Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0104/2020Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0104/2020

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Guinejskej republike, najmä o násilí voči demonštrantom

12.2.2020 - (2020/2551(RSP))

predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9-0104/2020 (Verts/ALE)
B9-0106/2020 (S&D)
B9-0108/2020 (ECR)
B9-0110/2020 (GUE/NGL)
B9-0111/2020 (PPE)
B9-0113/2020 (Renew)

Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann, Ioan-Rareş Bogdan
v mene skupiny PPE
Kati Piri, Maria Arena
v mene skupiny S&D
Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Javier Nart
v mene skupiny Renew
Pierrette Herzberger-Fofana, Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE
Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto
v mene skupiny ECR
Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo

Postup : 2020/2551(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0104/2020
Predkladané texty :
RC-B9-0104/2020
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Guinejskej republike, najmä o násilí voči demonštrantom

(2020/2551(RSP))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Guinejskej republike,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie Organizácie Spojených národov, Európskej únie a veľvyslanectiev Spojených štátov a Francúzska v Guinejskej republike z 5. novembra 2019,

 so zreteľom na komuniké Komisie Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) zo 4. novembra 2019 v nadväznosti na incidenty v Konakry,

 so zreteľom na tlačovú správu Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov z 9. novembra 2019 o potláčaní demonštrácií v Guinejskej republike,

 so zreteľom na 35. zasadnutie pracovnej skupiny pre všeobecné pravidelné preskúmanie pri Rade OSN pre ľudské práva, ktoré sa konalo v dňoch 20. až 31. januára 2020,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

 so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (Dohoda z Cotonou),

 so zreteľom na Africkú chartu ľudských a občianskych práv, ktorá bola prijatá 27. júna 1981 a nadobudla účinnosť 21. októbra 1986,

 so zreteľom na ústavu Guinejskej republiky, ktorú národná dočasná rada schválila 19. apríla 2010 a ktorá bola prijatá 7. mája 2010,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na národný indikatívny program v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu na obdobie rokov 2015 – 2020, ktorý prideľuje finančné prostriedky Guinejskej republike,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže prezident Alpha Condé je pri moci v Guinejskej republike od svojho zvolenia v roku 2010 a od svojho znovuzvolenia v roku 2015; keďže od polovice októbra 2019 dochádza v krajine k masovým demonštráciám, ktoré organizuje najmä Národný front obrany ústavy (FNDC) za situácie, keď sa opozícia obáva, že prezident Condé sa bude snažiť rozšíriť svoje ústavné právomoci; keďže ústava Guinejskej republiky obmedzuje mandát prezidenta na dve funkčné obdobia; keďže druhé funkčné obdobie prezidenta Condého má uplynúť koncom roka 2020;

B. keďže po rokoch vojenského režimu bolo zvolenie A. Condého za prezidenta v roku 2010 prvým krokom k demokratickým reformám a transparentnosti; keďže prezident Condé je obvinený z korupcie a obmedzovania politickej slobody; keďže reforma ústavy, ktorej jediným účelom je predĺžiť funkčné obdobie prezidenta a umožniť, aby Alpha Condé zostal pri moci, vyvolala násilie;

C. keďže prezident Condé sa tiež nedávno snažil odstrániť inštitucionálne prekážky svojej reformy tým, že ovplyvňoval Ústavný súd Guinejskej republiky a volebnú komisiu; keďže v marci 2018 bol predseda ústavného súdu Kéléfa Sall odvolaný z funkcie; keďže minister spravodlivosti Cheick Sako podal demisiu, pretože nesúhlasil so zmenami ústavy, ktoré by umožnili tretie funkčné obdobie prezidenta;

D. keďže vládnúca strana Zhromaždenie guinejského ľudu nemá dvojtretinovú parlamentnú väčšinu potrebnú na zmenu ústavy; keďže referendum o ústavnej reforme by znamenalo obídenie Parlamentu Guinejskej republiky;

E. keďže 19. decembra 2019 prezident Condé oznámil, že referendum o ústavnej reforme sa plánuje na 1. marca 2020; keďže parlamentné voľby, ktoré boli pôvodne naplánované na 16. februára, boli odložené a uskutočnia sa v ten istý deň ako referendum; keďže navrhovaná nová ústava zahŕňa predĺženie prezidentského mandátu z piatich na šesť rokov s obmedzením na dve funkčné obdobia; keďže sa očakáva, že prezident Condé využije túto ústavnú zmenu a bude sa uchádzať o tretie prezidentské funkčné obdobie;

F. keďže Národný front obrany ústavy (FNDC), združenie opozičných strán, organizácií občianskej spoločnosti a odborových zväzov, zorganizoval protesty a plánuje štrajky proti zmene ústavy; keďže od 12. októbra a 28. novembra 2019 bolo zatknutých najmenej sedem členov FNDC, ktorí boli stíhaní z dôvodu, že ich výzvy na protesty proti novému návrhu ústavy predstavujú akty alebo činnosti, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok a ohroziť verejnú bezpečnosť, a ktorí boli v dôsledku medzinárodného tlaku nakoniec oslobodení;

G. keďže situácia v krajine je výbušná, vládne tu veľké politické napätie a prepukajú násilné protesty; keďže vláda voči týmto protestom tvrdo zakročila a polícia voči protestujúcim použila nadmernú, nenáležitú a nezákonnú silu, pričom organizácie pre ľudské práva informujú o barikádach, streľbe a slznom plyne, a to najmä v hlavnom meste Konakry a v Mamou, severnej bašte opozície; keďže polícia vo Wandinare údajne použila jednu ženu ako ľudský štít na ochranu pred kameňmi, ktoré hádzali demonštranti;

H. keďže Fodé Oussou Fofana, podpredseda hlavnej opozičnej strany Zväz demokratických síl Guinejskej republiky, obvinil prezidenta z „ústavného štátneho prevratu“ a „podvodu“; keďže opozičné strany sa na protest zaviazali bojkotovať parlamentné voľby;

I. keďže ECOWAS aj Africká komisia pre ľudské práva a práva národov vyzvali na to, aby sa dodržiavali základné práva demonštrantov a aby sa bezpečnostné sily lepšie starali o riadny priebeh demonštrácií;

J. keďže Komisia OSN pre ľudské práva konštatovala, že bezpečnostné sily v reakcii na protesty, ktoré sa začali v Konakry 14. a 15. októbra 2019, „nedodržali medzinárodné normy pre použitie sily“; keďže pohreb demonštrantov zabitých počas týchto protestov bol poznačený ďalším násilím a úmrtiami;

K. keďže Guinejská republika sa vo svetovom rebríčku slobody tlače za rok 2019 umiestnila medzi 180 krajinami na 101. mieste; keďže od roku 2015 bolo najmenej 20 novinárov predvolaných, zadržaných alebo trestne stíhaných; keďže od začiatku demonštrácií v októbri 2019 boli zatknutí novinári, obhajcovia ľudských práv a aktivisti občianskej spoločnosti vrátane Abdourahmana Sanoha (koordinátora FNDC), ktorý bol následne prepustený, zatiaľ čo iní sú stále zadržiavaní a vystavovaní násiliu; keďže počas protestov bolo zabitých najmenej 28 civilistov a jeden policajt; keďže podľa odhadov organizácií pre ľudské práva bolo od roku 2015 zabitých najmenej 70 demonštrantov a ďalších prítomných osôb vrátane Amadoua Boukarioua Baldého, študenta, ktorého v máji 2019 policajti ubili na smrť počas protestov na univerzite v Labé;

L. keďže viaceré miestne MVO odsúdili väzenské podmienky v Guinejskej republike, najmä „vážne nedostatky, pokiaľ ide o preplnenosť ciel, stravovanie a výživu a nedostatočnú odbornú prípravu väčšiny väzenských dozorcov“ (podľa správy organizácie Human Rights Watch); keďže tieto podmienky sú znepokojujúce v celej krajine, ale obzvlášť závažné sú v centrálnom väzení v Konakry;

M. keďže Guinejská republika je jednou z najchudobnejších krajín Afriky a stále ešte trpí v dôsledku dlhotrvajúceho zlého hospodárskeho riadenia a korupcie, a to aj napriek tomu, že v baniach v okolí Boke má najväčšie zásoby bauxitu na svete; keďže dve tretiny jej 12,5 milióna obyvateľov žijú v chudobe a kríza eboly v rokoch 2013 až 2016 výrazne oslabila hospodárstvo krajiny; keďže mladých ľudí, ktorí majú menej ako 25 rokov a ktorí tvoria viac ako 60 % obyvateľstva, obzvlášť postihuje nezamestnanosť;

N. keďže v súčasnom kontexte protestov proti reforme ústavy, ktorá vyostrila konfrontáciu medzi vládou a opozičnými stranami, OGDH (Guinejská organizácia pre ľudské práva a práva občanov) odsúdila opakované porušovanie ľudských práv v Guinejskej republike; keďže tieto porušenia viedli k ničeniu verejných budov a zariadení, k snahám o rozdúchavanie etnických sporov a k nútenému vysťahovávaniu zo súkromného majetku; keďže od februára do mája 2019 vláda Guinejskej republiky násilne vysťahovala viac ako 20 000 ľudí zo štvrtí v Konakry s cieľom poskytnúť pôdu pre vládne ministerstvá, zahraničné veľvyslanectvá, podniky a iné verejné projekty;

O. keďže Európska únia v rokoch 2014 až 2020 poskytla Guinejskej republike podporu prostredníctvom národného indikatívneho programu v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu vo výške 244 000 000 EUR, pričom táto pomoc sa zameriavala na inštitucionálnu reformu a modernizáciu správy, sanitáciu miest, zdravotníctvo, cestnú dopravu a podporu národného povoľovacieho úradníka;

1. vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcim násilím v Guinejskej republike; dôrazne odsudzuje porušovanie slobody zhromažďovania a slobody prejavu, ako aj násilné činy, vraždenie a ďalšie porušovanie ľudských práv; žiada vládne sily, aby okamžite zaujali zdržanlivý postoj a umožnili konanie pokojných legitímnych protestov bez akéhokoľvek zastrašovania;

2. vyzýva vládu Guinejskej republiky, aby iniciovala rýchle, transparentné, nestranné a nezávislé vyšetrenie úmrtí a zranení protestujúcich, obvinení z nadmerného používania sily alebo iného porušovania ľudských práv zo strany príslušníkov orgánov presadzovania práva, a zodpovedných vrátane tých, ktorí nesú zodpovednosť v policajných a bezpečnostných zložkách, aby bola voči nim vyvodená zodpovednosť a neprofitovali z beztrestnosti; pripomína vláde Guinejskej republiky, že boj proti korupcii a skoncovanie s beztrestnosťou by sa tiež mali stať prioritami;

3. vyjadruje hlboké poľutovanie nad všetkými zámermi zmeniť ustanovenia guinejskej ústavy o obmedzení funkčného obdobia prezidenta; dôrazne pripomína, že súčasťou fungujúcej demokracie musí byť dodržiavanie zásad právneho štátu a všetkých ustanovení ústavy vrátane prípadných obmedzení mandátu prezidenta; vyzýva prezidenta Guinejskej republiky, aby rešpektoval ústavu Guinejskej republiky, a najmä jej článok 27;

4. žiada, aby sa rešpektovalo právo na slobodu manifestácie, zhromažďovania, združovania a prejavu zaručené medzinárodnými normami a zmluvami a dohovormi OSN, ktoré Guinejská republika ratifikovala; vyzýva vládu Guinejskej republiky, aby prijala naliehavé opatrenia, ktorými zabezpečí dodržiavania práva na pokojnú slobodnú manifestáciu a na vytvorenie bezpečného prostredia bez obťažovania, násilia a zastrašovania a na uľahčenie dialógu s opozíciou;

5. vyzýva všetky zainteresované strany, aby zabránili ďalšej eskalácii napätia a násilia; vyzýva vládu Guinejskej republiky, ako aj opozičné skupiny a občiansku spoločnosť, aby uplatňovali zdržanlivosť, konali zodpovedne a zapojili sa do konštruktívneho dialógu s cieľom dosiahnuť trvalé mierové riešenie založené na konsenze; vyzýva EÚ, aby pokračovala vo svojom úsilí o posilňovať úlohu občianskej spoločnosti a nabádala neštátne subjekty, aby zohrávali aktívnu úlohu;

6. naliehavo vyzýva vládu Guinejskej republiky, aby zabezpečila včasné transparentné, dôveryhodné a slobodné parlamentné a prezidentské voľby za plnej účasti opozičných strán vrátane možnosti zaregistrovať sa, viesť kampaň, mať prístup do médií a požívať slobodu zhromažďovania;

7. pripomína význam nezávislej národnej volebnej komisie, ktorá koná nezávisle od vlády a akejkoľvek politickej strany; naliehavo vyzýva vládu Guinejskej republiky a prezidenta Condého, aby zabezpečili, že nezávislá štátna volebná komisia CENI v Guinejskej republike bude môcť fungovať úplne transparentne a bez zasahovania, zastrašovania či nátlaku zo strany politikov alebo strán pri moci;

8. naliehavo vyzýva orgány Guinejskej republiky, aby v plnej miere dodržiavali všetky vnútroštátne a medzinárodné záväzky týkajúce sa občianskych a politických práv vrátane práva na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, práva na ochranu pred mučením, zlým zaobchádzaním a svojvoľným zadržiavaním a práva na spravodlivý súdny proces; zdôrazňuje, že stredobodom každého politického riešenia krízy musí byť dodržiavanie ľudských práv;

9. vyzýva orgány Guinejskej republiky, aby v súlade s medzinárodnými normami vyšetrili a stíhali príslušníkov bezpečnostných síl, proti ktorým sú dôkazy o ich trestnej zodpovednosti za zločiny v minulosti i súčasnosti;

10. pripomína, že nevyhnutným predpokladom upevňovania demokracie je zdravá občianska spoločnosť schopná fungovať bez strachu, zastrašovania a násilia; naliehavo vyzýva vládne a bezpečnostné sily, aby pomohli presadiť prostredie prospešné pre bezpečnosť a ochranu zástupcov mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, a zároveň zrevidovali právne predpisy o používaní sily pri verejných zhromaždeniach;

11. zdôrazňuje význam zabezpečenia a podpory nezávislého pluralitného slobodného mediálneho prostredia, ktoré slúži demokracii; naliehavo vyzýva orgány Guinejskej republiky, aby okamžite zastavili všetky prípady prenasledovania a zastrašovania novinárov a tiež skoncovali so svojvoľným odoberaním licencií médiám, aby rešpektovali individuálne práva novinárov a obhajcov ľudských práv pôsobiacich v krajine a zaručili ich bezpečnosť tak, aby mohli monitorovať politickú situáciu a situáciu v oblasti ľudských práv v krajine alebo o nich informovať;

12. ostro kritizuje uväznenie Abdurahmána Sanohu a ďalších vodcov opozície a občianskej spoločnosti; vyzýva na okamžité prepustenie politických väzňov v krajine a na vyšetrenie rozsiahlych obvinení zo zlého zaobchádzania s väzňami;

13. vyzýva orgány Guinejskej republiky, aby zastavili akékoľvek ďalšie násilné vysídľovanie obyvateľstva z jeho pozemkov alebo majetku dovtedy, kým nebudú môcť zaručiť dodržiavanie práv obyvateľov vrátane adekvátneho oznámenia, ako aj odškodnenia a presídlenia pred ich vysídlením; zdôrazňuje, že primeraná kompenzácia by mala byť poskytnutá všetkým násilne vysťahovaným jednotlivcom, ktorí takúto kompenzáciu ešte nedostali;

14. pripomína, že je dôležité, aby Guinejská republika spolupracovala s regionálnymi partnermi na spoločnom posilňovaní demokracie, rozvoja a bezpečnosti; naliehavo vyzýva orgány v Guinejskej republike, aby úzko spolupracovali s regionálnymi organizáciami vrátane spoločenstva ECOWAS, aby obnovili základné slobody, do dôsledkov vyšetrili prípady porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo počas manifestácií, a zabezpečili pokojný prechod k demokracii; pripomína, že riešenie súčasnej krízy možno nájsť len v otvorenom a dosiahnuteľnom dialógu medzi vládnymi a opozičnými skupinami v rámci Guiney; pripomína tiež, že spoločenstvo ECOWAS a susedné krajiny Guinejskej republiky môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri presadzovaní dialógu v rámci Guiney a zabezpečovaní jeho pokračovania; pripomína, že spoločenstvo ECOWAS vyslalo 70 pozorovateľov, aby sa zúčastnili pozorovateľskej volebnej misie ECOWAS-EOM počas prezidentských volieb v Guinejskej republike 22. novembra 2019; vyzýva vládu Guiney a spoločenstvo ECOWAS, aby úzko spolupracovali s cieľom zabezpečiť, že voľby v roku 2020 prebehnú pokojne a reprezentatívne; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby nadviazali na odporúčania všeobecného pravidelného preskúmania UPR Guinejskej republiky z januára 2020, najmä pokiaľ ide o právo na život, fyzickú integritu, slobodu prejavu a slobodu pokojného zhromažďovania, ako aj o používanie ozbrojených síl a beztrestnosť; naliehavo vyzýva orgány Guinejskej republiky, aby sa zmysluplne zapojili do pripravovaného všeobecného pravidelného preskúmania Rady OSN pre ľudské práva, zároveň poskytli OSN plný prístup na základnej úrovni a aby v plnej miere realizovali následné odporúčania pracovnej skupiny;

15. naliehavo vyzýva Európsku úniu, aby podrobne monitorovala situáciu v Guinejskej republike a aby voči jej vláde vyvodila zodpovednosť za každé porušenie záväzkov podľa medzinárodného práva a dohôd v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o články 8, 9 a 96 Dohody z Cotonou;

16. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby udržiavali politický dialóg vrátane dialógu podľa článku 8 Dohody z Cotonou s cieľom urýchlene znížiť napätie v krajine a v prípade potreby pomáhať pri prípravách na pokojné voľby vrátane mediácie a opatrení na boj proti násiliu pred voľbami a po nich; ďalej vyzýva PK/VP a ESVČ, aby spolupracovali s orgánmi Guinejskej republiky, so spoločenstvom ECOWAS, Úradom OSN pre ľudské práva v Guinejskej republike, Africkou komisiou pre ľudské práva a práva národov a osobitnou zástupkyňou generálneho tajomníka pre Západnú Afriku a Sahel s cieľom vypracovať spoločnú stratégiu na riešenie súčasnej politickej krízy;

17. víta zameranie 11. ERF na podporu právneho štátu v Guinejskej republike; naliehavo vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej podporovali posilňovanie občianskej spoločnosti a nezávislých štátnych inštitúcií;

18. vyzýva delegáciu Európskej únie v Guinejskej republike, aby nepretržite monitorovala situáciu nezávislej občianskej spoločnosti v krajine, monitorovala súdne konania s politickými väzňami a pokračovala v riešení situácie v oblasti ľudských práv v krajine v rámci jej dialógu s orgánmi Guinejskej republiky; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala situáciu v Guinejskej republike a pravidelne o nej informovala Parlament;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi a parlamentu Guinejskej republiky, inštitúciám spoločenstva ECOWAS, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ a Africkej únii a jej inštitúciám.

Posledná úprava: 13. februára 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia