Společný návrh usnesení - RC-B9-0070/2020Společný návrh usnesení
RC-B9-0070/2020

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

27.1.2020 - (2019/2983(RSP))

předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9-0070/2020 (PPE)
B9-0072/2020 (S&D)
B9-0074/2020 (Verts/ALE)
B9-0075/2020 (Renew)
B9-0076/2020 (GUE/NGL)
B9-0085/2020 (ECR)

Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Kris Peeters
za skupinu PPE
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
za skupinu S&D
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher
za skupinu Renew
David Cormand
za skupinu Verts/ALE
Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska
za skupinu ECR
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL


Postup : 2019/2983(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0070/2020
Předložené texty :
RC-B9-0070/2020
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

(2019/2983(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU  ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES[1],

 s ohledem na memorandum o porozumění týkající se harmonizace nabíjení pro mobilní telefony ze dne 5. června 2009,

 s ohledem na memorandum o porozumění týkající se budoucího jednotného řešení problému nabíjení u tzv. chytrých telefonů ze dne 20. března 2018,

 s ohledem na zprávu Komise ze dne 11. listopadu 2018 o provádění směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních (COM(2018)0740),

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh byl a je základem hospodářského úspěchu Evropy, klíčovým prvkem evropské integrace a motorem růstu a tvorby pracovních míst;

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh nenaplňuje svůj celý potenciál a že pokračující roztříštěnost trhu s nabíječkami na mobilní telefony a ostatní elektronická zařízení malé a střední velikosti má za následek zvyšující se objem elektronického odpadu a nespokojenost spotřebitelů;

C. vzhledem k tomu, že si spotřebitelé při koupi nových zařízení od různých prodejců stále musí pořizovat různé nabíječky a jsou nuceni si při koupi nového zařízení od téhož prodejce kupovat novou nabíječku;

D. vzhledem k tomu, že poslanci Evropského parlamentu již více než 10 let požadují zavedení univerzální nabíječky pro mobilní rádiová zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů, čteček elektronických knih, inteligentních kamer, nositelné elektroniky a dalších malých nebo středně velkých elektronických zařízení; vzhledem k tomu, že Komise opakovaně odložila přijetí aktu v přenesené pravomoci, který by doplnil směrnici 2014/53/EU o rádiových zařízeních;

E. vzhledem k tomu, že včasné provádění přijatých právních předpisů EU prostřednictvím konkrétních legislativních kroků je nezbytné pro důvěryhodnost Evropské unie v očích jejích občanů i na mezinárodní scéně;

F. vzhledem k tomu, že dobrovolné dohody mezi průmyslovými subjekty, ačkoli podstatně snížily počet typů nabíječek dostupných na trhu, nebyly úspěšné, pokud jde o dosažení jednotného řešení problému nabíjení, a vzhledem k tomu, že se spotřebitelé na trhu nadále setkávají s různými typy nabíječek;

G. vzhledem k tomu, že celosvětově se ročně vyprodukuje přibližně 50 milionů tun elektronického odpadu, což je v průměru více než 6 kg na osobu; vzhledem k tomu, že celková produkce elektronického odpadu v Evropě v roce 2016 činila 12,3 milionu tun, což odpovídá průměrně 16,6 kg na obyvatele[2]; vzhledem k tomu, že to představuje zbytečné dopady na životní prostředí, které je možné snížit;

H. vzhledem k tomu, že Parlament v rámci Zelené dohody pro Evropu vyzval k ambicióznímu novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství se zaměřením na snížení celkové environmentální a surovinové stopy výroby a spotřeby EU, spolu s klíčovými prioritami, jimiž jsou účinné využívání zdrojů, nulové znečištění a předcházení vzniku odpadů;

I. vzhledem k tomu, že spotřebitelské trendy v posledních deseti letech ukazují, že lidé čím dál tím více vlastní několik přístrojů, a vzhledem k tomu, že některá z rádiových zařízení, například tzv. chytré telefony, mají krátký životní cyklus; vzhledem k tomu, že starší zařízení je často nahrazováno proto, že je považováno za zastaralé; vzhledem k tomu, že tyto trendy navíc vedou k vytváření dalšího elektronického odpadu včetně nabíječek;

J. vzhledem k tomu, že spotřebitelé vlastní, používají a často i nosí u sebe několik různých nabíječek na podobné přístroje napájené bateriemi; vzhledem k tomu, že současná příliš rozsáhlá nabídka nabíječek tudíž vytváří nepřiměřené náklady a nepříjemnosti pro spotřebitele a má zbytečné dopady na životní prostředí;

K. vzhledem k tomu, že v mnoha každodenních situacích a zvláště v mimořádných situacích nebo při cestování jsou lidé nyní závislí na mobilních zařízeních, a to i kvůli nedostatku veřejných telefonních automatů; vzhledem k tomu, že se lidé spoléhají na mobilní telefon, který lze snadno nabít, aby měli rychlý přístup k základním službám a nepostradatelným nástrojům, jako jsou způsoby placení, vyhledávače, navigační zařízení apod.; vzhledem k tomu, že mobilní zařízení jsou významným nástrojem pro plné začlenění do společnosti;

1. velmi zdůrazňuje, že je nezbytné přijmout regulační opatření EU s cílem snížit množství elektronického odpadu, posílit postavení spotřebitelů, aby mohli přijímat udržitelná rozhodnutí, a umožnit jim, aby se plně podíleli na účinném a dobře fungujícím vnitřním trhu;

2. vyzývá Komisi, aby bez dalšího prodlení předložila a zveřejnila výsledky posouzení dopadu zavedení univerzální nabíječky pro mobilní telefony a další kompatibilní zařízení s cílem předložit návrh závazných předpisů;

3. zdůrazňuje, že je třeba urychleně přijmout normu pro jednotnou nabíječku pro mobilní rádiová zařízení, aby se zabránilo další roztříštěnosti vnitřního trhu;

4. vyzývá proto Komisi, aby přijala opatření s cílem zavést univerzální nabíječku bez dalšího prodlení tím, že do července 2020 přijme akt v přenesené pravomoci, který doplní směrnici 2014/53/EU o rádiových zařízeních a stanoví normu pro univerzální nabíječku pro mobilní telefony a jiná malá a středně velká rádiová zařízení, nebo aby v případě potřeby přijala nejpozději do července 2020 legislativní opatření;

5. poukazuje na to, že by Komise neměla bránit inovacím a měla by zajistit, aby byl právní rámec pro univerzální nabíječku pravidelně přezkoumáván s cílem zohlednit technický pokrok; znovu zdůrazňuje význam výzkumu a inovací v této oblasti při zdokonalování existujících technologií a vyvíjení nových;

6. poukazuje na to, že používání bezdrátové nabíjecí technologie přináší dodatečné potenciální výhody, jako je snížení objemu elektronického odpadu; zdůrazňuje, že se v mnoha mobilních telefonech již využívají bezdrátové nabíjecí metody a že by se mělo zabránit roztříštěnosti v této oblasti; vyzývá proto Komisi, aby přijala opatření s cílem co nejlépe zajistit interoperabilitu různých bezdrátových nabíječek s různými mobilními rádiovými zařízeními;

7. připomíná, že v souladu s nařízením o normalizaci[3] musí evropské normalizační organizace usnadňovat účast příslušných subjektů, což v této souvislosti zahrnuje organizace malých a středních podniků, organizace zaměřené na ochranu životního prostředí, osoby se zdravotním postižením, starší osoby a spotřebitele; 

8. domnívá se, že by Komise měla zvážit legislativní podněty s cílem zvýšit objem kabelů a nabíječek, které se sbírají a recyklují v členských státech;

9. naléhavě vyzývá Komisi k zajištění toho, aby spotřebitelé nebyli nadále nuceni kupovat s každým novým zařízením nové nabíječky a aby se tak zmenšil objem nabíječek vyráběných za rok; domnívá se, že strategie zaměřené na to, aby se nabíječka dala koupit odděleně od zařízení, by vedly k větším environmentálním přínosům; zdůrazňuje zároveň, že jakékoli opatření zaměřené na to, aby se nabíječka dala koupit odděleně od zařízení, by teoreticky mělo zabránit vyšším cenám pro spotřebitele; zdůrazňuje dále, že strategie zaměřené na to, aby se nabíječka dala koupit odděleně od zařízení, by měly být zavedeny společně s řešením v podobě univerzální nabíječky, neboť jinak by nebyl účel uvedené směrnice dosažen;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

Poslední aktualizace: 28. ledna 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí