Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0104/2020Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0104/2020

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Republikken Guinea, navnlig vold mod demonstranter

12.2.2020 - (2020/2551(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9-0104/2020 (Verts/ALE)
B9-0106/2020 (S&D)
B9-0108/2020 (ECR)
B9-0110/2020 (GUE/NGL)
B9-0111/2020 (PPE)
B9-0113/2020 (Renew)

Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann, Ioan-Rareş Bogdan
for PPE-Gruppen
Kati Piri, Maria Arena
for S&D-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Javier Nart
for Renew-Gruppen
Pierrette Herzberger-Fofana, Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen
Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto
for ECR-Gruppen
Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Procedure : 2020/2551(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0104/2020
Indgivne tekster :
RC-B9-0104/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Republikken Guinea, navnlig vold mod demonstranter

(2020/2551(RSP))

 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Republikken Guinea,

 der henviser til den fælles erklæring fra De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og USA's og Frankrigs ambassader i Republikken Guinea af 5. november 2019,

 der henviser til kommunikéet fra Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS) af 4. november 2019 efter hændelserne i Conakry,

 der henviser til pressemeddelelsen fra Den Afrikanske Menneskerettighedskommission om undertrykkelsen af demonstrationer i Republikken Guinea den 9. november 2019,

 der henviser til 35. samling i FN's Menneskerettighedsråds arbejdsgruppe vedrørende den universelle regelmæssige gennemgang den 20. til 31. januar 2020,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) fra 1966,

 der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (Cotonouaftalen),

 der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder, der blev vedtaget den 27. juni 1981 og trådte i kraft den 21. oktober 1986,

 der henviser til Republikken Guineas forfatning, som blev godkendt af det nationale overgangsråd den 19. april 2010 og vedtaget den 7. maj 2010,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

 der henviser til den 11. Europæiske Udviklingsfonds nationale vejledende program for perioden 2015-2020, som tildeler midler til Republikken Guinea,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at præsident Alpha Condé har været ved magten i Republikken Guinea, siden han blev valgt i 2010 og genvalgt i 2015; der henviser til, at der har været massedemonstrationer i landet siden midten af oktober 2019, hovedsagelig af den nationale front til forsvar af forfatningen (National Front for the Defence of the Constitution (FNACC)), da oppositionen frygter, at præsident Condé vil søge at udvide sine forfatningsmæssige beføjelser; der henviser til, at Republikken Guineas forfatning begrænser præsidentens mandat til to valgperioder; der henviser til, at præsident Condés anden valgperiode udløber ved udgangen af 2020;

B. der henviser til, at hans valg til præsident i 2010 var det første skridt i retning af demokratiske reformer og gennemsigtighed efter år med militærstyre; der henviser til, at præsident Condé er anklaget for korruption og for at begrænse den politiske frihed; der henviser til, at en forfatningsreform med det ene formål at forlænge præsidentperioden for at gøre det muligt for Alpha Condé at forblive ved magten har ført til vold;

C. der henviser til, at præsident Condé også for nylig har forsøgt at fjerne institutionelle hindringer for hans reform ved at påvirke Republikken Guineas forfatningsdomstol og valgkommissionen; der henviser til, at præsidenten for forfatningsdomstolen, Kéléfa Sall, i marts 2018 blev fjernet fra embedet; der henviser til, at justitsministeren, Cheick Sako, er gået af som følge af sin modstand mod forfatningsmæssige ændringer, der muliggør en tredje præsidentperiode;

D. der henviser til, at det regerende parti, samlingsbevægelsen for det guineanske folk (Rally of the Guinean People), ikke har det to tredjedeles flertal i Parlamentet, der kræves for at ændre forfatningen; der henviser til, at en folkeafstemning om en forfatningsreform ville omgå Republikken Guineas parlament;

E. der henviser til, at præsident Condé den 19. december 2019 bekendtgjorde planer om en folkeafstemning om en forfatningsreform, der skal afholdes den 1. marts 2020; der henviser til, at parlamentsvalget, der oprindeligt var planlagt til den 16. februar, er blevet udsat og vil finde sted samme dag som folkeafstemningen; der henviser til, at den foreslåede nye forfatning omfatter en forlængelse af præsidentmandatet fra fem til seks år med en begrænsning på to valgperioder; der henviser til, at det forventes, at præsident Condé vil bruge denne forfatningsændring til at få en tredje præsidentperiode;

F. der henviser til, at den nationale front til forsvar af forfatningen (FNDC), som er en alliance af oppositionspartier, civilsamfundsorganisationer og fagforeninger, har protesteret mod forfatningsændringerne og planlægger strejker mod dem; der henviser til, at mindst syv medlemmer af FNDC blev anholdt mellem den 12. oktober og den 28. november 2019 og blev retsforfulgt, fordi deres opfordringer til protester mod det nye forfatningsudkast udgjorde handlinger, der ville kunne forstyrre den offentlige orden og bringe den offentlige sikkerhed i fare, inden de blev frikendt som følge af internationalt pres;

G. der henviser til, at situationen i landet er højspændt med øgede politiske spændinger og udbrud af voldelige protester; der henviser til, at regeringens reaktion på disse udbrud har været hårdhændet, og at politiet har reageret med overdreven, unødig og ulovlig magtanvendelse over for demonstranter, med menneskerettighedsorganisationer, der beretter om barrikader, skyderier og tåregas, overvejende i hovedstaden Conakry og i oppositionens nordlige højborg i Mamou; der henviser til, at politiet i Wanindara angiveligt anvendte en kvinde som et menneskeligt skjold for at beskytte sig mod sten, der blev kastet af demonstranter;

H. der henviser til, at Fodé Oussou Fofana, vicepræsident for det største oppositionsparti, unionen af demokratiske styrker i Republikken Guinea (Union of Democratic Forces of the Republic of Guinea), har anklaget præsidenten for et "forfatningsmæssigt statskup" og "svig"; der henviser til, at oppositionspartierne har givet tilsagn om at boykotte parlamentsvalget i protest;

I. der henviser til, at både ECOWAS og Den Afrikanske Menneskerettighedskommission har opfordret til, at demonstranternes grundlæggende rettigheder respekteres, og at sikkerhedsstyrkerne forbedrer deres håndtering af demonstrationer;

J. der henviser til, at FN's Menneskerettighedskommission har konstateret, at sikkerhedsstyrkernes reaktion på de protester, der begyndte i Conakry den 14. og 15. oktober 2019, ikke har overholdt de internationale normer og standarder for magtanvendelse; der henviser til, at begravelsen af demonstranter, der blev dræbt under disse protester, var skæmmet af yderligere vold og dødsfald;

K. der henviser til, at Republikken Guinea rangerer som nr. 101 ud af 180 lande i det internationale pressefrihedsindeks for 2019; der henviser til, at mindst 20 journalister siden 2015 er blevet indkaldt, tilbageholdt eller retsforfulgt; der henviser til, at journalister, menneskerettighedsforkæmpere og aktivister fra civilsamfundet er blevet arresteret siden starten af demonstrationerne i oktober 2019, herunder Abdourahmane Sanoh (FNDC-koordinatoren), som efterfølgende blev løsladt, mens andre stadig tilbageholdes og udsættes for vold; der henviser til, at mindst 28 civile og en gendarm er blevet dræbt under demonstrationerne; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer anslår, at mindst 70 demonstranter og andre tilstedeværende er blevet dræbt siden 2015, bl.a. Amadou Boukariou Baldé, en studerende, der blev pryglet til døde af politifolk under protester ved universitetet i Labé i maj 2019;

L. der henviser til, at flere lokale NGO'er har fordømt fængselsforholdene i Republikken Guinea, navnlig de alvorlige mangler med hensyn til overfyldte fængsler, fødevarer og ernæring samt fængselspersonalets manglende uddannelse (ifølge rapporten fra Human Rights Watch); der henviser til, at disse forhold giver anledning til bekymring i hele landet, men er særligt alvorlige i det centrale fængsel i Conakry;

M. der henviser til, at Republikken Guinea er et af de fattigste lande i Afrika, der stadig lider efter år med dårlig økonomisk forvaltning og korruption, til trods for at landet har verdens største reserve af bauxit i minerne omkring Boke; der henviser til, at to tredjedele af de 12,5 millioner indbyggere lever i fattigdom, og at ebolakrisen mellem 2013 og 2016 har svækket landets økonomi betydeligt; der henviser til, at unge under 25 år, som udgør over 60 % af befolkningen, er særligt ramt af arbejdsløshed;

N. der henviser til, at Republikken Guineas menneskerettigheds- og borgerrettighedsorganisation (OGDH) i den nuværende situation med protester mod reformen af forfatningen, som har forværret konflikten mellem regeringen og oppositionspartierne, har fordømt gentagne krænkelser af menneskerettighederne i Republikken Guinea; der henviser til, at disse krænkelser fører til ødelæggelse af offentlige bygninger og faciliteter, forsøg på at skabe etniske splittelser og tvangsudsættelser fra privat ejendom; der henviser til, at regeringen for Republikken Guinea mellem februar og maj 2019 tvangsudsatte mere end 20 000 mennesker fra bydele i Conakry for at skaffe jord til ministerier, udenlandske ambassader, virksomheder og andre offentlige bygge- og anlægsprojekter;

O. der henviser til, at Den Europæiske Union mellem 2014 og 2020 gennem det nationale vejledende program under den 11. EUF (Den Europæiske Udviklingsfond) ydede i alt 244 000 000 EUR til Republikken Guinea, som havde fokus på institutionelle reformer og modernisering af forvaltningen, bysanitet, sundhed, vejtransport og støtte til den nationale anvisningsberettigede;

1. beklager den vedvarende vold i Republikken Guinea; fordømmer på det kraftigste krænkelser af forsamlings- og ytringsfriheden samt voldshandlinger, drab og andre krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer til, at der straks udvises tilbageholdenhed fra regeringsstyrkernes side, og til at legitime, fredelige protester kan finde sted uden intimidering;

2. opfordrer regeringen i Republikken Guinea til at iværksætte en hurtig, gennemsigtig, upartisk og uafhængig undersøgelse af dødsfaldene og kvæstelserne blandt demonstranter, beskyldningerne om overdreven magtanvendelse eller andre menneskerettighedskrænkelser begået af retshåndhævelsespersonale, og til, at de ansvarlige, herunder i politiet og sikkerhedsstyrkerne, drages til ansvar og ikke drager fordel af straffrihed; minder Republikken Guineas regering om, at bekæmpelsen af korruption og ophævelse af straffrihed også bør prioriteres;

3. beklager dybt enhver plan om at ændre landets forfatningsmæssige bestemmelser om begrænsning af præsidentens valgperioder; gentager på det kraftigste, at et velfungerende demokrati skal omfatte respekt for retsstatsprincippet og alle forfatningsmæssige bestemmelser, herunder, hvor det er relevant, begrænsning af præsidentens valgperioder; opfordrer Republikken Guineas præsident til at respektere Republikken Guineas forfatning, særlig artikel 27;

4. opfordrer til, at såvel retten til at demonstrere frit som forsamlings-, forenings- og ytringsfriheden respekteres som sikret ved internationale standarder og de FN-traktater og -konventioner, som Republikken Guinea har ratificeret; opfordrer Republikken Guineas regering til at træffe hasteforanstaltninger med henblik på at sikre, at retten til at demonstrere frit og fredeligt respekteres, og på at skabe et sikkert miljø uden chikane, vold og intimidering samt på at fremme dialogen med oppositionen;

5. opfordrer indtrængende alle de berørte parter til at forhindre yderligere eskalering af spændinger og vold; opfordrer såvel Republikken Guineas regering som oppositionsgrupper og civilsamfundet til at udvise tilbageholdenhed, handle ansvarligt og til at indgå i en konstruktiv dialog med henblik på at opnå en varig, konsensusbaseret og fredelig løsning; opfordrer EU til at fortsætte sine bestræbelser på at styrke civilsamfundets rolle og tilskynde ikkestatslige aktører til at spille en aktiv rolle;

6. opfordrer indtrængende Republikken Guineas regering til at sikre, at der afholdes gennemsigtige, troværdige og frie parlaments- og præsidentvalg rettidigt og med fuld deltagelse af oppositionspartier, herunder at give disse mulighed for at registrere sig og føre valgkamp samt sikre deres forsamlingsfrihed og adgang til medier;

7. minder om betydningen af en selvstændig national valgkommission, der handler uafhængigt af regeringen og ethvert politisk parti; opfordrer indtrængende Republikken Guineas regering og præsident Condé til at sikre, at den nationale uafhængige valgkommission (CENI) i Republikken Guinea kan operere på en fuldstændig gennemsigtig måde uden indblanding, intimidering eller tvang fra de siddende politikeres eller partiers side;

8. opfordrer indtrængende Republikken Guineas myndigheder til fuldt ud at respektere alle nationale og internationale forpligtelser vedrørende borgerlige og politiske rettigheder, herunder retten til ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed, retten til frihed for tortur, mishandling og vilkårlig tilbageholdelse samt retten til en retfærdig rettergang; understreger, at respekten for menneskerettighederne skal stå i centrum for enhver politisk løsning på krisen;

9. opfordrer Republikken Guineas myndigheder til i overensstemmelse med internationale standarder at efterforske og retsforfølge medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, hvis strafansvar for tidligere og nuværende overgreb er beviseligt;

10. minder om, at et dynamisk civilsamfund, der er i stand til at operere uden frygt, intimidering og vold, er en nødvendig forudsætning for at konsolidere demokratiet; opfordrer indtrængende regeringen og sikkerhedsstyrkerne til at fremme et miljø, der er befordrende for sikkerheden for repræsentanter for ikkestatslige organisationer og civilsamfundet, herunder at der foretages en revision af lovgivningen om magtanvendelse i offentlige forsamlinger;

11. understreger betydningen af at sikre og fremme et pluralistisk, uafhængigt og frit medielandskab, der tjener demokratiet; opfordrer indtrængende Republikken Guineas myndigheder til omgående at indstille al chikane og intimidering af journalister, bl.a. ved at sætte en stopper for den vilkårlige suspendering af medielicenser og ved at respektere de individuelle rettigheder for journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder i landet, samt ved at garantere disses sikkerhed, således at de kan dække eller overvåge den politiske situation og menneskerettighedssituationen i landet;

12. kritiserer på det kraftigste fængslingen af Abdourahmane Sanoh og andre oppositions- og civilsamfundsledere; opfordrer til, at politiske fanger i landet løslades øjeblikkeligt, og til, at der iværksættes en undersøgelse af de udbredte påstande om mishandling af fanger;

13. opfordrer Republikken Guineas myndigheder til at standse enhver yderligere fordrivelse af beboere fra disses jord eller ejendom, indtil der kan gives garanti for, at beboernes rettigheder respekteres, herunder at de forud for fordrivelsen gives passende varsel herom og får vished om, at de vil modtage erstatning og blive genbosat; understreger, at der bør ydes passende kompensation til alle personer, der er blevet tvangsfordrevet, og som endnu ikke har modtaget en sådan kompensation;

14. minder om betydningen af, at Republikken Guinea samarbejder med regionale partnere for kollektivt at styrke demokrati, udvikling og sikkerhed; opfordrer indtrængende myndighederne i Republikken Guinea til at arbejde tæt sammen med regionale organisationer, herunder ECOWAS, med henblik på at genoprette de grundlæggende frihedsrettigheder og på fuldt ud at undersøge menneskerettighedskrænkelser begået under demonstrationerne samt på at skabe en fredelig demokratisk overgang; minder om, at løsningen på den nuværende krise kun kan findes i en åben og tilgængelig dialog mellem regeringen og oppositionsgrupperne, der foregår på tværs af landet; minder ligeledes om, at ECOWAS og de lande, der grænser op til Republikken Guinea, kan spille en afgørende rolle med hensyn til at fremme en dialog på tværs af landet og sikre fortsættelsen heraf; minder om, at ECOWAS udsendte 70 observatører til at deltage i sin valgobservationsmission (ECOWAS-EOM) til præsidentvalget i Republikken Guinea, der fandt sted den 22. november 2019; opfordrer Guineas regering og ECOWAS til at arbejde tæt sammen for at sikre, at valget i 2020 gennemføres på en fredelig og repræsentativ måde; opfordrer Kommissionen og EU's medlemsstater til at følge op på de anbefalinger, der i januar 2020 blev fremsat i forbindelse med den universelle regelmæssige gennemgang af Republikken Guinea, navnlig med hensyn til retten til liv, fysisk integritet, ytringsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger såvel som med hensyn til magtanvendelse og straffrihed; opfordrer indtrængende Republikken Guineas myndigheder til at engagere sig meningsfuldt i FN's Menneskerettighedsråds kommende universelle regelmæssige gennemgang, herunder ved at give fuld adgang til FN på stedet og fuldt ud at gennemføre arbejdsgruppens efterfølgende anbefalinger;

15. opfordrer indtrængende Den Europæiske Union til nøje at overvåge situationen i Republikken Guinea og til at drage regeringen til ansvar for enhver overtrædelse af de forpligtelser, den har påtaget sig i henhold til international lovgivning og internationale aftaler på området for menneskerettigheder, navnlig for så vidt angår artikel 8, 9 og 96 i Cotonouaftalen;

16. opfordrer Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at opretholde den politiske dialog, herunder den, der afholdes inden for rammerne af artikel 8 i Cotonouaftalen, med henblik på hurtigt at mindske spændingerne i landet og, hvor der anmodes herom, bistå forberedelserne til fredelige valg, herunder ved hjælp af mægling og ved at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af vold før og efter valget; opfordrer endvidere den højtstående repræsentant/næstformanden og EU-Udenrigstjenesten til at samarbejde med Republikken Guineas myndigheder, ECOWAS, FN's Menneskerettighedskontor i Republikken Guinea, Den Afrikanske Menneskerettighedskommission og generalsekretærens særlige repræsentant for Vestafrika og Sahel om at udforme en fælles strategi til løsning af den nuværende politiske krise;

17. glæder sig over, at den 11. EUF har fokus på at støtte retsstatsprincippet i Republikken Guinea; opfordrer indtrængende Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til fortsat at støtte styrkelsen af civilsamfundet og de uafhængige statslige institutioner;

18. opfordrer Den Europæiske Unions delegation i Republikken Guinea til løbende at overvåge situationen for landets uafhængige civilsamfund, observere retssagerne mod politiske fanger og fortsat beskæftige sig med menneskerettighedssituationen i landet i sin dialog med Republikken Guineas myndigheder; opfordrer Kommissionen til nøje at følge situationen i Republikken Guinea og regelmæssigt rapportere tilbage til Parlamentet;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Republikken Guineas præsident og parlament, ECOWAS' institutioner, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU samt Den Afrikanske Union og dennes institutioner.

 

Seneste opdatering: 13. februar 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik