Postupak : 2019/2983(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B9-0070/2020

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0070/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/01/2020 - 5.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0024

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0070/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0072/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0074/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0075/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0076/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0085/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 154kWORD 49k

<TitreType>ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika</TitreRecueil>


<Replacing>koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0070/2020 (PPE)

B9-0072/2020 (S&D)

B9-0074/2020 (Verts/ALE)

B9-0075/2020 (Renew)

B9-0076/2020 (GUE/NGL)

B9-0085/2020 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>o jedinstvenom punjaču za mobilnu radijsku opremu</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Kris Peeters</Depute>

<Commission>{PPE}u ime Kluba zastupnika PPE-a</Commission>

<Depute>Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba</Depute>

<Commission>{S&D}u ime Kluba zastupnika S&D-a</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher</Depute>

<Commission>{Renew}u ime Kluba zastupnika Renew</Commission>

<Depute>David Cormand</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a</Commission>

<Depute>Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska</Depute>

<Commission>{ECR}u ime Kluba zastupnika ECR-a</Commission>

<Depute>Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a</Commission>

</RepeatBlock-By>

AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o jedinstvenom punjaču za mobilnu radijsku opremu

(2019/2983(RSP))

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Direktivu 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ[1],

 uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju o usklađivanju mogućnosti za punjenje mobilnih telefona od 5. lipnja 2009.,

 uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju o budućem jedinstvenom rješenju za punjenje pametnih telefona od 20. ožujka 2018.,

 uzimajući u obzir izvješće Komisije od 11. studenog 2018. o djelovanju Direktive o radijskoj opremi 2014/53/EU (COM(2018)0740),

 uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je jedinstveno tržište bilo i da će i dalje biti okosnica za europski gospodarski uspjeh, temelj europske integracije te pokretač rasta i radnih mjesta;

B. budući da jedinstveno tržište ne iskorištava svoj potencijal u potpunosti te da kontinuirana fragmentacija tržišta za punjače za mobilne telefone i druge elektroničke uređaje male i srednje veličine dovodi do porasta elektroničkog otpada i frustracije potrošača;

C. budući da potrošači i dalje moraju kupovati različite punjače prilikom kupnje novih uređaja od različitih prodavača te da pri kupnji novog uređaja od istog prodavača moraju kupiti i novi punjač;

D. budući da zastupnici u Europskom parlamentu više od deset godina zahtijevaju uvođenje jedinstvenog punjača za mobilnu radijsku opremu, uključujući mobilne telefone, tablete, e-čitače, pametne kamere, nosive elektroničke uređaje te druge elektroničke uređaje male ili srednje veličine; budući da je Komisija u više navrata odgodila donošenje delegiranog akta o dopuni Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi;

E. budući da je pravovremena provedba donesenog zakonodavstva EU-a kroz konkretne zakonodavne korake od ključne važnosti za vjerodostojnost Europske unije u očima njezinih građana i na međunarodnoj sceni;

F. budući da, iako se zahvaljujući njima znatno smanjio broj različitih vrsta punjača koje su dostupne na tržištu, dobrovoljni sporazumi između dionika iz tog industrijskog sektora nisu ostvarili uspjeh u pogledu uvođenja jedinstvenog rješenja za punjače te se potrošačima na cijelom tržištu i dalje nude različite vrste punjača;

G. budući da se svake godine u svijetu proizvede oko 50 milijuna metričkih tona elektroničkog otpada, što je u prosjeku više od 6 kg po osobi; budući da je 2016. u Europi proizvedeno ukupno 12,3 milijuna metričkih tona elektroničkog otpada, što je u prosjeku 16,6 kg po stanovniku[2]; budući da to predstavlja nepotreban ekološki otisak koji se može smanjiti;

H. budući da je u okviru europskog zelenog plana Parlament pozvao na donošenje ambicioznog novog akcijskog plana za kružno gospodarstvo čiji je cilj smanjenje ukupnog utjecaja proizvodnje i potrošnje u EU-u na okoliš i resurse, uz učinkovitost resursa, nultu stopu onečišćenja i sprečavanje nastanka otpada kao ključne prioritete;

I. budući da potrošački trendovi u posljednjih deset godina pokazuju da korisnici sve češće posjeduju više uređaja te da su životni ciklusi neke radijske opreme kao što su pametni telefoni kratki; budući da se starija oprema često zamjenjuje zbog toga što se smatra zastarjelom; budući da, povrh toga, ti trendovi dovode do stvaranja dodatnog elektroničkog otpada, uključujući punjače;

J. budući da potrošači posjeduju, koriste i često sa sobom nose više različitih punjača za slične uređaje s baterijskim napajanjem; budući da se zbog postojeće prevelike ponude punjača tako stvaraju prekomjerni troškovi i neugodnosti za potrošače, kao i nepotreban ekološki otisak;

K. budući da se ljudi danas u brojnim svakodnevnim situacijama oslanjaju na svoje mobilne uređaje, posebno u hitnim slučajevima ili na putovanjima, što je posljedica i nedostatka javnih govornica; budući da se ljudi oslanjaju na mobilne telefone koji se mogu jednostavno napuniti kako bi brzo pristupili neophodnim uslugama i važnim alatima, primjerice kod plaćanja, pretraživanja informacija, navigacije itd.; budući da su mobilni uređaji neophodan alat za potpuno sudjelovanje na tržištu;

1. odlučno ističe da postoji hitna potreba za regulatornim djelovanjem na razini EU-a kako bi se smanjila količina elektroničkog otpada te kako bi se potrošačima omogućilo da donose održive odluke i u potpunosti sudjeluju u učinkovitom unutarnjem tržištu koje dobro funkcionira;

2. poziva Komisiju da čim prije iznese i objavi rezultate procjene učinka uvođenja jedinstvenog punjača za mobilne telefone i druge kompatibilne uređaje radi predlaganja obvezujućih odredbi;

3. ističe potrebu za hitnim donošenjem norme za jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu kako bi se izbjegla daljnja fragmentacija unutarnjeg tržišta;

4. stoga poziva Komisiju da čim prije poduzme mjere za uvođenje jedinstvenog punjača te da do srpnja 2020. donese delegirani akt o dopuni Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi kojim će se utvrditi norma za jedinstveni punjač za mobilne telefone i drugu radijsku opremu male i srednje veličine ili da, ako je to potrebno, najkasnije do srpnja 2020. donese zakonodavnu mjeru;

5. ističe da bi Komisija trebala osigurati redoviti pregled zakonodavnog okvira za jedinstveni punjač kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak te da to ne bi smjelo biti nauštrb inovacija; ponovno ističe važnost istraživanja i inovacija u tom području kako bi se unaprijedile postojeće i osmislile nove tehnologije;

6. ističe da upotreba tehnologije bežičnog punjenja ima potencijalne dodatne koristi, kao što je smanjenje količine elektroničkog otpada; ističe da za mnoge mobilne telefone već postoji mogućnost primjene bežičnih metoda punjenja te da treba izbjegavati fragmentaciju u tom području; stoga poziva Komisiju da donese mjere kojima će na najbolji način zajamčiti interoperabilnost različitih bežičnih punjača s različitom mobilnom radijskom opremom;

7. podsjeća da, u skladu s Uredbom o normizaciji[3], europske organizacije za normizaciju moraju olakšati sudjelovanje relevantnih dionika koji u tom kontekstu uključuju organizacije MSP-ova, organizacije za zaštitu okoliša, osobe s invaliditetom, starije osobe i potrošače;

8. smatra da bi Komisija trebala razmotriti zakonodavne inicijative za povećanje količine kablova i punjača koji se recikliraju u državama članicama;

9. traži od Komisije da se zajamči da potrošači više ne moraju kupovati nove punjače za svaki novi proizvod, čime bi se smanjila njihova godišnja proizvodnja; smatra da bi se strategijama odvajanja ostvarile veće koristi za okoliš; ističe da bi se svim mjerama usmjerenima na odvajanje trebale izbjegavati potencijalno veće cijene za potrošače; ističe, nadalje, da bi se strategije odvajanja trebale uvesti istodobno s rješenjem za jedinstveni punjač jer se u suprotnom ne bi postigli ciljevi Direktive;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

[1] SL L 153, 22.5.2014., str. 62.

[2]The Global E-waste Monitor 2017 (Globalno izvješće o e-otpadu za 2017.)

[3] Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

Posljednje ažuriranje: 28. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti