Процедура : 2019/2983(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B9-0070/2020

Внесени текстове :

RC-B9-0070/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/01/2020 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0024

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0070/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0072/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0074/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0075/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0076/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0085/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 165kWORD 51k

<TitreType>ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Replacing>вместо следните предложения за резолюция:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0070/2020 (PPE)

B9-0072/2020 (S&D)

B9-0074/2020 (Verts/ALE)

B9-0075/2020 (Renew)

B9-0076/2020 (GUE/NGL)

B9-0085/2020 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Андреас Шваб, Ружа Тун унд Хоенщайн, Тоан Мандерс, Иван Щефанец, Едина Тот, Пабло Ариас Ечеверия, Томислав Сокол, Мария Да Граса Карвалю, Андрей Ковачев, Крис Питeрс</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

<Depute>Кристел Шалдемозе, Алекс Аджус Салиба</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

<Depute>Дита Харанзова, Лише Схренемахер</Depute>

<Commission>{Renew}от името на групата Renew</Commission>

<Depute>Давид Корман</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

<Depute>Адам Белан, Анджелика Анна Можджановска</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

<Depute>Катержина Конечна, Пернандо Барена Арса, Аня Хазекамп, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Констандинос Арванитис, Петрос Кокалис</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

(2019/2983(RSP))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО[1],

 като взе предвид Меморандума за разбирателство относно хармонизирането на капацитета за зареждане за мобилни телефони от 5 юни 2009 г.,

 като взе предвид Меморандума за разбирателство относно бъдещото общо решение за зареждане на мобилните телефони от 20 март 2018 г.,

 като взе предвид доклада на Комисията от 11 ноември 2018 г. относно действието на Директивата за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС) (COM(2018)0740),

 като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че единният пазар е бил и продължава да бъде основата за икономическия успех на Европа, крайъгълният камък на европейската интеграция и двигателят за растеж и работни места;

Б. като има предвид, че единният пазар не оползотворява потенциала си напълно и че продължаващата разпокъсаност на пазара на зарядни за мобилни телефони и други малки и средни електронни устройства води до увеличаване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване и до неудовлетвореност на потребителите;

В. като има предвид, че потребителите все още се налага да купуват различни зарядни устройства, когато купуват нови устройства от различни продавачи и са задължени да купуват ново зарядно, когато купуват ново устройство от същия продавач;

Г. като има предвид, че от повече от 10 години членовете на Европейския парламент настояват за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, в т.ч. мобилни телефони, таблети, четци за електронни книги, интелигентни камери, преносими електронни устройства и други електронни устройства със среден или малък размер; като има предвид, че Комисията многократно е отлагала делегирания акт за допълване на Директивата за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС);

Д. като има предвид, че навременното прилагане на приетото законодателство на ЕС чрез конкретни законодателни мерки е от съществено значение за доверието в Европейския съюз, както в очите на неговите гражданите, така и на международните участници;

Е. като има предвид, че въпреки че значително намалиха броя на видовете зарядни, предлагани на пазара, доброволните споразумения между участниците в сектора се оказаха неуспешни от гледна точка на постигането на общо решение за зарядните, и че потребителите продължават да се сблъскват с различни видове зарядни устройства на пазара;

Ж. като има предвид, че в световен план годишно се генерират около 50 милиона тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което средно е повече от 6 кг на човек; като има предвид, че общо през 2016 г. в Европа са генерирани 12,3 милиона тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което означава средно по 16,6 кг на човек[2]; като има предвид, че това представлява ненужен отпечатък върху околната среда, който може да бъде намален;

З. като има предвид, че в рамките на Европейския зелен пакт Парламентът призова за амбициозен нов план за действие за кръговата икономика, насочен към намаляване на общия отпечатък на производството и потреблението на ЕС върху околната среда и ресурсите, като ключовите приоритети са ефективно използване на ресурсите, нулево замърсяване и предотвратяване на генерирането на отпадъци;

И. като има предвид, че потребителските тенденции през последните 10 години показват все по-често притежаване на повече от едно устройство и кратък жизнен цикъл на някои радиосъоръжения, като смартфоните; като има предвид, че по-старите съоръжения често се заменят, тъй като се смятат за неактуални; като има предвид освен това, че тези тенденции водят до генерирането на допълнителни отпадъци от електрическо и електронно оборудване, включително зарядни устройства;

Й. като има предвид, че потребителите притежават, използват и често носят със себе си много различни зарядни за сходни устройства, използващи батерии; като има предвид, че настоящото свръхпредлагане на зарядни устройства съответно предизвиква прекомерни разходи и неудобства за потребителите и ненужен отпечатък върху околната среда;

К. като има предвид, че понастоящем хората зависят от своите мобилни устройства в редица ежедневни ситуации, особено при извънредна ситуация или когато пътуват, което се дължи също така на липсата на обществени телефони; като има предвид, че хората разчитат на лесно зареждащ се мобилен телефон, за да получат бърз достъп до основни услуги и ключови инструменти, като средства за плащане, търсачки, навигационни устройства и др.; като има предвид, че мобилните устройства са основен инструмент за пълноценно участие в обществото;

1. подчертава категорично, че съществува спешна необходимост от регулаторни действия на равнището на ЕС, за да се намалят отпадъците от електрическо и електронно оборудване, да се предостави възможност на потребителите да правят устойчиви избори и да им се позволи пълноценно да участват в ефикасен и добре функциониращ вътрешен пазар;

2. призовава Комисията да представи и публикува без по-нататъшно забавяне резултатите от оценката на въздействието, направена във връзка с въвеждането на общо зарядно устройство за мобилни телефони и други съвместими устройства, с оглед на предлагането на задължителни разпоредби;

3. подчертава необходимостта спешно да бъде приет от стандарт за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, за да се избегне по-нататъшна разпокъсаност на вътрешния пазар;

4. призовава съответно Комисията да предприеме действия за въвеждане на общо зарядно устройство без по-нататъшно забавяне като приеме делегиран акт за допълване на Директивата за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС), с който да се определи стандарт за общо зарядно устройство за мобилни телефони и други малки и средни радиосъоръжения до юли 2020 г., или, ако е необходимо, като приеме законодателна мярка най-късно до юли 2020 г.;

5. изтъква, че Комисията, без да възпрепятства иновациите, следва да гарантира, че ще бъде извършван редовен преглед на законодателната рамка за общо зарядно устройство, за да се вземе предвид техническият напредък; отново подчертава важността на научните изследвания и иновациите в тази област, за да се подобряват съществуващите технологии и да се създават нови;

6. изтъква, че използването на технологии за безжично зареждане носи допълнителни потенциални ползи, като намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване; подчертава, че много мобилни телефони вече използват методи за безжично зареждане и че разпокъсаността в тази област следва да се избягва; следователно призовава Комисията да вземе мерки, за да гарантира по най-добрия начин оперативната съвместимост на различните безжични зарядни устройства с различните мобилни радиосъоръжения;

7. припомня, че в съответствие с Регламента относно стандартизацията[3] европейските организации за стандартизация трябва да улесняват участието на съответните заинтересовани страни, които в този контекст включват организации на МСП, екологични организации, лица с увреждания, възрастни хора и потребители;

8. счита, че Комисията следва да обмисли законодателни инициативи за увеличаване на количеството кабели и зарядни устройства, които се събират и рециклират в държавите членки;

9. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че потребителите не продължават да са задължени да купуват нови зарядни с всяко ново устройство, като по този начин би се намалило количеството на ежегодно произвежданите зарядни устройства; счита, че стратегиите за отделяне на продажбата на зарядни от продажбата на устройства биха довели до по-големи ползи за околната среда; подчертава междувременно, че всяка мярка, насочена към отделяне, следва да избягва потенциално по-високи цени за потребителите; подчертава освен това, че стратегиите за отделяне следва да бъдат въведени успоредно с въвеждането на общо зарядно устройство, тъй като в противен случай целите на директивата не биха били постигнати;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

[1] ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62.

[2] The Global E-waste Monitor 2017 (Глобален обзор на отпадъците от електрическо и електронно оборудване за 2017 г.).

[3] Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

Последно осъвременяване: 28 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност