Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B9-0070/2020Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B9-0070/2020

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o jedinstvenom punjaču za mobilnu radijsku opremu

27.1.2020 - (2019/2983(RSP))

podnesen u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B9-0070/2020 (PPE)
B9-0072/2020 (S&D)
B9-0074/2020 (Verts/ALE)
B9-0075/2020 (Renew)
B9-0076/2020 (GUE/NGL)
B9-0085/2020 (ECR)

Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Kris Peeters
u ime Kluba zastupnika PPE-a
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
u ime Kluba zastupnika S&D-a
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher
u ime Kluba zastupnika Renew
David Cormand
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska
u ime Kluba zastupnika ECR-a
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis
u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a


Postupak : 2019/2983(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B9-0070/2020
Podneseni tekstovi :
RC-B9-0070/2020
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o jedinstvenom punjaču za mobilnu radijsku opremu

(2019/2983(RSP))

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Direktivu 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ[1],

 uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju o usklađivanju mogućnosti za punjenje mobilnih telefona od 5. lipnja 2009.,

 uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju o budućem jedinstvenom rješenju za punjenje pametnih telefona od 20. ožujka 2018.,

 uzimajući u obzir izvješće Komisije od 11. studenog 2018. o djelovanju Direktive o radijskoj opremi 2014/53/EU (COM(2018)0740),

 uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je jedinstveno tržište bilo i da će i dalje biti okosnica za europski gospodarski uspjeh, temelj europske integracije te pokretač rasta i radnih mjesta;

B. budući da jedinstveno tržište ne iskorištava svoj potencijal u potpunosti te da kontinuirana fragmentacija tržišta za punjače za mobilne telefone i druge elektroničke uređaje male i srednje veličine dovodi do porasta elektroničkog otpada i frustracije potrošača;

C. budući da potrošači i dalje moraju kupovati različite punjače prilikom kupnje novih uređaja od različitih prodavača te da pri kupnji novog uređaja od istog prodavača moraju kupiti i novi punjač;

D. budući da zastupnici u Europskom parlamentu više od deset godina zahtijevaju uvođenje jedinstvenog punjača za mobilnu radijsku opremu, uključujući mobilne telefone, tablete, e-čitače, pametne kamere, nosive elektroničke uređaje te druge elektroničke uređaje male ili srednje veličine; budući da je Komisija u više navrata odgodila donošenje delegiranog akta o dopuni Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi;

E. budući da je pravovremena provedba donesenog zakonodavstva EU-a kroz konkretne zakonodavne korake od ključne važnosti za vjerodostojnost Europske unije u očima njezinih građana i na međunarodnoj sceni;

F. budući da, iako se zahvaljujući njima znatno smanjio broj različitih vrsta punjača koje su dostupne na tržištu, dobrovoljni sporazumi između dionika iz tog industrijskog sektora nisu ostvarili uspjeh u pogledu uvođenja jedinstvenog rješenja za punjače te se potrošačima na cijelom tržištu i dalje nude različite vrste punjača;

G. budući da se svake godine u svijetu proizvede oko 50 milijuna metričkih tona elektroničkog otpada, što je u prosjeku više od 6 kg po osobi; budući da je 2016. u Europi proizvedeno ukupno 12,3 milijuna metričkih tona elektroničkog otpada, što je u prosjeku 16,6 kg po stanovniku[2]; budući da to predstavlja nepotreban ekološki otisak koji se može smanjiti;

H. budući da je u okviru europskog zelenog plana Parlament pozvao na donošenje ambicioznog novog akcijskog plana za kružno gospodarstvo čiji je cilj smanjenje ukupnog utjecaja proizvodnje i potrošnje u EU-u na okoliš i resurse, uz učinkovitost resursa, nultu stopu onečišćenja i sprečavanje nastanka otpada kao ključne prioritete;

I. budući da potrošački trendovi u posljednjih deset godina pokazuju da korisnici sve češće posjeduju više uređaja te da su životni ciklusi neke radijske opreme kao što su pametni telefoni kratki; budući da se starija oprema često zamjenjuje zbog toga što se smatra zastarjelom; budući da, povrh toga, ti trendovi dovode do stvaranja dodatnog elektroničkog otpada, uključujući punjače;

J. budući da potrošači posjeduju, koriste i često sa sobom nose više različitih punjača za slične uređaje s baterijskim napajanjem; budući da se zbog postojeće prevelike ponude punjača tako stvaraju prekomjerni troškovi i neugodnosti za potrošače, kao i nepotreban ekološki otisak;

K. budući da se ljudi danas u brojnim svakodnevnim situacijama oslanjaju na svoje mobilne uređaje, posebno u hitnim slučajevima ili na putovanjima, što je posljedica i nedostatka javnih govornica; budući da se ljudi oslanjaju na mobilne telefone koji se mogu jednostavno napuniti kako bi brzo pristupili neophodnim uslugama i važnim alatima, primjerice kod plaćanja, pretraživanja informacija, navigacije itd.; budući da su mobilni uređaji neophodan alat za potpuno sudjelovanje na tržištu;

1. odlučno ističe da postoji hitna potreba za regulatornim djelovanjem na razini EU-a kako bi se smanjila količina elektroničkog otpada te kako bi se potrošačima omogućilo da donose održive odluke i u potpunosti sudjeluju u učinkovitom unutarnjem tržištu koje dobro funkcionira;

2. poziva Komisiju da čim prije iznese i objavi rezultate procjene učinka uvođenja jedinstvenog punjača za mobilne telefone i druge kompatibilne uređaje radi predlaganja obvezujućih odredbi;

3. ističe potrebu za hitnim donošenjem norme za jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu kako bi se izbjegla daljnja fragmentacija unutarnjeg tržišta;

4. stoga poziva Komisiju da čim prije poduzme mjere za uvođenje jedinstvenog punjača te da do srpnja 2020. donese delegirani akt o dopuni Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi kojim će se utvrditi norma za jedinstveni punjač za mobilne telefone i drugu radijsku opremu male i srednje veličine ili da, ako je to potrebno, najkasnije do srpnja 2020. donese zakonodavnu mjeru;

5. ističe da bi Komisija trebala osigurati redoviti pregled zakonodavnog okvira za jedinstveni punjač kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak te da to ne bi smjelo biti nauštrb inovacija; ponovno ističe važnost istraživanja i inovacija u tom području kako bi se unaprijedile postojeće i osmislile nove tehnologije;

6. ističe da upotreba tehnologije bežičnog punjenja ima potencijalne dodatne koristi, kao što je smanjenje količine elektroničkog otpada; ističe da za mnoge mobilne telefone već postoji mogućnost primjene bežičnih metoda punjenja te da treba izbjegavati fragmentaciju u tom području; stoga poziva Komisiju da donese mjere kojima će na najbolji način zajamčiti interoperabilnost različitih bežičnih punjača s različitom mobilnom radijskom opremom;

7. podsjeća da, u skladu s Uredbom o normizaciji[3], europske organizacije za normizaciju moraju olakšati sudjelovanje relevantnih dionika koji u tom kontekstu uključuju organizacije MSP-ova, organizacije za zaštitu okoliša, osobe s invaliditetom, starije osobe i potrošače;

8. smatra da bi Komisija trebala razmotriti zakonodavne inicijative za povećanje količine kablova i punjača koji se recikliraju u državama članicama;

9. traži od Komisije da se zajamči da potrošači više ne moraju kupovati nove punjače za svaki novi proizvod, čime bi se smanjila njihova godišnja proizvodnja; smatra da bi se strategijama odvajanja ostvarile veće koristi za okoliš; ističe da bi se svim mjerama usmjerenima na odvajanje trebale izbjegavati potencijalno veće cijene za potrošače; ističe, nadalje, da bi se strategije odvajanja trebale uvesti istodobno s rješenjem za jedinstveni punjač jer se u suprotnom ne bi postigli ciljevi Direktive;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 28. siječnja 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti