Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B9-0102/2020Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B9-0102/2020

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA  dwar it-tħaddim tat-tfal fil-minjieri f'Madagascar

12.2.2020 - (2020/2552(RSP))

imressqa skont l-Artikoli 144(5) u 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:
B9‑0102/2020 (Verts/ALE)
B9‑0103/2020 (S&D)
B9‑0105/2020 (ECR)
B9‑0107/2020 (GUE/NGL)
B9‑0109/2020 (PPE)
B9‑0112/2020 (Renew)

Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler‑Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann, Ioan‑Rareş Bogdan
f'isem il-Grupp PPE
Kati Piri, Carlos Zorrinho
f'isem il-Grupp S&D
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián, Vázquez Lázara, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
f’isem il-Grupp Renew
Caroline Roose
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki
f’isem il-Grupp ECR
Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Dimitrios Papadimoulis
f’isem il-Grupp GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo


Proċedura : 2020/2552(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B9-0102/2020
Testi mressqa :
RC-B9-0102/2020
Testi adottati :

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-tħaddim tat-tfal fil-minjieri f'Madagascar

(2020/2552(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar Madagascar, b'mod partikolari dawk tad-9 ta' Ġunju 2011[1] u tas-16 ta' Novembru 2017[2];

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

 

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Ġinevra dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-1924 u l-adozzjoni tagħha mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-1959,

 wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li b'mod espliċitu jirrikonoxxi l-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal fl-affarijiet interni u f'dawk esterni bħala objettiv tal-UE,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 138 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar l-età minima għall-ammissjoni għax-xogħol tas-6 ta' Ġunju 1973, u l-Konvenzjoni 182 tal-ILO dwar il-projbizzjoni tal-agħar forom tat-tħaddim tat-tfal u l-azzjoni immedjata għall-eliminazzjoni tagħhom tal-1 ta' Ġunju 1999,

 wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' Marzu 2017[3] dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta' landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f'żoni affettwati minn kunflitti u f'żoni ta' riskju għoli (ir-Regolament dwar il-Minerali ta' Kunflitt),

 wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta),

 wara li kkunsidra l-Kumitat għad-Drittijiet tat-Tfal,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2016 dwar it-tħaddim tat-tfal,

 wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs),

 wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem: l-Implimentazzjoni tal-Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti "Protezzjoni, Rispett u Rimedju" tal-2011,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2019 dwar id-drittijiet tat-tfal fl-okkażjoni tat-30 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal[4],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-25 ta' Lulju 2019 li tiddikjara l-2021 bħala s-Sena Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tat-Tħaddim tat-Tfal,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta' Diċembru 2019 "Nibnu Ewropa sostenibbli sal-2030"[5],

 wara li kkunsidra l-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta għal ktajjen ta' provvista responsabbli ta' minerali minn żoni affettwati mill-kunflitti u minn żoni ta' riskju għoli, inklużi l-annessi u s-supplimenti kollha tagħha;

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2016[6] dwar l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-2010 tal-Parlament dwar l-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà korporattiva,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2017[7] dwar l-impatt tal-kummerċ internazzjonali u l-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali,

 wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem (UNGPs) tal-2011,

 wara li kkunsidra l-Kumment Ġenerali Nru 24 (2017) tal-Kumitat għad-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (CESCR) tan-NU dwar l-obbligi tal-Istati skont il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali fil-kuntest tal-attivitajiet ta' negozju (E/C.12/GC/24),

 wara li kkunsidra l-inizjattiva dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Prinċipji tan-Negozju, żviluppata mill-UNICEF,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2016 dwar l-UE u ktajjen ta' valur dinjija responsabbli,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016[8] dwar ir-responsabbiltà tal-kumpaniji għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Federazzjoni Internazzjonali Terre des Hommes intitolat "Child Labour in Madagascar's Mica Sector" (It-tħaddim tat-tfal fis-settur tal-majka f'Madagascar) ta' Novembru 2019[9],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 26 tal-Ftehim ta' Cotonou,

 wara li kkunsidra l-Artikoli 144(5) u 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Artikolu 32 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal jistipula li "l-Istati Partijiet jirrikonoxxu d-dritt tat-tfal li jiġu protetti minn sfruttament ekonomiku u milli jwettqu kwalunkwe xogħol li aktarx ikun perikoluż jew li aktarx jinterferixxi mal-edukazzjoni tat-tfal, jew li aktarx ikun ta' ħsara għas-saħħa tat-tfal jew għall-iżvilupp fiżiku, mentali, spiritwali, morali jew soċjali tagħhom",

B. billi l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal hija fost it-trattati internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem li l-aktar ġew irratifikati, hekk li rratifikawha l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, u billi l-Konvenzjoni tistabbilixxi obbligi legali ċari għall-Istati dwar il-promozzjoni, il-protezzjoni u s-sostenn tad-drittijiet tat-tfal kollha fil-ġurisdizzjoni tagħhom;

C. billi l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha li tippromwovi u tipproteġi d-drittijiet tat-tfal fl-azzjonijiet interni u esterni tagħha, u li taġixxi skont il-liġi internazzjonali, inkluż skont id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Protokolli Fakultattivi tagħha[10];

D. billi l-Karta tirrikjedi li l-aħjar interessi tat-tfal ikunu kunsiderazzjoni primarja f'kull azzjoni tal-UE u tipprojbixxi t-tħaddim tat-tfal billi tistabbilixxi "l-età minima għall-ammissjoni għal impjieg, li ma tistax tkun inqas mill-età li fiha jispiċċa l-obbligu tal-iskola" u tiddikjara li "ż-żgħażagħ li jingħataw xogħol għandhom igawdu minn kondizzjonijiet tax-xogħol skont l-età tagħhom u għandhom ikunu protetti kontra l-isfruttament ekonomiku jew kontra kull xogħol li jista' jipperikola s-sigurtà, is-saħħa jew l-iżvilupp fiżiku, mentali, morali jew soċjali tagħhom, jew li jista' jikkomprometti l-edukazzjoni tagħhom";

E. billi l-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 24 tal-Karta jirrispettaw id-dritt tat-tfal li jinstemgħu u li fehmiethom jitqiesu fi kwistjonijiet li jikkonċernawhom, skont l-età u l-maturità tagħhom;

F. billi l-UE impenjat ruħha li timplimenta l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u li tilħaq l-għanijiet u l-miri tagħha, inkluża l-mira tal-SDG 8.7 li "jittieħdu miżuri immedjati u effikaċi għall-qerda tax-xogħol furzat, għat-tmiem tal-jasar modern u t-traffikar tal-bnedmin u għall-iżgurar tal-projbizzjoni u tal-eliminazzjoni tal-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal, inklużi r-reklutaġġ u l-użu ta' suldati tfal, u li sal-2025 it-tħaddim tat-tfal jintemm fil-forom kollha tiegħu"[11];

G. billi madwar 152 miljun tifla u tifel ta' età bejn 5 snin u 17-il sena huma involuti fit-tħaddim tat-tfal madwar id-dinja[12], filwaqt li l-ogħla proporzjon ta' tfal imħaddma jgħixu fil-pajjiżi l-anqas żviluppati; billi l-Afrika, bi 72,1 miljun tifel u tifla mħaddma, u l-Asja u l-Paċifiku, bi 62,1 miljun, huma r-reġjuni fid-dinja bl-akbar għadd ta' vittmi tat-tħaddim tat-tfal; billi l-agrikoltura, is-servizzi u l-industrija, inkluż is-settur tal-minjieri, huma t-tliet setturi ewlenin li fihom iseħħ it-tħaddim tat-tfal; billi, għalkemm sar xi progress fit-tnaqqis tat-tħaddim tat-tfal, l-ILO tistma li dan il-pass ta' tnaqqis xorta se jħalli 121 miljun tifel u tifla fit-tħaddim tat-tfal sal-2025;

H. billi l-Artikolu 3(d) tal-Konvenzjoni Nru 182 tal-1999 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar il-projbizzjoni tal-agħar forom tat-tħaddim tat-tfal u l-azzjoni immedjata għall-eliminazzjoni tagħhom jiddefinixxi t-tħaddim perikoluż tat-tfal bħala "tħaddim li, min-natura tiegħu jew miċ-ċirkostanzi li fihom isir, aktarx jagħmel ħsara lis-saħħa, lis-sikurezza jew lill-morali tat-tfal"; billi Madagascar irratifika t-trattati internazzjonali ewlenin kollha dwar it-tħaddim tat-tfal, inkluża l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal (u ż-żewġ Protokolli Fakultattivi tagħha), il-Konvenzjoni Nru 138 tal-ILO dwar l-età minima u l-Konvenzjoni Nru 182 tal-ILO dwar l-agħar forom tat-tħaddim tat-tfal, u billi l-Gvern fassal pjan ta' azzjoni nazzjonali għall-ġlieda kontra t-tħaddim tat-tfal f'Madagascar, f'kollaborazzjoni, fost l-oħrajn, ma' organizzazzjonijiet internazzjonali ta' min iħaddem u tal-ħaddiema; billi dawn l-impenji u miżuri jonqsu milli jħallu riżultati effikaċi fil-prattika;

I. billi l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, fid-definizzjoni tagħha tat-tħaddim tat-tfal, tistqarr li "mhux kull xogħol li jsir mit-tfal għandu jiġi kklassifikat bħala tħaddim tat-tfal li għandu jiġi eliminat; il-parteċipazzjoni tat-tfal jew tal-adolexxenti f'xogħol li ma jaffettwax saħħithom jew l-iżvilupp personali tagħhom jew li ma jfixkilx l-edukazzjoni tagħhom ġeneralment titqies bħala ħaġa pożittiva"; billi, permezz tal-Aġenda 2063 tal-Unjoni Afrikana u l-Pjan ta' Azzjoni fuq Għaxar Snin għall-Eradikazzjoni tat-Tħaddim tat-Tfal, ix-Xogħol Furzat, it-Traffikar tal-Bnedmin u l-Jasar Modern fl-Afrika (2020-2030) li ġie ffirmat dan l-aħħar, il-pajjiżi Afrikani huma impenjati li jeliminaw il-forom kollha ta' tħaddim tat-tfal fil-kontinent fi qbil mal-SDG 8.7 tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tal-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti;

J. billi l-akbar kategorija tal-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal hija dik tat-tħaddim perikoluż tat-tfal, li tħaddan madwar 73 miljun tifel u tifla, fl-etajiet minn 5 snin sa 17-il sena, li jaħdmu f'kundizzjonijiet perikolużi f'firxa wiesgħa ta' setturi, inkluż f'dak tal-minjieri[13]; billi, fl-2018, 47 % tat-tfal kollha ta' Madagascar fl-etajiet minn 5 snin sa 17-il sena kienu involuti fit-tħaddim tat-tfal u huwa stmat li 86 000 minnhom huma mħaddma fis-settur tal-minjieri[14]; billi s-settur tal-minjieri għandu l-ogħla rati ta' mwiet, b'medja ta' 32 mewta għal kull 100 000 tifel u tifla bejn l-etajiet ta' 5 snin u 17-il sena;

K. billi Madagascar għandu l-ħames l-akbar għadd ta' tfal li ma jmorrux skola[15]; billi nofs it-tfal kollha f'Madagascar taħt l-età ta' 5 snin ibatu minn nuqqas ta' żvilupp fiżiku u billi biss 13 % għandhom aċċess għall-elettriku[16]; billi, mill-popolazzjoni totali, 74 % qed jgħixu taħt il-linja tal-faqar nazzjonali u 80 % jgħixu f'żoni rurali[17]; billi tliet kwarti tal-popolazzjoni jgħixu b'inqas minn USD 1,90 kuljum; billi, skont il-UNICEF, biss 30 % tat-tfal ta' Madagascar għandhom aċċess għall-iskola primarja; billi l-edukazzjoni hija kruċjali biex tipprevjeni t-tħaddim tat-tfal u biex it-tfal ma jitħallewx fit-toroq, fejn isiru vulnerabbli għat-traffikar u għall-isfruttament;

L. billi Madagascar huwa t-tielet l-akbar esportatur ta' majka fid-dinja, hekk li kien jirrappreżenta USD 6,5 miljun fl-2017, u wkoll wieħed mill-pajjiżi bl-akbar riskju ta' ksur tad-drittijiet tat-tfal fil-minjieri tal-majka, flimkien mal-Indja, iċ-Ċina, is-Sri Lanka, il-Pakistan u l-Brażil;

M. billi l-majka tirreferi għal grupp ta' minerali differenti li jintużaw fl-industriji tal-elettronika u tal-karozzi u li jinsabu f'firxa wiesgħa ta' prodotti, minn żebgħat sa kondizzjonaturi tal-ħamrija u minn kożmetiċi sa smartphones;

N. billi huwa stmat li 11 000 tifel u tifla huma involuti fis-settur tal-majka f'Madagascar; billi l-maġġoranza ta' dan it-tħaddim tat-tfal huwa kkonċentrat fit-tliet provinċji ta' Anosy, Androy u Ihorombe fin-Nofsinhar tal-pajjiż, fejn it-tfal jibqgħu lura f'termini ta' saħħa, nutrizzjoni u żvilupp edukattiv;

O. billi t-tfal involuti fis-settur tal-majka f'Madagascar huma esposti għal kundizzjonijiet tax-xogħol ħorox u xejn sikuri, li jikkawżawlhom uġigħ fid-dahar, uġigħ ta' ras minħabba s-sħana u n-nuqqas ta' ilma jew ta' ossiġenu fil-minjieri, uġigħ fil-muskoli minħabba x-xogħol ripetittiv u iebes tal-ġarr ta' tagħbijiet tqal, u sogħla frekwenti u problemi respiratorji minħabba l-partiċelli fini ħafna ta' trab tal-majka fil-minjieri u ċ-ċentri tal-ipproċessar u madwarhom, kif ukoll ir-riskju tal-mewt minħabba sfrundar ta' minjieri jew uqigħ tal-art; billi l-awtoritajiet ta' Madagascar mhumiex fil-qagħda li jipprovdu lil ħafna komunitajiet tal-minjieri aċċess adegwat għall-kura tas-saħħa, għall-edukazzjoni, jew għal faċilitajiet tal-ilma tax-xorb nadif;

P. billi l-kawżi aħħarija tat-tħaddim tat-tfal jinkludu l-faqar, il-migrazzjoni, il-gwerer jew id-degradazzjoni ambjentali u t-tibdil fil-klima, in-nuqqas ta' aċċess għal edukazzjoni ta' kwalità, in-nuqqas ta' impjiegi diċenti għall-ġenituri u n-nuqqas ta' protezzjoni soċjali u ta' normi soċjali; billi l-indirizzar tat-tħaddim tat-tfal għalhekk jirrikjedi approċċ multidimensjonali u analiżi tax-xejriet tat-tħaddim tat-tfal f'kuntest speċifiku;

Q. billi Madagascar jinsab fil-qiegħ tal-Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti, ikklassifikat fil-161 post minn 189 pajjiż (2017), hekk li 57 % tal-popolazzjoni ta' Madagascar tbati minn faqar multidimensjonali serju skont l-Indiċi tal-Faqar Multidimensjonali (MPI), u 1,3 miljun ruħ f'Madagascar kienu affettwati b'mod gravi min-nuqqas ta' sigurtà tal-ikel f'Marzu 2019[18]; billi t-tħaddim tat-tfal huwa sintomu ta' kawżi aħħarija li jsaħħu lil xulxin b'mod reċiproku – inklużi l-faqar, in-nuqqas ta' ekwità u n-nuqqas ta' aċċess għal servizzi soċjali bażiċi; billi, bħala tali, it-tħaddim tat-tfal ma jistax jitqies għalih waħdu;

R. billi s-settur tal-majka f'Madagascar huwa intaxxat permezz ta' sensiela ta' arranġamenti kumplessi, fejn il-livelli tat-taxxa fuq l-esportazzjonijiet huma relattivament baxxi u mhux dejjem jipprovdu benefiċċju dirett lill-komunitajiet tal-minjieri; billi nħarġu biss madwar 40 permess ta' esportazzjoni, fatt li jagħti x'wieħed jifhem li l-maġġoranza vasta tal-estrazzjoni tal-majka ssir illegalment u f'siti artiġjanali mhux regolati u prekarji; billi ż-żieda fl-esportazzjonijiet flimkien mat-tnaqqis sinifikanti tal-prezz għal kull tunnellata jaggravaw ir-riskju ta' sfruttament tal-ħaddiema;

S. billi l-Pjan ta' Azzjoni tal-Unjoni Ewropea għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem 2015-2019 għandu l-għan li jindirizza t-tħaddim tat-tfal, inkluż bl-għoti ta' appoġġ "lill-pajjiżi sħab biex jippromwovu, jipproteġu u jħarsu d-drittijiet tat-tfal b'attenzjoni fuq id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali, bħalma hu d-dritt għall-edukazzjoni, is-saħħa u n-nutrizzjoni, il-protezzjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal, dejjem iggwidata mill-aħjar interessi tat-tfal"[19];

T. billi l-Kumment Ġenerali 16 tal-Kumitat dwar id-Drittijiet tat-Tfal "jirrikonoxxi li d-dmirijiet u r-responsabbiltajiet marbuta mar-rispett tad-drittijiet tat-tfal fil-prattika jmorru lil hinn mis-servizzi u l-istituzzjonijiet tal-Istat jew ikkontrollati mill-Istat u japplikaw għall-atturi privati u l-intrapriżi kummerċjali" u jsostni wkoll li "n-negozji kollha jeħtiġilhom jerfgħu r-responsabbiltajiet tagħhom rigward id-drittijiet tat-tfal, u l-Istati jeħtiġilhom jiżguraw li jagħmlu dan";

U. billi l-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, impenjat ruħha favur politika ta' tolleranza żero rigward it-tħaddim tat-tfal fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE[20] u stiednet lill-Viċi President innominat għad-Demokrazija u d-Demografija, Dubravka Šuica, tfassal strateġija komprensiva dwar id-drittijiet tat-tfal[21];

V. billi f'dawn l-aħħar snin l-UE bdiet tadotta leġiżlazzjoni biex issaħħaħ ir-responsabbiltà korporattiva u tinkorpora elementi ta' Diliġenza Dovuta dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (HRDD) fil-leġiżlazzjoni, inkluż fir-Regolament dwar il-Minerali ta' Kunflitt u fid-Direttiva tal-UE dwar ir-Rappurtar Mhux Finanzjarju; billi l-Istati Membri bdew jadottaw leġiżlazzjoni nazzjonali bl-istess għan, bħal-liġi tar-Renju Unit dwar il-jasar modern, il-liġi Franċiża dwar id-dmir ta' diliġenza tal-kumpaniji multinazzjonali, il-liġi tan-Netherlands dwar id-diliġenza dovuta rigward it-tħaddim tat-tfal, jew il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tal-Ġermanja u l-Italja għall-implimentazzjoni tal-UNGPs; billi l-Kummissjoni ħabbret li beħsiebha tgħarbel modi kif tista' ttejjeb it-trasparenza fil-katina tal-provvista kollha, inklużi aspetti ta' diliġenza dovuta obbligatorja;

W. billi, f'riżoluzzjoni tal-2010, il-Parlament ħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra projbizzjoni fuq l-importazzjonijiet mill-UE ta' prodotti magħmulin bl-involviment tat-tħaddim tat-tfal u, f'riżoluzzjoni tal-2016, tenna t-talbiet tiegħu favur "proposta bilanċjata u realistika għal leġiżlazzjoni", inklużi miżuri bħat-tikkettar ta' prodotti li ma jkunux magħmulin bl-involviment tat-tħaddim tat-tfal kif ukoll projbizzjoni fuq l-importazzjonijiet ta' oġġetti magħmulin bl-involviment tat-tħaddim tat-tfal;

1. Jikkundanna bil-qawwa l-użu inaċċettabbli tat-tħaddim tat-tfal fil-forom kollha tiegħu;

2. Jinsab imħasseb bil-kbir dwar in-numru kbir ta' tfal li jaħdmu fil-minjieri ta' Madagascar u l-ksur tad-drittijiet ta' dawn it-tfal; ifakkar lill-awtoritajiet ta' Madagascar fir-responsabbiltà tagħhom li jiddefendu d-drittijiet tat-tfal u jiggarantixxu s-sikurezza u l-integrità tagħhom;

3. Jilqa' l-fatt li l-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal hija waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni l-ġdida u jitlobha tagħti dettalji dwar kif beħsiebha tindirizza t-tħaddim tat-tfal permezz tal-politika, il-leġiżlazzjoni u l-finanzjament tal-UE, inklużi inizjattivi ġodda;

4. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni l-ġdida li tippreżenta strateġija komprensiva ġdida dwar id-drittijiet tat-tfal u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li tali strateġija tikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-kawżi aħħarija tat-tħaddim tat-tfal u l-agħar forom tiegħu; jistieden lill-UE tiżgura li r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża l-ġlieda kontra t-tħaddim u l-isfruttament tat-tfal, jibqa' element essenzjali tad-djalogu politiku tagħha ma' Madagascar;

5. Jilqa' l-fatt li l-Istati Membri saħqu fuq il-ħtieġa li titħaffef l-azzjoni, kemm fi ħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll barra minnha, biex jitwettqu l-viżjoni u l-għanijiet tal-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti[22]; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa urġenti li l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem minn kumpaniji transnazzjonali jiġi indirizzat b'mod effikaċi; jilqa' għaldaqstant in-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar trattat vinkolanti tan-NU għall-kumpaniji transnazzjonali u d-drittijiet tal-bniedem;

6. Jilqa' l-fatt li l-UE ħadet xi passi biex tfassal regolamenti vinkolanti fil-qasam tad-diliġenza dovuta korporattiva f'setturi speċifiċi fejn hemm riskju għoli ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, bħal fl-oqsma tal-injam u tal-minerali ta' kunflitt; jinnota li xi Stati Membri fasslu huma wkoll leġiżlazzjoni, bħal-liġi Franċiża dwar id-dmir ta' diliġenza tal-kumpaniji multinazzjonali u l-liġi tan-Netherlands dwar id-diliġenza dovuta rigward it-tħaddim tat-tfal; jinnota wkoll li l-UE żviluppat numru ta' inizjattivi biex tippromwovi d-diliġenza dovuta u li diversi riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew stiednu lill-UE tfassal aktar regoli vinkolanti f'dan il-qasam;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu mill-qrib mas-setturi differenti biex jiżguraw monitoraġġ effiċjenti tal-ktajjen tal-provvista differenti sabiex prodotti u servizzi relatati mat-tħaddim tat-tfal ma jitħallewx jidħlu fis-swieq tal-UE; itenni t-talba tiegħu għall-armonizzazzjoni u t-tisħiħ tal-kontrolli fuq l-importazzjonijiet u l-ktajjen tal-provvista, inkluż permezz ta' ħidma favur regoli vinkolanti dwar id-diliġenza dovuta u l-implimentazzjoni tal-istandards tal-OECD;

8. Ifakkar li l-minjieri jirrappreżentaw wieħed mis-setturi bl-ogħla riskju ta' ksur tad-drittijiet tal-ħaddiema; jieħu nota li r-Regolament dwar il-Minerali ta' Kunflitt se jidħol fis-seħħ f'Jannar 2021 u li l-Kummissjoni mistennija tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tiegħu lill-Parlament sa Jannar 2023; jemmen li r-rieżami għandu jqis l-impatt tar-regolament fil-post u jivvaluta l-possibbiltà li jiġu inklużi minerali bħall-majka;

9. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jaħdmu ma' Madagascar biex jappoġġjaw l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni, politiki, baġits u programmi ta' azzjoni li jikkontribwixxu għat-twettiq sħiħ tad-drittijiet kollha ta' kull tifel u tifla, inklużi l-ħaddiema tfal, kif ukoll itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' dawk involuti fis-settur tal-minjieri; jistieden lid-delegazzjoni tal-UE f'Madagascar tkompli tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tat-tfal fil-pajjiż;

10. Jirrileva li huwa importanti li l-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 jirrifletti l-impenn tal-UE favur il-qerda tal-faqar u l-eliminazzjoni tal-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal u favur l-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal sal-2025 skont l-SDGs, inkluż f'Madagascar[23], fil-limiti taż-żmien previsti fl-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti[24]; jistieden lill-Gvern ta' Madagascar jimplimenta bis-sħiħ l-impenji tiegħu meħuda fil-qafas tal-Konvenzjoni Nru 182 tal-ILO dwar l-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal u Nru 138 dwar l-età minima għall-ammissjoni għax-xogħol, b'mod partikolari billi jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tiegħu li jissorvelja u jispezzjona l-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien tal-ħaddiema tal-minjieri u, b'mod aktar ġenerali, billi jipprovdi aċċess adegwat għall-edukazzjoni bażika, għall-kura tas-saħħa, għas-sanità u għall-ilma tax-xorb; jistieden lill-Gvern ta' Madagascar iħares id-drittijiet tat-tfal u jippromwovi l-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqajjem ma' Madagascar il-kwistjoni tal-kumpaniji tal-minjieri tal-pajjiż li jħaddmu lit-tfal sabiex jiġi żgurat li l-ebda parti mill-produzzjoni tagħhom ma tiġi importata direttament jew indirettament mill-UE;

12. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-approfondiment tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u Madagascar u sħab oħra tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-Afrika jinkludi kapitolu sod dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli li fih ikun minqux ir-rispett tal-istandards maqbula fil-livell internazzjonali dwar id-drittijiet tax-xogħol, inkluża l-ġlieda kontra t-tħaddim tat-tfal;

13. Jirrakkomanda li fil-futur ir-Regolament dwar l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) jiġi applikat fil-kuntest tal-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal, inkluż fil-qasam tal-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp tal-bniedem, peress li dan ikun jista' jiżgura li l-UE tinvesti fl-edukazzjoni, is-saħħa, in-nutrizzjoni, il-protezzjoni soċjali u t-tisħiħ globali tas-sistemi għall-protezzjoni tat-tfal;

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lid-delegazzjonijiet tal-UE jwettqu konsultazzjonijiet sinifikanti mal-organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali tas-soċjetà ċivili biex jiżguraw li l-evidenza mill-programmi u l-esperjenzi tat-tfal imħaddma jitqiesu mill-proċess ta' programmazzjoni tal-NDICI, inkluż il-proċess ta' programmazzjoni li jirrigwarda lil Madagascar;

15. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tkompli tappoġġja l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, tiġġieled it-tħaddim tat-tfal u l-forom moderni ta' xogħol furzat u tipproteġi lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem permezz tal-programm tematiku tal-NDICI dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija;

16. Jistieden lill-UE biex, bħala attur ewlieni favur id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, tkun minn ta' quddiem fl-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal u tieħu miżuri immedjati u effikaċi biex ittemm il-forom kollha tat-tħaddim tat-tfal sal-2025;

17. Jirrakkomanda li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE li jmiss għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem, jagħti prijorità lill-ħarsien u lill-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal u lill-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal;

18. Jirrakkomanda li s-SEAE jiżviluppa l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE li jmiss għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem bil-parteċipazzjoni sinifikattiva u effikaċi ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, inklużi organizzazzjonijiet tad-drittijiet tat-tfal, kif ukoll tat-tfal infushom;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-istrateġija futura tal-UE għall-Afrika tkun immexxija mill-ambizzjoni li l-SDGs jiġu implimentati u li jsir investiment f'firxa wiesgħa ta' drittijiet tat-tfal, filwaqt li tiżgura li l-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal tkun fil-qalba ta' din l-istrateġija; jirrakkomanda li l-Kummissjoni tqiegħed id-drittijiet tat-tfal fil-qalba tal-Ftehim ta' Wara Cotonou;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal strateġija ta' implimentazzjoni komprensiva għall-Aġenda 2030 u tistabbilixxi l-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal bħala objettiv ċentrali; jissottolinja l-ħtieġa li l-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp jiġi implimentat bis-sħiħ u li jiġi integrat approċċ "tagħmilx ħsara" rigward id-drittijiet tat-tfal;

21. Jistieden lil Madagascar jintegra l-inklużjoni taż-żgħażagħ fl-aġendi ta' żvilupp nazzjonali tiegħu, jadotta mekkaniżmi għat-tisħiħ tar-rappreżentanza tagħhom fil-livelli kollha tat-teħid ta' deċiżjonijiet u jipprovdi allokazzjonijiet baġitarji speċifiċi u adegwati fi programmi li jippermettu liż-żgħażagħ kollha jibbenefikaw minn edukazzjoni primarja, sekondarja u terzjarja;

22. Jieħu nota tar-reviżjoni li għaddejja bħalissa tal-kodiċi tal-minjieri ta' Madagascar u jistieden lill-gvern jagħti prijorità lill-konformità mal-impenji internazzjonali tiegħu, inkluż f'termini ta' standards soċjali u ambjentali, xogħol deċenti u rispett tad-drittijiet tal-bniedem b'mod ġenerali u d-drittijiet tat-tfal, billi jibni fuq inizjattivi eżistenti bħall-Inizjattiva Majka Responsabbli;

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill AKP-UE, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika, lill-Kummissjoni tal-Unjoni Afrikana u lill-Gvern ta' Madagascar.

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Frar 2020
Avviż legali - Politika tal-privatezza