Predlog skupne resolucije - RC-B9-0070/2020Predlog skupne resolucije
RC-B9-0070/2020

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko opremo

27.1.2020 - (2019/2983(RSP))

v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika
ki nadomesti naslednje predloge resolucij:
B9-0070/2020 (PPE)
B9-0072/2020 (S&D)
B9-0074/2020 (Verts/ALE)
B9-0075/2020 (Renew)
B9-0076/2020 (GUE/NGL)
B9-0085/2020 (ECR)

Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Kris Peeters
v imenu skupine PPE
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
v imenu skupine S&D
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher
v imenu skupine Renew
David Cormand
v imenu skupine Verts/ALE
Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska
v imenu skupine ECR
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL


Postopek : 2019/2983(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B9-0070/2020
Predložena besedila :
RC-B9-0070/2020
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko opremo

(2019/2983(RSP))

 

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES[1],

 ob upoštevanju memoranduma o soglasju glede uskladitve zmogljivosti polnjenja za mobilne telefone z dne 5. junija 2009,

 ob upoštevanju memoranduma o soglasju glede prihodnje skupne rešitve za polnjenje pametnih telefonov z dne 20. marca 2018,

 ob upoštevanju poročila Komisije z dne 11. novembra 2018 o učinkovanju direktive o radijski opremi 2014/53/EU (COM(2018)0740),

 ob upoštevanju člena 132(2) in (4) Poslovnika,

A. ker je enotni trg bil in ostaja temelj gospodarskega uspeha Evrope, temeljni kamen evropske integracije ter gonilo rasti in delovnih mest;

B. ker enotni trg ne izkorišča v celoti svojega potenciala, zaradi nepretrgane razdrobljenosti trga polnilnikov mobilnih telefonov ter drugih majhnih in srednje velikih elektronskih naprav pa se povečuje količina e-odpadkov in s tem tudi nezadovoljstvo potrošnikov;

C. ker si morajo potrošniki ob nakupu novih naprav pri različnih prodajalcih še vedno priskrbeti različne polnilnike ter morajo ob nakupu nove naprave od istega prodajalca kupiti nov polnilnik;

D. ker poslanci Evropskega parlamenta že več kot deset let zahtevajo uvedbo univerzalnega polnilnika za mobilno radijsko opremo, vključno z mobilnimi telefoni, tabličnimi računalniki, e-bralniki, pametnimi kamerami, nosljivimi elektronskimi napravami ter drugimi majhnimi ali srednje velikimi elektronskimi napravami; ker Komisija vedno znova prelaga delegirani akt, ki naj bi dopolnil Direktivo 2014/53/EU o radijski opremi;

E. ker je pravočasno izvajanje sprejete zakonodaje EU prek konkretnih zakonodajnih ukrepov bistveno za verodostojnost Evropske unije tako med njenimi državljani kot tudi na mednarodnem prizorišču;

F. ker so se prostovoljni sporazumi med subjekti v tej panogi, čeprav so že bistveno zmanjšali število vrst polnilnikov na trgu, izkazali za neuspešne v smislu enotne polnilne rešitve, potrošniki pa se na trgu še vedno soočajo z različnimi vrstami polnilnikov;

G. ker vsako leto po svetu nastane 50 milijonov ton e-odpadkov, kar je v povprečju več kot 6 kg na osebo; ker je bilo v letu 2016 v Evropi skupaj ustvarjenih 12,3 milijona ton e-odpadkov, kar je v povprečju 16,6 kg na prebivalca[2]; ker to pomeni nepotreben okoljski odtis, ki ga je mogoče zmanjšati;

H. ker je Parlament v okviru evropskega zelenega dogovora pozval k ambicioznemu novemu akcijskemu načrtu za krožno gospodarstvo s ciljem zmanjšati skupni odtis proizvodnje in porabe EU z vidika okolja in porabe virov, in sicer z učinkovito rabo virov, ničelno stopnjo onesnaževanja in preprečevanjem nastajanja odpadkov kot ključnimi prednostnimi nalogami;

I. ker potrošniški trendi zadnjih 10 let kažejo na povečevanje lastništva številnih naprav in na kratko življenjsko dobo nekatere radijske opreme, kot so pametni telefoni; ker se starejša oprema pogosto nadomesti zgolj zato, ker šteje za zastarelo; ker ti trendi poleg tega vodijo k ustvarjanju dodatnih e-odpadkov, vključno s polnilniki;

J. ker potrošniki imajo, uporabljajo in pogosto nosijo s sabo več različnih polnilnikov za podobne naprave, ki delujejo na baterije; ker sedanja prevelika ponudba polnilnikov zato povzroča pretirane stroške in nevšečnosti za potrošnike ter ustvarja nepotreben okoljski odtis;

K. ker se ljudje v številnih vsakodnevnih situacijah, zlasti v nujnih primerih ali med potovanjem, zanašajo na svoje mobilne naprave, tudi zaradi odsotnosti javnih telefonov; ker se ljudje zanašajo na mobilni telefon, ki ga je mogoče preprosto napolniti, da hitro dostopajo do bistvenih storitev in pomembnih orodij, kot so plačilna sredstva, iskalniki, navigacijske naprave itd.; ker so mobilne naprave eno bistvenih orodij za polno udejstvovanje v družbi;

1. odločno poudarja, da so nujno potrebni regulativni ukrepi EU, da bi se zmanjšala količina e-odpadkov, okrepila moč potrošnikov za sprejemanje trajnostnih odločitev ter da bi se potrošnikom omogočilo, da bodo lahko polno sodelovali na učinkovitem in dobro delujočem notranjem trgu;

2. poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja predstavi in objavi rezultate ocene učinka v zvezi z uvedbo univerzalnega polnilnika za mobilne telefone in druge združljive naprave, in sicer z namenom predlagati obvezne določbe;

3. poudarja, da je nujno treba sprejeti standard za univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo, da bi preprečili nadaljnje drobljenje notranjega trga;

4. zato poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja sprejme ukrepe za uvedbo univerzalnega polnilnika, tako da do julija 2020 sprejme delegirani akt, ki bo dopolnil Direktivo 2014/53/EU o radijski opremi in opredelil standard za univerzalni polnilnik za mobilne telefone in drugo majhno in srednje veliko radijsko opremo, ali pa naj po potrebi najkasneje do julija 2020 sprejme zakonodajni ukrep;

5. poudarja, da bi morala Komisija brez oviranja inovacij zagotoviti, da se bo zakonodajni okvir za univerzalni polnilnik redno pregledoval, da bi se upošteval tehnični napredek; ponavlja, kako pomembne so raziskave in inovacije na tem področju za izboljšanje obstoječih tehnologij in uvedbo novih;

6. poudarja, da uporaba brezžične polnilne tehnologije vključuje dodatne potencialne koristi, kot je zmanjšanje e-odpadkov; poudarja, da številni mobilni telefoni že uporabljajo brezžično polnjenje in da bi bilo treba preprečiti razdrobljenost na tem področju; zato poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi kar najbolje zagotovili interoperabilnost različnih brezžičnih polnilnikov z različno mobilno radijsko opremo;

7. želi spomniti, da morajo evropske organizacije za standardizacijo v skladu z uredbo o standardizaciji[3] omogočiti sodelovanje ustreznih deležnikov, ki v tem okviru vključujejo združenja malih in srednjih podjetij, okoljevarstvene organizacije, invalide, starejše in potrošnike;

8. meni, da bi morala Komisija razmisliti o zakonodajnih pobudah, da bi povečala količino zbranih in recikliranih kablov in polnilnikov v državah članicah;

9. poziva Komisijo, naj zagotovi, da potrošnikom ne bo več treba kupovati novih polnilnikov z vsako novo napravo, s čimer bi zmanjšali količino polnilnikov, ki se proizvedejo vsako leto; meni, da bi strategije ločevanja omogočale večje okoljske koristi; poudarja pa, da bi morale te strategije preprečiti potencialno višje cene za potrošnike; poudarja tudi, da bi bilo treba strategije ločevanja uvesti skupaj z univerzalno polnilno rešitvijo, sicer cilji direktive ne bodo uresničeni;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 28. januar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov