Förfarande : 2020/2519(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B9-0077/2020

Ingivna texter :

RC-B9-0077/2020

Debatter :

PV 29/01/2020 - 23
CRE 29/01/2020 - 23

Omröstningar :

Antagna texter :


<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0077/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0078/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0079/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0080/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0082/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 151kWORD 49k

<TitreType>GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Replacing>som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0077/2020 (S&D)

B9‑0078/2020 (PPE)

B9‑0079/2020 (GUE/NGL)

B9‑0080/2020 (Verts/ALE)

B9‑0082/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>om ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Sandra Kalniete, Ivan Štefanec</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

<Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

<Depute>Shaffaq Mohammed, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder, Phil Bennion, Katalin Cseh, Chris Davies, Barbara Ann Gibson, Charles Goerens, Martin Horwood, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Irina Von Wiese</Depute>

<Commission>{Renew}för Renew-gruppen</Commission>

<Depute>Scott Ainslie, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Caroline Roose, Yannick Jadot, Damien Carême, François Alfonsi, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Karima Delli, Tilly Metz, David Cormand, Jutta Paulus, Marie Toussaint, Anna Cavazzini, Markéta Gregorová, Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa, Reinhard Bütikofer, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Magid, Gina Dowding, Patrick Breyer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}för Verts/ALE-gruppen</Commission>

<Depute>Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Manon Aubry, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}för GUE/NGL-gruppen</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019

(2020/2519(RSP))

 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Indien,

 med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien, som lanserades 2004,

 med beaktande av FN-experters uttalande av den 3 juli 2019 om risken för flera miljoner statslösa och instabilitet i den indiska delstaten Assam,

 med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraff, om tortyr och om yttrandefrihet,

 med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

 med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2018 om en EU-strategi för Indien,

 med beaktande av förklaringen av den 18 december 1992 om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska religiösa och språkliga minoriteter,

 med beaktande av FN:s grundläggande principer om användning av våld och vapen av tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter,

 med beaktande av den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration,

 med beaktande av FN-konventionen om statslösa personers rättsliga ställning,

 med beaktande av den internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

 med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

 med beaktande av Indiens konstitution,

 med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 9 och 11 december 2019 antog båda kamrarna i Indiens parlament ändringen av lagen om medborgarskap 2019, genom vilken den indiska medborgarskapslagen från 1955 ändras.

B. Indiens nya medborgarskapslag syftar till att hinduer, sikher, buddister, jainister, parser och kristna som flytt undan förföljelse i Afghanistan, Bangladesh och Pakistan och som bott i Indien sedan före 2015 snabbare ska kunna få medborgarskap, men samma skydd gäller inte för muslimer.

C. Indien gränsar också till Bangladesh, Bhutan, Myanmar/Burma, Nepal och Sri Lanka, men ändringen av medborgarskapslagen omfattar inte srilankesiska tamiler, som utgör den största flyktinggruppen i Indien och har varit bosatta i landet i över 30 år. Amnesty International i Indien har påpekat att den ändrade medborgarskapslagen inte omfattar andra förföljda minoriteter, däribland muslimska folkgrupper såsom rohingyerna i Myanmar/Burma, ahmadiyyamuslimerna i Pakistan, hazarerna i Afghanistan och biharimuslimerna i Bangladesh.

D. Den ändrade medborgarskapslagen har lett till kontroverser, särskilt mot bakgrund av den indiska konstitutionens artikel 14, som garanterar rätten till likhet inför lagen, och artikel 15, som skyddar varje person från diskriminering på grund av religion, ras, kast, kön eller födelseort. I ett uttalande av den 13 december 2019 förklarade talespersonen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att den ändrade medborgarskapslagen är ”fundamentalt diskriminerande till sin natur” och att den verkar undergräva Indiens åtagande om likhet inför lagen, enligt vad som stadgas i landets konstitution och härrör från dess internationella förpliktelser.

E. Indiens högsta domstol har inlett behandlingen av framställningar om den ändrade medborgarskapslagen för att bedöma dess författningsenlighet och har gett regeringen 40 dagar för att besvara dessa framställningar.

F. Flera indiska delstater har redan meddelat att de inte kommer att tillämpa lagen. Delstatsregeringen i Kerala har i sin framställning till högsta domstolen betecknat den ändrade medborgarskapslagen som ett brott mot Indiens konstitutions sekulära karaktär och anklagat landets regering för att splittra nationen längs religiösa skiljelinjer.

G. De protester som bröt ut runt om i Indien, särskilt vid universiteten, som en reaktion på antagandet av den ändrade medborgarskapslagen möttes med brutala ingripanden av säkerhetsstyrkor, vilket ledde till att minst 25 människor dödades, 160 sårades och tusentals greps. De indiska myndigheterna har också stängt av internet och infört begränsningar av kollektivtrafiken för att förhindra fredliga protester. Det har kommit rapporter om att hundratals demonstranter har blivit misshandlade, beskjutna eller torterade, särskilt i Uttar Pradesh. De indiska myndigheterna har också begränsat åtkomsten till internet på många håll i de nordöstra delarna av landet och i Uttar Pradesh, där en stor andel av Indiens muslimer är bosatta. Avstängning av internetkommunikation är ett brott mot den grundläggande rättigheten att få tillgång till information.

H. Den ändrade medborgarskapslagen antogs som ett led i den indiska regeringens strävan att införa en landsomfattande process för verifiering av medborgarskap, i form av det nationella medborgarregistret. Regeringens uttalanden visar att det nationella medborgarregistret syftar till att frånta muslimer deras medborgarskapsrättigheter och samtidigt skydda samma rättigheter för hinduer och andra icke-muslimer. Med största sannolikhet kommer endast muslimer som inte är upptagna i det nationella medborgarregistret att få inställa sig inför de utlänningsdomstolar som har inrättats för att fastställa rätten till medborgarskap. Dessa domstolar har fördömts internationellt för att de inte skyddar rätten till en rättvis rättegång och garantier för de mänskliga rättigheterna. Processen slutfördes nyligen i Assam, vilket ledde till att över 1,9 miljoner människor som stämplades som ”olagliga” migranter uteslöts och nu kan hållas i förvar i nybyggda interneringsläger eller deporteras. Dessa processer kan förvärra det främlingsfientliga klimatet, samtidigt som det spär på den religiösa intoleransen och diskrimineringen i landet.

I. Under den nuvarande regeringen har det slagits ned allt hårdare på rättigheterna till yttrandefrihet, föreningsfrihet och rätten att hålla fredliga sammankomster, bland annat genom att fredliga kritiker fängslats och anklagats för uppvigling, förtal eller terrorism. Under 2018 och 2019 genomförde de indiska myndigheterna ett flertal tillslag mot bostäder för aktivister och akademiker som varit högljudda kritiker av regeringen och öppet uttalat sig om mänskliga rättigheter, särskilt i samband med den ändrade medborgarskapslagen. Bland de människorättsförsvarare som gripits finns Akhil Gogoi, Dharjya Konwar och Bitu Sonowal. Manash Konwar, Lakhyajyoti Gogoi, Mohammad Faizal, Sadaf Jafar, Pawan Rao Ambedkar, Anoop Shramik, Robin Verma och Mohammad Shoaib har släppts mot borgen, men en utredning av deras fall pågår fortfarande.

J. Det strategiska partnerskapet mellan Europeiska unionen och Indien bygger på de gemensamma värdena demokratin, rättsstaten, respekten för de mänskliga rättigheterna, engagemanget för den regelbaserade världsordningen och verklig multilateralism, hållbar utveckling och ett gemensamt intresse för att vidareutveckla det bilaterala samarbetet.

1. Europaparlamentet beklagar djupt antagandet och genomförandet av den ändrade medborgarskapslagen, som är diskriminerande till sin natur och farligt splittrande. Parlamentet uppmanar Indiens regering att omedelbart besvara framställningar från medborgarna i enlighet med högsta domstolens krav. Vidare uppmanar parlamentet Indiens regering att närma sig olika befolkningsgrupper inom ramen för en fredlig dialog och att upphäva de diskriminerande ändringarna, som strider mot Indiens internationella förpliktelser. Parlamentet varnar för den ökande nationalism som bland annat har lett till ett underblåsande av religiös intolerans och diskriminering mot muslimer.

2. Europaparlamentet påminner om att den ändrade medborgarskapslagen uppgivna mål att skydda förföljda grupper visserligen är välkommet, men att en ändamålsenlig nationell asyl- och flyktingpolitik bör vara rättvis och övergripande och gälla alla människor i nöd.

3. Europaparlamentet uppmanar den indiska regeringen att bemöta de legitima farhågor som uttryckts över det nationella medborgarregistret, som kan användas mot marginaliserade grupper. Parlamentet oroas av att det nationella medborgarregistret innebär ett farligt skifte i hur medborgarskap kommer att fastställas i Indien och kan ge upphov till en statslöshetskris i stor skala och vålla enormt mänskligt lidande.

4. Europaparlamentet betonar att alla migranter, oavsett migrationsstatus, har rätt till respekt för och skydd och åtnjutande av sina grundläggande mänskliga rättigheter.

5. Europaparlamentet fördömer det våld och den brutalitet som brutit ut i olika regioner i Indien efter antagandet av den ändrade medborgarskapslagen. Parlamentet påminner om brottsbekämpande myndigheters särskilda ansvar att visa återhållsamhet och tillåta fredliga protester. Parlamentet efterlyser en skyndsam och opartisk utredning av händelserna och uppmanar de indiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige de demonstranter och människorättsförsvarare som för närvarande sitter fängslade.

6. Europaparlamentet fördömer de indiska myndigheternas beslut att stänga tillgången till globala nätverk via internet, så att kommunikationen och det fria informationsflödet hindras. Parlamentet understryker att sådana åtgärder utgör en uppenbar kränkning av yttrandefriheten.

7. Europaparlamentet noterar att den ändrade medborgarskapslagen behandlas av Indiens högsta domstol och att Indiens regering har fått 40 dagar på sig för att besvara framställningar. Parlamentet är förvissat om att högsta domstolens beslut kommer att bringa ytterligare klarhet i frågan om den ändrade medborgarskapslagen och dess förenlighet med Indiens konstitution och landets internationella förpliktelser.

8. Europaparlamentet uppmanar de indiska myndigheterna att samarbeta proaktivt med alla särskilda förfaranden i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar dem med kraft att samarbeta med i synnerhet FN:s särskilda rapportörer om minoritetsfrågor, om nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans respektive om religions- och trosfrihet.

9. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att fortsätta en konstruktiv dialog med Indien om alla aspekter av samarbete, inbegripet politiska och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar EU:s och medlemsstaternas representationer i Indien att ta upp frågan om diskriminering av etniska och religiösa minoriteter i sina pågående dialoger med de indiska myndigheterna, och att prioritera program som bekämpar diskriminering av etniska grupper och religiösa minoriteter, även på områden som utbildning, samt program med särskild inriktning på diskriminering av minoriteter.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Indiens president, regering och parlament samt regeringarna i Indiens delstater.

Senaste uppdatering: 29 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy