Procedūra : 2019/2983(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B9-0070/2020

Iesniegtie teksti :

RC-B9-0070/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 30/01/2020 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0024

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0070/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0072/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0074/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0075/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0076/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0085/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 173kWORD 49k

<TitreType>KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,</TitreRecueil>


<Replacing>nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0070/2020 (PPE)

B9-0072/2020 (S&D)

B9-0074/2020 (Verts/ALE)

B9-0075/2020 (Renew)

B9-0076/2020 (GUE/NGL)

B9-0085/2020 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Kris Peeters</Depute>

<Commission>{PPE}PPE grupas vārdā</Commission>

<Depute>Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba</Depute>

<Commission>{S&D}S&D grupas vārdā</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher</Depute>

<Commission>{Renew}grupas "Renew" vārdā</Commission>

<Depute>David Cormand</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE grupas vārdā</Commission>

<Depute>Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska</Depute>

<Commission>{ECR}ECR grupas vārdā</Commission>

<Depute>Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām

(2019/2983(RSP))

 

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK[1],

 ņemot vērā 2009. gada 5. jūnija saprašanās memorandu par mobilo tālruņu uzlādes iespēju saskaņošanu,

 ņemot vērā 2018. gada 20. marta saprašanās memorandu par viedtālruņu kopēju uzlādes risinājumu nākotnē,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 11. novembra ziņojumu par Direktīvas 2014/53/ES (Radio iekārtu direktīva) darbību (COM(2018)0740),

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā vienotais tirgus līdz šim ir bijis un joprojām ir pamats Eiropas ekonomikas panākumiem, Eiropas integrācijas stūrakmens un izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks;

B. tā kā vienotā tirgus potenciāls pilnībā netiek izmantots un turpinās mobilo tālruņu lādētāju un citu mazo un vidējo elektronisko ierīču tirgus sadrumstalotība, kas sekmē elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (e-atkritumu) apjoma pieaugumu un veicina patērētāju neapmierinātību;

C. tā kā patērētājiem, iegādājoties jaunas ierīces no dažādiem pārdevējiem, joprojām ir jāiegādājas atšķirīgi lādētāji, un, iegādājoties jaunu ierīci no tā paša pārdevēja, viņiem ir arvien jāpērk jauns lādētājs;

D. tā kā jau vairāk nekā 10 gadu Eiropas Parlamenta deputāti prasījuši ieviest kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, tostarp mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, e-grāmatu lasītājiem, viedkamerām, valkājamajām elektronikas ierīcēm un citām vidēja vai maza izmēra elektroniskajām ierīcēm; tā kā Komisija vairākkārt ir atlikusi deleģētā akta pieņemšanu, ar kuru papildinātu Direktīvu 2014/53/ES par radioiekārtām;

E. tā kā pieņemto ES tiesību aktu savlaicīga īstenošana ar konkrētiem likumdošanas pasākumiem ir būtiski svarīga, lai Eiropas Savienībai uzticētos gan tās iedzīvotāji, gan arī šāda uzticēšanās būtu starptautiskā mērogā;

F. tā kā nozares dalībnieku brīvprātīgas vienošanās gan ir līdzējušas ievērojami samazināt tirgū pieejamo lādētāju veidu skaitu, taču attiecībā uz kopēju uzlādes risinājumu tās izrādījušās nesekmīgas un patērētāji vēl arvien pieredz, ka tirgū ir dažādu veidu lādētāji;

G. tā kā ik gadu pasaulē tiek radīti aptuveni 50 miljoni metrisko tonnu e-atkritumu, proti, vidēji vairāk nekā 6 kg uz vienu cilvēku; tā kā kopējais e-atkritumu apjoms Eiropā 2016. gadā bija 12,3 miljoni metrisko tonnu jeb vidēji 16,6 kg uz vienu iedzīvotāju[2]; tā kā tas ir nevajadzīgs vides pēdas nospiedums, ko var samazināt;

H. tā kā Eiropas Zaļā kursa ietvaros Parlaments aicinājis izstrādāt vērienīgu jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu, kura mērķis būtu samazināt ES ražošanas un patēriņa kopējo ietekmi uz vidi un resursiem, par galvenajām prioritātēm nosakot resursu efektīvu izmantošanu, piesārņojuma pilnīgu izskaušanu un atkritumu rašanās novēršanu;

I. tā kā patēriņa tendences aizvadītajos 10 gados liecina, ka arvien biežāk cilvēku īpašumā ir vairākas ierīces un ka noteiktu radioiekārtu, piemēram, viedtālruņu, aprites cikls ir visai īss; tā kā vecākas iekārtas bieži vien tiek nomainītas vien tāpēc, ka tās tiek uzskatītas par novecojušām; tā kā šādas tendences sekmē arī e-atkritumu, tostarp lādētāju, apjoma pieaugumu;

J. tā kā patērētājiem ir un viņi izmanto un bieži nēsā sev līdzi vairākus atšķirīgus lādētājus līdzīgām ar akumulatoru darbināmām ierīcēm; tā kā pašreizējais pārmērīgi lielais lādētāju piedāvājums tāpēc rada pārāk lielas izmaksas un neērtības patērētājiem un nevajadzīgu vides pēdas nospiedumu;

K. tā kā cilvēki tagad paļaujas uz savām mobilajām ierīcēm daudzās ikdienas situācijās, it īpaši ārkārtas gadījumos vai ceļojot, tostarp arī tāpēc, ka trūkst taksofonu; tā kā cilvēki paļaujas uz viegli uzlādējamu mobilo tālruni, lai ātri piekļūtu būtiskiem pakalpojumiem un tādiem svarīgiem instrumentiem kā maksāšanas līdzekļi, meklētājprogrammas, navigācijas ierīces u. c.; tā kā mobilās ierīces ir būtisks instruments pilnīgai līdzdalībai sabiedrībā,

1. stingri uzsver nepieciešamību pēc steidzamiem ES regulatīviem pasākumiem, lai samazinātu elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu, dotu patērētājiem iespēju izdarīt ilgtspējīgu izvēli un ļautu viņiem pilnībā piedalīties efektīvā un labi strādājošā iekšējā tirgū;

2. mudina Komisiju nevilcinoties publicēt rezultātus ietekmes novērtējumam par mobilo tālruņu un citu saderīgu ierīču kopēja lādētāja ieviešanu un ar šiem rezultātiem iepazīstināt, lai būtu iespējams ierosināt obligātus noteikumus;

3. uzsver nepieciešamību steidzami pieņemt standartu kopējam mobilo radioiekārtu lādētājam, lai nepieļautu iekšējā tirgus turpmāku sadrumstalošanu;

4. tāpēc aicina Komisiju rīkoties, lai bez kavēšanās tiktu ieviests kopējais lādētājs, un līdz 2020. gada jūlijam pieņemt deleģēto aktu, ar kuru papildina Direktīvu 2014/53/ES par radioiekārtām un nosaka standartu mobilo tālruņu un citu mazu un vidēju radioiekārtu kopējam lādētājam vai, ja nepieciešams, vēlākais līdz 2020. gada jūlijam pieņemt kādu citu likumdošanas pasākumu;

5. norāda, ka Komisijai būtu jānodrošina tiesiskā regulējuma attiecībā uz kopējo lādētāju regulāra pārskaitīšana nolūkā ņemt vērā tehnikas attīstību, lai tādējādi nekavētu inovāciju; atkārtoti uzsver pētniecības un inovāciju nozīmi šajā jomā ar mērķi uzlabot esošās tehnoloģijas un radīt jaunas;

6. norāda, ka bezvadu uzlādes tehnoloģijas izmantošana rada papildu iespējamas priekšrocības, piemēram, e-atkritumu apjoma samazināšanos; uzsver, ka daudziem mobilajiem tālruņiem jau var izmantot bezvadu uzlādes metodes un ka šajā jomā būtu jāizvairās no sadrumstalotības; tāpēc aicina Komisiju veikt pasākumus, lai labākajā veidā nodrošinātu dažādu bezvadu lādētāju savietojamību ar dažādām mobilajām radioiekārtām;

7. atgādina, ka saskaņā ar Standartizācijas regulu[3] Eiropas standartizācijas organizācijām ir jāveicina attiecīgo ieinteresēto personu līdzdalība, kas šajā kontekstā attiecas uz MVU organizācijām, vides organizācijām, cilvēkiem ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkiem un patērētājiem;

8. uzskata, ka Komisijai būtu jāapsver likumdošanas iniciatīvas, kuru mērķis būtu palielināt dalībvalstīs savākto un pārstrādāto kabeļu un lādētāju apjomu;

9. mudina Komisiju nodrošināt, lai patērētājiem vairs nevajadzētu iegādāties arvien jaunus lādētājus ar katru jaunu ierīci, un tādējādi tiktu samazināts gadā saražoto lādētāju skaits; uzskata, ka nošķiršanas stratēģijas dotu lielākus ieguvumus videi; tajā pašā laikā uzsver, ka visos pasākumos, kuru mērķis ir nošķiršana, būtu jāizvairās no iespējama cenu pieauguma patērētājiem; turklāt uzsver, ka nošķiršanas stratēģijas būtu jāievieš ar kopēja lādētāja risinājumu, jo pretējā gadījumā direktīvas mērķi netiktu sasniegti;

10. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

[1] OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.

[2] “Global E-waste Monitor”, 2017. gads.

[3] Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK, OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika