Procedure : 2020/2519(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0077/2020

Indgivne tekster :

RC-B9-0077/2020

Forhandlinger :

PV 29/01/2020 - 23
CRE 29/01/2020 - 23

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0077/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0078/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0079/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0080/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0082/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 152kWORD 50k

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4</TitreRecueil>


<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0077/2020 (S&D)

B9‑0078/2020 (PPE)

B9‑0079/2020 (GUE/NGL)

B9‑0080/2020 (Verts/ALE)

B9‑0082/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>om ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Sandra Kalniete, Ivan Štefanec</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Shaffaq Mohammed, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder, Phil Bennion, Katalin Cseh, Chris Davies, Barbara Ann Gibson, Charles Goerens, Martin Horwood, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Irina Von Wiese</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Scott Ainslie, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Caroline Roose, Yannick Jadot, Damien Carême, François Alfonsi, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Karima Delli, Tilly Metz, David Cormand, Jutta Paulus, Marie Toussaint, Anna Cavazzini, Markéta Gregorová, Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa, Reinhard Bütikofer, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Magid Magid, Gina Dowding, Patrick Breyer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Manon Aubry, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019

(2020/2519(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Indien,

 der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Indien, som blev indledt i 2004,

 der henviser til erklæringen fra FN's eksperter af 3. juli 2019 om risikoen for statsløshed for millioner og ustabilitet i Assam, Indien,

 der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende dødsstraf, tortur og ytringsfrihed,

 der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

 der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2018 om EU-strategien for Indien,

 der henviser til erklæring af 18. december 1992 vedrørende rettigheder for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige minoriteter,

 der henviser til De Forenede Nationers grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben,

 der henviser til den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration,

 der henviser til FN-konventionen om statsløse personers retsstilling,

 der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 der henviser til den indiske forfatning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at begge kamre i Indiens parlament den 9. og 11. december 2019 vedtog Indiens ændrede lov om statsborgerskab af 2019 (den ændrede lov), som reviderede den indiske lov om statsborgerskab fra 1955;

B. der henviser til, at den ændrede lov har til formål at fremskynde statsborgerskab for hinduer, sikher, buddhister, jainister, parsier og kristne, der flygter fra forfølgelse i Afghanistan, Bangladesh og Pakistan, og som har boet i landet siden før 2015, men den yder ikke samme beskyttelse til muslimer;

C. der henviser til, at Indien også deler grænse med Bhutan, Burma, Nepal og Sri Lanka, men at srilankanske tamiler, som udgør den største flygtningegruppe i Indien, og som har opholdt sig i landet i over 30 år, ikke er omfattet af den ændrede lovs kompetenceområde; der henviser til, at Amnesty International i Indien har påpeget, at den ændrede lov ikke omfatter andre forfulgte mindretal såsom de muslimske befolkningsgrupper rohingyaerne i Burma, ahmadierne i Pakistan, hazarerne i Afghanistan eller biharierne i Bangladesh;

D. der henviser til, at den ændrede lov har givet anledning til kontroverser, navnlig i lyset af den indiske forfatnings artikel 14, som sikrer retten til lighed for loven, og artikel 15, som beskytter enhver mod forskelsbehandling på grund af religion, race, kaste, køn eller fødested; der henviser til, at talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder i en erklæring fra den 19. december 2019 fremførte, at ændringen af loven om statsborgerskab var "grundlæggende diskriminerende" og syntes at underminere Indiens forpligtelse til det princip om lighed for loven, der er fastsat i landets forfatning, og som følger af landets internationale forpligtelser;

E. der henviser til, at den indiske højesteret har indledt behandlingen af klager over loven om statsborgerskab med henblik på at vurdere, om den er i overensstemmelse med forfatningen, og har givet regeringen 40 dage til at svare på disse klager;

F. der henviser til, at flere indiske delstater allerede har meddelt, at de ikke vil gennemføre loven; der henviser til, at Keralas regering i sit andragende til højesteret betegnede den ændrede lov som "en krænkelse af den indiske forfatnings sekulære karakter" og anklagede regeringen for at foretage en opdeling af nationen efter religiøst tilhørsforhold;

G. der henviser til, at de protester, der brød ud i Indien, navnlig på universiteter, som reaktion på vedtagelsen af den ændrede lov blev mødt med brutal nedkæmpelse fra sikkerhedsstyrkernes side, hvilket resulterede i, at mindst 25 personer blev dræbt, 160 såret og tusinder arresteret; der henviser til, at indiske myndigheder også har anvendt lukninger af internettet og begrænsninger af offentlig transport til at forhindre fredelige protester; der henviser til, at hundredvis af demonstranter ifølge forlydender er blevet tævet, skudt på eller tortureret, navnlig i Uttar Pradesh; der henviser til, at de indiske myndigheder også har begrænset internetadgangen i mange områder i den nordøstlige del af landet og i Uttar Pradesh, hvor en stor del af de indiske muslimer er bosiddende; der henviser til, at afbrydelse af internetkommunikationen er en krænkelse af den grundlæggende ret til informationsadgang;

H. der henviser til, at den ændrede lov blev vedtaget på baggrund af den indiske regerings pres for at få gennemført en landsdækkende statsborgerskabskontrolprocedure, det nationale statsborgerregister (National Register of Citizens – NRC); der henviser til, at det af udtalelser fra regeringen fremgår, at processen med oprettelse af et nationalt borgerregister har til formål at fratage muslimer deres borgerrettigheder og samtidig beskytte hinduers og andre ikkemuslimers rettigheder; der henviser til, at det sandsynligvis kun er muslimer, der ikke er omfattet af NRC, der skal henvende sig til de udlændingedomstole, som er blevet oprettet for at fastslå retten til statsborgerskab; der henviser til, at disse domstole er blevet fordømt på internationalt plan for ikke at beskytte retten til en retfærdig rettergang og menneskerettighedsgarantier; der henviser til, at denne proces for nylig blev afsluttet i Assam, hvilket resulterede i udelukkelsen af over 1,9 millioner personer, der blev betegnet som "illegale" migranter og nu kan tilbageholdes i nyanlagte lejre eller deporteres; der henviser til, at disse procedurer kan forværre det fremmedfjendske klima og samtidig give anledning til religiøs intolerance og forskelsbehandling i landet;

I. der henviser til, at der under den nye regering er sket en øget undertrykkelse af ytringsfriheden, foreningsfriheden og retten til at deltage i fredelige forsamlinger, herunder ved fængsling af fredelige kritikere på grundlag af anklager om tilskyndelse til oprør, kriminel bagvaskelse eller terrorisme; der henviser til, at de indiske myndigheder gennemførte flere razziaer i 2018 og 2019 hos aktivister og akademikere, som har udtalt sig kritisk over for regeringen og højlydt forsvaret menneskerettighederne, særligt i forbindelse med den ændrede lov; der henviser til, at de arresterede menneskerettighedsforkæmpere omfatter Akhil Gogoi, Dharjya Konwar og Bitu Sonowal; der henviser til, at Manash Konwar, Lakhyajyoti Gogoi, Mohammad Faizal, Sadaf Jafar, Pawan Rao Ambedkar, Anoop Shramik, Robin Verma og Mohammad Shoaib er blevet løsladt mod kaution, men at en undersøgelse af deres sager endnu ikke er afsluttet;

J. der henviser til, at det strategiske partnerskab mellem Den Europæiske Union og Indien er baseret på de fælles værdier demokrati, retsstatsprincippet, respekt for menneskerettigheder, støtte til den regelbaserede verdensorden og effektiv multilateralisme, bæredygtig udvikling og en fælles interesse for at videreudvikle det bilaterale samarbejde;

1. beklager dybt vedtagelsen og gennemførelsen af den ændrede lov, som er diskriminerende og faretruende splittende; opfordrer den indiske regering til straks at reagere på borgernes andragender som krævet af højesteret; opfordrer endvidere Indiens regering til at indgå i en fredelig dialog med forskellige befolkningsgrupper og ophæve de diskriminerende ændringer, der er i strid med Indiens internationale forpligtelser; advarer mod den stigende nationalisme, som bl.a. har givet næring til religiøs intolerance og forskelsbehandling af muslimer;

2. minder om, at selv om den ændrede lovs erklærede mål om at beskytte forfulgte grupper hilses velkommen, bør en effektiv national asyl- og flygtningepolitik have en retfærdig og holistisk karakter og gælde for alle, der har behov for det;

3. opfordrer den indiske regering til at tage hånd om de berettigede bekymringer over NRC, der risikerer at blive anvendt over for marginaliserede grupper; der henviser til, at NRC udgør et farligt skift i den måde, statsborgerskabet vil blive afgjort på i Indien, og risikerer at føre til en omfattende statsløshedskrise og forårsage umådelige menneskelige lidelser;

4. understreger, at alle migranter uanset deres migrationsstatus har ret til respekt, beskyttelse og overholdelse af deres grundlæggende menneskerettigheder;

5. fordømmer den vold og brutalitet, der brød ud i forskellige regioner i Indien efter vedtagelsen af ændringen af loven om statsborgerskab; minder om de retshåndhævende myndigheders særlige ansvar for at udvise tilbageholdenhed og tillade fredelige protester; opfordrer til en hurtig og upartisk efterforskning af begivenhederne; opfordrer de indiske myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade de demonstranter og menneskerettighedsforkæmpere, der i øjeblikket tilbageholdes;

6. fordømmer de indiske myndigheders beslutning om at afbryde internetadgangen til globale net og derved forhindre adgang til kommunikation og den frie informationsstrøm; understreger, at sådanne handlinger udgør en klar krænkelse af ytringsfriheden;

7. noterer sig, at den ændrede lov er ved at blive behandlet af den øverste domstol i Indien, og at den indiske regering har fået 40 dage til at svare på klager; har tillid til, at enhver afgørelse fra højesteret vil skabe større klarhed over den ændrede lov og dens forenelighed med Indiens forfatning og landets internationale forpligtelser;

8. opfordrer de indiske myndigheder til at samarbejde proaktivt med alle særlige procedurer i FN's Menneskerettighedsråd; opfordrer dem navnlig indtrængende til at samarbejde med FN's særlige rapportører om mindretalsspørgsmål, om nutidige former for racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance samt om religions- og trosfrihed;

9. opfordrer HR/NF til at fortsætte en konstruktiv dialog med Indien om alle samarbejdsaspekter, bl.a. politiske rettigheder og menneskerettigheder; opfordrer til, at EU's og medlemsstaternes repræsentationer i Indien medtager spørgsmålet om forskelsbehandling af etniske og religiøse mindretal i deres dialoger med de indiske myndigheder og prioriterer programmer, der vedrører forskelsbehandling af etniske grupper og religiøse mindretal, herunder på områder som uddannelse, og programmer, der har særlig fokus på forskelsbehandling af mindretal;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Indiens præsident, Indiens regering, Indiens parlament og Indiens delstatsregeringer.

 

Seneste opdatering: 29. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik