Menetlus : 2020/2519(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B9-0077/2020

Esitatud tekstid :

RC-B9-0077/2020

Arutelud :

PV 29/01/2020 - 23
CRE 29/01/2020 - 23

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0077/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0078/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0079/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0080/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0082/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 152kWORD 49k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4</TitreRecueil>


<Replacing>millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0077/2020 (S&D)

B9-0078/2020 (PPE)

B9-0079/2020 (GUE/NGL)

B9-0080/2020 (Verts/ALE)

B9-0082/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>India kodakondsusseaduse 2019. aasta muudatuse kohta</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Sandra Kalniete, Ivan Štefanec</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

<Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

<Depute>Shaffaq Mohammed, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder, Phil Bennion, Katalin Cseh, Chris Davies, Barbara Ann Gibson, Charles Goerens, Martin Horwood, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Irina Von Wiese</Depute>

<Commission>{Renew}fraktsiooni Renew nimel</Commission>

<Depute>Scott Ainslie, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Caroline Roose, Yannick Jadot, Damien Carême, François Alfonsi, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Karima Delli, Tilly Metz, David Cormand, Jutta Paulus, Marie Toussaint, Anna Cavazzini, Markéta Gregorová, Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa, Reinhard Bütikofer, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Magid Magid, Gina Dowding, Patrick Breyer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

<Depute>Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Manon Aubry, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}fraktsiooni GUE/NGL nimel</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon India kodakondsusseaduse 2019. aasta muudatuse kohta

(2020/2519(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone India kohta,

 võttes arvesse 2004. aastal alustatud ELi ja India strateegilist partnerlust,

 võttes arvesse ÜRO ekspertide 3. juuli 2019. aasta avaldust miljonite inimeste kodakondsusest ilmajäämise ohu ja ebastabiilsuse kohta Assami osariigis Indias,

 võttes arvesse ELi suuniseid surmanuhtluse küsimuses, piinamist käsitlevaid ELi suuniseid ja ELi suuniseid sõnavabaduse kohta,

 võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

 võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2018. aasta järeldusi ELi India strateegia kohta,

 võttes arvesse 18. detsembri 1992. aasta deklaratsiooni rahvus- või etnilistesse, usu- ja keelevähemustesse kuuluvate isikute õiguste kohta,

 võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) aluspõhimõtteid jõu ja tulirelvade kasutamise kohta õiguskaitsetöötajate poolt,

 võttes arvesse ülemaailmset turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkulepet,

 võttes arvesse ÜRO kodakondsuseta isikute seisundi konventsiooni,

 võttes arvesse rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelist konventsiooni,

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse India põhiseadust,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et India parlamendi mõlemad kojad võtsid 9. ja 11. detsembril 2019 vastu kodakondsusseaduse muudatuse (Citizenship (Amendment) Act, CAA), millega muudetakse India 1955. aasta kodakondsusseadust;

B. arvestades, et CAA eesmärk on kiirendada kodakondsuse andmist Afganistanist, Bangladeshist ja Pakistanist tagakiusamise tõttu põgenenud hindudele, sikhidele, budistidele, džainistidele, parsidele ja kristlastele, kes saabusid Indiasse enne 2015. aastat, kuid sellega ei laiendata samasugust kaitset moslemitele;

C. arvestades, et Indial on ühine piir ka Bhutani, Birma, Nepali ja Sri Lankaga, kuid sellele vaatamata ei hõlma CAA Sri Lanka tamileid, kes moodustavad India suurima pagulasrühma ja on riigis elanud üle kolmekümne aasta; arvestades, et Amnesty International India on juhtinud tähelepanu sellele, et CAA kohaldamisala ei laiene muudele tagakiusatud vähemustele, sealhulgas sellistele moslemikogukondadele nagu rohingjad Birmas, ahmadid Pakistanis, hazarad Afganistanis ja bihari moslemid Bangladeshis;

D. arvestades, et CAA kehtestamine on põhjustanud vaidlusi, eelkõige seoses põhiseaduse artikliga 14, mis tagab kõigi inimeste õiguse võrdsusele seaduse ees, ja artikliga 15, mis kaitseb kõiki inimesi diskrimineerimise eest usutunnistuse, rassi, kastikuuluvuse, soo või sünnikoha alusel; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja märkis oma 13. detsembri 2019. aasta avalduses, et CAA on põhiolemuselt diskrimineeriv ning näib õõnestavat India kohustust tagada võrdsus seaduse ees, mis on sätestatud riigi põhiseaduses ja mis tuleneb tema rahvusvahelistest kohustustest;

E. arvestades, et India ülemkohus on alustanud CAAd käsitlevate petitsioonide läbivaatamist, et hinnata seaduse vastavust põhiseadusele, ning on andnud valitsusele neile petitsioonidele vastamiseks aega 40 päeva;

F. arvestades, et mitu India osariiki on juba teatanud, et nad ei rakenda uut seadust; arvestades, et Kerala osariigi valitsus esitas ülemkohtule petitsiooni, kus öeldakse, et CAA on vastuolus India põhiseaduse ilmaliku olemusega, ja süüdistatakse India valitsust riigi lõhestamises usuliste eraldusjoonte põhjal;

G. arvestades, et CAA vastuvõtmise järel puhkesid kogu Indias, eelkõige ülikoolilinnakutes meeleavaldused ning et julgeolekujõud reageerisid neile jõhkra vägivallaga, mille tagajärjel sai surma vähemalt 25 ja vigastada 160 inimest ning tuhanded meeleavaldajad vahistati; arvestades, et rahumeelsete meeleavalduste takistamiseks on ametivõimud rakendanud ka internetiühenduse katkestamist ja piiranud ühistransporti; arvestades, et on tulnud teateid sadade meeleavaldajate peksmisest, nende pihta tulistamisest ja nende piinamisest, eelkõige Uttar Pradeshi osariigis; arvestades, et India ametivõimud on piiranud interneti kasutamist ka mitmel pool India kirdeosas ja Uttar Pradeshis, kus elab suur osa India moslemitest; arvestades, et internetiühenduse katkestamisega rikutakse põhiõigust omada juurdepääsu teabele;

H. arvestades, et CAA kehtestati ühel ajal India valitsuse püüetega korraldada üleriigiline kodakondsuse kontrollimise protsess, kasutades selleks riiklikku kodanike registrit; arvestades, et valitsuse avaldustest nähtub, et riikliku kodanike registri eesmärk on võtta moslemitelt kodanikuõigused, kaitstes samal ajal hindude ja teiste mittemoslemite õigusi; arvestades, et tõenäoliselt tuleb ainult moslemitel, keda kodanike registrisse ei kanta, ilmuda välismaalaste kohtutesse, mis on moodustatud kodakondsuse õiguse kindlaksmääramiseks; arvestades, et need kohtud on pälvinud rahvusvahelise hukkamõistu, kuna nad ei kaitse õigust õiglasele kohtulikule arutamisele ega inimõigusi; arvestades, et kodakondsuse kontrollimine viidi hiljuti lõpule Assami osariigis, kus registrist jäeti välja üle 1,9 miljoni inimese, kes tunnistati ebaseaduslikeks rändajateks ja kes võidakse nüüd paigutada hiljuti ehitatud kinnipidamislaagritesse või riigist välja saata; arvestades, et asjade selline käik võib süvendada riigis võõraviha ning õhutada usulist sallimatust ja diskrimineerimist; I.  arvestades, et praegune valitsus on üha enam maha surunud väljendus-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadust, sealhulgas vangistanud valitsuse rahumeelseid kriitikuid mässule õhutamise, kuritegeliku laimamise ja terrorismi süüdistuste põhjal; arvestades, et India ametivõimud korraldasid 2018. ja 2019. aastal mitu haarangut nende aktivistide ja teadlaste kodudes, kes on valitsust häälekalt kritiseerinud ja inimõiguste küsimustes sõna võtnud, eelkõige seoses CAAga; arvestades, et vahistatud inimõiguste kaitsjate hulka kuuluvad Akhil Gogoi, Dharjya Konwar ja Bitu Sonowal; arvestades, et Manash Konwar, Lakhyajyoti Gogoi, Mohammad Faizal, Sadaf Jafar, Pawan Rao Ambedkar, Anoop Shramik, Robin Verma ja Mohammad Shoaib vabastati kautsjoni vastu, kuid nende juhtumite uurimine on alles pooleli;

J. arvestades, et Euroopa Liidu ja India strateegiline partnerlus põhineb sellistel jagatud väärtustel nagu demokraatia, õigusriik ja inimõiguste austamine, pühendumine reeglitel põhinevale maailmakorrale ja mõjusale mitmepoolsusele, kestlik areng ning ühine huvi arendada edasi kahepoolset koostööd;

1. peab äärmiselt kahetsusväärseks CAA vastuvõtmist ja rakendamist, kuna see muudatus on olemuselt diskrimineeriv ja ohtlikult lõhestav; kutsub India valitsust üles reageerima viivitamatult kodanike petitsioonidele, nagu ülemkohus on seda nõudnud; kutsub India valitsust lisaks üles alustama eri elanikkonnarühmadega rahumeelset dialoogi ja tühistama diskrimineerivad muudatused, millega rikutakse India rahvusvahelisi kohustusi; hoiatab kasvava natsionalismi eest, mille tulemusena on muu hulgas suurenenud usuline sallimatus ja moslemite diskrimineerimine;

2. tuletab meelde, et kuigi CAA väljakuulutatud eesmärk kaitsta tagakiusatud rühmi on tervitatav, peaks mõjus riiklik varjupaiga- ja pagulaspoliitika olema oma olemuselt õiglane ja terviklik ning seda tuleks kohaldada kõigi abivajajate suhtes;

3. kutsub India valitsust üles vastama õigustatud murele riikliku kodanike registri pärast, mida võidakse kasutada tõrjutud rühmade vastu; väljendab muret, et riikliku kodanike registri kasutuselevõtt kujutab endast ohtlikku muutust viisis, kuidas Indias kodakondsus kindlaks määratakse, ning võib tekitada ulatusliku kodakondsusetuse kriisi ja põhjustada tohutuid inimkannatusi;

4. rõhutab, et kõigil rändajatel, olenemata nende rändestaatusest, on õigus oma põhiliste inimõiguste austamisele, kaitsele ja teostamisele;

5. mõistab hukka India eri piirkondades CAA vastuvõtmise järel puhkenud vägivalla ja julmuse; tuletab meelde õiguskaitseteenistuste erilist kohustust ilmutada vaoshoitust ja lubada rahumeelseid meeleavaldusi; nõuab sündmuste kiiret ja erapooletut uurimist; palub India ametivõimudel praegu vahi all olevad meeleavaldajad ja inimõiguste kaitsjad viivitamata ja tingimusteta vabastada;

6. mõistab hukka India ametivõimude otsuse sulgeda internetiühendus ülemaailmsete võrkudega, mis takistab suhtlemist ning teabe vaba liikumist; rõhutab, et selline tegevus on sõnavabaduse selge rikkumine;

7. märgib, et CAA on India ülemkohtus läbivaatamisel ja India valitsusele on antud petitsioonidele vastamiseks aega 40 päeva; usub, et ülemkohtu mis tahes otsus toob rohkem selgust CAA ja selle vastavuse kohta India põhiseadusele ja India rahvusvahelistele kohustustele;

8. kutsub India ametivõime üles tegema proaktiivset koostööd kõigi ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluste esindajatega; nõuab tungivalt, et nad teeksid koostööd eelkõige ÜRO vähemuste küsimuste eriraportööri, rassismi, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatuse tänapäevaste vormide eriraportööri ning usu- ja veendumusvabaduse eriraportööriga;

9. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles jätkama konstruktiivset dialoogi Indiaga kõigis koostöö aspektides, sealhulgas poliitilistes ja inimõiguste küsimustes; nõuab, et EL ja selle liikmesriikide esindused Indias tõstataksid oma käimasolevates dialoogides India ametivõimudega etniliste ja usuvähemuste diskrimineerimise küsimuse ja seaksid prioriteediks programmid, mis käsitlevad etniliste rühmade ja usuvähemuste diskrimineerimist, sealhulgas sellistes valdkondades nagu haridus, ning programmid, milles pööratakse erilist tähelepanu vähemuste diskrimineerimisele;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, India presidendile, India valitsusele, India parlamendile ja India osariikide valitsustele.

 

 

 

Viimane päevakajastamine: 29. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika