Postup : 2020/2616(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0143/2020

Predkladané texty :

RC-B9-0143/2020

Rozpravy :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0054

<Date>{15/04/2020}15.4.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0143/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0144/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0146/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0147/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 232kWORD 60k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0143/2020 (Renew)

B9-0144/2020 (PPE)

B9-0146/2020 (S&D)

B9-0147/2020 (Verts/ALE)</TablingGroups>


<Titre>o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Esteban González Pons</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Uznesenie Európskeho parlamentu o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom

(2020/2616(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže článok 2 a článok 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) zakotvujú solidaritu ako základnú hodnotu Európskej únie; keďže v článku 3 ZEÚ sa uvádza, že Únia má za cieľ podporovať svoje hodnoty, konkrétne hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj blaho svojich občanov;

B. keďže Parlament prijal 15. januára 2020 uznesenie o európskej zelenej dohode [2019/2956(RSP)][1];

C. keďže celosvetové a európske šírenie ochorenia COVID-19 už má tragické následky, keď pripravilo o život mnoho tisícov ľudí v Európe a vo svete, spôsobuje nenapraviteľné škody a viac ako miliardu ľudí uzavrelo do domácej karantény;

D. keďže poskytovanie zdravotnej starostlivosti je predovšetkým v právomoci členských štátov a verejné zdravie je spoločnou právomocou členských štátov a Únie;

E. keďže reakcia EÚ na pandémiu COVID-19 bola doteraz poznačená nedostatočnou koordináciou medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti verejného zdravia, vrátane obmedzení pohybu osôb v rámci hraníc a cez hranice a pozastavenia uplatňovania ďalších práv a zákonov; keďže naše hospodárstvo bolo zastavené a dôsledky následného narušenia pre európskych občanov, podniky, pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby budú dramatické;

F. keďže systémy zdravotníctva sú počas pandémie pod veľkým tlakom, aby zabezpečili primeranú starostlivosť pre všetkých pacientov;

G. keďže opatrenia prijaté vládami by mali vždy rešpektovať základné práva každého jednotlivca; keďže tieto opatrenia by mali byť nevyhnutné, primerané a dočasné;

H. keďže solidarita medzi členskými štátmi nie je fakultatívna, ale je záväzná na základe zmlúv a tvorí súčasť našich európskych hodnôt;

I. keďže Komisia už podnikla prvé kroky vrátane balíka opatrení, o ktorých Parlament hlasoval na svojej plenárnej schôdzi 26. marca 2020;

J. keďže Európska rada zatiaľ nedokázala dosiahnuť konsenzus o hospodárskych opatreniach potrebných na riešenie krízy;

K. keďže Parlament ako spoluzákonodarca, časť rozpočtového orgánu a jediná inštitúcia, ktorá je priamo volená vo všeobecných voľbách, musí byť zapojený do všetkých rokovaní o reakcii EÚ na túto krízu a o následnom oživení ako ich neoddeliteľný a podstatný účastník;

L. keďže toto je okamih pravdy pre Európsku úniu, ktorý rozhodne o jej budúcnosti, a Únia môže túto krízu prekonať len vtedy, ak budú členské štáty a európske inštitúcie spoločne stáť v solidarite a zodpovednosti, a silnejší a jednotný hlas Európskeho parlamentu je potrebný viac ako kedykoľvek predtým;

Jednotná a rozhodná reakcia na spoločnú krízu

1. vyjadruje hlboký zármutok nad stratou životov a nad ľudskou tragédiou, ktorú pandémia priniesla Európanom a ich rodinám a občanom na celom svete, a vyjadruje sústrasť všetkým tým, ktorí stratili svojich blízkych; vyjadruje hlboký súcit všetkým, ktorí sú postihnutí vírusom a bojujú o život, ako aj ich rodinám a priateľom;

2. vyjadruje obdiv všetkým tým, ktorí stoja v prvej línii v boji proti pandémii a neúnavne pracujú, ako napríklad lekárom a zdravotným sestrám, ale je tiež veľmi vďačný všetkým anonymným hrdinom, ktorí vykonávajú kľúčové úlohy, ako sú tí, ktorí pracujú v oblasti maloobchodného predaja a distribúcie potravín, vzdelávania, poľnohospodárstva, dopravy, záchranných služieb, občianskej spoločnosti, dobrovoľníctva, čistenia a zberu odpadu, aby zachovali verejný život a služby a zaručili prístup k základnému tovaru; domnieva sa, že povinnosťou EÚ a jej členských štátov je poskytovať týmto kľúčovým pracovníkom maximálnu podporu a oceniť obete, ktoré dennodenne prinášajú; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaručili bezpečné pracovné podmienky pre všetkých pracovníkov v prvej línii tejto epidémie, najmä zdravotníckych pracovníkov v prvej línii, a to zavedením primeraných a koordinovaných vnútroštátnych opatrení vrátane poskytnutia dostatočného množstva osobných ochranných prostriedkov (OOP); vyzýva Komisiu, aby dohliadala na vykonávanie týchto opatrení;

3. vyjadruje solidaritu tým členským štátom, ktoré boli najviac postihnuté vírusom, a všetkým ostatným krajinám, ktoré čelia účinkom pandémie; vyjadruje najúprimnejšiu solidaritu tým, ktorí prišli o prácu a ktorým pandémia narušila profesionálny život; zdôrazňuje, že je potrebné spojiť sa ako spoločenstvo a zabezpečiť, aby žiadna krajina nebola ponechaná sama na seba v boji proti tomuto vírusu a jeho následkom;

4. je znepokojený možnými vplyvmi krízy, vrátane opatrení na obmedzenie pohybu, pokiaľ ide o životné podmienky ľudí na celom svete, najmä najzraniteľnejších skupín a ľudí v zraniteľných situáciách vrátane starších ľudí, ľudí, ktorí už trpia zlým zdravotným stavom, obyvateľstva v oblastiach zasiahnutých konfliktom a v prostredí náchylnom na prírodné katastrofy, a migrantov, a tých, ktorí sú vystavení domácemu násiliu, najmä žien a detí;

5. je znepokojený pôvodnou neschopnosťou členských štátov kolektívne konať a požadovať, aby sa všetky budúce opatrenia členských štátov riadili základnými zásadami Únie, solidaritou a lojálnou spoluprácou; domnieva sa, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 preukázala najmä význam spoločných európskych činností; zdôrazňuje, že Európska únia a jej členské štáty majú spoločné zdroje na boj proti pandémii a jej dôsledkom, ale len vtedy, ako budú spolupracovať v duchu jednoty; uznáva, že členské štáty, ktoré konali jednostranne na začiatku krízy, teraz chápu, že spolupráca, dôvera a solidarita sú jediným spôsobom, ako prekonať túto krízu;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby konali spoločne a chopili sa výzvy s cieľom zabezpečiť, aby Únia vyšla z tejto krízy silnejšia; zdôrazňuje, že Parlament bude spolupracovať s ostatnými inštitúciami EÚ na záchrane životov, ochrane pracovných miest a podnikov a na stimulovaní hospodárskeho a sociálneho oživenia, a že bude pripravený brať ich na zodpovednosť za ich konanie;

Európska solidarita a činnosti v odvetví zdravotníctva

7. víta európsku solidaritu v akcii, ktorú členské štáty preukázali pri liečbe pacientov z iných členských štátov, poskytovaní zdravotníckeho vybavenia, a to aj prostredníctvom iniciatív pod vedením EÚ týkajúcich sa spoločného obstarávania a vytvárania zásob, ako aj pri repatriácii občanov; zdôrazňuje, že hranice musia zostať otvorené vnútri EÚ na účely pohybu osobných ochranných prostriedkov, potravín, liekov, zdravotníckych pomôcok, výrobkov odvodených z krvi a orgánov, ako aj na zachovanie dodávateľského reťazca na jednotnom trhu; zdôrazňuje potrebu uľahčiť mobilizáciu odborníkov v oblasti zdravotníctva a vyzýva na nasadenie európskeho zdravotníckeho zboru na poskytovanie lekárskej pomoci; ďalej zdôrazňuje potrebu uľahčiť prepravu pacientov z preťažených nemocníc v jednom členskom štáte do iných členských štátov, v ktorých je ešte dostupná kapacita;

8. vyzýva na výrazné posilnenie právomocí, rozpočtu a počtu zamestnancov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskej agentúry pre lieky (EMA), aby mohli koordinovať zdravotnícke reakcie v čase krízy; navrhuje, aby sa skupina odborníkov na ochorenie COVID-19 pretvorila na stály nezávislý tím odborníkov na vírusové epidémie, ktorý by spolupracoval s ECDC pri vypracúvaní noriem, vydávaní odporúčaní a vypracúvaní protokolov, ktoré by Komisia a členské štáty mali používať v prípade krízy;

9. vyzýva na vytvorenie európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravotníctva, aby bolo možné lepšie sa pripraviť a reagovať spoločným a koordinovaným spôsobom na každý druh zdravotnej alebo sanitárnej krízy, ktorá vznikne na úrovni EÚ, s cieľom chrániť zdravie našich občanov; domnieva sa, že takýto mechanizmus by mal fungovať ako informačné centrum, ako aj ako núdzový zásahový tím schopný poskytovať kľúčové dodávky, zdravotnícke vybavenie a zdravotnícky personál v regiónoch, v ktorých dochádza k náhlemu nárastu infekcií;

10. vyzýva Komisiu, aby posilnila všetky zložky krízového riadenia a reakcie na katastrofy, a aby ešte viac posilnila nástroje, napríklad nástroj RescEU s cieľom zabezpečiť skutočne spoločnú, koordinovanú a účinnú reakciu na úrovni EÚ; domnieva sa, že by sa okrem spoločných zásob vybavenia, materiálov a liekov mali posilniť európske riadenie rizika katastrof, pripravenosť a prevencia s cieľom umožniť ich rýchlu mobilizáciu na ochranu životov a živobytia občanov EÚ; domnieva sa, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mal posilniť, aby sa uľahčila spoločná repatriácia občanov EÚ;

11. víta iniciatívu Komisie na smerovanie finančných prostriedkov z výskumného programu EÚ na boj proti vírusu tak, že sa zabezpečí, aby liečba , vakcíny a diagnostika boli globálne dostupné, prístupné a cenovo dostupné; vyzýva na vytvorenie dodatočného financovania na fond výskumu a inovácie COVID-19 na podporu jeho úsilia o financovanie rýchleho výskumu zameraného na vývoj vakcíny a/alebo liečby; domnieva sa, že európski výskumní pracovníci, inovačné malé a stredné podniky a priemysel by mali dostať všetku podporu, ktorú potrebujú na nájdenie liečby; vyzýva členské štáty, aby výrazne zvýšili podporu pre výskumné, vývojové inovačné programy zamerané na pochopenie choroby, urýchlenie diagnostiky a testovanie a vývoj očkovacej látky; vyzýva nemocnice a výskumných pracovníkov, aby si vymieňali údaje s agentúrou EMA a pristúpili k rozsiahlemu európskemu klinickému skúšaniu; zdôrazňuje potrebu podporovať opatrenia v prospech otvorenej vedy s cieľom urýchliť výmenu údajov a výsledkov výskumu v rámci vedeckej obce v Európe a mimo nej; trvá na tom, že akýkoľvek verejne financovaný výskum musí zostať verejne prístupný;

12. vyjadruje znepokojenie nad tým, či členské štáty venujú dostatočnú pozornosť účinkom krízy na duševné zdravie, a vyzýva na zorganizovanie celoeurópskej kampane v oblasti duševného zdravia, ktorá by občanov informovala o tom, ako za súčasných okolností zabezpečiť duševnú pohodu, a o tom, kde môžu v prípade potreby požiadať o radu;

13. vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala svoje kapacity v oblasti cloudových služieb, v súlade so smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách[2] a so všeobecným nariadením o ochrane údajov[3], s cieľom uľahčiť výmenu výskumných a zdravotných údajov na úrovni EÚ medzi subjektmi, ktoré sa venujú vývoju liečby a/alebo vakcín;

14. zdôrazňuje kľúčový význam politík, ktoré zabezpečujú spoľahlivé a kvalitné dodávky potravín z poľnohospodárstva, rybárstva a potravinárskych podnikov počas bezprostrednej krízy v oblasti zdravia a po nej, ako aj potrebu podporovať tieto odvetvia a zachovať ich pokračujúcu výrobu a bezbariérovú prepravu v rámci jednotného trhu;

15. vyzýva na koordinovaný prístup k obdobiu po ukončení uzavretia v EÚ s cieľom zabrániť opätovnému šíreniu vírusu; naliehavo vyzýva členské štáty, aby spoločne vypracovali kritériá na zrušenie karantény a iných núdzových opatrení na základe ochrany ľudského života; vyzýva Komisiu, aby zaviedla účinnú stratégiu ukončenia karanténnych opatrení, ktorá bude zahŕňať testovanie vo veľkom rozsahu a OOP pre čo najväčší počet občanov; nabáda členské štáty, aby rozvinuli systematickejšie testovanie infekcie a vystavenia vírusu a aby si vymieňali najlepšie postupy;

Európske riešenia na prekonanie hospodárskych a sociálnych dôsledkov

16. víta opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté na úrovni EÚ, pokiaľ ide o fiškálne opatrenia a podporu likvidity;

17. vyzýva Komisiu, aby navrhla rozsiahly balík obnovy a rekonštrukcie pre investície do podpory európskeho hospodárstva po kríze, nad rámec toho, čo už podnikajú Európsky mechanizmus pre stabilitu, Európska investičná banka a Európska centrálna banka, ako súčasť nového viacročného finančného rámca (VFR); domnieva sa, že takýto balík by mal byť zavedený už počas trvania hospodárskeho narušenia spôsobeného touto krízou; potrebné investície by sa mali financovať prostredníctvom zvýšeného VFR, existujúcich fondov a finančných nástrojov EÚ a dlhopisov na obnovu zaručených rozpočtom EÚ; tento balík by nemal zahŕňať mutualizáciu existujúceho dlhu a mal by byť orientovaný na budúce investície;

18. zdôrazňuje, že tento balík na obnovu a rekonštrukciu by mal vychádzať z európskej zelenej dohody a digitálnej transformácie, aby mohol naštartovať hospodárstvo, zlepšiť jeho odolnosť a vytvoriť pracovné miesta a zároveň pomáhať pri ekologickej transformácii a udržateľnom hospodárskom a sociálnom rozvoji vrátane strategickej autonómie nášho kontinentu a pomáhať pri vykonávaní našej priemyselnej stratégie, ktorá zachová základné odvetvia priemyslu EÚ; zdôrazňuje potrebu zosúladiť naše reakcie s cieľom EÚ týkajúcim sa klimatickej neutrality;

19. podporuje Komisiu v jej cieli vypracovať novú priemyselnú stratégiu EÚ v snahe dosiahnuť konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel pri celosvetových otrasoch; podporuje opätovné začlenenie dodávateľských reťazcov v rámci EÚ a zvýšenie výroby v EÚ kľúčových produktov, ako sú lieky, farmaceutické látky, zdravotnícke pomôcky, vybavenie a materiál;

20. preto trvá na prijatí takého ambiciózneho VFR, ktorý bude mať zvýšený rozpočet v súlade s cieľmi Únie, predpokladaným vplyvom krízy na hospodárstva EÚ a očakávaniami občanov na európsku pridanú hodnotu, bude pružnejší a jednoduchší v tom, ako využívame finančné prostriedky na reakciu na krízy, a vybavený potrebnou pružnosťou; okrem toho vyzýva na revíziu návrhu Komisie na reformu systému vlastných zdrojov s cieľom získať dostatočný fiškálny priestor na manévrovanie a zabezpečiť lepšiu predvídateľnosť, schopnosť konať a zníženú expozíciu voči vnútroštátnym rizikám; zdôrazňuje, že by boli potrebné nové vlastné zdroje, aby rozpočet EÚ zaručil balík na obnovu a rekonštrukciu;

21. vyzýva členské štáty, aby urýchlene dosiahli dohodu o tomto novom návrhu VFR, ako nástroj solidarity a súdržnosti; vyzýva Komisiu, aby v prípade nedosiahnutia dohody predložila pohotovostný plán, ktorým sa predĺži trvanie prebiehajúcich programov financovania na obdobie po 31. decembri 2020;

22. žiada, aby sa využili všetky dostupné prostriedky a nevyužité finančné prostriedky zo súčasného rozpočtu EÚ vrátane prebytku a nevyužitých rezerv a Fondu na prispôsobenie sa globalizácii, aby sa urýchlene poskytla finančná pomoc najviac postihnutým regiónom a podnikom a aby sa umožnila čo najväčšia flexibilita pri využívaní finančných prostriedkov, pričom by sa mala naďalej dodržiavať zásada riadneho finančného hospodárenia a zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky dostali tam, kde je to najviac potrebné; víta preto nedávny návrh Komisie na vytvorenie nástroja núdzovej podpory;

23. vyzýva členské štáty eurozóny, aby aktivovali 410 miliárd EUR z Európskeho mechanizmu pre stabilitu pomocou osobitnej úverovej linky; pripomína, že táto kríza nie je zodpovednosťou žiadneho konkrétneho členského štátu, a že hlavným cieľom by mal byť boj proti dôsledkom epidémie; zdôrazňuje, že ako krátkodobé opatrenie by mal Európsky mechanizmus pre stabilitu okamžite rozšíriť preventívne úverové linky na krajiny, ktoré sa usilujú o prístup k nemu, s cieľom riešiť krátkodobé potreby financovania na boj proti bezprostredným dôsledkom COVID-19 a s dlhodobými splatnosťami, konkurenčnými cenami a podmienkami splácania spojenými s oživením hospodárstiev členských štátov;

24. naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa urýchlene dohodli na významnej kapitálovej injekcii kapitálu do EIB, aby mohla rýchlo prispieť k zmierneniu hospodárskeho vplyvu COVID-19 vrátane vytvorenia novej úverovej linky EIB na zabezpečenie likvidity pre malé a stredné podniky (MSP);

25. trvá na tom, že bankový sektor musí v tejto kríze zohrávať proaktívnu úlohu, aby sa spoločnostiam a občanom, ktorí v dôsledku ochorenia COVID-19 utrpeli finančné straty, umožnilo dočasne znížiť alebo zastaviť dlhové alebo hypotekárne splátky, poskytla sa maximálna flexibilita pri zaobchádzaní s nesplácanými úvermi, aby sa dočasne pozastavilo vyplácanie dividend a znížili sa často nadmerné úrokové sadzby za prečerpanie bežných účtov; zdôrazňuje, že orgány dohľadu musia v tomto smere preukázať vysokú mieru pružnosti;

26. zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre malé a stredné podniky, pomôcť im udržať pracovné miesta a riadiť likviditu; naliehavo vyzýva európske prudenciálne a dozorné orgány, ako aj členské štáty, aby preskúmali všetky možnosti zmiernenia zaťaženia MSP; vyzýva na vytvorenie európskej horizontálnej stratégie pre obnovu MSP s cieľom podporiť ich znížením byrokracie, znížením nákladov na prístup k finančným prostriedkom a posilnením investícií do strategických hodnotových reťazcov;

27. je presvedčený, že EÚ musí využiť príležitosť a navrhnúť akciu na zdravotnú autonómiu v strategických oblastiach, ako sú účinné farmaceutické látky nevyhnutné na výrobu liekov, a tým znížiť svoju závislosť od tretích krajín bez oslabenia výhod, ktoré prináša otvoreným hospodárstvam medzinárodný obchod; zdôrazňuje, že tento akčný plán by mal pomôcť pri výrobe, skladovaní a koordinácii výroby kritických liekov a farmaceutických výrobkov a zariadení, najmä dezinfekčných gélov, ventilátorov a rúšok v Európskej únii; ďalej zdôrazňuje, že tento akčný plán by mal združovať a koordinovať aj digitálne výrobné kapacity, ako je 3D tlač, ktoré môžu prispieť k nahradeniu potrebného vybavenia;

28. zdôrazňuje skutočnosť, že okrem zdravotného rozmeru má kríza dramatický dosah na pracovníkov, zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a malé a stredné podniky – oporu našich spoločností; domnieva sa, že Komisia musí spolu s členskými štátmi prijať všetky opatrenia, aby udržala čo najviac pracovných miest a zabezpečila, že oživenie bude založené na vzostupnej sociálnej hospodárskej konvergencii, sociálnom dialógu a lepších sociálnych a pracovných podmienkach s cielenými opatreniami pre tých, ktorí majú neisté formy práce;

29. trvá na tom, aby inštitúcie EÚ a členské štáty zabezpečili, aby verejná finančná podpora poskytovaná firmám s cieľom bojovať proti hospodárskym účinkom pandémie COVID-19 bola podmienená tým, že sa finančné prostriedky použijú na to, aby boli prínosom pre zamestnancov a prijímajúce spoločnosti, ktoré sa zdržia vyplácania dividend alebo spätného odkupovania akcií, pokiaľ dostanú takúto podporu;

30. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uprednostnili opatrenia na pomoc a zmiernenie dôsledkov krízy pre najzraniteľnejších občanov, ženy a deti vystavené domácemu násiliu, starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím, etnické menšiny a ľudí z odľahlých a izolovaných regiónov vrátane zámorských krajín a území a najvzdialenejších regiónov, a to prostredníctvom osobitného výnimočného podporného fondu zameraného na systém zdravotnej starostlivosti a na odvetvia postihnuté epidémiou COVID-19, ako aj na ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ktorí majú najväčšie riziko infekcie COVID-19 a najviac trpia jej hospodárskymi účinkami; požaduje komplexnú stratégiu boja proti chudobe s európskou zárukou pre deti; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby začlenili rodovú analýzu do všetkých opatrení v oblasti reakcie s cieľom zabrániť prehlbovaniu rodových rozdielov, zabezpečiť, aby služby pre obete násilia zostali otvorené, a posilniť služby liniek pomoci, núdzové prístrešky pre obete, online právnu podporu a spravodajské služby s cieľom bojovať proti domácemu násiliu a násiliu založenému na rodovej príslušnosti a chrániť pred ním všetky ženy a deti;

31. domnieva sa, že členské štáty musia prijať opatrenia, aby zabezpečili, že pracovníci v Európe vrátane samostatne zárobkovo činných osôb budú chránení pred stratou príjmu, a že najviac postihnuté spoločnosti , najmä MSP, a odvetvia dostanú potrebnú podporu a finančnú likviditu; v tejto súvislosti víta nový návrh Komisie na nástroj na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) a žiada jeho rýchlu implementáciu; nabáda členské štáty, aby lepšie koordinovali sociálne a fiškálne právne predpisy s cieľom zabrániť následkom núdzových opatrení, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie a fiškálne systémy pre cezhraničných pracovníkov;

32. domnieva sa, že je mimoriadne dôležité zachovať otvorené vnútorné hranice EÚ pre tovar; pripomína, že jednotný trh je zdrojom našej kolektívnej prosperity a blahobytu a že je kľúčovým prvkom okamžitej a stálej reakcie na epidémiu COVID-19; dôrazne podporuje výzvu Komisie adresovanú členským štátom, aby mohli cezhraniční pracovníci naďalej pokračovať v prekračovaní hraníc, najmä v odvetviach, v ktorých sa pokračujúci voľný pohyb v EÚ považuje za nevyhnutný; v tejto súvislosti vyzýva na vytvorenie  prednostných zelených pruhov na hraničných priechodoch pre pozemnú (cestnú a železničnú), námornú, vnútrozemskú vodnú a leteckú dopravu;

33. podporuje opatrenia na prospech agropotravinárskeho odvetvia EÚ a životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov počas krízy, a to prostredníctvom podpory likvidity prostredníctvom včasnej (predbežnej) platby priamych platieb a platieb z druhého piliera, flexibility riadenia schém pomoci a predkladania žiadostí, monitorovania trhu a krízového riadenia (súkromné skladovanie, propagačné opatrenia a výnimočné opatrenia, ktoré Komisii umožnia navrhnúť ďalšie trhové opatrenia a časovo obmedzené výnimky z právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže);

34. domnieva sa, že odvetvia dopravy a cestovného ruchu boli vážne zasiahnuté, a vyzýva na prijatie opatrení na zabezpečenie zdravotných, bezpečnostných a pracovných podmienok pracovníkov v doprave a umožnenie prežitia dopravných spoločností v tejto kríze; navrhuje, aby sa na úrovni EÚ vytvoril mechanizmus prevencie a riadenia pre odvetvie cestovného ruchu s cieľom chrániť našich pracovníkov, pomôcť našim spoločnostiam a zaistiť bezpečnosť cestujúcich;

35. vyzýva Komisiu, aby koordinovala kroky členských štátov zamerané na boj proti internetovým podvodníkom a  páchateľom počítačovej kriminality, ktorí využívajú strach ľudí a predávajú predražený alebo falšovaný zdravotnícky materiál;

Ochrana demokracie, právneho štátu a základných práv

36. zdôrazňuje, že Charta základných práv Európskej únie a dodržiavanie zásady právneho štátu sa musia naďalej uplatňovať a že v súvislosti s núdzovými opatreniami musia orgány zabezpečiť, aby všetci mali rovnaké práva a ochranu; zdôrazňuje, že opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni a/alebo úrovni EÚ musia byť v súlade so zásadami právneho štátu, striktne primerané  požiadavkám situácie, jednoznačne súvisiace s prebiehajúcou zdravotnou krízou, časovo obmedzené a musia podliehať pravidelnej kontrole; považuje za úplne nezlučiteľné s európskymi hodnotami rozhodnutie maďarskej vlády predĺžiť dobu výnimočného stavu na neurčito, povoliť vláde vládnuť na základe vyhlášky bez časového obmedzenia a oslabiť dohľad Parlamentu v čase mimoriadnej situácie, ako aj kroky poľskej vlády, a to zmenu volebného zákona v rozpore s rozsudkom ústavného súdu a ustanoveniami zákona – o usporiadaní prezidentských volieb uprostred pandémie, ktoré môžu ohroziť život poľských občanov a ohroziť koncepciu slobodných, rovných, priamych a tajných volieb zakotvených v poľskej ústave;

37. vyzýva preto Komisiu, aby urýchlene posúdila, či sú mimoriadne opatrenia v súlade so zmluvami, a aby plne využila všetky dostupné nástroje a sankcie EÚ vrátane rozpočtových nástrojov na riešenie tohto závažného a pretrvávajúceho porušovania, pričom opäť zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné vytvoriť mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva; naliehavo vyzýva Radu, aby znovu zaradila do svojho programu rokovania a postupy týkajúce sa prebiehajúceho konania podľa článku 7;

38. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijímali len potrebné, koordinované a primerané opatrenia na obmedzenie cestovania alebo na zavedenie a predĺženie kontrol na vnútorných hraniciach po dôkladnom posúdení ich účinnosti s cieľom riešiť otázku verejného zdravia a na základe existujúcich právnych ustanovení, konkrétne Kódexu schengenských hraníc a smernice o voľnom pohybe, a pri úplnom dodržiavaní Charty základných práv Európskej únie; zdôrazňuje, že hraničné kontroly a obmedzenia pohybu musia zostať primerané a výnimočné, a že všetok slobodný pohyb v rámci schengenského priestoru by sa mal obnoviť ihneď, ako sa to bude považovať za uskutočniteľné; trvá na tom, že cezhraničný pohyb pracovníkov v prvej línii v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre boj proti COVID-19, najmä odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o starších ľudí, ale aj pracovníkov v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví, ako sú sezónni poľnohospodárski pracovníci, nesmie byť obmedzený; zdôrazňuje, že v rámci stratégie na prekonanie krízy je potrebné vrátiť sa k plne funkčnému schengenskému priestoru voľného pohybu bez kontrol na vnútorných hraniciach;

39. žiada plné dodržiavanie Ženevského dohovoru a európskeho azylového práva; poukazuje na to, že sa musia prijať ustanovenia na prijímanie nových žiadateľov o azyl za vhodných hygienických podmienok a lekárskej podpory, a preto vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou utečencov a žiadateľov o azyl prichádzajúcich na grécke ostrovy a v hotspotoch a zariadeniach určených na zaistenie, ktorí nemajú prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti a ktorí sú osobitne ohrození; domnieva sa, že treba nájsť potrebné riešenia vrátane preventívnej evakuácie vysoko ohrozeného obyvateľstva, aby sa zabezpečili vhodné materiálne podmienky a sociálne dištancovanie sa, aby sa zabránilo kontaminácii; zdôrazňuje významný prínos mnohých migrantov a potomkov migrantov, ktorí pracujú na zabezpečení riadneho fungovania mnohých základných odvetví v celej EÚ, a najmä v odvetví zdravotníctva a starostlivosti;

40. berie na vedomie plán Komisie vyzvať poskytovateľov telekomunikačných služieb, aby odovzdávali anonymizované a súhrnné údaje s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu, vnútroštátne programy sledovania, ktoré už nadobudli účinnosť, a zavedenie aplikácií umožňujúcich orgánom monitorovať pohyb, kontakty a zdravotné údaje;

41. berie na vedomie vznik aplikácií na sledovanie kontaktov na mobilných zariadeniach s cieľom varovať ľudí, ak budú blízko k nakazenej osobe, a odporúčania Komisie vypracovať spoločný prístup EÚ k používaniu takýchto aplikácií; poukazuje na to, že používanie aplikácií vypracovaných vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi EÚ nemusí byť povinné a získané údaje sa nemajú uchovávať v centralizovaných databázach, ktoré by mohli niesť riziko zneužívania a straty dôvery a môžu ohroziť využívanie v celej Únii; žiada, aby boli všetky uchovávané údaje decentralizované, aby boli komerčné záujmy vývojárov týchto aplikácií (mimo EÚ) plne transparentné a aby boli preukázané jasné predpoklady, pokiaľ ide o to, ako používanie aplikácií na sledovanie kontaktov časti obyvateľstva v kombinácii s inými osobitnými opatreniami povedie k výrazne nižšiemu počtu infikovaných ľudí; žiada, aby Komisia a členské štáty boli plne transparentné, pokiaľ ide o fungovanie aplikácií na sledovanie kontaktov, aby si ľudia mohli overiť protokol, na základe ktorého fungujú, z hľadiska bezpečnosti a ochrany súkromia, a sami si preveriť program, aby sa ubezpečili, či aplikácia funguje, ako tvrdia orgány; odporúča, aby sa stanovili doložky o ukončení platnosti a plne dodržiavali zásady ochrany údajov už v štádiu návrhu a zásady minimalizácie údajov;

42. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zverejnili podrobnosti o týchto systémoch a umožnili verejnú kontrolu a úplný dohľad orgánov na ochranu údajov; konštatuje, že údaje o lokalizácii jednotlivcov z mobilných zariadení sa môžu spracúvať len v súlade so smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách a so všeobecným nariadením o ochrane údajov; zdôrazňuje, že vnútroštátne a európske orgány musia v plnej miere dodržiavať právne predpisy v oblasti ochrany údajov a súkromia, ako aj dohľad a usmerňovanie vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov;

43. zdôrazňuje, že dezinformácie o COVID-19 sú v tomto čase veľkým problémom v oblasti verejného zdravia; naliehavo vyzýva EÚ, aby vytvorila európsky informačný zdroj vo všetkých úradných jazykoch, aby sa zabezpečilo, že všetci občania budú mať prístup k presným a overeným informáciám; domnieva sa, že ECDC by malo mať na starosti koordináciu a zosúladenie údajov členských štátov s cieľom zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť; vyzýva spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá, aby aktívne prijali potrebné opatrenia na zastavenie dezinformácií a nenávistných prejavov týkajúcich sa koronavírusu;

Vonkajšie akcie, medzinárodná solidarita a spolupráca

44. vyzýva na urýchlenú aktualizáciu globálnej stratégie EÚ so zreteľom na celosvetový dosah krízy; osobitne upozorňuje na tzv. „korona-diplomaciu“; opakuje, že EÚ musí byť pripravená strategicky komunikovať, bojovať proti vonkajším dezinformáciám a neustále sa prispôsobovať meniacej sa geopolitickej situácii bez toho, aby sa spreneverila svojim základným hodnotám; vyzýva Komisiu a Radu, aby konali strategicky vo svete a v rámci Európy s cieľom dosiahnuť ambície geopolitickej únie;

45. zdôrazňuje, že EÚ sa musí stať odolnejšia voči krízam vo všeobecnosti, vyhnúť sa nenáležitému politickému a hospodárskemu vplyvu napríklad Číny a Ruska, a musí byť pripravená strategicky komunikovať, bojovať proti vonkajším dezinformáciám, falošným správam a kybernetickým útokom a neustále sa prispôsobovať meniacej sa geopolitickej situácii; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bojovala proti agresívnym propagandistickým snahám Ruska a Číny, ktoré využívajú pandémiu COVID-19 na oslabenie EÚ a zasiatie nedôvery voči EÚ u jej obyvateľov; domnieva sa, že je nevyhnutné účinne komunikovať o finančnej, technickej a zdravotnej podpore EÚ;

46. trvá na tom, že využívanie vývozných povolení sa nesmie za žiadnych okolností zmeniť na de facto zákazy vývozu; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať prístup rozvojových krajín k obmedzeným zdravotníckym produktom; zdôrazňuje, že vyvážané osobné ochranné prostriedky sa musia dostať k tým, ktorí ich najviac potrebujú, a nie k tým, ktorí si môžu dovoliť zaplatiť najvyššiu cenu; v tejto súvislosti sa domnieva, že v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a WHO sa musí schváliť globálny katalóg základných produktov neodkladnej zdravotnej starostlivosti s cieľom zastaviť cenové špekulácie a uľahčiť obchod s týmito produktmi; dôrazne nabáda všetky krajiny, aby sa pripojili k dohode WTO o odstránení zdaňovania liekov  („zero for zero“) a aby sa jej rozsah rozšíril na všetky farmaceutické výrobky a liečivá s cieľom zabezpečiť cezhraničný obchod na celom svete; vyzýva členov WTO, aby túto tému zaradili do programu nasledujúceho zasadnutia ministrov WTO; vyjadruje hlboké znepokojenie nad spoločným varovaním WTO, WHO a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, podľa ktorého by globálne reštriktívne obchodné opatrenia mohli viesť k nedostatku potravín na celom svete; vyzýva na prijatie opatrení s cieľom minimalizovať narušenie potravinových dodávateľských reťazcov, a zabrániť tak prehĺbeniu potravinovej neistoty alebo nestálosti cien; vyzýva všetky členské štáty, aby využili všetky dostupné nástroje s cieľom zabezpečiť zavedenie účinných mechanizmov na posudzovanie potenciálnych investícií a nadobúdania kritickej infraštruktúry a strategických priemyselných kapacít v EÚ a aby podľa potreby prijali zmierňujúce alebo blokovacie opatrenia; vyzýva Komisiu, aby urýchlene pokročila v rokovaniach v rámci WTO o elektronickom obchode s cieľom zabezpečiť pravidlá pre rýchlo rastúci obchod online, najmä pokiaľ ide o tovar;

47. zdôrazňuje, že pandémia nepozná hranice ani ideológie a že vyžaduje spoluprácu a solidaritu celého medzinárodného spoločenstva a posilnenie systému Spojených národov, najmä Svetovej zdravotníckej organizácie; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby EÚ požiadala Čínu, aby v plnej miere objasnila túto pandémiu, čas jej vzniku a skutočný počet obetí; zdôrazňuje význam spolupráce a podpory pre krajiny západného Balkánu, pre našich najbližších susedov vo východnom a južnom susedstve a pre rozvojové krajiny, najmä v Afrike a Latinskej Amerike; vyjadruje silnú solidaritu so Spojeným kráľovstvom, našim susedom, ktoré je v súčasnosti veľmi silno zasiahnuté pandémiou, a ponúka všetky opatrenia spolupráce v boji proti pandémii a jej dôsledkom;

48. víta iniciatívy, ktoré prijal generálny tajomník OSN, pre multilaterálny prístup v súvislosti s krízou COVID-19 a jej globálnymi dôsledkami a vyzýva na medzinárodne koordinovaný prístup; vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby politicky a finančne podporovali iniciatívy OSN zamerané na koordináciu úsilia na medzinárodnej úrovni, najmä prostredníctvom globálneho plánu pre humanitárnu pomoc v súvislosti s COVID-19 a fondu na podporu a obnovu;

49. uznáva význam globálne koordinovanej reakcie na drastické hospodárske dôsledky krízy súvisiacej s COVID-19, napríklad dôsledky, ktoré zdôraznila Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD), a naliehavo vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby vypracovali komplexný prístup a prijali iniciatívy s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám čeliť hygienickým a hospodárskym dôsledkom pandémie;

Pokrízová Európska únia, ktorá bude silnejšia a bude prinášať účinnejšie opatrenia svojim občanom

50. pripomína, že táto kríza nie je nikoho dielom a nemala by byť skazou pre všetkých; vyjadruje pevné odhodlanie urobiť všetko pre Úniu a jej občanov, aby sa vymanili z krízy, vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby okamžite využili všetky príslušné ustanovenia zmluvy a náležite konali v duchu solidarity;

51. navrhuje, že táto stratégia by mohla zahŕňať navrhnutie väčších právomocí EÚ konať v prípade cezhraničného ohrozenia zdravia spolu s novými a posilnenými nástrojmi s cieľom zabezpečiť, aby v budúcnosti mohla EÚ bezodkladne konať v záujme koordinovania reakcie na európskej úrovni a nasmerovania potrebných zdrojov tam, kde budú najviac potrebné, či už materiálnych (napr. tvárové masky, respirátory a lieky) alebo finančných, a umožniť zber kvalitných štandardizovaných údajov;

52. domnieva sa, že pandémia ukázala limity schopností rázneho konania Únie a že odhalila chýbajúce výkonné a rozpočtové právomoci Komisie; domnieva sa, že v reakcii na ňu musí Únia prejsť hlbokou reformou; domnieva sa, že počas tejto krízy je naliehavo potrebné dobudovať hospodársku a menovú Úniu a aktivovať všeobecnú premosťovaciu doložku s cieľom uľahčiť rozhodovací proces vo všetkých otázkach, ktoré by mohli pomôcť pri zvládnutí súvisiacich výziev;

53. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prekonali nezhody a konali vo všeobecnom záujme a v duchu solidarity; vyzýva ich, aby okamžite využili príslušné ustanovenia zmluvy na takéto konanie;

54. vyzýva Komisiu, aby prevzala svoju zodpovednosť vyplývajúcu zo zmluvy a prijala odvážne iniciatívy;

55. zdôrazňuje, že Únia musí byť pripravená dôkladne sa zamyslieť nad tým, ako sa stať účinnejšou a demokratickejšou, a že súčasná kríza len zvyšuje naliehavosť tejto otázky; domnieva sa, že plánovaná konferencia o budúcnosti Európy je vhodným fórom na tento účel; preto zastáva názor, že konferencia musí byť zvolaná čo najskôr a že musí predložiť jasné návrhy, a to aj prostredníctvom priamej spolupráce s občanmi, s cieľom dosiahnuť hĺbkovú reformu Európskej únie, ktorá bude efektívnejšia, jednotnejšia, demokratickejšia, zvrchovanejšia a odolnejšia;

°

° °

56. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedníčke Komisie, predsedovi Európskej rady a úradujúcemu predsedníctvu Rady.


 

Posledná úprava: 15. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia