Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0070/2020Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0070/2020

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

27.1.2020 - (2019/2983(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9-0070/2020 (PPE)
B9-0072/2020 (S&D)
B9-0074/2020 (Verts/ALE)
B9-0075/2020 (Renew)
B9-0076/2020 (GUE/NGL)
B9-0085/2020 (ECR)

Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Kris Peeters
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2019/2983(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0070/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0070/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

(2019/2983(RSP))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ[1],

 έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης σχετικά με την εναρμόνιση του συστήματος φόρτισης κινητών τηλεφώνων, της 5ης Ιουνίου 2009,

 έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης σχετικά με τη μελλοντική κοινή λύση φόρτισης έξυπνων τηλεφώνων, της 20ής Μαρτίου 2018,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό (COM (2018) 0740),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει η βάση της οικονομικής επιτυχίας της Ευρώπης, ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της και ότι ο συνεχιζόμενος κατακερματισμός της αγοράς φορτιστών για κινητά τηλέφωνα και για άλλες μικρές και μεσαίες ηλεκτρονικές συσκευές μεταφράζεται σε αύξηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και της απογοήτευσης των καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι αναγκασμένοι να αποκτούν διαφορετικούς φορτιστές όταν αγοράζουν νέες συσκευές από διαφορετικούς πωλητές και είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέο φορτιστή όταν αγοράζουν νέα συσκευή από τον ίδιο πωλητή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και περισσότερα από 10 έτη βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτούν να καθιερωθεί κοινός φορτιστής για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, μεταξύ άλλων για κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, έξυπνες κάμερες, φορετές ηλεκτρονικές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μικρού ή μεσαίου μεγέθους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένως αναβάλει την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη εφαρμογή των εκδιδόμενων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ με τη θέσπιση απτών νομοθετικών μέτρων είναι ουσιαστικής σημασίας για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των πολιτών της και στη διεθνή σκηνή·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των παραγόντων της αγοράς, αν και μειώνουν αισθητά τον αριθμό των τύπων φορτιστή που είναι διαθέσιμοι στην αγορά, έχουν αποδειχτεί αποτυχημένες όσον αφορά μια κοινή λύση φόρτισης και ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικούς τύπους φορτιστών σε ολόκληρη την αγορά·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ετησίως παράγονται περίπου 50 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή κατά μέσο όρο πάνω από 6 κιλά ανά άτομο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η συνολική παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη ήταν 12,3 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι, ποσότητα που ισοδυναμεί με σε 16,6 κιλά κατά μέσο όρο ανά κάτοικο[2]· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αντιπροσωπεύει ένα περιττό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να μειωθεί·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το Κοινοβούλιο ζήτησε ένα φιλόδοξο νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία με στόχο τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του αποτυπώματος πόρων της παραγωγής και της κατανάλωσης της ΕΕ, με την αποδοτική χρήση των πόρων, με βασικές προτεραιότητες την αποδοτικότητα πόρων, τη μηδενική ρύπανση και την πρόληψη των αποβλήτων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις καταναλωτικές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, αυξάνεται η κατοχή πολλαπλών συσκευών, ενώ έχει μειωθεί ο κύκλος ζωής ορισμένων συσκευών ραδιοεξοπλισμού, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιότερος εξοπλισμός συχνά αντικαθίσταται επειδή θεωρείται παρωχημένος· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι οι τάσεις αυτές οδηγούν στην παραγωγή πρόσθετων ηλεκτρονικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές κατέχουν, χρησιμοποιούν και συχνά μεταφέρουν μαζί τους πολλούς διαφορετικούς φορτιστές για παρόμοιες συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα υπερπροσφορά φορτιστών προκαλεί υπερβολικό κόστος και ενόχληση στους καταναλωτές και περιττό περιβαλλοντικό αποτύπωμα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι πλέον εξαρτώνται από τις κινητές συσκευές τους σε πολλές καθημερινές καταστάσεις, ιδίως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όταν ταξιδεύουν, κάτι το οποίο οφείλεται επίσης στην έλλειψη δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι βασίζονται σε ένα ευκολοφόρτιστο κινητό τηλέφωνο για την ταχεία πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ζωτικά εργαλεία, όπως μέσα πληρωμής, μηχανές αναζήτησης, συσκευές πλοήγησης κ.λπ.· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινητές συσκευές αποτελούν βασικό εργαλείο για την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

1. τονίζει με έμφαση ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ ρυθμιστική δράση με σκοπό να μειωθούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα, να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές ώστε να κάνουν βιώσιμες επιλογές, και να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια αποδοτική και καλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά·

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει και να δημοσιεύσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την καθιέρωση κοινού φορτιστή για κινητά τηλέφωνα και άλλες συμβατές συσκευές, με στόχο να προταθούν δεσμευτικές διατάξεις·

3. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθεί επειγόντως ένα πρότυπο κοινού φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς·

4. ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την εισαγωγή του κοινού φορτιστή, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, με την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό, η οποία καθορίζει ένα πρότυπο για έναν κοινό φορτιστή για τα κινητά τηλέφωνα και άλλο ραδιοεξοπλισμό μικρού και μεσαίου μεγέθους έως τον Ιούλιο 2020 ή, εφόσον απαιτείται, να εκδώσει ένα νομοθετικό μέτρο το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2020·

5. επισημαίνει ότι η Επιτροπή, χωρίς να παρεμποδίζει την καινοτομία, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για έναν κοινό φορτιστή θα υποβάλλεται σε τακτική εξέταση προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος· επαναλαμβάνει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα για τη βελτίωση των υφιστάμενων και την επινόηση νέων τεχνολογιών·

6. επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης συνεπάγεται πρόσθετα δυνητικά οφέλη, όπως ο μετριασμός των ηλεκτρονικών αποβλήτων· υπογραμμίζει ότι πολλά κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν ήδη μεθόδους ασύρματης φόρτισης και ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ο κατακερματισμός στον εν λόγω τομέα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων ασύρματων φορτιστών με διάφορες κινητές συσκευές ραδιοεξοπλισμού·

7. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό για την τυποποίηση[3], οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης πρέπει να διευκολύνουν τη συμμετοχή των σχετικών συμφεροντούχων, στους οποίους περιλαμβάνονται, στο πλαίσιο αυτό, οι οργανώσεις των μικρών και μεσαίων εταιρειών, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και οι καταναλωτές·

8. φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθεί ο όγκος των καλωδίων και των φορτιστών που συλλέγονται και ανακυκλώνονται στα κράτη μέλη·

9. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι πια υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέο φορτιστή με κάθε νέα συσκευή, ώστε να μειωθεί ο όγκος των φορτιστών που παράγονται ανά έτος· θεωρεί ότι οι στρατηγικές αποσύνδεσης θα αποφέρουν μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη· τονίζει εν τω μεταξύ ότι κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποσύνδεση θα πρέπει να αποφεύγει δυνητικά υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι οι στρατηγικές αποσύνδεσης θα πρέπει να εισαχθούν μαζί με μια κοινή λύση φορτιστή, διότι διαφορετικά δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου