Förfarande : 2019/2983(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B9-0070/2020

Ingivna texter :

RC-B9-0070/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/01/2020 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0024

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0070/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0072/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0074/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0075/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0076/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0085/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 150kWORD 49k

<TitreType>GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Replacing>som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0070/2020 (PPE)

B9‑0072/2020 (S&D)

B9‑0074/2020 (Verts/ALE)

B9‑0075/2020 (Renew)

B9‑0076/2020 (GUE/NGL)

B9‑0085/2020 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>om en gemensam laddare för mobil radioutrustning</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Kris Peeters</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

<Depute>Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher</Depute>

<Commission>{Renew}för Renew-gruppen</Commission>

<Depute>David Cormand</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}för Verts/ALE-gruppen</Commission>

<Depute>Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

<Depute>Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}för GUE/NGL-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om en gemensam laddare för mobil radioutrustning

(2019/2983(RSP))

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG[1],

 med beaktande av samförståndsavtalet av den 5 juni 2009 om harmonisering av laddare för mobiltelefoner,

 med beaktande av samförståndsavtalet av den 20 mars 2018 om en framtida gemensam laddare för smarttelefoner,

 med beaktande av kommissionens rapport av den 11 november 2018 om tillämpningen av direktiv 2014/53/EU om radioutrustning (COM(2018)0740),

 med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den inre marknaden har utgjort, och utgör fortfarande, grunden för Europas ekonomiska framgång, hörnstenen i europeisk integration och en motor för tillväxt och sysselsättning.

B. Den inre marknadens potential utnyttjas inte till fullo och den fortsatta marknadsfragmenteringen för laddare till mobiltelefoner och andra små och medelstora elektroniska enheter leder till en ökning av elavfallet och fler frustrerade konsumenter.

C. Konsumenterna måste fortfarande skaffa olika laddare när de köper nya enheter från olika försäljare, och tvingas få en ny laddare på köpet när de köper en ny enhet från samma försäljare.

D. Europaparlamentets ledamöter har i mer än tio år krävt en gemensam laddare för mobil radioutrustning, däribland mobiltelefoner, surfplattor, läsplattor, smarta kameror, kroppsburen elektronik och andra små och medelstora elektroniska enheter. Kommissionen har ett flertal gånger skjutit upp den delegerade akt som kompletterar direktiv 2014/53/EU om radioutrustning.

E. Ett snabbt genomförande av antagen EU-lagstiftning genom konkreta lagstiftningsåtgärder är avgörande för EU:s trovärdighet i medborgarnas ögon och på den internationella arenan.

F. Frivilliga avtal mellan branschaktörerna har visserligen medfört en betydande minskning av antalet typer av laddare på marknaden, men har inte lyckats åstadkomma någon gemensam laddningslösning, och konsumenterna möts fortfarande av olika sorters laddare på marknaden.

G. Ungefär 50 miljoner ton elavfall genereras varje år i världen, dvs. i genomsnitt över 6 kg per person. Totalt genererades 12,3 miljoner ton elavfall i Europa under 2016, vilket motsvarar i genomsnitt 16,6 kg per invånare[2]. Detta är ett onödigt miljöavtryck som kan minskas.

H. Inom ramen för den europeiska gröna given efterlyste Europaparlamentet en ambitiös ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin i syfte att minska det totala miljö- och resursavtrycket från produktionen och konsumtionen i EU, med resurseffektivitet, nollföroreningar och förebyggande av avfall som huvudprioriteringar.

I. Konsumenttrenderna de senaste tio åren visar att allt fler människor äger flera enheter och att vissa typer av radioutrustning, till exempel smarttelefoner, har kort livslängd. Äldre utrustning byts ofta ut för att den anses omodern. De här trenderna leder dessutom till ytterligare elavfall, bland annat laddare.

J. Konsumenter äger, använder och bär ofta med sig många olika laddare för liknande batteridrivna enheter. Det nuvarande överutbudet av laddare vållar därför orimliga kostnader och olägenheter för konsumenterna och ett onödigt miljöavtryck.

K. I dag är människor beroende av sina mobila enheter i många vardagssituationer, särskilt när de befinner sig i en nödsituation eller på resande fot, vilket delvis beror på att det inte finns några allmänna telefoner. Människor är beroende av att ha mobiltelefoner som går lätt att ladda för att snabbt få tillgång till viktiga tjänster och verktyg såsom betalnings-, sök- och navigationstjänster m.m. Mobila enheter är ett viktigt verktyg för att kunna delta fullt ut i samhället.

1. Europaparlamentet betonar med eftertryck att EU omgående måste vidta lagstiftningsåtgärder för att minska det elektroniska avfallet samt ge konsumenterna möjlighet att göra hållbara val och delta fullt ut på en effektiv och välfungerande inre marknad.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål lägga fram och offentliggöra resultaten av konsekvensbedömningen av införandet av en gemensam laddare för mobiltelefoner och andra kompatibla enheter, i syfte att föreslå tvingande bestämmelser.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att snarast anta en standard för en gemensam laddare för mobil radioutrustning, för att undvika ytterligare fragmentering av den inre marknaden.

4. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta åtgärder för att utan ytterligare dröjsmål införa en gemensam laddare genom att senast i juli 2020 anta den delegerade akt som kompletterar direktiv 2014/53/EU om radioutrustning och som definierar en standard för en gemensam laddare för mobiltelefoner och annan liten och medelstor radioutrustning, eller vid behov anta en lagstiftningsåtgärd senast i juli 2020.

5. Europaparlamentet poängterar att kommissionen, utan att hämma innovationen, bör säkerställa att den rättsliga ramen för en gemensam laddare granskas regelbundet för att ta hänsyn till teknikens framsteg. Parlamentet upprepar vikten av forskning och innovation på detta område för att förbättra den befintliga tekniken och ta fram ny teknik.

6. Europaparlamentet påpekar att användningen av trådlös laddningsteknik medför ytterligare potentiella fördelar, såsom minskat elavfall. Parlamentet framhåller att många mobiltelefoner redan har trådlös laddning och att man bör undvika fragmentering på detta område. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta åtgärder för att på bästa sätt säkerställa interoperabiliteten mellan olika trådlösa laddare och olika typer av mobil radioutrustning.

7. Europaparlamentet påminner om att de europeiska standardiseringsorganisationerna i enlighet med standardiseringsförordningen[3] måste underlätta deltagandet av berörda intressenter, vilket i detta sammanhang inbegriper sammanslutningar av små och medelstora företag, miljöorganisationer, personer med funktionsnedsättning, äldre och konsumenter.

8. Europaparlamentet anser att kommissionen bör överväga lagstiftningsinitiativ för att öka mängden sladdar och laddare som samlas in och materialåtervinns i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att se till att konsumenterna inte längre tvingas köpa en ny laddare med varje ny enhet, och på så sätt minska mängden laddare som tillverkas per år. Parlamentet anser att strategier där enheter och laddare säljs separat skulle möjliggöra större miljöfördelar. Parlamentet betonar samtidigt att man bör undvika att åtgärder som syftar till att enheter och laddare ska säljas separat eventuellt leder till högre priser för konsumenterna. Parlamentet betonar dessutom att sådana strategier för separat försäljning dessutom bör införas parallellt med en gemensam laddare för att direktivets syften ska uppnås.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

[1] EUT L 153, 22.5.2014, s. 62.

[2] The Global Waste Monitor 2017.

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

Senaste uppdatering: 28 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy