Χαράμ και του ISWAP και ότι έχουν αυξηθεί σε συχνότητα και σοβαρότητα οι επιθέσεις αυτοκτονίας και οι ευθείες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων· υπενθυμίζει ότι ο πρόεδρος Buhari της Νιγηρίας επανεξελέγη το 2019 υποσχόμενος να εξαλείψει τον βίαιο εξτρεμισμό που προάγεται από τη Μπόκο Χαράμ και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, και καλεί τον πρόεδρο να τηρήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις·

12. υποστηρίζει τους στόχους του έργου σχετικά με την αρχιτεκτονική και τις επιχειρήσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια (EPSAO) που υλοποιείται υπό την ηγεσία της ΕΕ και της ECOWAS· προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν ισχυρή υποστήριξη, ώστε να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση ικανοτήτων και στην επίλυση συγκρούσεων στη Δυτική Αφρική·

13. επαναβεβαιώνει τη στήριξή του για την περιφερειακή Πολυεθνική Μικτή Ομάδα Δράσης, και επαινεί τις προσπάθειες που καταβάλλει για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή της λίμνης Τσαντ· υπενθυμίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει σύνορα, και καλεί τις χώρες της περιοχής να συνεχίσουν να συντονίζουν τις προσπάθειές τους ώστε να καταστεί ασφαλές το σύνολο της περιοχής·

14. ενθαρρύνει την περαιτέρω μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στη Νιγηρία, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των εθνικών και περιφερειακών φορέων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν ενωσιακή τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτόν·

15. προειδοποιεί ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η σύγκρουση γεωργών και βοσκών ως μέσο για την εξάπλωση του μίσους με βάση τη θρησκεία· καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να εφαρμόσει το εθνικό σχέδιο για τον μετασχηματισμό του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων τόσο των γεωργών όσο και των βοσκών· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, όπως η ενίσχυση μηχανισμών που αφορούν τη διαμεσολάβηση, την επίλυση συγκρούσεων, τη συμφιλίωση και την οικοδόμηση της ειρήνης·

16. τονίζει την αλληλεξάρτηση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ορθής διακυβέρνησης και της ασφάλειας στη χώρα· θεωρεί ότι η στρατιωτική δράση από μόνη της δεν αρκεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας, εστιάζοντας σε μια προληπτική προσέγγιση που αποσκοπεί στην εξουδετέρωση των ελκυστικών στοιχείων της τρομοκρατικής ιδεολογίας, στον περιορισμό των ευκαιριών στρατολόγησης και ριζοσπαστικοποίησης, και στη διακοπή της χρηματοδότησής της, και παρέχοντας υποστήριξη και χρηματοδότηση σε προγράμματα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με γνώμονα την κοινότητα·

17. καλεί την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στη Νιγηρία, και να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια στους τομείς της πολιτικής και της ασφάλειας στη χώρα, καθώς και σε ολόκληρη την περιοχή·

18. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει η κατάσταση ασφάλειας της χώρας στην αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές προσπάθειές της, όχι μόνο στη Νιγηρία, αλλά και στο σύνολο της περιοχής· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ υποσχέθηκε επιπλέον 50 εκατομμύρια EUR το 2019 για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στη Νιγηρία·

19. αναγνωρίζει ότι η Νιγηρία και οι γειτονικές χώρες δέχονται πιέσεις εξαιτίας των περιφερειακών εκτοπίσεων· ζητεί να ενισχυθεί η υποστήριξη και ο συντονισμός των δωρητών όσον αφορά τον εκτοπισμένο πληθυσμό της Νιγηρίας, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων από τη διεθνή κοινότητα· υπενθυμίζει ότι η χρήση των ταμείων ανάπτυξης δεν θα πρέπει να εκτρέπεται από τον αρχικό της στόχο, ήτοι την εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της·

20. καταδικάζει όλες τις επιθέσεις κατά του προσωπικού ή των εγκαταστάσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, και ζητεί επιτακτικά να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και ένα ασφαλές περιβάλλον όπου να μπορούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να εκτελούν το βασικό τους έργο·

21. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ταχέως εντεινόμενη κλιματική αλλαγή και τον αντίκτυπό της στη ζωή και στα μέσα διαβίωσης, ιδίως στη Μέση Ζώνη· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να εξευρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις για την προστασία των φυσικών πόρων και την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτούς· υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον πρόεδρο και στο κοινοβούλιο της Νιγηρίας, στην Αφρικανική Ένωση, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου