Menetlus : 2019/2983(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B9-0070/2020

Esitatud tekstid :

RC-B9-0070/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/01/2020 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0024

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0070/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0072/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0074/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0075/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0076/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0085/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 148kWORD 49k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4</TitreRecueil>


<Replacing>millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0070/2020 (PPE)

B9-0072/2020 (S&D)

B9-0074/2020 (Verts/ALE)

B9-0075/2020 (Renew)

B9-0076/2020 (GUE/NGL)

B9-0085/2020 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Kris Peeters</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

<Depute>Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher</Depute>

<Commission>{Renew}fraktsiooni Renew nimel</Commission>

<Depute>David Cormand</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

<Depute>Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

<Depute>Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}fraktsiooni GUE/NGL nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta

(2019/2983(RSP))

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ[1],

 võttes arvesse 5. juuni 2009. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit mobiiltelefonide laadimisvõimaluste ühtlustamise kohta,

 võttes arvesse 20. märtsi 2018. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit nutitelefonide tulevase ühtse laadimislahenduse kohta,

 võttes arvesse komisjoni 11. novembri 2018. aasta aruannet raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL toimimise kohta (COM(2018)0740),

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et ühtne turg on olnud ja on jätkuvalt Euroopa majandusliku edu alus, Euroopa integratsiooni alustala ning majanduskasvu ja töökohtade tõukejõud;

B. arvestades, et ühtne turg ei kasuta täielikult ära oma potentsiaali ning mobiiltelefonide ning muude väikeste ja keskmise suurusega elektrooniliste seadmete laadijate turu jätkuv killustumine toob kaasa elektroonikajäätmete koguse ja tarbijate frustratsiooni suurenemise;

C. arvestades, et eri müüjatelt uusi seadmeid ostes peavad tarbijad endiselt hankima erinevaid laadijaid ning on sunnitud ostma uue laadija, kui ostavad samalt müüjalt uue mobiiltelefoni;

D. arvestades asjaolu, et Euroopa Parlamendi liikmed on juba üle kümne aasta nõudnud mobiilsete raadioseadmete, sealhulgas mobiiltelefonide, tahvelarvutite, e-lugerite, nutikaamerate, kantavate elektroonikaseadmete ja muude väikeste või keskmise suurusega elektroonikaseadmete ühtse laadija kasutuselevõttu; arvestades, et komisjon on korduvalt edasi lükanud direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete kohta) täiendava delegeeritud õigusakti vastuvõtmist;

E. arvestades, et vastuvõetud ELi õigusaktide õigeaegne rakendamine konkreetsete seadusandlike meetmete abil on hädavajalik selleks, et tagada Euroopa Liidu usaldusväärsus kodanike seas ja rahvusvahelisel tasandil;

F. arvestades, et kuigi ettevõtjate vahelised vabatahtlikud kokkulepped on märkimisväärselt vähendanud turul saadaolevate eri laadijatüüpide arvu, ei ole need ühtse laadimislahenduse leidmisel osutunud kuigi edukaks ning turul pakutakse tarbijatele endiselt mitut eri tüüpi laadimisseadmeid;

G. arvestades, et igal aastal tekib maailmas elektroonikajäätmeid umbes 50 miljonit tonni, mis moodustab keskmiselt üle 6 kg inimese kohta; arvestades, et 2016. aastal tekkis Euroopas elektroonikajäätmeid kokku 12,3 miljonit tonni, mis võrdub keskmiselt 16,6 kilogrammiga elaniku kohta[2]; arvestades, et see kujutab endast tarbetut keskkonnajalajälge, mida on võimalik vähendada;

H. arvestades, et Euroopa Parlament nõudis Euroopa rohelise kokkuleppe raames uut ambitsioonikat ringmajanduse tegevuskava, mille eesmärk on vähendada ELi kogutootmise ja -tarbimise keskkonna- ja ressursijalajälge, seades peamisteks prioriteetideks ressursitõhususe, nullsaaste ja jäätmetekke vältimise;

I. arvestades, et viimase kümne aasta tarbijasuundumused näitavad, et üha rohkem omatakse mitut seadet ning teatud mobiilsete raadioseadmete (näiteks nutitelefonide) olelusring on lühike; arvestades, et sageli vahetatakse vanemad seadmed välja seetõttu, et neid peetakse iganenuks; arvestades, et lisaks tekitavad need suundumused täiendavaid elektroonikajäätmeid, sealhulgas laadijaid;

J. arvestades, et tarbijad omavad, kasutavad ja kannavad sageli kaasas mitmeid erinevaid laadijaid ühelaadsete patareitoitega seadmete jaoks; arvestades, et praegune laadijate ülepakkumine tekitab seega tarbijatele ülemääraseid kulusid ja ebamugavusi ning tarbetu keskkonnajalajälje;

K. arvestades, et tänapäeval sõltuvad inimesed oma mobiilseadmetest mitmetes igapäevastes olukordades, eelkõige hädaolukorras või reisimisel, mis on tingitud ka üldkasutatavate telefonide puudumisest; arvestades, et inimesed sõltuvad kergesti laaditavast mobiiltelefonist, mis võimaldab kiiret juurdepääsu olulistele teenustele ja vahenditele, nagu maksevahendid, otsingumootorid, navigatsiooniseadmed jne; arvestades, et mobiilseadmed on oluline vahend täielikuks osalemiseks ühiskonnas;

1. rõhutab tungivat vajadust ELi tasandi õigusakti järele, millega vähendatakse elektroonikajäätmeid, antakse tarbijatele võimalus teha kestlikke valikuid ning võimaldatakse neil täiel määral osaleda tõhusal ja hästitoimival siseturul;

2. palub komisjonil viivitamata esitada ja avaldada mobiiltelefonide ja muude ühilduvate seadmete ühtse laadija kasutuselevõttu käsitleva mõjuhinnangu tulemused, et oleks võimalik teha ettepanekud kohustuslike nõuete kehtestamiseks;

3. toonitab vajadust võtta kiiremas korras vastu mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija standard, et vältida siseturu edasist killustumist;

4. kutsub seetõttu komisjoni üles võtma viivitamata meetmeid ühtse laadija kasutuselevõtmiseks, võttes hiljemalt 2020. aasta juuliks vastu direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete kohta) täiendava delegeeritud õigusakti, milles määratakse kindlaks mobiiltelefonide ning muude väikeste ja keskmise suurusega raadioseadmete ühtse laadija standard, või võttes vajaduse korral hiljemalt 2020. aasta juuliks vastu mõne muu seadusandliku meetme;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjon peaks innovatsiooni takistamata tagama, et ühtset laadijat käsitlevat õigusraamistikku kontrollitakse korrapäraselt, et võtta arvesse tehnika arengut; rõhutab veel kord teadusuuringute ja innovatsiooni tähtsust selles valdkonnas, et parandada olemasolevaid tehnoloogiaid ja töötada välja uusi;

6. juhib tähelepanu traadita laadimistehnoloogia kasutamisest tulenevale võimalikule lisakasule, nagu elektroonikajäätmete vähenemine; rõhutab, et paljud mobiiltelefonid kasutavad juba traadita laadimismeetodeid ning et selles valdkonnas tuleks vältida killustatust; kutsub seetõttu komisjoni üles võtma meetmeid, mis tagaksid kõige paremini eri traadita laadijate koostalitlusvõime eri mobiilsete raadioseadmetega;

7. tuletab meelde, et kooskõlas standardimismäärusega[3] peavad Euroopa standardiorganisatsioonid hõlbustama asjaomaste sidusrühmade osalemist, mis antud juhul hõlmab VKEde organisatsioone, keskkonnaorganisatsioone, puuetega inimesi, eakaid ja tarbijaid;

8. on veendunud, et komisjonil tuleks kaaluda seadusandlikke algatusi liikmesriikides kogutavate ja ringlussevõetavate juhtmete ja laadijate mahu suurendamiseks;

9. nõuab, et komisjon tagaks, et tarbijad ei oleks enam kohustatud ostma iga uue seadmega uusi laadijaid – see vähendaks aastas toodetavate laadijate arvu; on seisukohal, et sellised lahtisidumise strateegiad võimaldaksid suuremat keskkonnakasu; rõhutab samas, et igasugused lahtisidumisele suunatud meetmed peaksid vältima potentsiaalset hinnatõusu tarbijate jaoks; rõhutab lisaks, et lahtisidumise strateegiad tuleks kehtestada koos ühtse laadimisseadme lahendusega, sest vastasel juhul ei saavutataks direktiivi eesmärke;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

[1] ELT L 153, 22.5.2014, lk 62.

[2] Väljaanne „The Global E-waste Monitor 2017“.

[3] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika