Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0104/2020Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0104/2020

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως τη βία σε βάρος διαδηλωτών

12.2.2020 - (2020/2551(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9-0104/2020 (Verts/ALE)
B9-0106/2020 (S&D)
B9-0108/2020 (ECR)
B9-0110/2020 (GUE/NGL)
B9-0111/2020 (PPE)
B9-0113/2020 (Renew)

Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Λευτέρης Χριστοφόρου, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Λουκάς Φουρλάς, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann, Ioan-Rareş Bogdan
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kati Piri, Maria Arena
εξ ονόματος της ομάδας S&D
Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Javier Nart
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Pierrette Herzberger-Fofana, Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Karol Karski, Εμμανουήλ Φράγκος, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Στέλιος Κούλογλου, Αλέξης Γεωργούλης, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo

Διαδικασία : 2020/2551(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0104/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0104/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως τη βία σε βάρος διαδηλωτών

(2020/2551(RSP))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Δημοκρατία της Γουινέας,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρεσβειών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας στη Δημοκρατία της Γουινέας, της 5ης Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εξέδωσε η Επιτροπή της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) στις 4 Νοεμβρίου 2019 μετά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Κόνακρι,

 έχοντας υπόψη το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στη Δημοκρατία της Γουινέας στις 9 Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την τριακοστή πέμπτη σύνοδο της ομάδας εργασίας για την καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που διεξήχθη από τις 20 έως τις 31 Ιανουαρίου 2020,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου (συμφωνία του Κοτονού),

 έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών ο οποίος εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1981 και τέθηκε σε ισχύ στις 21 Οκτωβρίου 1986,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Γουινέας, το οποίο εγκρίθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Μετάβασης στις 19 Απριλίου 2010 και θεσπίστηκε στις 7 Μαΐου 2010,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020, με το οποίο κατανέμονται τα κονδύλια για τη Δημοκρατία της Γουινέας,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Alpha Condé κατέχει την εξουσία στη Δημοκρατία της Γουινέας μετά την εκλογή του το 2010 και την επανεκλογή του το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα από τα μέσα Οκτωβρίου του 2019 και μετά, κυρίως από το Εθνικό Μέτωπο για την Προάσπιση του Συντάγματος (FNDC) εξαιτίας φόβων από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι ο Πρόεδρος Condé θα επιδιώξει να επεκτείνει τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Γουινέας περιορίζει τις εντολές για την ανάληψη του προεδρικού αξιώματος σε δύο θητείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη θητεία του Προέδρου Condé αναμένεται να λήξει στο τέλος του 2020·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογή του στην Προεδρία το 2010 ήταν το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και διαφάνειας μετά από χρόνια υπό στρατιωτικό καθεστώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Condé κατηγορείται για διαφθορά και για περιστολή των πολιτικών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση με αποκλειστικό σκοπό την παράταση των ορίων της προεδρικής θητείας ώστε να καταστεί δυνατόν ο Alpha Condé να παραμείνει στην εξουσία έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση της βίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρόσφατα, ο Πρόεδρος Condé επιχείρησε επίσης να άρει τους θεσμικούς φραγμούς που κωλύουν τη συνταγματική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνησή του, επηρεάζοντας το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Γουινέας και την Εκλογική Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2018 παύθηκε ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Kéléfa Sall· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Cheick Sako, παραιτήθηκε λόγω της αντίθεσής του στις αλλαγές του Συντάγματος που καθιστούν δυνατή μια τρίτη προεδρική θητεία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυβερνών κόμμα, ο Συναγερμός του λαού της Γουινέας, δεν κατέχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται για την τροποποίηση του Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση θα ισοδυναμούσε με παράκαμψη του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Γουινέας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Δεκεμβρίου 2019 ο Πρόεδρος Condé ανακοίνωσε σχέδια για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση, την 1η Μαρτίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί αρχικά για τις 16 Φεβρουαρίου, αναβλήθηκαν και πρόκειται να διεξαχθούν την ίδια ημέρα με το δημοψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο νέο σύνταγμα περιλαμβάνει την παράταση της διάρκειας προεδρικής θητείας από πέντε σε έξι έτη, με ανώτατο όριο δύο θητείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Condé αναμένεται να χρησιμοποιήσει αυτή τη συνταγματική αλλαγή προκειμένου να επιδιώξει να εκτίσει μια τρίτη προεδρική θητεία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Μέτωπο για την Προάσπιση του Συντάγματος (FNDC), ένας συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και συνδικαλιστικών ενώσεων, έχει οργανώσει διαδηλώσεις και σχεδιάζει απεργίες για να εκφράσει την αντίθεσή του στην αλλαγή του Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον επτά μέλη του Εθνικού Μετώπου για την Προάσπιση του Συντάγματος (FNDC) συνελήφθησαν κατά την περίοδο από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου 2019 και τους ασκήθηκε δίωξη με την αιτιολογία ότι οι εκκλήσεις τους για διαμαρτυρία κατά του νέου σχεδίου συντάγματος συνιστούν πράξεις ή ενέργειες που ενδέχεται να διαταράξουν τη δημόσια τάξη και να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, πριν αθωωθούν τελικά λόγω διεθνούς πίεσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη χώρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς οι πολιτικές εντάσεις έχουν οξυνθεί και έχουν ξεσπάσει βίαιες διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκριση της κυβέρνησης στις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει είναι σκληρή και ότι η αστυνομία αντιδρά με υπερβολική, αδικαιολόγητη και παράνομη βία κατά των διαδηλωτών, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν αποκλεισμούς δρόμων, πυροβολισμούς και χρήση δακρυγόνων, κυρίως στην πρωτεύουσα Κόνακρι και στο προπύργιο της αντιπολίτευσης στα βόρεια της χώρας, στην περιφέρεια Mamou· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή Wanindara, η αστυνομία φέρεται να χρησιμοποίησε μια γυναίκα ως ανθρώπινη ασπίδα προκειμένου να προστατευτεί από τις πέτρες που πετούσαν οι διαδηλωτές·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Fodé Ousou Fofana, αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ονομάζεται Ένωση Δημοκρατικών Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Γουινέας, κατηγόρησε τον Πρόεδρο για «συνταγματικό πραξικόπημα» και «απάτη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα απέχουν από τις βουλευτικές εκλογές σε ένδειξη διαμαρτυρίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) όσο και η Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών ζήτησαν να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των διαδηλωτών και να βελτιωθεί η διαχείριση των διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει επισημάνει ότι η αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας στις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στο Κόνακρι στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019 «δεν συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα όσον αφορά τη χρήση βίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κηδεία των διαδηλωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αυτών αμαυρώθηκε από περαιτέρω άσκηση βίας και θανάτους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Γουινέας βρίσκεται στην 101η θέση μεταξύ 180 χωρών στην κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2015 και μετά, τουλάχιστον 20 δημοσιογράφοι έχουν κλητευθεί, κρατούνται ή έχουν υποστεί δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις τον Οκτώβριο του 2019, έχουν συλληφθεί δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων ο Abdourahmane Sanoh (συντονιστής του FNDC), ο οποίος στη συνέχεια αποφυλακίστηκε, ενώ άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση και να υφίστανται βίαιη μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 28 άμαχοι και ένας χωροφύλακας έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι τουλάχιστον 70 διαδηλωτές και παρευρισκόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2015 και μετά, συμπεριλαμβανομένου του Amadou Boukariou Baldé, σπουδαστή που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο του Labé τον Μάιο του 2019·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές τοπικές ΜΚΟ έχουν καταδικάσει τις συνθήκες στις φυλακές της Δημοκρατίας της Γουινέας, ιδίως τις «σοβαρές ανεπάρκειες όσον αφορά τον υπερπληθυσμό, τα τρόφιμα και τη διατροφή, καθώς και τη μη κατάρτιση των περισσότερων δεσμοφυλάκων» (σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες αυτές εγείρουν ανησυχία σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά είναι ιδιαίτερα σοβαρές στην κεντρική φυλακή του Κόνακρι·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Γουινέας είναι μία από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, που εξακολουθεί να υποφέρει από χρόνια οικονομική κακοδιαχείριση και διαφθορά, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα βωξίτη παγκοσμίως στα ορυχεία γύρω από το Boke· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των 12,5 εκατομμυρίων κατοίκων της ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ η κρίση που ξέσπασε εξαιτίας της επιδημίας του ιού Έμπολα από το 2013 έως το 2016 εξασθένησε σημαντικά την οικονομία της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών, που αποτελούν πάνω από το 60 % του πληθυσμού, πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παρούσες συνθήκες, με τις διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του Συντάγματος, οι οποίες έχουν οξύνει την αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η Οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών της Δημοκρατίας της Γουινέας (OGDH) έχει καταγγείλει επανειλημμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Γουινέας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παραβιάσεις έχουν οδηγήσει στην καταστροφή δημόσιων κτιρίων και υποδομών, καθώς και σε απόπειρες για αναμόχλευση εθνοτικών διαχωρισμών και σε αναγκαστικές εξώσεις από ιδιωτική ιδιοκτησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2019, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας επέβαλε αναγκαστικές εξώσεις σε περισσότερους από 20.000 ανθρώπους από γειτονιές στο Κόνακρι, προκειμένου να εξασφαλίσει γη για κυβερνητικά υπουργεία, ξένες πρεσβείες, επιχειρήσεις και άλλα σχέδια δημοσίων έργων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2014 έως το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε στήριξη στη Δημοκρατία της Γουινέας μέσω του εθνικού ενδεικτικού προγράμματος στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ύψους 244.000.000 ευρώ, στήριξη η οποία επικεντρώθηκε στη θεσμική μεταρρύθμιση και στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, της αποχέτευσης σε αστικές περιοχές, της υγείας, των οδικών μεταφορών, καθώς και στη στήριξη του εθνικού διατάκτη·

1. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη βία στη Δημοκρατία της Γουινέας· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του λόγου, καθώς και τις πράξεις βίας, τις δολοφονίες και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, οι κυβερνητικές δυνάμεις να επιδείξουν πάραυτα αυτοσυγκράτηση και να επιτραπεί η διεξαγωγή νόμιμων, ειρηνικών διαδηλώσεων χωρίς εκφοβισμούς·

2. καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας να ξεκινήσει άμεση, διαφανή, αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτους και τους τραυματισμούς διαδηλωτών, τις καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας ή άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όργανα επιβολής του νόμου, και ζητεί να λογοδοτήσουν και να μην επωφεληθούν από ατιμωρησία οι υπαίτιοι, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς και ο τερματισμός της ατιμωρησίας θα πρέπει επίσης να καταστούν προτεραιότητες·

3. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για κάθε σχέδιο αλλαγής των συνταγματικών διατάξεων της χώρας σχετικά με τα όρια της προεδρικής θητείας· επαναλαμβάνει με έμφαση ότι μια εύρυθμη δημοκρατία πρέπει να έχει ως οργανικό στοιχείο το σεβασμό του κράτους δικαίου και όλων των συνταγματικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων, στην προκειμένη περίπτωση, των ορίων σχετικά με την προεδρική θητεία· καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γουινέας να σεβαστεί το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Γουινέας, ιδίως δε το άρθρο 27·

4. ζητεί να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα στην ελευθερία διαδηλώσεων, στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης, τα οποία εγγυώνται τα διεθνή πρότυπα και οι συνθήκες και οι συμβάσεις του ΟΗΕ που έχουν κυρωθεί από τη Δημοκρατία της Γουινέας· καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας να λάβει επείγοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμα ελεύθερης και ειρηνικής διαδηλώσεως, να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς παρενοχλήσεις, βία και εκφοβισμό και να διευκολύνει τον διάλογο με την αντιπολίτευση·

5. καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης και της βίας· καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας, καθώς και τις ομάδες της αντιπολίτευσης και την κοινωνία των πολιτών, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να ενεργήσουν υπεύθυνα και να συμμετάσχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με σκοπό την εξεύρεση μιας μόνιμης, συναινετικής και ειρηνικής λύσης· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και να ενθαρρυνθούν οι μη κρατικοί φορείς να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο·

6. καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας να εξασφαλίσει την έγκαιρη διεξαγωγή διαφανών, αξιόπιστων και ελεύθερων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών, με πλήρη συμμετοχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας τους να εγγράφονται στον εκλογικό κατάλογο, να οργανώνουν προεκλογική καμπάνια, καθώς και να έχουν πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και να απολαμβάνουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι·

7. υπενθυμίζει τη σημασία μιας ανεξάρτητης εθνικής εφορευτικής επιτροπής που θα ενεργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και κάθε πολιτικό κόμμα· παροτρύνει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας και τον Πρόεδρο Condé να διασφαλίσουν ότι η Εθνική Ανεξάρτητη Εφορευτική Επιτροπή (CENI) στη Δημοκρατία της Γουινέας μπορεί να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, χωρίς παρεμβάσεις, εκφοβισμό ή εξαναγκασμό από πολιτικούς ή κόμματα του κατεστημένου·

8. καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να σεβαστούν πλήρως όλες τις εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα αστικά και τα πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου, των δικαιωμάτων του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, του δικαιώματος στην προστασία από βασανιστήρια, κακομεταχείριση και αυθαίρετη κράτηση και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πολιτικής λύσης της κρίσης·

9. καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να διεξαγάγουν έρευνα και να ασκήσουν δίωξη, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κατά των οποίων υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν εγκληματική ευθύνη για καταχρήσεις κατά το παρελθόν και επί του παρόντος·

10. υπενθυμίζει ότι μια δυναμική κοινωνία των πολιτών η οποία θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς φόβο, εκφοβισμό και βία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση της δημοκρατίας· καλεί την κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας να προωθήσουν ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την ασφάλεια και την προστασία των εκπροσώπων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση βίας σε δημόσιες συναθροίσεις·

11. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί και να προωθηθεί ένα πολυφωνικό, ανεξάρτητο και ελεύθερο περιβάλλον μέσων ενημέρωσης που να εξυπηρετεί τη δημοκρατία· καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να παύσουν αμέσως κάθε παρενόχληση και εκφοβισμό δημοσιογράφων, και μεταξύ άλλων, να θέσουν τέρμα στην αυθαίρετη αναστολή των αδειών των μέσων ενημέρωσης, να σέβονται τα ατομικά δικαιώματα των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται στη χώρα, και να εγγυώνται την ασφάλειά τους ώστε να μπορούν να καλύπτουν ή να παρακολουθούν την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

12. επικρίνει έντονα τη φυλάκιση του Abdourahmane Sanoh και άλλων ηγετών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα και τη διεξαγωγή έρευνας όσον αφορά τους ευρείας διάδοσης ισχυρισμούς για κακομεταχείριση κρατουμένων·

13. καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να αναστείλουν κάθε περαιτέρω αναγκαστική έξωση των κατοίκων από τη γη ή τις περιουσίες τους μέχρι να είναι σε θέση να εγγυηθεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης ειδοποίησης, καθώς και της καταβολής αποζημίωσης και της επανεγκατάστασής τους πριν από την επιβολή των εξώσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται επαρκής αποζημίωση σε όλα τα άτομα που έχουν υποστεί αναγκαστική έξωση και δεν έχουν ακόμη λάβει τέτοια αποζημίωση·

14. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για τη Δημοκρατία της Γουινέας η συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους με σκοπό τη συλλογική ενίσχυση της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και της ασφάλειας· καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να συνεργαστούν στενά με τους περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), να αποκαταστήσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες, να διερευνήσουν πλήρως τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και να επιτύχουν μια ειρηνική δημοκρατική μετάβαση· υπενθυμίζει ότι η λύση στην παρούσα κρίση μπορεί να βρεθεί μόνο στο πλαίσιο ενός ανοικτού και προσβάσιμου εσωτερικού διαλόγου στη Γουινέα μεταξύ της κυβέρνησης και των αντιπολιτευόμενων ομάδων· υπενθυμίζει, επίσης, ότι η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και οι χώρες που συνορεύουν με τη Δημοκρατία της Γουινέας μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση του εσωτερικού διαλόγου στη Γουινέα και να εξασφαλίσουν τη συνέχισή του· υπενθυμίζει ότι η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) έστειλε 70 παρατηρητές για να συμμετάσχουν στην αποστολή παρακολούθησης εκλογών της ECOWAS στις προεδρικές εκλογές που διενεργήθηκαν στη Δημοκρατία της Γουινέας στις 22 Νοεμβρίου 2019· καλεί την κυβέρνηση της Γουινέας και την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) να συνεργαστούν στενά ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εκλογές του 2020 θα διεξαχθούν ειρηνικά και θα είναι αντιπροσωπευτικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά την καθολική περιοδική εξέταση της Δημοκρατίας της Γουινέας, τον Ιανουάριο του 2020, ιδίως σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, καθώς και σχετικά με τη χρήση βίας και την ατιμωρησία· παροτρύνει τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην επερχόμενη καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΣυμβουλίουΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πλήρους επιτόπιας πρόσβασης στους εκπροσώπους του ΟΗΕ, καθώς και να εφαρμόσουν πλήρως τις επακόλουθες συστάσεις της ομάδας εργασίας·

15. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Δημοκρατία της Γουινέας και να καθιστά υπόλογη την κυβέρνηση για κάθε παραβίαση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 8, 9 και 96 της συμφωνίας του Κοτονού·

16. καλεί τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εξακολουθήσουν να διεξάγουν τον πολιτικό διάλογο, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου που διεξάγεται στο πλαίσιο του άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού, με σκοπό την ταχεία μείωση των εντάσεων στη χώρα και την παροχή βοήθειας, όπου απαιτείται, στην προετοιμασία για τη διεξαγωγή ειρηνικών εκλογών, μεταξύ άλλων μέσω της διαμεσολάβησης και της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της βίας πριν και μετά τη διενέργεια εκλογών· καλεί επίσης τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας, την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Δημοκρατία της Γουινέας, την Αφρικανική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη Δυτική Αφρική και την περιοχή του Σαχέλ για να διαμορφώσουν μια κοινή στρατηγική με στόχο την επίλυση της τρέχουσας πολιτικής κρίσης·

17. επικροτεί την εστίαση του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στη στήριξη του κράτους δικαίου στη Δημοκρατία της Γουινέας· παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να στηρίζουν την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων κρατικών θεσμών·

18. καλεί την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Γουινέας να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών της χώρας, να παρακολουθεί τις δίκες των πολιτικών κρατουμένων και να συνεχίσει να ασχολείται με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα στο πλαίσιο του διαλόγου της με τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Δημοκρατία της Γουινέας και να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σε τακτική βάση·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Πρόεδρο και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Γουινέας, τα θεσμικά όργανα της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπρoσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά της όργανα.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου