Процедура : 2020/2552(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B9-0102/2020

Внесени текстове :

RC-B9-0102/2020

Разисквания :

PV 13/02/2020 - 4.2
CRE 13/02/2020 - 4.2

Гласувания :

PV 13/02/2020 - 7.2
CRE 13/02/2020 - 7.2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0037

<Date>{12/02/2020}12.2.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0102/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0103/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0105/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0107/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0109/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0112/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 220kWORD 63k

<TitreType>ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника на дейността</TitreRecueil>


<Replacing>вместо следните предложения за резолюция:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0102/2020 (Verts/ALE)

B9-0103/2020 (S&D)

B9-0105/2020 (ECR)

B9-0107/2020 (GUE/NGL)

B9-0109/2020 (PPE)

B9-0112/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>относно детския труд в мините в Мадагаскар</Titre>

<DocRef>(2020/2552(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Михаел Галер, Желяна Зовко, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Андрей Ковачев, Кшищоф Хетман, Милан Звер, Лефтерис Христофору, Стелиос Кимбуропулос, Арба Кокалари, Лукас Фурлас, Лорант Винце, Давид Лега, Изабел Визелер-Лима, Романа Томц, Михаела Шойдрова, Владимир Билчик, Вангелис Меймаракис, Магдалена Адамович, Иван Щефанец, Людас Мажилис, Михал Виезик, Томас Тобé, Франсис Фицджералд, Дирдре Клун, Томаш Здеховски, Инесе Вайдере, Jiří Pospíšil, Станислав Полчак, Петер Полак, Мириам Лексман, Йоан-Рареш Богдан</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

<Depute>Кати Пири, Карлуш Зориню</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

<Depute>Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Малик Азмани, Стефан Бижу, Исаскун Билбао Барандика, Силви Брюне, Дита Харанзова, Оливие Шастел, Илана Сикюрел, Жереми Десерл, Лоранс Фаренг, Валтер Флего, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Иварс Иябс, Ирена Йовева, Пиер Карлескинд, Мориц Кьорнер, Ондржей Коваржик, Илхан Кючюк, Радка Максова, Улрике Мюлер, Хавиер Нарт, Ян-Кристоф Йотен, Драгош Пъслару, Фредерик Рийс, Михал Шимечка, Сусана Солис Перес, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу, Ирен Толре, Яна Том, Виктор Успаских, Адриан Васкес Ласара, Мари-Пиер Ведрен, Хрисула Захаропулу</Depute>

<Commission>{Renew}от името на групата Renew</Commission>

<Depute>Каролин Роз</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

<Depute>Йоана Копчинска, Карол Карски, Емануил Франгос, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Ружа Томашич, Ришард Чарнецки</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

<Depute>Хелмут Шолц, Юнус Омаржи, Аня Хазекамп, Манюел Бомпар, Стелиос Кулоглу, Алексис Георгулис, Димитриос Пападимулис</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

<Depute>Фабио Масимо Касталдо</Depute>

</RepeatBlock-By>

ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно детския труд в мините в Мадагаскар

(2020/2552(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите предходни резолюции относно Мадагаскар, и по-специално резолюциите от 9 юни 2011 г.[1] и 16 ноември 2017 г.[2],

 като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето,

  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 

 като взе предвид Женевската декларация относно правата на детето от 1924 г. и приемането ѝ от Общото събрание на ООН през 1959 г.,

 като взе предвид Насоките на ЕС за правата на детето,

 като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз, в който изрично се посочва, че насърчаването на правата на децата във вътрешните и външните работи е цел на ЕС,

 като взе предвид Конвенция № 138 на Международната организация на труда (МОТ) относно минималната възраст за приемане на работа от 6 юни 1973 г. и Конвенция № 182 на МОТ относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд от 1 юни 1999 г.,

 като взе предвид своята позиция от 16  март 2017 г.[3], приета на първо четене, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки (Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони),

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата),

 като взе предвид Комитета по правата на детето,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно детския труд,

 като взе предвид Програмата до 2030 г. на ООН за устойчиво развитие за периода и целите за устойчиво развитие (ЦУР),

 като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека: прилагане на рамката на ООН за „утвърждаване, спазване и правни средства за защита“ от 2011 г.,

 като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2019 г. относно правата на децата по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето[4],

 като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 25 юли 2019 г., с която 2021 г. се обявява за международна година за премахване на детския труд,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2019 г. относно изграждането на устойчива Европа до 2030 г.[5],

 като взе предвид Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони, в т.ч. приложенията и допълненията към тях,

 като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г.[6] относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност,

 като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2017 г.[7] относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност,

 като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека от 2011 г.,

 като взе предвид Общ коментар № 24 (2017) на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права относно задълженията на държавата съгласно Международния пакт за икономически, социални и културни права в контекста на стопанските дейности (E/C.12/GC/24),

 като взе предвид документа „Права на детето и бизнес принципи“, изготвен от УНИЦЕФ,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2016 г. относно ЕС и отговорните световни вериги за създаване на стойност,

 като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г.[8] относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави,

 като взе предвид доклада на международната федерация „Terre des Hommes“, озаглавен „Child Labour in Madagascar’s Mica Sector from November 2019“ (Детският труд в Мадагаскар, ноември 2019 г.)[9],

 като взе предвид член 26 от Споразумението от Котону,

 като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че съгласно член 32 от Конвенцията на ООН за правата на детето „[д]ържавите – страни по Конвенцията, признават правото на детето да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност или може да попречи на образованието на детето, или да навреди на здравето или на физическото, умственото, духовното, моралното или социалното развитие на детето“;

Б. като има предвид, че Конвенцията на ООН за правата на детето е най-широко ратифицираният международен договор в областта на правата на човека, като тя е ратифицирана от всички държави – членки на Европейския съюз, и определя ясни правни задължения за държавите да насърчават, защитават и отстояват правата на всяко дете в своята юрисдикция;

В. като има предвид, че Европейският съюз пое ангажимент да насърчава и защитава правата на детето във вътрешните и външните си действия и да действа в съответствие с международното право, включително разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето и факултативните протоколи към нея[10];

Г. като има предвид, че Хартата изисква висшият интерес на детето да бъде от първостепенно значение при всички действия на ЕС и забранява детския труд, като определя минималната възраст за допускане до работа, която не може да бъде по-ниска от възрастта, на която завършва периодът на задължително образование, и посочва, че приетите на работа младежи трябва да се ползват от пригодени за тяхната възраст условия на труд и да бъдат защитени срещу икономическа експлоатация или срещу всеки труд, който би могъл да навреди на тяхната сигурност, на тяхното здраве, на физическото, психическото, моралното или социалното им развитие, или да възпрепятства образованието им;

Д. като има предвид, че в член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето и в член 24 от Хартата се зачита правото на детето да формира свои собствени възгледи и правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето;

Е. като има предвид, че ЕС пое ангажимент да изпълни Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и да осъществи нейните общи и конкретни цели, включително ЦУР 8.7 за предприемане на незабавни и ефикасни мерки за изкореняване на принудителния труд, ликвидиране на съвременното робство и трафика на хора, осигуряване на гаранции за забрана и премахване на най-тежките форми на детския труд, включително набирането и използването на деца войници, както и ликвидиране до 2025 г. на детския труд във всичките му форми[11];

Ж. като има предвид, че в световен мащаб около 152 милиона момичета и момчета на възраст между 5 и 17 години полагат детски труд[12], като най-големият дял от работещите деца живеят в най-слабо развитите държави; като има предвид, че Африка – със 72,1 милиона жертви на детски труд, и Азия и Тихоокеанския басейн – с 62,1 милиона, са регионите в света с най-голям брой жертви на детски труд; като има предвид, че селското стопанство, услугите и промишлеността, включително минното дело, са трите основни сектора, в които се използва детски труд; като има предвид, че въпреки че е постигнат известен напредък за намаляването на детския труд, според МОТ при този темп на спад 121 милиона момчета и момичета ще продължават да полагат детски труд до 2025 г.;

З. като има предвид, че член 3, буква г) от Конвенция № 182 на Международната организация на труда относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд от 1999 г. определя детския труд при опасни условия като „работа, която по своето естество или при обстоятелствата, при които се упражнява, е възможно да увреди здравето, безопасността и морала на децата“; като има предвид, че Мадагаскар ратифицира всички основни международни конвенции относно детския труд, включително Конвенцията на ООН за правата на детето (и двата факултативни протокола към нея), Конвенция № 138 на МОТ относно минималната възраст и Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на детския труд; като има предвид, че правителството изготви национален план за действие за борба с детския труд в Мадагаскар в сътрудничество, наред с другото, с международни организации на работодателите и работниците; като има предвид, че тези ангажименти и мерки не дават ефективни резултати на местно равнище;

И. като има предвид, че в своето определение за детския труд Международната организация на труда посочва, че не всяка работа, извършвана от деца, следва да бъде класифицирана като детски труд, който трябва да бъде премахнат; като има предвид, че участието на деца или юноши в трудова дейност, която не оказва въздействие върху здравето им и личностното им развитие или не пречи на обучението им, по принцип се счита за нещо положително; като има предвид, че в рамките на Програма 2063 на Африканския съюз и наскоро подписания десетгодишен план за действие за премахването на детския труд, принудителния труд, трафика на хора и съвременното робство (2020 – 2030 г.) африканските държави поеха ангажимент да премахнат всички форми на детски труд на континента в съответствие с ЦУР 8.7 от Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие;

Й. като има предвид, че най-голямата категория най-тежки форми на детски труд обхваща детския труд при опасни условия с приблизително 73 милиона деца на възраст между 5 и 17 години, които работят при опасни условия в широк кръг от сектори, включително минния[13]; като има предвид, че през 2018 г. 47% от всички мадагаскарски деца на възраст между 5 и 17 години са полагали детски труд, включително около 86 000 деца, работещи в минния сектор[14]; като има предвид, че минното дело е секторът с най-висок брой смъртни случаи на деца със средно 32 смъртни случая на 100 000 деца на възраст между 5 и 17 години;

К. като има предвид, че Мадагаскар отчита петия в света най-голям брой деца, които не ходят на училище[15]; като има предвид, че половината от всички деца в Мадагаскар на възраст под 5 години страдат от забавено физическо и умствено развитие и само 13% имат достъп до електричество[16]; като има предвид, че 74% от населението живеят под националния праг на бедността и че 80% живеят в селските райони[17]; като има предвид, че три четвърти от населението живеят с по-малко от 1,90 USD на ден; като има предвид, че според УНИЦЕФ само 30% от децата в Мадагаскар имат достъп до начално образование; като има предвид, че образованието е от основно значение за предотвратяването на детския труд и за опазването на децата от улицата, където те стават уязвими на трафик и експлоатация;

Л. като има предвид, че Мадагаскар е третият по големина износител на слюда в света, с износ на стойност 6,5 милиона щатски долара през 2017 г., и една от държавите с най-голям риск от нарушаване на правата на децата в мините за слюда, наред с Индия, Китай, Шри Ланка, Пакистан и Бразилия;

М. като има предвид, че към слюдата се отнасят група различни минерали, използвани в електронната и автомобилната промишленост и включвани в широк спектър от продукти – от бои до подобрители на почвата и от грим до смартфони;

Н. като има предвид, че се оценява, че в сектора на слюдата в Мадагаскар работят 11 000 деца; като има предвид, че по-голямата част от детския труд е съсредоточена в трите южни провинции Ануси, Андруи и Ихурумбе, където се отчитат незадоволителни резултати по отношение на здравето, храненето и образователното развитие на децата;

О. като има предвид, че децата, работещи в сектора на слюдата в Мадагаскар, са изложени на тежки и небезопасни условия на труд, вследствие на което страдат от болки в гърба, главоболие поради топлината и липсата на вода или кислород в мините, мускулни болки поради продължителната и тежка работа, свързана с носене на тежки товари, както и чести кашлица и дихателни проблеми вследствие на много фините прахови частици слюда в близост до и около мините и центровете за преработка, както и риск от смърт вследствие на срутвания в мините или свлачища; като има предвид, че органите на Мадагаскар не са в състояние да осигурят подходящ достъп до здравеопазване, образование или съоръжения за чиста питейна вода за много от миннодобивните общности;

П. като има предвид, че първопричините за детския труд включват бедност, миграция, война или влошаване на околната среда и изменение на климата, липса на достъп до качествено образование, липса на достойни работни места за родителите, липса на социална закрила и социални норми; като има предвид, че поради това борбата с детския труд изисква многостранен подход и анализ на моделите на детски труд в конкретен контекст;

Р. като има предвид, че Мадагаскар е в долната част на индекса на Организацията на обединените нации за човешкото развитие, като заема 161-во място от общо 189 държави (2017 г.), а 57% от населението на Мадагаскар живее в тежка бедност с множество измерения въз основа на индекса за бедността с множество измерения (MPI) и през март 2019 г. 1,3 милиона души в Мадагаскар бяха сериозно засегнати от продоволствена несигурност[18]; като има предвид, че детският труд е симптом на взаимно засилващи се първопричини, включително бедност, неравнопоставеност и липса на достъп до основни социални услуги; като има предвид, че в това си качество детският труд не може да се разглежда изолирано;

С. като има предвид, че секторът на слюда в Мадагаскар се облага чрез поредица от сложни договорености, като равнищата на данъците върху износа са сравнително ниски и невинаги предоставят пряка полза на добиващите слюда общности; като има предвид, че са издадени само 40 разрешителни за износ, като по този начин се предполага, че по-голямата част от добива на слюда се извършва незаконно и в нерегулирани, несигурни занаятчийски обекти; като има предвид, че увеличението на износа, съчетано със значителното намаляване на цената за тон, утежни риска от експлоатация на труда;

Т. като има предвид, че Планът за действие на Европейския съюз относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г. има за цел да се справи с детския труд, включително чрез подкрепа на „държавите партньори да насърчават, защитават и прилагат правата на детето, с акцент върху икономическите, социалните и културните права, като правото на образование, здравето и храненето, социалната защита и борбата срещу най-тежките форми на детския труд, като винаги се ръководят от висшите интереси на детето.“[19];

У. като има предвид, че в Обща бележка № 16 на Комитета по правата на детето се „признава, че задълженията и отговорностите за зачитане на правата на детето на практика се разпростират извън рамките на държавните и контролираните от държавата служби и институции и се прилагат към частни субекти и стопански предприятия“, като се добавя, че „всички предприятия трябва да изпълняват задълженията си по отношение на правата на децата и държавите трябва да гарантират, че предприятията правят това“;

Ф. като има предвид, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пое ангажимент за политика на нулева толерантност в търговските споразумения на ЕС по отношение на детския труд[20] и призова кандидата за заместник-председател, отговарящ за демокрацията и демографията – Дубравка Шуица, да разработи всеобхватна стратегия за правата на детето[21];

Х. като има предвид, че през последните години ЕС започна да приема законодателство за засилване на корпоративната отчетност и включи елементи на надлежната проверка по отношение на правата на човека в законодателството, включително в Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони и Директивата на ЕС относно оповестяването на нефинансова информация; като има предвид, че държавите членки започнаха да приемат национално законодателство със същата цел, като например Закона на Обединеното кралство за съвременното робство, Закона на Франция за задължението за полагане на грижи за многонационални дружества, Закона на Нидерландия за надлежната проверка на детския труд или национални планове за действие на Германия и Италия за прилагане на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; като има предвид, че Комисията обяви намерението си да проучи начините за подобряване на прозрачността по цялата верига на доставки, включително аспектите на задължителната надлежна проверка;

Ц. като има предвид, че в резолюция от 2010 г. Парламентът настоятелно призова Комисията да обмисли възможността за забрана на вноса в ЕС на продукти, произведени с детски труд, и повтори исканията си в резолюция от 2016 г., в която се призовава „за балансирано и реалистично предложение за законодателство“, мерки като обозначаване на етикетите на продуктите, че не е използван детски труд, и забрана на вноса на продукти, произведени чрез използването на детски труд;

1. категорично осъжда недопустимото използване на детски труд във всичките му форми;

2. изразява дълбока загриженост от големия брой детски работници в мините в Мадагаскар и от нарушенията на правата на тези деца; припомня на органите в Мадагаскар за тяхната отговорност да защитават правата на децата и да гарантират тяхната безопасност и неприкосновеност;

3. приветства факта, че премахването на детския труд е един от приоритетите на новата Комисия и изисква от нея да предостави подробности относно начините, по които цели да намери решение на проблема с детския труд чрез политика, законодателство и финансиране на ЕС, включително чрез нови инициативи;

4. приветства новия ангажимент на Комисията да представи нова всеобхватна стратегия относно правата на детето и призовава Комисията да гарантира, че тази стратегия ще допринесе за справяне с първопричините за детския труд и неговите най-тежки форми; призовава ЕС да гарантира, че зачитането на правата на човека, включително борбата с детския труд и с експлоатацията, продължава да бъде съществен елемент от политическия диалог с Мадагаскар;

5. приветства факта, че държавите членки подчертаха необходимостта от ускоряване на действията както в рамките на Европейския съюз, така и извън него за изпълнение на визията и целите на Програмата на ООН до 2030 г.[22]; отново потвърждава неотложната необходимост от ефективно справяне с нарушенията на правата на човека от страна на транснационалните корпорации; поради това приветства текущите преговори за обвързващ договор на ООН за транснационалните корпорации и правата на човека;

6. приветства факта, че ЕС предприе някои стъпки за разработване на задължителни разпоредби в областта на надлежната проверка на предприятията в конкретни сектори, в които съществува висок риск от нарушаване на правата на човека, като например в областта на дървения материал и полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони; отбелязва, че някои държави членки също разработиха законодателство, като например Закона на Франция за задължението за полагане на грижи за многонационални дружества и Закона на Нидерландия за надлежната проверка на детския труд; отбелязва също така, че ЕС разработи редица инициативи за насърчаване на надлежната проверка и че няколко резолюции на Европейския парламент призоваха ЕС да продължава да разработва обвързващи правила в тази област;

7. призовава Комисията и държавите членки да работят в тясно сътрудничество с различните сектори, за да се гарантира ефикасно наблюдение на различните вериги на доставки, за да се избягват на пазарите на ЕС продукти и услуги, свързани с детски труд; отново призовава за хармонизиране и укрепване на контрола на веригата на вноса и доставките, включително чрез полагане на усилия за провеждане на задължителна надлежна проверка и прилагане на стандартите на ОИСР;

8. припомня, че минното дело е сред секторите с най-висок риск от злоупотреба с правата на работниците; отбелязва, че Регламентът за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони ще влезе в сила през януари 2021 г., като Комисията ще докладва на Парламента за неговото изпълнение до януари 2023 г.; счита, че при прегледа следва да се вземе предвид въздействието на регламента по места и да се направи оценка на възможността за включване на полезни изкопаеми като слюда;

9. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да работят с Мадагаскар в подкрепа на приемането и прилагането на законодателство, политики, бюджети и програми за действие, които биха допринесли за пълното упражняване на всички права на всяко дете, включително на децата работници, както и за подобряване на условията на труд на работещите в минния сектор; призовава делегацията на ЕС в Мадагаскар да продължи да наблюдава отблизо положението с правата на детето в страната;

10. подчертава, че е важно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. да отразява ангажимента на ЕС за изкореняване на бедността и премахване на най-тежките форми на детския труд и за изкореняване на детския труд до 2025 г. съгласно целите за устойчиво развитие, включително в Мадагаскар[23], в рамките на срока на Програмата на ООН до 2030 г.[24]; призовава правителството на Мадагаскар да изпълни изцяло задълженията си съгласно Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на детския труд и Конвенция № 138 относно минималната възраст за допускане до работа, по-специално чрез увеличаване на финансовия капацитет на страната за наблюдение и проверка на условията на живот и труд на работещите в мините, както и в по-общ план – чрез предоставяне на подходящ достъп до основно образование, здравеопазване, канализация и питейна вода; призовава правителството на Мадагаскар да защитава правата на децата и да насърчава изкореняването на детския труд;

11. настоятелно призовава Комисията да зададе на Мадагаскар въпроса за мадагаскарските минни дружества, които използват детски труд, за да се гарантира, че нито една част от тяхното производство не се внася пряко или косвено в ЕС;

12. подчертава необходимостта да се гарантира, че задълбочаването на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Мадагаскар и другите партньори от Източна и Южна Африка включва солидна глава относно „Търговия и устойчиво развитие“, в която са заложени зачитането на международно договорените стандарти в областта на трудовите права, включително борбата с детския труд;

13. препоръчва бъдещото прилагане на Регламента за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИСРМС) в контекста на изкореняването на труда на децата, включително в областта на социалното приобщаване и човешкото развитие, което ще гарантира, че ЕС инвестира в образованието, здравеопазването, храненето, социалната закрила и общото укрепване на системите за закрила на детето;

14. настоятелно призовава Комисията и делегациите на ЕС да гарантират съдържателни консултации с местни и международни организации на гражданското общество, за да се гарантира, че в процеса на програмиране на ИСРМС ще се вземат под внимание доказателства от програмите и опита на работещите деца, включително в рамките на процеса на програмиране, който засяга Мадагаскар;

15. препоръчва на Комисията да продължи да подкрепя прилагането на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, да се бори с детския труд и съвременните форми на принудителен труд и да защитава защитниците на правата на човека чрез тематичната програма на ИСРМС за правата на човека и демокрацията;

16. призовава ЕС като основен фактор за правата на човека в света да поеме водеща роля за премахването на детския труд и за предприемането на незабавни и ефективни мерки за прекратяване на детския труд във всичките му форми до 2025 г.;

17. препоръчва Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да даде приоритет на защитата и насърчаването на правата на децата и премахването на детския труд в следващия план за действие на ЕС  относно правата на човека и демокрацията;

18. препоръчва ЕСВД да разработи следващия план за действие на ЕС  относно правата на човека и демокрацията със значимо и ефективно участие на организации на гражданското общество, включително организации за правата на детето, и на самите деца;

19. призовава Комисията да гарантира, че предстоящата стратегия на ЕС за Африка се ръководи от амбицията за изпълнение на целите за устойчиво развитие и за инвестиции в широк спектър от правата на децата, като същевременно се гарантира, че премахването на детския труд е в центъра на тази стратегия; препоръчва Комисията да постави правата на децата в центъра на споразумението, което ще замени Споразумението от Котону;

20. призовава Комисията да разработи всеобхватна стратегия за изпълнение на Програмата до 2030 г. и да определи като основна цел изкореняването на детския труд; подчертава необходимостта от пълно прилагане на принципа на съгласуваност на политиките за развитие и от интегриране на подхода „не вреди“ към правата на децата;

21. призовава Мадагаскар да включи в националните си програми за развитие приобщаването на младите хора, да приеме механизми за засилване на тяхното представителство на всички равнища на вземане на решения, както и да предвиди конкретни и подходящи бюджетни средства за програмите, които да дават възможност на всички млади хора да се възползват от основно, средно и висше образование;

22. отбелязва настоящото преразглеждане на Кодекса на Мадагаскар за минното дело и призовава правителството да даде приоритет на спазването на международните си ангажименти, включително по отношение на социалните стандарти и стандартите във връзка с околната среда, достойния труд и зачитането на правата на човека като цяло и правата на децата, като използва за основа съществуващи инициативи като инициативата „Отговорна слюда“;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета на министрите АКТБ – ЕС, на генералния секретар на ООН, на Южноафриканска общност за развитие, на Комисията на Африканския съюз и на правителството на Мадагаскар.

 

 

[1] ОВ C 380E, 11.12.2012 г., стр. 129.

[2] ОВ C 356, 4.10.2018 г. , стр. 58.

[3] ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 371.

[4] Приети текстове, P9_TA(2019)0066.

[6] ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 19.

[7] ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 33.

[8] ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 125.

[9] https://www.terredeshommes.nl/sites/tdh/files/visual_select_file/tdh_mica_madagascar_rapport.pdf

[10] Член 3 от Договора за Европейския съюз.

[11] ООН. 2015 г. „Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development“ (Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие), UN Doc. A/RES/70/1. Вж. на адрес: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

[12] МОТ. 2017 г. „Global Estimates of Child Labour: Results and trends“, 2012 – 2016 (Приблизителна оценка на детския труд в световен мащаб, резултати и тенденции, 2012 –2016 г.). https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm

[14] INSTAT/UNICEF, Мадагаскар 2018 г., „Travail des enfants“ (Детския труд), клъстерни проучвания с множество показатели (Multiple Indicator Cluster Surveys, MICS), PowerPoint презентация.

[15] Уебсайт на Световната банка, Деца, записани в началните училища, https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=MG

[16] Уебсайт на Световната банка, „Where We Work“ (Къде работим), Мадагаскар, преглед, https://www.worldbank.org/en/country/madagascar/overview

[17] Министерство на икономиката и планирането, „Rapport National sur le Développement Humain“ (Национален план за човешкото развитие), RNDH n°6, 2018 г., https://bit.ly/2IWdx8o.

[18] Служба на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), Мадагаскар, Преглед на хуманитарното положение, март – април 2019 г., https://tinyurl.com/y4z3zrbo

[19] Съвет на Европейския съюз. 2015 г. План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г. Действие 15.б https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf

[20] Съюз с по-големи амбиции: моята програма за Европа от кандидата за председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Политически насоки за следващата Европейска комисия (2019 – 2024 г.). Вж. на адрес: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf

[21] Урсула фон дер Лайен, новоизбран председател на Европейската комисия. Писмо за определяне на ресора до Дубравка Шуица, кандидат за заместник-председател, отговарящ за демокрацията и демографията. 10 септември 2019 г. Вж. на адрес: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letterdubravka-suica_en.pdf

[24] Новият европейски консенсус за развитие: „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“. 2017. https://www.consilium.europa.eu/media/24011/european-consensus-for-development-st09459en17.pdf

Последно осъвременяване: 13 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност