Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0070/2020Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0070/2020

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o univerzálnej nabíjačke pre mobilné rádiové zariadenia

27.1.2020 - (2019/2983(RSP))

predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9-0070/2020 (PPE)
B9-0072/2020 (S&D)
B9-0074/2020 (Verts/ALE)
B9-0075/2020 (Renew)
B9-0076/2020 (GUE/NGL)
B9-0085/2020 (ECR)

Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Kris Peeters
v mene skupiny PPE
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
v mene skupiny S&D
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher
v mene skupiny Renew
David Cormand
v mene skupiny Verts/ALE
Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska
v mene skupiny ECR
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL


Postup : 2019/2983(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0070/2020
Predkladané texty :
RC-B9-0070/2020
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o univerzálnej nabíjačke pre mobilné rádiové zariadenia

(2019/2983(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES[1],

 so zreteľom na memorandum o porozumení z 5. júna 2009 týkajúce sa harmonizácie možností nabíjania mobilných telefónov,

 so zreteľom na memorandum o porozumení z 20. marca 2018 o budúcom spoločnom riešení nabíjania smartfónov,

 so zreteľom na správu Komisie z 11. novembra 2018 o fungovaní smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach (COM(2018)0740),

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže jednotný trh bol a naďalej zostáva základom hospodárskeho úspechu Európy, základným kameňom európskej integrácie a motorom rastu a zamestnanosti;

B. keďže sa naplno nevyužíva potenciál jednotného trhu a pokračujúca fragmentácia trhu s nabíjačkami mobilných telefónov a iných malých a stredne veľkých elektronických zariadení vedie k zvyšovaniu množstva elektronického odpadu a rastúcej frustrácii spotrebiteľov;

C. keďže spotrebitelia si naďalej musia pri kúpe nových zariadení od rôznych predajcov kupovať aj rozdielne nabíjačky a dokonca aj pri zakúpení nového zariadenia od toho istého predajcu si musia spolu so zariadením kúpiť aj novú nabíjačku;

D. keďže poslanci Európskeho parlamentu už viac ako 10 rokov žiadajú zavedenie univerzálnej nabíjačky pre mobilné rádiové zariadenia vrátane mobilných telefónov, tabletov, čítačiek elektronických kníh, inteligentných kamier, prenosnej elektroniky a ďalších malých a stredne veľkých elektronických zariadení; keďže Komisia viackrát odložila predloženie delegovaného aktu na doplnenie smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach;

E. keďže včasné vykonanie prijatých právnych predpisov EÚ vo forme konkrétnych legislatívnych krokov má zásadný význam pre dôveryhodnosť Európskej únie očiach občanov aj na medzinárodnej scéne;

F. keďže dobrovoľné dohody medzi priemyselnými subjektmi síce umožnili podstatne znížiť počet rôznych typov nabíjačiek na trhu, avšak nepriniesli jednotné riešenie nabíjania a spotrebitelia si na trhu naďalej musia vyberať spomedzi rozličných typov nabíjačiek;

G. keďže celosvetovo sa za rok vyprodukuje približne 50 miliónov ton elektronického odpadu, čo je v priemere viac ako 6 kg na osobu; keďže v roku 2016 vzniklo v Európe celkovo 12,3 milióna ton elektronického odpadu, čo predstavuje v priemere 16,6 kg na obyvateľa[2]; keďže to predstavuje zbytočnú environmentálnu stopu, ktorú možno znížiť;

H. keďže Parlament v rámci európskeho ekologického dohovoru žiadal ambiciózny nový akčný plán pre obehové hospodárstvo zameraný na zníženie celkovej stopy výroby a spotreby v EÚ na životné prostredie a zdroje, pričom kľúčovými prioritami by mali byť efektívne využívanie zdrojov, nulové znečistenie a predchádzanie vzniku odpadu;

I. keďže zo spotrebiteľských trendov za posledných 10 rokov vyplýva, že čoraz viac ľudí vlastní viacero zariadení a že životný cyklus niektorých rádiových zariadení, napr. smartfónov, je krátky; keďže staršie zariadenia sa často nahrádzajú preto, že sú považované za zastarané; keďže takéto trendy vedú k vytváraniu ďalšieho elektronického odpadu, ktorého súčasťou sú aj nabíjačky;

J. keďže spotrebitelia vlastnia, používajú a často nosia so sebou viacero rôznych nabíjačiek na podobné zariadenia napájané z batérie; keďže súčasná príliš veľká ponuka nabíjačiek preto spôsobuje spotrebiteľom nadmerné náklady a komplikácie a vytvára zbytočnú environmentálnu stopu;

K. keďže ľudia sa v súčasnosti spoliehajú na svoje mobilné zariadenia v mnohých každodenných situáciách a najmä v núdzových situáciách alebo pri cestovaní, čo je spôsobené aj nedostatkom verejných telefónnych automatov; keďže ľudia využívajú ľahko nabíjateľné mobilné telefóny na rýchly prístup k základným službám a nevyhnutným nástrojom, napr. k platbám, vyhľadávacím nástrojom, navigačným zariadeniam atď.; keďže mobilné zariadenia sú nevyhnutným nástrojom umožňujúcim plnohodnotnú účasť na spoločenskom živote;

1. dôrazne prízvukuje, že je naliehavo potrebné, aby EÚ prijala regulačné opatrenia, vďaka ktorým sa zníži množstvo elektronického odpadu a ktoré spotrebiteľom umožnia prijímať udržateľnejšie rozhodnutia a v plnej miere sa zúčastňovať na efektívnom a riadne fungujúcom vnútornom trhu;

2. vyzýva Komisiu, aby bez ďalšieho odkladu predložila a uverejnila výsledky posúdenia vplyvu, ktorý by malo zavedenie univerzálnej nabíjačky mobilných telefónov a iných kompatibilných zariadení, s cieľom navrhnúť záväzné ustanovenia;

3. zdôrazňuje, že je potrebné urýchlene prijať normu pre univerzálnu nabíjačku mobilných rádiových zariadení a zabrániť tak ďalšej fragmentácii vnútorného trhu;

4. vyzýva preto Komisiu, aby bezodkladne podnikla kroky na zavedenie univerzálnej nabíjačky a najneskôr do júla 2020 prijala delegovaný akt, ktorým sa doplní smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach a vymedzí norma pre univerzálnu nabíjačku pre mobilné telefóny a iné malé a stredne veľké rádiové zariadenia, alebo aby v prípade potreby najneskôr do júla 2020 prijala príslušné legislatívne opatrenie;

5. poukazuje na to, že Komisia by mala zabezpečiť, aby bol legislatívny rámec upravujúci univerzálnu nabíjačku pravidelne preskúmaný s cieľom zohľadniť technický pokrok, čo však nesmie brzdiť inovácie; opätovne zdôrazňuje význam výskumu a inovácií v tejto oblasti pri zlepšovaní existujúcich a vývoji nových technológií;

6. poukazuje na to, že používanie bezdrôtovej technológie nabíjania ponúka ďalšie potenciálne prínosy, napríklad zníženie množstva elektronického odpadu; zdôrazňuje, že mnohé mobilné telefóny už využívajú bezdrôtové spôsoby nabíjania a že by sa malo zabrániť fragmentácii v tejto oblasti; vyzýva preto Komisiu, aby prijala opatrenia, ktorými sa čo najlepšie zabezpečí interoperabilita rozličných bezdrôtových nabíjačiek s rôznymi mobilnými rádiovými zariadeniami;

7. pripomína, že v súlade s nariadením o normalizácii[3] musia európske normalizačné organizácie umožňovať účasť príslušných zainteresovaných strán, medzi ktoré v tejto súvislosti patria organizácie MSP, environmentálne organizácie, osoby so zdravotným postihnutím, staršie osoby a spotrebitelia;

8. domnieva sa, že Komisia by sa mala zamyslieť nad legislatívnymi iniciatívami, vďaka ktorým by sa zvýšil objem káblov a nabíjačiek zozbieraných a recyklovaných v členských štátoch;

9. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že spotrebitelia už nebudú nútení kúpiť si s každým novým zariadením aj novú nabíjačku, čím sa zníži počet ročne vyrobených nabíjačiek; domnieva sa, že stratégie oddeleného predaja (zariadenia a nabíjačky) by priniesli výhody z hľadiska životného prostredia; zároveň zdôrazňuje, že prípadné opatrenia zamerané na oddelený predaj by mali zabrániť potenciálne vyšším cenám pre spotrebiteľov; okrem toho zdôrazňuje, že takéto stratégie by sa mali byť zaviesť spoločne s riešením univerzálneho nabíjania, lebo v opačnom prípade by sa nepodarilo splniť ciele smernice;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

Posledná úprava: 28. januára 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia