Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0143/2020Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0143/2020

RC-B9-0143/2020


Διαδικασία : 2020/2616(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0143/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0143/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

 

Έγγραφο συνόδου

 

 

<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0143/2020</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9‑0144/2020</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9‑0146/2020</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9‑0147/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1

<Date>{15/04/2020}15.4.2020</Date>

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>

<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0143/2020 (Renew)

B9‑0144/2020 (PPE)

B9‑0146/2020 (S&D)

B9‑0147/2020 (Verts/ALE)</TablingGroups>

<Titre>σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>

<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Esteban González Pons</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

(2020/2616(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 και το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) κατοχυρώνουν την αλληλεγγύη ως βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 ΣΕΕ αναφέρει ότι η Ένωση επιδιώκει να προάγει τις αξίες της, ήτοι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την ευημερία των πολιτών της·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 15 Ιανουαρίου 2020 ψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP))[1]·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάπλωση της νόσου COVID-19 στην Ευρώπη και τον κόσμο έχει ήδη προκαλέσει τον τραγικό θάνατο πολλών χιλιάδων ανθρώπων στην Ευρώπη και τον κόσμο, προξενώντας μη αναστρέψιμη βλάβη και οδηγώντας σε κατ’ οίκον περιορισμό ένα δισεκατομμύριο και πλέον ανθρώπους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα, ενώ η δημόσια υγεία αποτελεί κοινή αρμοδιότητα των κρατών μελών και της Ένωσης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών κίνησης των πολιτών εντός και εκτός συνόρων και της αναστολής άλλων δικαιωμάτων και νόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας οδηγεί σε μια διαταραχή που θα έχει δραματικές συνέπειες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους στην Ευρώπη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την πανδημία, τα συστήματα δημόσιας υγείας βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση όσον αφορά την εξασφάλιση κατάλληλης περίθαλψης για όλους τους ασθενείς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις πρέπει πάντοτε να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ατόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αναγκαία, αναλογικά και προσωρινά·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη και μέρος των ευρωπαϊκών μας αξιών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει αρχική δράση, συμπεριλαμβανομένης δέσμης μέτρων η οποία ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειάς του στις 26 Μαρτίου 2020·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κρίσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, συναρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και ως το μοναδικό θεσμικό όργανο που εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, πρέπει να συμμετέχει ως αναπόσπαστο και αναγκαίο μέρος σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής από την ΕΕ και την επακόλουθη ανάκαμψη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια στιγμή της αλήθειας, καθοριστική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτήν την κρίση μόνον εάν τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνεργαστούν με αλληλεγγύη και αίσθημα ευθύνης, ενώ είναι πιο απαραίτητη από ποτέ μια ισχυρή και ενιαία φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

 

Μια ενιαία και αποφασιστική απάντηση σε μια κοινή κρίση

1. εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωών και την ανθρώπινη τραγωδία που έχει φέρει η πανδημία στους Ευρωπαίους και τις οικογένειές τους και στους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλους όσους έχασαν δικούς τους ανθρώπους· εκφράζει την εγκάρδια συμπαράστασή του σε όσους έχουν προσβληθεί από τον ιό και δίνουν μάχη για τη ζωή τους, καθώς και στις οικογένειες και τους φίλους τους·

2. εκφράζει το δέος και τον θαυμασμό του σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και εργάζονται άοκνα δίνοντας αγώνα κατά της πανδημίας, όπως οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά εκφράζει επίσης και τη βαθιά του ευγνωμοσύνη σε όλους τους ανώνυμους ήρωες που επιτελούν ουσιαστικά καθήκοντα, όπως είναι όσοι εργάζονται στους τομείς της λιανικής πώλησης και διανομής τροφίμων, της εκπαίδευσης, της γεωργίας, των μεταφορών, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, της κοινωνίας των πολιτών, του εθελοντισμού, της καθαριότητας και της αποκομιδής απορριμμάτων, για τη διατήρηση της δημόσιας ζωής και των δημόσιων υπηρεσιών και για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά· θεωρεί ότι είναι καθήκον της ΕΕ και των κρατών μελών της να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη στους εργαζομένους που επιτελούν αυτά τα καθοριστικής σημασίας καθήκοντα, και να αναγνωρίσουν τις θυσίες που κάνουν καθημερινά· προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της επιδημίας, ιδίως για το ιατρικό προσωπικό πρώτης γραμμής, με την εφαρμογή κατάλληλων και συντονισμένων εθνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επαρκούς εξοπλισμού ατομικής προστασίας· καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων αυτών·

3. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από τον ιό και προς όλες τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της πανδημίας· εκφράζει την ειλικρινή του αλληλεγγύη σε όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους και των οποίων η επαγγελματική ζωή έχει διαταραχθεί από την πανδημία· τονίζει ότι πρέπει να ενεργήσουμε ως κοινότητα και να εξασφαλίσουμε ότι καμία χώρα δεν θα μείνει μόνη της να αντιμετωπίσει τον ιό και τις επιπτώσεις του·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού, στην ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ιδίως όσον αφορά τις πιο ευάλωτες ομάδες και τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, μεταξύ των οποίων οι ηλικιωμένοι, τα άτομα που πάσχουν ήδη από κακή υγεία, οι πληθυσμοί που διαβιούν σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και υπό συνθήκες που είναι επιρρεπείς σε φυσικές καταστροφές, και οι μετανάστες, καθώς και τα άτομα που εκτίθενται σε ενδοοικογενειακή βία, ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την αρχική αδυναμία των κρατών μελών να δράσουν συλλογικά και ζητεί όλες οι μελλοντικές ενέργειες των κρατών μελών να διέπονται από την αλληλεγγύη και την καλόπιστη συνεργασία που αποτελούν ιδρυτική αρχή της Ένωσης· πιστεύει ότι η κρίση της νόσου COVID-19 ανέδειξε πρωτίστως τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής δράσης· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της διαθέτουν τους κοινούς πόρους που χρειάζονται για την καταπολέμηση της πανδημίας και των συνεπειών της, αλλά μόνο όταν συνεργάζονται με πνεύμα ενότητας· αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη, αφότου έδρασαν μονομερώς κατά την έναρξη της κρίσης, πλέον κατανοούν ότι η συνεργασία, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη είναι ο μοναδικός τρόπος για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν προκειμένου να ανταποκριθούν στην πρόκληση και να διασφαλίσουν ότι η Ένωση να βγει ισχυρότερη από την παρούσα κρίση· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεργαστεί με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να σωθούν ζωές, να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις και να προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη, και θα είναι έτοιμο να τα ελέγξει για τις πράξεις τους·

 

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και δράση στον τομέα της υγείας

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που επέδειξαν ορισμένα κράτη μέλη, με την περίθαλψη ασθενών από άλλα κράτη μέλη, με την παροχή εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων μέσω ενωσιακών πρωτοβουλιών για συμβάσεις προμηθειών και μέσω της δημιουργίας αποθεμάτων, καθώς και με τον επαναπατρισμό των πολιτών· τονίζει ότι τα σύνορα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά εντός της ΕΕ για την κυκλοφορία εξοπλισμού ατομικής προστασίας, τροφίμων, φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων αίματος και οργάνων, καθώς και για την αλυσίδα εφοδιασμού στην ενιαία αγορά· υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η κινητοποίηση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, και ζητεί να αναπτυχθεί το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα για την παροχή ιατρικής βοήθειας· τονίζει επίσης την ανάγκη να διευκολυνθεί η μεταφορά ασθενών από τα κορεσμένα νοσοκομεία ενός κράτους μέλους σε ένα άλλο κράτος μέλος όπου υπάρχει ακόμη διαθέσιμη χωρητικότητα·

8. ζητεί να ενισχυθούν σημαντικά οι αρμοδιότητες, ο προϋπολογισμός και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συντονίζουν τις ιατρικές απαντήσεις σε περιόδους κρίσης· προτείνει τη μετατροπή της ομάδας εμπειρογνωμόνων COVID-19 σε μόνιμη ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις επιδημικές εξάρσεις ιών, η οποία θα συνεργάζεται με το ECDC για την ανάπτυξη προτύπων, την έκδοση συστάσεων και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων που θα χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε περίπτωση κρίσης·

9. ζητεί να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός υγειονομικής αντίδρασης, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία και αντίδραση, με κοινό και συντονισμένο τρόπο, σε κάθε υγειονομική κρίση που θα προκύπτει σε επίπεδο ΕΕ, για την προστασία της υγείας των πολιτών μας· πιστεύει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να λειτουργεί τόσο ως κόμβος πληροφόρησης όσο και ως ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ικανή να παρέχει ζωτικής σημασίας εφόδια, ιατρικό εξοπλισμό και ιατρικό προσωπικό σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έξαρση των μολύνσεων·

10. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει όλες τις συνιστώσες της διαχείρισης κρίσεων και της αντιμετώπισης καταστροφών, και να ενισχύσει περαιτέρω μέσα όπως το rescEU, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πραγματικά κοινή, συντονισμένη και αποτελεσματική αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν η διαχείριση, η ετοιμότητα και η πρόληψη όσον αφορά τον κίνδυνο καταστροφών στην Ευρώπη, καθώς και να συσταθούν κοινά αποθέματα εξοπλισμού, υλικών και φαρμάκων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ταχεία κινητοποίησή τους για την προστασία της ζωής και των μέσων διαβίωσης των πολιτών της ΕΕ· πιστεύει ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να διευκολύνει τον κοινό επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ·

11. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διαθέσει κονδύλια από το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση του ιού, διασφαλίζοντας ότι οι θεραπείες, τα εμβόλια και τα μέσα διάγνωσης θα είναι παγκοσμίως διαθέσιμα, προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά· ζητεί τη θέσπιση πρόσθετης χρηματοδότησης για ένα «ταμείο έρευνας και καινοτομίας για τη νόσο COVID-19», προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειές της για τη χρηματοδότηση ταχείας έρευνας σχετικά με τα εμβόλια και/ή τη θεραπεία· πιστεύει ότι οι ερευνητές, οι καινοτόμες ΜΜΕ και η βιομηχανία της Ευρώπης θα πρέπει να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να βρεθεί θεραπεία· ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τη στήριξή τους σε προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που αποσκοπούν στην κατανόηση της νόσου, την επιτάχυνση της διάγνωσης και της διεξαγωγής δοκιμών, και την ανάπτυξη εμβολίου· καλεί τα νοσοκομεία και τους ερευνητές να ανταλλάσσουν δεδομένα με τον ΕΜΑ και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας· τονίζει την ανάγκη στήριξης των μέτρων που ευνοούν την ανοικτή επιστήμη, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανταλλαγή των δεδομένων και των αποτελεσμάτων των ερευνών εντός της επιστημονικής κοινότητας στην Ευρώπη και πέραν αυτής· επιμένει ότι κάθε έρευνα που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να παραμένει δημόσιο κτήμα·

12. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το κατά πόσον τα κράτη μέλη δίνουν επαρκή προσοχή στις επιπτώσεις της κρίσης στην ψυχική υγεία, και ζητεί να οργανωθεί μια εκστρατεία για την ψυχική υγεία σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα παρέχει συμβουλές στους πολίτες σχετικά με το πώς θα πρέπει να φροντίσουν για την ψυχική τους ευεξία υπό τις παρούσες συνθήκες και πού θα πρέπει να αναζητήσουν συμβουλές όταν τις χρειάζονται·

13. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την ικανότητά της για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, σε συμμόρφωση με την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες[2] και τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων[3], προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή σε επίπεδο ΕΕ δεδομένων έρευνας και υγείας από φορείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη θεραπειών και/ή εμβολίων·

14. υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν πολιτικές που θα εξασφαλίζουν αξιόπιστες και ποιοτικές προμήθειες τροφίμων από τη γεωργία, την αλιεία και τις επιχειρήσεις τροφίμων κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της άμεσης υγειονομικής κρίσης, και τονίζει την ανάγκη στήριξης των τομέων αυτών και διασφάλισης της συνεχούς παραγωγής και της απρόσκοπτης μεταφοράς σε ολόκληρη την ενιαία αγορά·

15. ζητεί να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση για τη μετά τον περιορισμό της κυκλοφορίας εποχή στην ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η επανεξάπλωση του ιού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν από κοινού κριτήρια για την άρση της καραντίνας και των λοιπών μέτρων έκτακτης ανάγκης, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια αποτελεσματική στρατηγική εξόδου, η οποία θα περιλαμβάνει δοκιμές ευρείας κλίμακας και εξοπλισμό ατομικής προστασίας για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πιο συστηματικές δοκιμές για τη λοίμωξη και την έκθεση στον ιό και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές·

 

Ευρωπαϊκές λύσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά το δημοσιονομικό πεδίο και τη στήριξη της ρευστότητας·

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια εκτενή δέσμη μέτρων ανάκαμψης και ανασυγκρότησης για επενδύσεις με σκοπό τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την κρίση, πέραν όσων πραγματοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως μέρος του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· πιστεύει ότι η εν λόγω δέσμη θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για όσο διαρκεί η οικονομική διαταραχή που έχει προκληθεί από την παρούσα κρίση· οι αναγκαίες επενδύσεις θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από ένα ενισχυμένο ΠΔΠ, από τα υφιστάμενα ταμεία και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, και από ομόλογα ανάκαμψης με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ· η εν λόγω δέσμη δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την αμοιβαιοποίηση του υφιστάμενου χρέους και θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις μελλοντικές επενδύσεις·

18. τονίζει ότι αυτή η δέσμη μέτρων ανάκαμψης και ανασυγκρότησης θα πρέπει να έχει στο επίκεντρό της την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην οικονομία, να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά της και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην οικολογική μετάβαση, στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη —συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής αυτονομίας της ηπείρου μας— καθώς και στην εφαρμογή μιας βιομηχανικής στρατηγικής που θα διατηρεί βασικούς βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι απαντήσεις μας με τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα·

19. υποστηρίζει την Επιτροπή στον στόχο της να σχεδιάσει μια νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, σε μια προσπάθεια να καταστεί η βιομηχανία ανταγωνιστικότερη και ανθεκτικότερη κατά την αντιμετώπιση παγκόσμιων κλυδωνισμών· υποστηρίζει την επανένταξη αλυσίδων εφοδιασμού στην ΕΕ και την αύξηση της ενωσιακής παραγωγής βασικών προϊόντων όπως τα φάρμακα, τα φαρμακευτικά συστατικά, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο ιατρικός εξοπλισμός και τα ιατρικά υλικά·

20. επιμένει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να εγκριθεί ένα φιλόδοξο ΠΔΠ το οποίο θα διαθέτει έναν αυξημένο προϋπολογισμό σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης, τον προβλεπόμενο αντίκτυπο της κρίσης στις οικονομίες της ΕΕ, και τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, θα είναι πιο ευέλικτο και απλό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για την αντιμετώπιση κρίσεων, και θα διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία· ζητεί, επιπλέον, να αναθεωρηθεί η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστούν επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών, καθώς και καλύτερη προβλεψιμότητα, ικανότητα ανάληψης δράσης και μειωμένη έκθεση στους εθνικούς κινδύνους· τονίζει ότι θα χρειαστούν νέοι ίδιοι πόροι προκειμένου ο προϋπολογισμός της ΕΕ να εγγυάται την υλοποίηση της δέσμης μέτρων ανάκαμψης και ανασυγκρότησης·

21. καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με αυτή τη νέα πρόταση για το ΠΔΠ, ως μέσο αλληλεγγύης και συνοχής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μη συμφωνίας, το οποίο θα παρατείνει τη διάρκεια των εν εξελίξει χρηματοδοτικών προγραμμάτων πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020·

22. ζητεί να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πλεονασμάτων, των μη δαπανηθέντων περιθωρίων και του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ώστε να παρασχεθεί ταχέως χρηματοδοτική βοήθεια προς τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο και να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων, με παράλληλη συνέχιση της τήρησης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και με τη διασφάλιση ότι η χρηματοδότηση θα φτάσει σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη· επικροτεί, προς τον σκοπό αυτό, την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία Μηχανισμού Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης·

23. καλεί τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να ενεργοποιήσουν το ποσό των 410 δισεκατομμυρίων EUR από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας με ειδικό πιστωτικό όριο· υπενθυμίζει ότι η κρίση αυτή δεν αποτελεί ευθύνη συγκεκριμένου κράτους μέλους και ότι κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση των συνεπειών της επιδημίας· τονίζει ότι, ως βραχυπρόθεσμο μέτρο, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα πρέπει να παρέχει αμέσως προληπτικά πιστωτικά όρια στις χώρες που ζητούν πρόσβαση σε αυτόν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν βραχυπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της πανδημίας COVID-19, με μακροπρόθεσμη ληκτότητα και ανταγωνιστικούς όρους τιμολόγησης και εξόφλησης που θα συνδέονται με την ανάκαμψη των οικονομιών των κρατών μελών·

24. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν ταχέως επί της σημαντικής εισφοράς κεφαλαίων στην ΕΤΕπ, ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να συμβάλει γρήγορα, με τη σημαντική της ισχύ, στην άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός νέου πιστωτικού ορίου της ΕΤΕπ για την εξασφάλιση ρευστότητας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

25. τονίζει ότι ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να διαδραματίσει έναν προορατικό ρόλο στην παρούσα κρίση, δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες και στους πολίτες που πλήττονται οικονομικά εξαιτίας του COVID-19 να μειώσουν ή να διακόψουν προσωρινά την αποπληρωμή χρέους ή ενυπόθηκων δανείων, παρέχοντας τη μέγιστη ευελιξία στη μεταχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναστέλλοντας προσωρινά τις πληρωμές μερισμάτων και μειώνοντας τα συχνά υπερβολικά επιτόκια υπεραναλήψεων από τρεχούμενους λογαριασμούς· τονίζει ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει να επιδείξουν υψηλό βαθμό ευελιξίας για τον σκοπό αυτό·

26. τονίζει την άμεση ανάγκη να γίνουν περισσότερα για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να βοηθηθούν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και να διαχειριστούν τη ρευστότητά τους· προτρέπει τις ευρωπαϊκές αρχές προληπτικής εποπτείας και τις εποπτικές αρχές, καθώς και τα κράτη μέλη, να εξετάσουν όλες τις επιλογές για την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των ΜΜΕ· ζητεί να θεσπιστεί ευρωπαϊκή οριζόντια στρατηγική για την ανάκαμψη των ΜΜΕ, με στόχο να στηριχθούν οι επιχειρήσεις αυτές με τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και με την προώθηση επενδύσεων σε στρατηγικές αξιακές αλυσίδες·

27. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να προτείνει μια δράση για την υγειονομική αυτονομία σε στρατηγικούς τομείς όπως οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή φαρμάκων και, κατά συνέπεια, να περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες, χωρίς να υπονομεύει τα οφέλη που αποκομίζουν οι ανοικτές οικονομίες από το διεθνές εμπόριο· τονίζει ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης θα πρέπει να συμβάλλει στην παραγωγή, την αποθήκευση και τον συντονισμό της παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και εξοπλισμού, ιδίως απολυμαντικών υγρών, αναπνευστήρων και μασκών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει, επιπλέον, ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης θα πρέπει επίσης να συνενώνει και να συντονίζει ικανότητες ψηφιακής παραγωγής, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, που μπορούν να συμβάλουν στην υποκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού·

28. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, πέρα από τη διάσταση της υγείας, η κρίση πλήττει δραματικά τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους και τις ΜΜΕ, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά των κοινωνιών μας· θεωρεί ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, πρέπει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας και να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη θα βασίζεται στην ανοδική κοινωνική και οικονομική σύγκλιση, στον κοινωνικό διάλογο και στη βελτίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας, με στοχοθετημένα μέτρα για όσους βρίσκονται σε επισφαλείς μορφές εργασίας·

29. επιμένει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η δημόσια οικονομική στήριξη που παρέχεται στις επιχειρήσεις για την καταπολέμηση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 θα εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης προς όφελος των εργαζομένων, και ότι οι δικαιούχοι επιχειρήσεις θα αποφεύγουν να καταβάλλουν μερίσματα ή να προσφέρουν προγράμματα επαναγοράς μετοχών για όσο χρονικό διάστημα λαμβάνουν τέτοια στήριξη·

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα βοήθειας και μετριασμού της κρίσης για τους πιο ευάλωτους πολίτες, τις γυναίκες και τα παιδιά που εκτίθενται σε ενδοοικογενειακή βία, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, τις εθνοτικές μειονότητες και τα άτομα από απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, μέσω ενός ειδικού ταμείου έκτακτης στήριξης που θα επικεντρώνεται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και στους τομείς που έχουν πληγεί από την έξαρση της νόσου COVID-19, καθώς και τα άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα οποία διατρέχουν συνολικά τον μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τη νόσο COVID-19 και επίσης πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές της επιπτώσεις· ζητεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, με μια ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια ανάλυση ως προς το φύλο σε όλες τις προσπάθειες αντιμετώπισης, προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες για τα θύματα βίας θα παραμείνουν ανοικτές, και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης, τα καταφύγια έκτακτης ανάγκης για τα θύματα, και οι διαδικτυακές υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και καταγγελίας, με σκοπό την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας και την προστασία όλων των γυναικών και των παιδιών·

31. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, προστατεύονται από την απώλεια εισοδήματος, και ότι οι πλέον πληττόμενοι τομείς και επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, έχουν την απαραίτητη στήριξη και οικονομική ρευστότητα· επικροτεί εν προκειμένω τη νέα πρόταση της Επιτροπής για στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE), και ζητεί να εφαρμοστεί ταχέως· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα την κοινωνική και φορολογική νομοθεσία προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις, ως προς τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας, για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους ως αποτέλεσμα των μέτρων έκτακτης ανάγκης·

32. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνουν ανοικτά τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ για τα αγαθά· υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί την πηγή της συλλογικής μας ευημερίας και ευζωίας, καθώς και βασικό στοιχείο της άμεσης και συνεχούς αντίδρασης στην έξαρση της νόσου COVID-19· υποστηρίζει σθεναρά την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους διασυνοριακούς εργαζόμενους να συνεχίσουν να διασχίζουν τα σύνορα, ιδίως σε τομείς για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να δημιουργηθούν «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων για τις χερσαίες (οδικές και σιδηροδρομικές), τις θαλάσσιες, τις εσωτερικές πλωτές και τις αεροπορικές μεταφορές·

33. υποστηρίζει μέτρα υπέρ του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης, ιδίως μέσω της στήριξης της ρευστότητας διά της έγκαιρης (προ-)καταβολής των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων του δεύτερου πυλώνα, ευελιξίας στη διαχείριση των καθεστώτων ενισχύσεων και στην υποβολή αιτήσεων, παρακολούθησης της αγοράς και διαχείρισης κρίσεων (ιδιωτική αποθεματοποίηση, μέτρα προώθησης και έκτακτα μέτρα που επιτρέπουν στην Επιτροπή να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αγορά και περιορισμένες χρονικά παρεκκλίσεις από το δίκαιο του ανταγωνισμού)·

34. θεωρεί ότι οι κλάδοι των μεταφορών και του τουρισμού έχουν πληγεί σοβαρά και ζητεί την ανάληψη δράσης προκειμένου να διασφαλιστούν η υγεία, η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, και να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες μεταφορών θα μπορέσουν να επιβιώσουν στην κρίση· προτείνει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός πρόληψης και διαχείρισης για τον τουριστικό τομέα σε επίπεδο ΕΕ, που θα προστατεύει τους εργαζομένους μας, θα βοηθά τις επιχειρήσεις μας και θα διασφαλίζει την ασφάλεια των επιβατών·

35. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τη δράση των κρατών μελών για την καταπολέμηση των απατεώνων του διαδικτύου και των εγκληματιών του κυβερνοχώρου που εκμεταλλεύονται τους φόβους των πολιτών πουλώντας υπερκοστολογημένο ή παραποιημένο ιατρικό υλικό·

 

Προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων

36. υπογραμμίζει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμόρφωση με το κράτος δικαίου πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, και ότι, στο πλαίσιο των μέτρων έκτακτης ανάγκης, οι αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια προστασία· τονίζει ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό και/ή ενωσιακό επίπεδο πρέπει να είναι σύμφωνα με το κράτος δικαίου, απολύτως αναλογικά με τις απαιτήσεις της κατάστασης, σαφώς συνδεδεμένα με την τρέχουσα υγειονομική κρίση, χρονικά περιορισμένα και υποκείμενα σε τακτικό έλεγχο· θεωρεί ότι τόσο η απόφαση της κυβέρνησης της Ουγγαρίας να παρατείνει επ’ αόριστον την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξουσιοδοτούμενη να κυβερνά με διατάγματα χωρίς χρονικό περιορισμό, και να αποδυναμώσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο έκτακτης ανάγκης, όσο και τα μέτρα που έλαβε η πολωνική κυβέρνηση —και συγκεκριμένα η αλλαγή του εκλογικού κώδικα κατά παράβαση της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου και των διατάξεων που προβλέπονται από τον νόμο— προκειμένου να πραγματοποιηθούν προεδρικές εκλογές εν μέσω πανδημίας, τα οποία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των Πολωνών πολιτών και να υπονομεύσουν την έννοια της ελεύθερης, ίσης, άμεσης και μυστικής ψηφοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Πολωνίας, συνιστούν ενέργειες πλήρως ασύμβατες με τις ευρωπαϊκές αξίες·

37. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως το κατά πόσο τα επείγοντα μέτρα συνάδουν με τις Συνθήκες και να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών, για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής και διαρκούς παραβίασης, υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά την άμεση ανάγκη για έναν μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· προτρέπει το Συμβούλιο να επαναφέρει στην ημερήσια διάταξη τις συζητήσεις και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις εν εξελίξει διαδικασίες του άρθρου 7·

38. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μόνο αναγκαία, συντονισμένα και αναλογικά μέτρα όταν περιορίζουν τα ταξίδια ή καθιερώνουν και παρατείνουν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, αφού προηγουμένως αξιολογούν προσεκτικά την αποτελεσματικότητά τους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της δημόσιας υγείας, βασιζόμενα στις ισχύουσες νομικές διατάξεις, και συγκεκριμένα τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, και τηρώντας πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι οι συνοριακοί έλεγχοι και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις πρέπει να παραμείνουν αναλογικοί και έκτακτοι και ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν μόλις αυτό κριθεί εφικτό· επιμένει ότι δεν πρέπει να περιορίζεται η διασυνοριακή μετακίνηση εργαζομένων πρώτης γραμμής σε τομείς καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, ιδίως των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και της φροντίδας των ηλικιωμένων, αλλά και εκείνων που εργάζονται στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, όπως είναι οι εποχικοί εργαζόμενοι σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαία η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του χώρου Σένγκεν ελεύθερης κυκλοφορίας, χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξόδου από την κρίση·

39. ζητεί τον πλήρη σεβασμό της Σύμβασης της Γενεύης και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το άσυλο· επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την υποδοχή νέων αιτούντων άσυλο υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ιατρικής υποστήριξης και, ως εκ τούτου, εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που φτάνουν στα ελληνικά νησιά, καθώς και στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και τα κέντρα κράτησης, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη και διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο· θεωρεί ότι πρέπει να βρεθούν οι απαραίτητες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής εκκένωσης του πληθυσμού που διατρέχει υψηλό κίνδυνο, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες υλικές συνθήκες και η κοινωνική αποστασιοποίηση για την αποφυγή της μόλυνσης· τονίζει τη σημαντική συνεισφορά πολλών μεταναστών και απογόνων μεταναστών που εργάζονται για να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία πολλών βασικών τομέων σε όλη την ΕΕ, ειδικότερα δε των τομέων της υγείας και της περίθαλψης·

40. σημειώνει το σχέδιο της Επιτροπής να ζητήσει από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να διαβιβάζουν ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση του κορονοϊού, καθώς και τα εθνικά προγράμματα παρακολούθησης που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, και την κυκλοφορία εφαρμογών που επιτρέπουν στις αρχές να παρακολουθούν τις μετακινήσεις, τις επαφές και τα δεδομένα υγείας·

41. σημειώνει την εμφάνιση εφαρμογών εντοπισμού επαφών σε κινητές συσκευές προκειμένου να προειδοποιούνται οι άνθρωποι αν βρίσκονται κοντά σε ένα μολυσμένο άτομο, και τη σύσταση της Επιτροπής να αναπτυχθεί μια κοινή ενωσιακή προσέγγιση για τη χρήση των εν λόγω εφαρμογών· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε χρήση εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από εθνικές και ενωσιακές αρχές δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική και ότι τα παραγόμενα στοιχεία δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε δυνητικό κίνδυνο κατάχρησης και απώλειας εμπιστοσύνης, κάτι που μπορεί να υπονομεύσει τη διάδοση των εν λόγω εφαρμογών σε όλη την Ένωση· ζητεί οποιαδήποτε αποθήκευση δεδομένων να είναι αποκεντρωμένη, να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τα εμπορικά συμφέροντα (εκτός ΕΕ) των φορέων ανάπτυξης των εν λόγω εφαρμογών, και να παρέχονται σαφείς προβλέψεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η χρήση των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών από ένα μέρος του πληθυσμού, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα άλλα μέτρα, θα οδηγήσει σε σημαντικά χαμηλότερο αριθμό μολύνσεων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη λειτουργία των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών, προκειμένου τα άτομα να μπορούν να επαληθεύουν το υποκείμενο πρωτόκολλο για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα και να ελέγχουν τον ίδιο τον κώδικα, ούτως ώστε να επαληθεύουν κατά πόσον η εφαρμογή λειτουργεί όπως ισχυρίζονται οι αρχές· συνιστά να θεσπίζονται ρήτρες λήξης ισχύος και να τηρούνται πλήρως οι αρχές της προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων·

42. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των εν λόγω συστημάτων και να επιτρέπουν τον δημόσιο έλεγχο και την πλήρη εποπτεία από τις αρχές προστασίας δεδομένων· σημειώνει ότι τα δεδομένα θέσης από κινητές συσκευές μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον ΓΚΠΔ· τονίζει ότι οι εθνικές και οι ενωσιακές αρχές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, και με την εποπτεία και τις οδηγίες των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων·

43. τονίζει ότι η παραπληροφόρηση σχετικά με τη νόσο COVID-19 αποτελεί επί του παρόντος μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία· προτρέπει την ΕΕ να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πηγή πληροφόρησης, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και επαληθευμένες πληροφορίες· πιστεύει ότι το ECDC θα πρέπει να είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και την ευθυγράμμιση των δεδομένων των κρατών μελών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας· καλεί τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να λάβουν προορατικά τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσουν την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους όσον αφορά τον κορονοϊό·

 

Εξωτερική δράση, διεθνής αλληλεγγύη και συνεργασία

44. ζητεί την ταχεία επικαιροποίηση της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ ενόψει των παγκόσμιων επιπτώσεων της κρίσης· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στην αποκαλούμενη «κορονο-διπλωματία»· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι προετοιμασμένη για στρατηγική επικοινωνία, καταπολέμηση της εξωτερικής παραπληροφόρησης και συνεχή προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, χωρίς να θέτει ποτέ σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις αξίες της· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργούν με στρατηγικό τρόπο τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και εντός της Ευρώπης, προκειμένου να πραγματωθεί η φιλοδοξία μιας γεωπολιτικής Ένωσης·

45. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να καταστεί πιο ανθεκτική στις κρίσεις εν γένει, να παραμείνει ανεξάρτητη από οποιαδήποτε αθέμιτη πολιτική και οικονομική επιρροή, για παράδειγμα από την Κίνα και τη Ρωσία, και πρέπει να είναι έτοιμη να επικοινωνεί με στρατηγικό τρόπο, να καταπολεμά την εξωτερική παραπληροφόρηση, τις ψευδείς ειδήσεις και τις κυβερνοεπιθέσεις, και να προσαρμόζεται συνεχώς στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο· προτρέπει, συνεπώς, την Επιτροπή να καταπολεμήσει τις επιθετικές προσπάθειες της ρωσικής και της κινεζικής προπαγάνδας για εκμετάλλευση της πανδημίας COVID-19 με σκοπό την υπονόμευση της ΕΕ και την ενίσχυση της δυσπιστίας του τοπικού πληθυσμού προς την ΕΕ· πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να κοινοποιηθεί  αποτελεσματικά η οικονομική, τεχνική και ιατρική υποστήριξη της ΕΕ·

46. επιμένει ότι η χρήση των αδειών εξαγωγής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μετατραπεί σε de facto απαγόρευση των εξαγωγών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών σε ιατρικά προϊόντα που σπανίζουν· τονίζει ότι οι εξαγωγές εξοπλισμού ατομικής προστασίας πρέπει να φτάνουν σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και όχι σε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν το υψηλότερο τίμημα· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ένας συνολικός κατάλογος βασικών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να δοθεί τέλος στην κερδοσκοπία και να διευκολυνθεί το εμπόριό τους· ενθαρρύνει σθεναρά όλες τις χώρες να προσχωρήσουν στη συμφωνία του ΠΟΕ για την κατάργηση των δασμών στα φαρμακευτικά προϊόντα (μηδενικός δασμός), και ζητεί να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται το διασυνοριακό εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να θέσουν το θέμα αυτό ως προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης υπουργικής συνόδου του ΠΟΕ· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την προειδοποίηση που εξέδωσαν από κοινού ο ΠΟΕ, ο ΠΟΥ και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, σύμφωνα με την οποία τα παγκόσμια μέτρα περιορισμού του εμπορίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ελλείψεις τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί η διαταραχή στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, ούτως ώστε να αποτραπεί η επιδείνωση της επισιτιστικής ανασφάλειας και της αστάθειας των τιμών· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την αξιολόγηση των πιθανών επενδύσεων και των αγορών κρίσιμων υποδομών και στρατηγικών βιομηχανικών ικανοτήτων στην ΕΕ, και να λάβουν μέτρα μετριασμού ή αποκλεισμού, ανάλογα με τις ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει γρήγορα τις διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ώστε να εξασφαλιστούν κανόνες για την ταχεία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως του εμπορίου αγαθών·

47. υπογραμμίζει ότι η πανδημία δεν γνωρίζει σύνορα ή ιδεολογίες, και για την αντιμετώπισή της απαιτείται η συνεργασία και η αλληλεγγύη ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας και η ενίσχυση του συστήματος του ΟΗΕ, και ιδίως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας· θεωρεί απαραίτητο να ζητήσει η ΕΕ από την Κίνα να ρίξει άπλετο φως σε αυτήν την πανδημία, όσον αφορά τη χρονική στιγμή της εμφάνισής της και τον πραγματικό αριθμό θυμάτων· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας και της στήριξης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, για τους πλησιέστερους γείτονες μας στο πλαίσιο των ανατολικών και νότιων σχέσεων γειτονίας και εταιρικών σχέσεων, καθώς και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική· εκφράζει την ισχυρή αλληλεγγύη του προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τη γειτονική μας χώρα, η οποία επί του παρόντος πλήττεται ιδιαίτερα σοβαρά από την πανδημία, και προσφέρει κάθε μέτρο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της·

48. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για μια πολυμερή προσέγγιση όσον αφορά την κρίση της νόσου COVID-19 και τις παγκόσμιες συνέπειές της, και ζητεί μια διεθνώς συντονισμένη προσέγγιση· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να στηρίξουν, από πολιτική και οικονομική άποψη, τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για τον συντονισμό των προσπαθειών σε διεθνές επίπεδο, κυρίως μέσω του «Σχεδίου Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Δράσης για τη νόσο COVID-19» και του «Ταμείου Αντίδρασης και Ανάκαμψης για τη νόσο COVID-19»·

49. αναγνωρίζει τη σημασία μιας παγκόσμιας συντονισμένης αντίδρασης στις δραστικές οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19, όπως αυτές που έχουν επισημανθεί από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), και προτρέπει την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τις υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας·

 

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βγει ισχυρότερη από την κρίση και θα είναι πιο αποτελεσματική για τους πολίτες της

50. υπενθυμίζει ότι αυτή η κρίση, για την οποία δεν ευθύνεται κανείς, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην καταστροφή όλων· εκφράζει την ακλόνητη πρόθεσή του να κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου η Ένωση και οι πολίτες της να βγουν ισχυρότεροι από την κρίση, και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αμέσως όλες τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης και να ενεργούν αναλόγως με πνεύμα αλληλεγγύης·

51. προτείνει η στρατηγική αυτή να περιλαμβάνει πρόταση για αύξηση των εξουσιών της Ένωσης, ώστε να λαμβάνει μέτρα σε περίπτωση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, με νέα και ενισχυμένα μέσα που θα εξασφαλίζουν ότι, στο μέλλον, η Ένωση μπορεί να δρα χωρίς καθυστέρηση για τον συντονισμό της αντίδρασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να κατευθύνει τους απαραίτητους πόρους εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίοι, είτε πρόκειται για υλικούς (π.χ. προστατευτικές μάσκες, αναπνευστήρες και φάρμακα) είτε για χρηματοδοτικούς πόρους, καθώς και να καθιστά δυνατή τη συγκέντρωση ποιοτικών, τυποποιημένων δεδομένων·

52. πιστεύει ότι η πανδημία κατέδειξε τα όρια της ικανότητας της Ένωσης να δρα αποφασιστικά και φανέρωσε την έλλειψη εκτελεστικών και δημοσιονομικών εξουσιών της Επιτροπής· πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει, κατά συνέπεια, να προβεί σε ριζική μεταρρύθμιση· θεωρεί απαραίτητο, σε αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να ολοκληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα «γέφυρας» για τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα ζητήματα όπου κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της υγείας·

53. προτρέπει τα κράτη μέλη να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να ενεργήσουν προς το γενικό συμφέρον και με πνεύμα αλληλεγγύης· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αμέσως τις ειδικές διατάξεις της Συνθήκης ώστε να ενεργήσουν αναλόγως·

54. καλεί την Επιτροπή να πάρει σοβαρά την ευθύνη της δυνάμει της Συνθήκης και να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες·

55. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να ξεκινήσει έναν εις βάθος προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί πιο αποτελεσματική και δημοκρατική, και ότι η τρέχουσα κρίση επιτείνει τον επείγοντα χαρακτήρα της διαδικασίας αυτής· πιστεύει ότι η προγραμματισμένη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι το κατάλληλο φόρουμ για τον σκοπό αυτό· θεωρεί, επομένως, ότι η Διάσκεψη πρέπει να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι πρέπει να υποβάλει σαφείς προτάσεις, μεταξύ άλλων έπειτα από άμεση επαφή με τους πολίτες, για τη ριζική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική, ενωμένη, δημοκρατική, κυρίαρχη και ανθεκτική·

°

° °

56. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Πρόεδρο της Επιτροπής, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην Προεδρία του Συμβουλίου.

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
[2] ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
[3] ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
Τελευταία ενημέρωση: 15 Απριλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου