Procedure : 2020/2616(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0143/2020

Indgivne tekster :

RC-B9-0143/2020

Forhandlinger :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0054

PDF 212kWORD 60k

 

Mødedokument

 

 

<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0143/2020</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9-0144/2020</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9-0146/2020</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9-0147/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1

<Date>{15/04/2020}15.4.2020</Date>

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4</TitreRecueil>

<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0143/2020 (Renew)

B9-0144/2020 (PPE)

B9-0146/2020 (S&D)

B9-0147/2020 (Verts/ALE)</TablingGroups>

<Titre>om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>

<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Esteban González Pons</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

 

Europa-Parlamentets beslutning om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

(2020/2616(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at artikel 2 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) knæsætter solidaritet som en af Den Europæiske Unions centrale værdier, og der henviser til, at artikel 3 i TEU fastsætter, at Unionens mål er at fremme sine værdier, nemlig økonomisk, social og territorial samhørighed, solidaritet mellem medlemsstaterne samt befolkningernes velfærd;

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet den 15. januar 2020 vedtog en beslutning om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP))[1];

C. der henviser til, at den globale og europæiske udbredelse af covid-19 allerede på tragisk vis har kostet mange tusinde mennesker livet i Europa og i verden, hvilket har ført til uoprettelige skader og til, at flere end en milliard mennesker er blevet isoleret i deres hjem;

D. der henviser til, at levering af sundhedsydelser først og fremmest er en national kompetence, og at folkesundhed er en delt kompetence mellem medlemsstaterne og Unionen;

E. der henviser til, at EU's indsats i forbindelse med covid-19-pandemien hidtil har været præget af manglende koordinering mellem medlemsstaterne med hensyn til folkesundhedstiltag, herunder begrænsning af personers bevægelighed inden for og på tværs af grænserne og suspension af andre rettigheder og love; der henviser til, at vores økonomi er sat i bero, og at de deraf følgende ødelæggende konsekvenser for europæiske borgere, virksomheder, arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende vil være dramatiske;

F. der henviser til, at sundhedssystemerne under pandemien er under et stort pres for at sikre passende behandling af alle patienter;

G. der henviser til, at de foranstaltninger, regeringerne iværksætter, altid bør respektere den enkeltes grundlæggende rettigheder; der henviser til, at disse foranstaltninger bør være nødvendige, forholdsmæssige og midlertidige;

H. der henviser til, at solidaritet mellem medlemsstaterne ikke er en valgmulighed, men derimod en traktatfæstet forpligtelse, som udgør en del af vores europæiske værdier;

I. der henviser til, at Kommissionen allerede har truffet indledende foranstaltninger, herunder iværksat en pakke af foranstaltninger, som blev vedtaget af Parlamentet på plenarmødet den 26. marts 2020;

J. der henviser til, at Det Europæiske Råd hidtil ikke har været i stand til at nå til enighed om de økonomiske foranstaltninger, der er nødvendige for at tackle krisen;

K. der henviser til, at Parlamentet som medlovgiver, fælles budgetmyndighed og den eneste institution, der er direkte valgt ved almindelige valg, skal indgå som en integreret og væsentlig part i alle drøftelser om EU's reaktion på denne krise og den efterfølgende genopretning;

L. der henviser til, at denne krise er sandhedens time og afgør fremtiden for Den Europæiske Union, der kun kan klare sig igennem krisen, hvis medlemsstaterne og de europæiske institutioner står sammen i solidaritet og tager ansvar, og hvor der mere end nogensinde er brug for, at Europa-Parlamentet taler med en stærk og samlet stemme;

 

En samlet og beslutsom reaktion på en fælles krise

1. udtrykker sin dybeste sorg over tabet af menneskeliv og den menneskelige tragedie, som pandemien har medført for europæerne og deres familier og for borgere over hele verden, og udtrykker sin medfølelse over for alle, der har mistet deres kære; udtrykker sin dybtfølte medfølelse med alle dem, der er blevet berørt af virusset og kæmper for deres liv, samt med deres familier og venner;

2. udtrykker sin dybeste respekt og beundring for alle dem, der står i frontlinjen for at bekæmpe pandemien, og som har arbejdet utrætteligt, såsom læger og sygeplejersker, men er også dybt taknemmelig over alle de anonyme helte, der udfører væsentlige opgaver, såsom dem, der arbejder inden for detailhandel med og levering af fødevarer, uddannelse, landbrug, transport, ansatte i redningstjenester, civilsamfundet, frivillige, rengøringspersonale samt inden for affaldsindsamling, med henblik på at bevare det offentlige liv og tjenester og sikre adgang til basale varer; mener, at det er EU's og medlemsstaternes pligt at yde maksimal støtte til disse helt centrale arbejdstagere og at anerkende de ofre, som de dagligt bringer; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at garantere sikre arbejdsforhold for alle de arbejdstagere, som befinder sig i frontlinjen i bekæmpelsen af denne epidemi, navnlig for sundhedspersonalet, ved at gennemføre passende og koordinerede nationale foranstaltninger, herunder tilvejebringelse af tilstrækkelige personlige værnemidler; opfordrer Kommissionen til at overvåge gennemførelsen af disse foranstaltninger;

3. udtrykker sin solidaritet med de medlemsstater, der er blevet hårdest ramt af virusset, og med alle andre lande, der står over for konsekvenserne af pandemien; udtrykker sin dybeste solidaritet med dem, der har mistet deres job, og hvis arbejdsliv er blevet forstyrret af pandemien; understreger nødvendigheden af at stå sammen som et fællesskab og af at sikre, at ingen medlemsstat står alene i kampen mod denne virus og dens eftervirkninger;

4. er bekymret over de potentielle konsekvenser af krisen, herunder af karantæneforanstaltningerne, for menneskers velfærd i hele verden, navnlig for de mest sårbare grupper og mennesker i sårbare situationer, herunder ældre, personer, der allerede lider af dårligt helbred, befolkninger i konfliktramte områder og miljøer, hvor der oftest forekommer naturkatastrofer, samt for migranter og personer, der udsættes for vold i hjemmet, især kvinder og børn;

5. er bekymret over, at medlemsstaterne i begyndelsen ikke formåede at handle kollektivt, og kræver, at alle fremtidige foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne, styres af Unionens grundlæggende princip om solidaritet og loyalt samarbejde; mener, at covid-19-krisen frem for alt har understreget betydningen af en fælles europæisk indsats; understreger, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater har de fælles ressourcer til at bekæmpe pandemien og dens konsekvenser, men kun ved at samarbejde side om side; anerkender, at de medlemsstater, der handlede ensidigt i begyndelsen af krisen, nu forstår, at samarbejde, tillid og solidaritet er den eneste måde, hvorpå denne krise kan overvindes;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at handle sammen og tage udfordringen op for at sikre, at Unionen kommer mere styrket ud af denne krise; understreger, at Parlamentet vil samarbejde med de andre EU-institutioner om at redde liv, beskytte arbejdspladser og virksomheder og fremme den økonomiske og samfundsmæssige genopretning, og at det er parat til at stille dem til ansvar for deres handlinger;

 

Europæisk solidaritet og indsatsen i sundhedssektoren

7. bifalder den europæiske solidaritet i den indsats, som medlemsstaterne har udvist i forbindelse med deres behandling af patienter fra andre medlemsstater og i forbindelse med levering af sundhedsudstyr, herunder gennem fælles EU-indkøbsinitiativer og lageropbygning, samt i forbindelse med hjemtransport af borgere; understreger, at grænserne skal forblive åbne inden for EU for så vidt angår cirkulationen af personlige værnemidler, fødevarer, lægemidler, medicinsk udstyr, blod- og plasmaprodukter og organer, samt for så vidt angår forsyningskæden inden for det indre marked; understreger, at det er nødvendigt at fremme mobiliseringen af sundhedspersonale, og opfordrer til, at det europæiske lægekorps indsættes med henblik på at yde lægehjælp; understreger endvidere behovet for at lette transporten af patienter fra overfyldte hospitaler i én medlemsstat til en anden, hvor der stadig er kapacitet til rådighed;

8. opfordrer til en betydelig styrkelse af beføjelserne og budgettet for og personalet i Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) med henblik på at sikre, at de er i stand til at koordinere den lægelige indsats i krisetider; foreslår, at covid-19-ekspertpanelet gøres til et permanent, uafhængigt eksperthold vedrørende virusudbrud, som bør samarbejde med ECDC om at udvikle standarder, udstede henstillinger og udvikle protokoller, der skal anvendes af Kommissionen og medlemsstaterne i tilfælde af en krise;

9. opfordrer med henblik på at beskytte vore borgeres sundhed til, at der oprettes en europæisk sundhedsreaktionsmekanisme, der skal sikre en bedre samlet og koordineret forberedelse af og reaktion på enhver type sundhedsmæssig krise, der måtte opstå i EU; mener, at en sådan mekanisme bør fungere både som et knudepunkt for information og som en beredskabsenhed, der kan levere livsvigtige forsyninger, medicinsk udstyr og sundhedspersonale til områder, der oplever en pludselig stigning i infektioner;

10. opfordrer Kommissionen til at styrke alle dele af krisestyringen og katastrofeberedskabet og til yderligere at styrke instrumenter, såsom rescEU, for at sikre en reel fælles, koordineret og effektiv indsats på EU-plan; mener, at katastroferisikostyringen, katastrofeberedskabet samt katastrofeforebyggelsen på europæisk plan bør styrkes som et supplement til oprettelsen af fælles lagre af udstyr, materialer og lægemidler med henblik på at muliggøre en hurtig anvendelse af lagrene for at beskytte EU-borgernes liv og livsgrundlag; mener, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen bør styrkes for at lette den fælles hjemtransport af EU-borgere;

11. glæder sig over Kommissionens initiativ til at kanalisere midler fra EU's forskningsprogram over mod bekæmpelse af virusset ved at sikre, at der globalt er behandlinger, vacciner og diagnosticering til rådighed til en overkommelig pris; opfordrer til, at der tilvejebringes yderligere midler til en "covid-19-forsknings- og innovationsfond" med henblik på at styrke bestræbelserne på at finansiere hurtig forskning i vaccine og/eller behandling; mener, at Europas forskere, innovative SMV'er og industrien bør få al den støtte, de har brug for med henblik på at finde en kur; opfordrer medlemsstaterne til at øge støtten væsentligt til forsknings-, udviklings- og innovationsprogrammer, der har til formål at forstå sygdommen, fremskynde diagnosticeringen og testningen samt udvikle en vaccine; opfordrer hospitaler og forskere til at udveksle data med EMA og til at indlede storstilede europæiske kliniske forsøg; understreger behovet for at støtte foranstaltninger, der fremmer åben videnskab, med henblik på at fremskynde udvekslingen af data og forskningsresultater inden for det videnskabelige samfund i og uden for Europa; insisterer på, at al offentligt finansieret forskning skal forblive offentlig tilgængelig;

12. udtrykker bekymring over, hvorvidt medlemsstaterne lægger tilstrækkelig vægt på krisens konsekvenser for den mentale sundhed og opfordrer til, at der oprettes en EU-dækkende kampagne for mental sundhed, der rådgiver borgerne om, hvordan de kan værne om deres mentale trivsel under de nuværende omstændigheder, og om, hvor man kan søge rådgivning, når der er behov for det;

13. opfordrer Kommissionen til yderligere at udvikle sin kapacitet til cloudtjenester under overholdelse af e-databeskyttelsesdirektivet[2] og den generelle forordning om databeskyttelse[3] for at lette udvekslingen på EU-plan af forsknings- og sundhedsdata fra enheder, der arbejder på at udvikle behandling og/eller vacciner;

14. fremhæver den helt afgørende betydning af at vedtage politikker, der under og efter den nuværende sundhedskrise sikrer en pålidelig forsyning af kvalitetsfødevarer fra landbrugs-, fiskeri- og fødevarevirksomhederne, og nødvendigheden af at støtte disse sektorer og beskytte deres fortsatte produktion og barrierefri transport i hele det indre marked;

15. opfordrer til en koordineret tilgang i EU for tiden efter nedlukningen for at undgå en genopblussen af virusset; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til i fællesskab at udvikle kriterier for ophævelse af karantænen og andre nødforanstaltninger med udgangspunkt i beskyttelsen af menneskeliv; opfordrer Kommissionen til at iværksætte en effektiv exitstrategi, der omfatter testning i stor målestok og personlige værnemidler til det størst mulige antal borgere; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle mere systematisk testning for infektion og eksponering for virusset og til at udveksle bedste praksis;

 

Europæiske løsninger til overvindelse af de økonomiske og sociale konsekvenser

16. glæder sig over de foranstaltninger, der hidtil er truffet på EU-plan for så vidt angår finanspolitiske foranstaltninger og likviditetsstøtte;

17. opfordrer Kommissionen til at foreslå en omfattende genopretnings- og genopbygningspakke for investeringer til støtte for den europæiske økonomi efter krisen, ud over hvad den europæiske stabilitetsmekanisme, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Centralbank allerede gør, som er en del af den nye flerårige finansielle ramme (FFR); mener, at en sådan pakke bør komme på plads, mens de økonomiske forstyrrelser, som denne krise forårsager, stadig står på; mener, at den nødvendige investering vil blive finansieret af en forhøjelse af FFR, EU's eksisterende fonde og finansielle instrumenter og genopretningsobligationer, der garanteres af EU-budgettet; mener ikke, at denne pakke bør indebære en gensidiggørelse af eksisterende gæld, og at den bør være rettet mod fremtidige investeringer;

18. understreger, at denne genopretnings- og genopbygningspakke bør bygge videre på den europæiske grønne pagt og den digitale omstilling med henblik på at sætte gang i økonomien, forbedre dens modstandsdygtighed og skabe arbejdspladser og samtidig bidrage til den økologiske omstilling, fremme en bæredygtig og social udvikling – herunder vores kontinents strategiske autonomi – og bidrage til gennemførelsen af vores industrielle strategi, der bevarer EU's centrale industrisektorer; understreger behovet for at tilpasse vores respons til EU's mål om klimaneutralitet;

19. støtter Kommissionen i dens mål om at udforme en ny industristrategi for EU med henblik på at opnå en mere konkurrencedygtig og modstandsdygtig industri over for globale chok; støtter reintegrationen af forsyningskæder inden for EU og en forøgelse af EU's produktion af centrale produkter som lægemidler, lægemiddelbestanddele, medicinsk udstyr og materialer;

20. insisterer derfor på, at der vedtages en ambitiøs FFR, der har et øget budget i overensstemmelse med Unionens mål, den forventede indvirkning på EU's økonomier på baggrund af krisen og borgernes forventninger til den europæiske merværdi, og som har øget fleksibilitet og forenkling i den måde, hvorpå vi anvender midlerne til at reagere på kriser, og at den udstyres med den nødvendige fleksibilitet; opfordrer endvidere til en revision af Kommissionens forslag til en reform af ordningen for egne indtægter med henblik på at opnå et passende finanspolitisk råderum og sikre bedre forudsigelighed, handleevne og mindre eksponering for nationale farer; understreger, at der er behov for nye egne indtægter til EU's budget for at sikre genopretnings- og genopbygningspakken;

21. opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed om dette nye FFR-forslag som et instrument for solidaritet og samhørighed; opfordrer Kommissionen til at forelægge en beredskabsplan i tilfælde af, at der ikke opnås enighed, der forlænger varigheden af de igangværende finansieringsprogrammer efter den 31. december 2020;

22. opfordrer til, at alle tilgængelige og ubrugte midler i det nuværende EU-budget tages i anvendelse, herunder overskudsmargener og ubrugte margener og Globaliseringsfonden, med henblik på hurtigt at yde finansiel bistand til de hårdest ramte regioner og virksomheder og tillade den størst mulige fleksibilitet i anvendelsen af midlerne, samtidig med at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning fortsat respekteres, og det sikres, at finansieringen når ud til de mest trængende; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens nylige forslag om at oprette et nødhjælpsinstrument;

23. opfordrer medlemsstaterne i euroområdet til at aktivere de 410 mia. EUR i den europæiske stabilitetsmekanisme med en specifik kreditlinje; minder om, at denne krise ikke er en bestemt medlemsstats ansvar, og at det overordnede mål bør være at bekæmpe følgerne af udbruddet; understreger, at den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), som en kortsigtet foranstaltning, straks bør udvide de forebyggende budgetposter til også at omfatte lande, der søger adgang til den med henblik på at imødekomme kortsigtede finansieringsbehov og håndtere de umiddelbare konsekvenser af covid-19-krisen, og med langsigtede løbetider, konkurrencedygtige priser og tilbagebetalingsbetingelser relateret til genopretningen af medlemsstaternes økonomier;

24. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til hurtigt at blive enige om en betydelig kapitaltilførsel til EIB, så den hurtigt kan bidrage med sin betydelige slagkraft til at afbøde de økonomiske virkninger af covid-19, herunder oprettelsen af en ny budgetpost for EIB for at sikre likviditet til små og mellemstore virksomheder (SMV'er);

25. insisterer på en proaktiv rolle for banksektoren i denne krise med henblik på at give virksomheder og borgere, der lider økonomisk tab som følge af covid-19, mulighed for midlertidigt at sænke eller standse gæld eller afdrag på realkreditlån, give maksimal fleksibilitet i behandlingen af misligholdte lån, midlertidigt suspendere udbyttebetalinger og reducere den ofte for høje rente på overtræk på de løbende poster; understreger, at tilsynsmyndighederne skal udvise en høj grad af fleksibilitet med henblik herpå;

26. understreger det umiddelbare behov for at gøre mere for SMV'er, hjælpe dem med at bevare arbejdspladser og styre deres likviditet; opfordrer indtrængende de europæiske tilsynsmyndigheder samt medlemsstaterne til at undersøge alle muligheder for at lette byrden for SMV'er; opfordrer til en europæisk horisontal strategi for genopretning af SMV'er med henblik på at støtte dem ved at mindske bureaukratiet, omkostningerne for adgang til finansiering og ved at fremme investeringer i strategiske værdikæder;

27. mener, at EU skal gribe chancen og foreslå en handlingsplan for sundhedsautonomi på strategiske områder som f.eks. aktive stoffer til fremstilling af lægemidler (API), der er afgørende for fremstillingen af lægemidler, og dermed mindske dets afhængighed af tredjelande uden at undergrave de fordele, som åbne økonomier opnår fra international handel; understreger, at denne handlingsplan bør bidrage til at producere, lagre og koordinere fremstillingen af kritiske lægemidler og farmaceutiske produkter og udstyr, navnlig desinficerende gel, ventilatorer og masker i Den Europæiske Union; understreger endvidere, at denne handlingsplan også bør samle og koordinere den digitale produktionskapacitet, f.eks. 3D-printning, som kan bidrage til at erstatte det nødvendige udstyr;

28. understreger, at ud over sundhedsdimensionen rammer krisen dramatisk arbejdstagere, ansatte, selvstændige erhvervsdrivende og SMV'er – rygraden i vores samfund; mener, at Kommissionen sammen med medlemsstaterne skal træffe alle mulige foranstaltninger for at bevare så mange arbejdspladser som muligt og sikre, at opsvinget bygger på socialøkonomisk konvergens i opadgående retning, social dialog og bedre sociale rettigheder og arbejdsvilkår med målrettede foranstaltninger for personer med usikre arbejdsformer;

29. insisterer på, at EU-institutionerne og medlemsstaterne sikrer, at offentlig finansiel støtte til virksomheder med henblik på at bekæmpe de økonomiske virkninger af covid-19 er betinget af, at finansieringen anvendes til fordel for ansatte, og at modtagervirksomhederne afstår fra at udbetale udbytte eller tilbyder tilbagekøbsordninger aktier, så længe de modtager en sådan støtte;

30. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at prioritere støtte og foranstaltninger til afhjælpning af krisen for de mest sårbare borgere, kvinder og børn udsat for vold i hjemmet, ældre, personer med handicap, etniske minoriteter og personer fra fjerntliggende og isolerede regioner, herunder de oversøiske lande og territorier og regioner i den yderste periferi, ved hjælp af en særlig ekstraordinær støttefond, der fokuserer på sundhedssystemet og de sektorer, der rammes af covid-19-udbruddet, samt personer med risiko for fattigdom og social udstødelse, som alle har den største risiko for at blive smittet med covid-19, men som også lider mest som følge af dets økonomiske virkninger; opfordrer til en omfattende strategi for bekæmpelse af fattigdom med en europæisk børnegaranti; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at indarbejde en kønsspecifik analyse i alle reaktionsbestræbelser for at undgå at forværre uligheden mellem kønnene, sikre, at tjenester til ofre for vold fortsat er åbne, og styrke hjælpetjenester, krisecentre for ofre, juridisk bistand og indberetningstjenester online for at bekæmpe og beskytte alle kvinder og børn mod vold i hjemmet og kønsbaseret vold;

31. mener, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere i Europa, herunder selvstændige erhvervsdrivende beskyttes mod indkomsttab, og at de mest berørte virksomheder, navnlig SMV'er, og sektorer har den nødvendige støtte og finansielle likviditet; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens nye forslag til støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) og kræver, at det hurtigt gennemføres; opfordrer medlemsstaterne til at sikre en bedre koordinering af den sociale og skattemæssige lovgivning med henblik på at undgå følger for sociale sikrings- og skattesystemer for grænsearbejdere som følge af nødforanstaltninger;

32. mener, at det er yderst vigtigt at holde EU's indre grænser åbne for varer; minder om, at det indre marked er kilden til både vores kollektive velstand og velfærd, og at det er et nøgleelement i den umiddelbare og kontinuerlige reaktion på covid-19-udbruddet; støtter kraftigt Kommissionens opfordring til medlemsstaterne om at tillade grænsearbejdere fortsat at passere grænserne, navnlig inden for sektorer, hvor fortsat fri bevægelighed i EU anses for at være væsentlig; opfordrer i denne forbindelse til, at der etableres "grønne baner" ved grænseovergangsstederne for landtransport (veje og jernbaner), søtransport, transport ad indre vandveje og lufttransport;

33. støtter foranstaltninger til fordel for EU's landbrugsfødevaresektor og bedrifternes levedygtighed under krisen, navnlig gennem likviditetsstøtte via rettidig (forud-) betaling af direkte betalinger og betalinger under den anden søjle, fleksibilitet i forvaltningen af støtteordninger og indsendelse af krav, markedsovervågning og krisestyring (privat oplagring, salgsfremstød og ekstraordinære foranstaltninger, der gør det muligt for Kommissionen at foreslå yderligere markedsforanstaltninger og tidsbegrænsede undtagelser fra konkurrencelovgivningen);

34. mener, at transport- og turismesektoren er blevet hårdt ramt, og opfordrer til, at der gøres en indsats for at sikre transportarbejdernes sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, og for at transportvirksomhederne kan overleve krisen; foreslår, at der udvikles en forebyggelses- og forvaltningsmekanisme for turismesektoren på EU-plan for at beskytte vores arbejdstagere, hjælpe vores virksomheder og sikre passagerernes sikkerhed;

35. opfordrer Kommissionen til at koordinere medlemsstaternes indsats for at skride hårdt ind over for internetsvindlere og IT-kriminelle, der udnytter folks frygt ved at sælge medicinsk udstyr til overpris, eller som er forfalsket;

 

Beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

36. understreger, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og overholdelse af retsstatsprincippet fortsat skal finde anvendelse, og at myndighederne i forbindelse med nødforanstaltninger skal sikre, at alle nyder de samme rettigheder og den samme beskyttelse; understreger, at alle foranstaltninger, der træffes på nationalt og/eller EU-plan, skal være i overensstemmelse med retsstatsprincippet, i nøje overensstemmelse med situationens tvingende nødvendighed, klart knyttet til den igangværende sundhedskrise, tidsmæssigt begrænsede og underlagt regelmæssig kontrol; mener, at følgende er fuldstændig uforeneligt med europæiske værdier: såvel den ungarske regerings afgørelse om at forlænge undtagelsestilstanden på ubestemt tid, at bemyndige regeringen til at styre landet ved hjælp af dekreter uden nogen tidsbegrænsning og at svække Parlamentets nødtilsyn, som de skridt, den polske regering har taget – nemlig at ændre valgloven i strid med forfatningsdomstolens dom og de ved lov fastsatte bestemmelser – for at afholde præsidentvalg midt i en pandemi, som kan bringe de polske borgeres liv i fare og undergrave begrebet frie, lige, direkte og hemmelige valg, som er nedfældet i den polske forfatning;

37. opfordrer derfor Kommissionen til hurtigst muligt at vurdere, om nødforanstaltningerne er i overensstemmelse med traktaterne, og til at gøre fuld brug af alle tilgængelige EU-instrumenter og sanktioner, herunder budgetmæssige, til at imødegå denne alvorlige og vedvarende overtrædelse, og understreger endnu en gang det presserende behov for en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder; opfordrer indtrængende Rådet til at sætte drøftelserne og procedurerne vedrørende de igangværende artikel 7-procedurer tilbage på dagsordenen;

38. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til kun at vedtage nødvendige, koordinerede og forholdsmæssige foranstaltninger, når de indfører rejserestriktioner eller indfører og forlænger kontrollen ved de indre grænser, efter en omhyggelig evaluering af deres effektivitet med hensyn til håndtering af spørgsmålet om folkesundhed og baseret på eksisterende retlige bestemmelser, nemlig Schengen-grænsekodeksen og direktivet om fri bevægelighed og fuld overholdelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; understreger, at grænsekontrol og begrænsninger af bevægelighed skal stå i et rimeligt forhold til formålet og være en undtagelse, og at al fri bevægelighed inden for Schengenområdet bør genetableres, så snart det anses for gennemførligt; insisterer på, at tværnationale rejser for arbejdstagere, som befinder sig i frontlinjen, i sektorer af central betydning for bekæmpelsen af covid-19, navnlig sundheds- og ældreplejepersonale, men tillige også ansatte i fødevaresektoren såsom sæsonarbejdere i landbruget, ikke må begrænses; understreger behovet for at vende tilbage til et fuldt fungerende Schengenområde med fri bevægelighed uden kontrol ved de indre grænser som led i en exitstrategi;

39. opfordrer til fuld overholdelse af Genèvekonventionen og den europæiske asyllovgivning; påpeger, at der skal fastsættes bestemmelser for modtagelse af nye asylansøgere under passende sanitære forhold og medicinsk støtte, og udtrykker derfor dyb bekymring over situationen for flygtninge og asylansøgere, der ankommer til de græske øer, og i hotspotområder og tilbageholdelsescentre, som ikke har adgang til passende sundhedspleje, og som er særligt udsatte; mener, at det er nødvendigt at finde de nødvendige løsninger, herunder den forebyggende evakuering af befolkningen med høj risiko, for at sikre passende materielle betingelser og en social distancering for at undgå smittespredning; understreger det vigtige bidrag, som mange migranter og efterkommere af migranter, der arbejder for at sikre, at mange vigtige sektorer i hele EU fungerer korrekt, yder, og navnlig i sundheds- og plejesektoren;

40. noterer sig Kommissionens plan om at opfordre telekommunikationsudbyderne til at overdrage anonymiserede og aggregerede data for at begrænse udbredelsen af coronavirus fra de nationale overvågningsprogrammer, der allerede findes, og indføre apps, der giver myndighederne mulighed for at overvåge bevægelser, kontakter og sundhedsdata;

41. noterer sig fremkomsten af kontaktopsporingsapplikationer til mobilenheder med henblik på at advare folk, hvis de har været tæt på en smittet person, og Kommissionens henstilling om at udvikle en fælles EU-strategi for anvendelsen af sådanne applikationer; påpeger, at enhver anvendelse af applikationer udviklet af nationale myndigheder og EU-myndigheder ikke kan være obligatorisk, og at de genererede data ikke må lagres i centrale databaser, der er tilbøjelige til at øge risikoen for misbrug og tab af tillid, og som kan bringe udbredelsen i hele Unionen i fare; kræver, at al lagring af data bliver decentraliseret, at der sikres fuld gennemsigtighed med hensyn til de kommercielle interesser (uden for EU) hos udviklerne af disse applikationer, og at det ved hjælp af klare prognoser kan påvises, hvordan en del af befolkningens anvendelse af kontaktopsporingsapps, kombineret med andre specifikke andre foranstaltninger, vil føre til et betydeligt lavere antal smittede personer; kræver, at Kommissionen og medlemsstaterne er fuldt ud gennemsigtige med hensyn til funktionen af kontaktopsporingsapps, så folk kan kontrollere både den underliggende sikkerhedsprotokol og indstillinger for privatlivets fred og kontrollere selve koden for at se, om applikationen fungerer, som myndighederne påstår; anbefaler, at der fastsættes udløbsklausuler, og at principperne om indbygget databeskyttelse og dataminimering overholdes fuldt ud;

42. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at offentliggøre detaljerne i disse ordninger og give databeskyttelsesmyndigheder mulighed for offentlig kontrol og fuldt tilsyn; bemærker, at mobile lokaliseringsdata kun må viderebehandles i overensstemmelse med e-databeskyttelsesdirektivet og den generelle forordning om databeskyttelse; understreger, at de nationale myndigheder og EU-myndighederne fuldt ud skal overholde lovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred samt de nationale databeskyttelsesmyndigheders tilsyn og vejledning;

43. understreger, at desinformation om covid-19 på nuværende tidspunkt er et betydeligt folkesundhedsproblem; opfordrer indtrængende EU til at etablere en europæisk informationskilde på alle de officielle sprog for at sikre, at alle borgere har adgang til nøjagtige og verificerede oplysninger; mener, at ECDC bør have ansvaret for at koordinere og tilpasse medlemsstaternes data for at forbedre kvaliteten og sammenligneligheden; opfordrer udbydere af sociale medier til proaktivt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at standse desinformation og hadefuld tale om coronavirus;

 

Foranstaltninger udadtil, solidaritet og samarbejde på internationalt plan

44. opfordrer til en hurtig ajourføring af EU's globale strategi i lyset af krisens globale følger; henleder især opmærksomheden på det såkaldte "corona-diplomati"; gentager, at EU skal være parat til at kommunikere strategisk og bekæmpe ekstern desinformation og løbende tilpasse sig det skiftende geopolitiske landskab uden nogensinde at gå på kompromis med sine kerneværdier; opfordrer Kommissionen og Rådet til at handle strategisk i verden og i Europa for at sætte skub i ambitionen om en geopolitisk Union;

45. understreger, at EU skal blive mere modstandsdygtigt over for kriser generelt, forblive fri for ubehørig politisk og økonomisk indflydelse, f.eks. fra Kina og Rusland, og være parat til at kommunikere strategisk, bekæmpe ekstern desinformation, falske nyheder og cyberangreb og løbende tilpasse sig det skiftende geopolitiske landskab; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at modvirke den aggressive russiske og kinesiske propagandaindsats, der udnytter covid-19-pandemien til det formål at undergrave EU og så mistillid til EU i den stedlige befolkning; mener, at det er af afgørende betydning at sikre en effektiv kommunikation om EU's finansielle, tekniske og medicinske støtte;

46. insisterer på, at anvendelsen af udførselstilladelser under ingen omstændigheder må føre til de facto-eksportforbud; understreger betydningen af at bevare udviklingslandenes adgang til knappe lægemidler; understreger, at eksport af personlige værnemidler skal nå de lande, der har mest brug for det, og ikke dem, der har råd til at betale den højeste pris; mener, at der i denne henseende skal indgås en aftale om et globalt katalog over vigtige sundhedsprodukter inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) med henblik på at standse prisspekulation og lette handlen; opfordrer på det kraftigste alle lande til at tiltræde WTO's aftale om afskaffelse af told på lægemidler (nul for nul) og til at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte alle farmaceutiske præparater og lægemidler for at sikre grænseoverskridende handel hermed i hele verden; opfordrer WTO's medlemmer til at sætte dette spørgsmål øverst på dagsordenen for den næste WTO-ministerkonference; udtrykker dyb bekymring over den advarsel, som WTO, WHO og Fødevare- og Landbrugsorganisationen i fællesskab har fremsat om, at globale restriktive handelsforanstaltninger kan føre til fødevaremangel i hele verden; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at minimere forstyrrelser i fødevareforsyningskæden og dermed forhindre en forværring fødevareusikkerheden og prisvolatiliteten; opfordrer alle medlemsstater til at anvende alle tilgængelige redskaber til at sikre, at der er indført effektive mekanismer til at vurdere potentielle investeringer i og erhvervelser af kritisk infrastruktur og strategisk industriel kapacitet i EU og til at træffe afhjælpende foranstaltninger eller blokeringsforanstaltninger efter behov; opfordrer Kommissionen til hurtigt at fremskynde WTO's forhandlinger om e-handel med henblik på at sikre regler for den hastigt voksende onlinehandel, navnlig for varer;

47. understreger, at pandemien ikke kender nogen grænser eller ideologier, og at den kræver samarbejde og solidaritet i hele det internationale samfund og en styrkelse af FN-systemet, og især WHO; mener, at det er afgørende, at EU anmoder Kina om at skabe fuld klarhed om denne pandemi, tidspunktet for dens opståen og det reelle antal menneskelige ofre; understreger betydningen af samarbejde med og støtte til landene på det vestlige Balkan, vores nærmeste naboer i de østlige og sydlige nabolande og partnere og udviklingslandene, navnlig i Afrika og Latinamerika; udtrykker sin stærke solidaritet med Det Forenede Kongerige, vores naboland, som i øjeblikket er meget hårdt ramt af pandemien, og tilbyder alle samarbejdsforanstaltninger til bekæmpelse af pandemien og dens konsekvenser;

48. glæder sig over de initiativer, som FN's generalsekretær har taget med henblik på en multilateral tilgang til covid-19-krisen og dens globale konsekvenser, og opfordrer til en internationalt koordineret tilgang; opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til politisk og finansielt at støtte FN's initiativer med henblik på at koordinere indsatsen på internationalt plan, primært gennem den globale humanitære indsatsplan mod covid-19 og indsats- og genopretningsfonden;

49. anerkender betydningen af en globalt koordineret reaktion på covid-19-krisens drastiske økonomiske konsekvenser som dem, der blev understreget af De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD), og opfordrer indtrængende Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at udvikle en samlet tilgang og tage initiativer til at hjælpe udviklingslandene med at imødegå pandemiens sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser;

 

Et EU efter krisen, som er stærkere og leverer mere effektive resultater til sine borgere

50. minder om, at denne krise ikke er forårsaget af nogen, og at den ikke bør være alles undergang; udtrykker sin faste hensigt om at gøre, hvad der skal til for, at Unionen og dens borgere kommer ud af krisen, og opfordrer alle EU's institutioner og medlemsstater til straks at gøre brug af alle relevante bestemmelser i traktaten og til at handle i overensstemmelse hermed i en ånd af solidaritet;

51. foreslår, at denne strategi kan omfatte forslag om øgede beføjelser for Unionen til at handle med nye og styrkede instrumenter i tilfælde af grænseoverskridende sundhedstrusler for at sikre, at Unionen i fremtiden omgående kan gribe ind for at koordinere indsatsen på EU-plan og dirigere de nødvendige ressourcer derhen, hvor der er mest brug for dem, hvad enten der er tale om materialer (f.eks. ansigtsmasker, respiratorer og lægemidler) eller finansielle midler, og for at muliggøre indsamling af standardiserede kvalitetsdata;

52. mener, at pandemien har vist grænserne for Unionens handlekraft og blotlagt Kommissionens mangel på udøvende og budgetmæssige beføjelser; mener, at Unionen skal undergå en dybtgående reform som reaktion herpå; mener, at det er nødvendigt midt i denne nødsituation at gennemføre Den Økonomiske og Monetære Union og aktivere den generelle passerellebestemmelse for at lette beslutningsprocessen i alle spørgsmål, der kan bidrage til at håndtere udfordringerne i forbindelse med den aktuelle sundhedskrise;

53. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tilsidesætte deres uenigheder og handle i almenhedens interesse og i en ånd af solidaritet; opfordrer dem til straks at gøre brug af de særlige bestemmelser i traktaten til at handle i overensstemmelse hermed;

54. opfordrer Kommissionen til at påtage sig sit traktatbaserede ansvar og tage modige initiativer;

55. understreger, at Unionen skal være parat til at indlede grundige overvejelser om, hvordan den bliver mere effektiv og demokratisk, og at den nuværende krise kun gør dette spørgsmål endnu mere presserende; mener, at den planlagte konference om Europas fremtid er det rette forum til at gøre dette; mener derfor, at konferencen skal indkaldes snarest muligt, og at den skal fremlægge klare forslag, bl.a. gennem direkte inddragelse af borgerne, for at gennemføre en dybtgående reform af Den Europæiske Union og gøre den mere effektiv, forenet, demokratisk, suveræn og modstandsdygtig;

°

° °

56. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Kommissionen, formanden for Det Europæiske Råd og formandskabet for Rådet.

 

 

[1] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.

[2] EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

[3] EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.

Seneste opdatering: 22. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik