Menettely : 2019/2983(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B9-0070/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0070/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/01/2020 - 5.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0024

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0070/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0072/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0074/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0075/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0076/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0085/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 147kWORD 50k

<TitreType>YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Replacing>joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0070/2020 (PPE)

B9-0072/2020 (S&D)

B9-0074/2020 (Verts/ALE)

B9-0075/2020 (Renew)

B9-0076/2020 (GUE/NGL)

B9-0085/2020 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>yleislaturista mobiileille radiolaitteille</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Kris Peeters</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher</Depute>

<Commission>{Renew}Renew-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>David Cormand</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma yleislaturista mobiileille radiolaitteille

(2019/2983(RSP))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU[1],

 ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2009 tehdyn yhteistyösopimuksen matkapuhelinten latausmahdollisuuksien yhdenmukaistamisesta,

 ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2018 tehdyn yhteistyösopimuksen älypuhelimia koskevasta tulevasta yhteisestä latausratkaisusta,

 ottaa huomioon 11. marraskuuta 2018 annetun komission kertomuksen radiolaitedirektiivin 2014/53/EU toiminnasta (COM(2018)0740),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen Euroopan taloudellisen menestyksen perusta, Euroopan yhdentymisen kulmakivi ja kasvua ja työpaikkoja luova tekijä;

B. toteaa, että sisämarkkinoiden potentiaalia ei täysin hyödynnetä ja että matkapuhelinten ja muiden pienten ja keskikokoisten elektroniikkalaitteiden latureiden markkinoiden pirstaloituminen johtaa jatkuessaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun lisääntymiseen ja kuluttajien turhautumiseen;

C. ottaa huomioon, että ostaessaan uusia laitteita eri myyjiltä kuluttajien on edelleen hankittava erilaisia latureita ja ostaessaan uuden laitteen samalta myyjältä heidän täytyy ostaa uusi laturi;

D. toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat yli kymmenen vuoden ajan vaatineet mobiileja radiolaitteita, kuten matkapuhelimia, taulutietokoneita, e-kirjan lukulaitteita, älykameroita, päälle puettavaa elektroniikkaa ja muita pieniä tai keskikokoisia elektroniikkalaitteita, varten tarkoitettua yleislaturia; ottaa huomioon, että komissio on toistuvasti lykännyt delegoitua säädöstä radiolaitteista annetun direktiivin 2014/53/EU täydentämisestä;

E. toteaa että hyväksyttyjen EU:n säädösten oikea-aikainen täytäntöönpano konkreettisina lainsäädäntötoimina on olennaisen tärkeää Euroopan unionin uskottavuuden säilyttämiseksi kansalaisten silmissä ja kansainvälisellä näyttämöllä;

F. toteaa, että vaikka alan toimijoiden väliset vapaaehtoiset sopimukset ovat merkittävästi vähentäneet markkinoilla saatavilla olevien laturityyppien määrää, niiden avulla ei ole onnistuttu saamaan aikaan yhteistä latausratkaisua ja kuluttajille tarjotaan markkinoilla edelleen erityyppisiä latureita;

G. ottaa huomioon, että maailmassa syntyy sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vuosittain noin 50 miljoonaa tonnia eli keskimäärin yli 6 kiloa henkeä kohti; ottaa huomioon, että vuonna 2016 sähkö- ja elektroniikkalaiteromua tuotettiin Euroopassa yhteensä 12,3 miljoonaa tonnia eli keskimäärin 16,6 kiloa asukasta kohti[2]; toteaa, että tästä koituu tarpeeton ympäristöjalanjälki, jota voidaan pienentää;

H. toteaa, että ottaessaan kantaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan parlamentti kehotti laatimaan kunnianhimoisen uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman, jolla pyritään vähentämään EU:n tuotannon ja kulutuksen yhteenlaskettua ympäristö- ja resurssijalanjälkeä siten, että keskeisinä painopisteinä ovat resurssitehokkuus, nollapäästöt ja jätteen syntymisen ehkäiseminen;

I. ottaa huomioon, että kulutussuuntauksena kymmenen viime vuoden aikana on ollut, että yhä useampi kuluttaja omistaa useamman kuin yhden laitteen ja joidenkin radiolaitteiden, esimerkiksi älypuhelinten, elinkaari on lyhyt; huomauttaa, että vanhempia laitteita vaihdetaan usein siksi, että ne mielletään vanhanaikaisiksi; toteaa tällaisten suuntausten johtavan siihen, että syntyy lisää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, jonka joukossa on myös latureita;

J. ottaa huomioon, että kuluttajat omistavat, käyttävät ja usein kuljettavat mukanaan monia erilaisia latureita samankaltaisia akkukäyttöisiä laitteita varten; toteaa, että latureiden nykyinen ylitarjonta aiheuttaa näin kohtuuttomia kustannuksia ja haittoja kuluttajille sekä tarpeettoman ympäristöjalanjäljen;

K. ottaa huomioon, että ihmiset käyttävät nykyisin mobiililaitteitaan lukuisissa jokapäiväisissä tilanteissa, etenkin hätätilanteessa tai matkalla ollessaan, jo siitäkin syystä, että yleisöpuhelimia ei ole; ottaa huomioon, että ihmiset turvautuvat helposti ladattavaan matkapuhelimeen voidakseen käyttää nopeasti olennaisia palveluita ja välttämättömiä välineitä, kuten maksuvälineitä, hakukoneita ja navigointilaitteita; toteaa, että mobiililaitteet ovat olennainen väline, joka mahdollistaa täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan;

1. tähdentää erityisesti, että tarvitaan kiireellisesti EU:n sääntelytoimia, joilla vähennetään elektroniikkaromun määrää, annetaan kuluttajille mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja ja mahdollistetaan heidän täysipainoinen osallistumisensa tehokkaille ja asianmukaisesti toimiville sisämarkkinoille;

2. kehottaa komissiota esittämään ja julkaisemaan matkapuhelimille ja muille yhteensopiville laitteille tarkoitettujen yleislatureiden käyttöönottoa koskevan vaikutustenarvioinnin tulokset viipymättä, jotta voidaan ehdottaa pakottavia säännöksiä;

3. korostaa tarvetta hyväksyä mitä pikimmiten mobiilien radiolaitteiden yleislaturia koskeva standardi, jotta vältetään sisämarkkinoiden enempi pirstoutuminen;

4. kehottaa siksi komissiota ryhtymään toimiin, jotta yleislaturi voidaan ottaa viipymättä käyttöön, hyväksymällä radiolaitteista annettua direktiiviä 2014/53/EU täydentävän delegoidun säädöksen, jossa määritellään matkapuhelinten ja muiden pienten ja keskikokoisten radiolaitteiden yleislaturia koskeva standardi, viimeistään heinäkuussa 2020 tai hyväksymällä tarvittaessa viimeistään heinäkuussa 2020 lainsäädäntötoimenpiteen;

5. huomauttaa, että komission olisi innovointia haittaamatta varmistettava, että yleislaturia koskevaa lainsäädäntökehystä tarkastellaan säännöllisesti teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi; muistuttaa, kuinka tärkeää tämän alan tutkimus ja innovointi ovat nykyisten teknologioiden parantamiselle ja uusien keksimiselle;

6. huomauttaa, että langattoman latausteknologian käytöstä voi koitua myös muita etuja, kuten sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän vähentyminen; korostaa, että monet matkapuhelimet käyttävät jo nyt langattomia latausmenetelmiä ja että pirstoutumista tällä alalla olisi vältettävä; kehottaakin komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan parhaiten varmistaa erilaisten langattomien latureiden yhteentoimivuus erilaisten mobiilien radiolaitteiden kanssa;

7. muistuttaa, että standardointiasetuksen[3] mukaan eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden on helpotettava asiaankuuluvien sidosryhmien eli tässä tapauksessa muun muassa pk-yritysjärjestöjen, ympäristöjärjestöjen, vammaisten henkilöiden, ikääntyneiden ja kuluttajien osallistumista;

8. katsoo, että komission olisi harkittava lainsäädäntöaloitteita jäsenvaltioissa kerättyjen ja kierrätettyjen johtojen, kaapeleiden ja latureiden määrän lisäämiseksi;

9. kehottaa komissiota varmistamaan, että kuluttajien ei enää tarvitse ostaa uusia latureita aina hankkiessaan uuden laitteen, mikä vähentää vuosittain tuotettavien latureiden määrää; katsoo, että strategiat, joiden tarkoituksena on mahdollistaa laitteen ja laturin ostaminen erikseen, mahdollistaisivat nykyistä suuremmat ympäristöhyödyt; korostaa kuitenkin myös, että toimenpiteet, joilla pyritään irrottamaan mobiililaitteiden ja latureiden myynti toisistaan, eivät saisi johtaa kuluttajahintojen nousuun; tähdentää vielä, että otettaessa käyttöön erikseen ostamisen mahdollistavia strategioita olisi toteutettava myös yleislaturia koskeva ratkaisu, koska muuten direktiivin tavoitteita ei saavuteta;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

[1] EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62.

[2] The Global E-waste Monitor 2017.

[3] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25. lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö