Förfarande : 2020/2649(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B9-0166/2020

Ingivna texter :

RC-B9-0166/2020

Debatter :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0169

<Date>{15/06/2020}15.6.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0166/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0177/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0178/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0182/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0184/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 205kWORD 61k

<TitreType>GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Replacing>som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0166/2020 (PPE)

B9‑0177/2020 (Verts/ALE)

B9‑0178/2020 (S&D)

B9‑0182/2020 (GUE/NGL)

B9‑0184/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>om transport och turism under 2020 och framåt</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

<Depute>Johan Danielsson, István Ujhelyi</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

<Depute>José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti</Depute>

<Commission>{Renew}för Renew-gruppen</Commission>

<Depute>Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}för Verts/ALE-gruppen</Commission>

<Depute>Elena Kountoura</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}för GUE/NGL-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om transport och turism under 2020 och framåt

(2020/2649(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Turismen är en sektorsövergripande näringsgren med stor inverkan på ekonomisk tillväxt, sysselsättning och social och hållbar utveckling.

B. Turismsektorn sysselsätter 22,6 miljoner människor, vilket motsvarar 11,2 % av den totala sysselsättningen i EU, och bidrog med 9,5 % till EU:s BNP 2019, varjämte den bidrar till att främja en väl avvägd regional struktur och är bra för den regionala utvecklingen. Minst 6,4 miljoner arbetstillfällen är hotade i EU.

C. Liksom all mänsklig verksamhet påverkar turism och särskilt överturism såväl klimatförändringarna som miljön och ekonomin, i form av till exempel ökade föroreningar, förlust av biologisk mångfald, trängsel, kostnader för underhåll av infrastrukturen och stigande priser. Sektorn har visserligen gått in för snabbare framsteg i riktning mot att utveckla hållbar turism och säkerställa dess bidrag till de europeiska och internationella klimatmålen genom initiativ för utsläppsminskning.

D. Turismen har en invecklad värdekedja med många aktörer som har en direkt koppling till persontransporter.

E. Transport-, kultur- och turismsektorerna har drabbats hårdast av alla större ekonomiska sektorer av covid-19, så att massarbetslöshet drabbat framför allt säsongsarbetare och personer i utsatt ställning.

F. Hälsokrisen har slagit särskilt hårt mot kulturplatser och kulturarenor, festivaler och museer. Fyra av tio turister väljer resmål utgående från vilket kulturutbud det finns där.

G. Genom att anta meddelandet Turism och transport under 2020 och framåt (COM(2020)0550) och turism- och transportpaketet den 13 maj 2020 tog kommissionen det första nödvändiga steget för att stödja våra värdefulla transport- och turismsektorers återhämtning från covid-19-utbrottet.

H. Tio år har gått sedan kommissionen i juni 2010 antog meddelandet Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism COM(2010)0352), vilket fastställer en strategi och en handlingsplan för turismen inom EU.

I. Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 har EU stödjande befogenheter, avsedda att samordna och komplettera åtgärder inom detta område gentemot medlemsstaterna[1].

Planer för den europeiska turismens och transportsektorns återhämtning efter covid-19-utbrottet

1. Europaparlamentet anser att både snabbt, kortsiktigt stöd och långsiktigt stöd till transport- och turismsektorerna är nödvändigt för att säkerställa deras överlevnad och konkurrenskraft, samtidigt som det absolut måste genomföras åtgärder för att ge turisterna förtroende för att på nytt börja resa till och inom Europa, för att ytterligare förluster inom sektorn ska minimeras och dess hållbarhet säkerställas på längre sikt. Parlamentet betonar att den aktuella krisen också ger oss en historisk chans att göra turismen i EU modernare och hållbarare och tillgängligare för personer med funktionsnedsättning och att börja anse den som ett industriellt ekosystem, med investeringsmål, humankapital, behov av teknisk innovation och resultatindikatorer, samt som en viktig sektor som skulle kunna bidra till att målen om klimatneutralitet för 2050 uppnås.

2. Europaparlamentet understryker att i dagens krisläge, då många transportföretag kämpar för att överleva, är det ytterst viktigt med ytterligare EU-investeringar i strategisk transportinfrastruktur. Parlamentet betonar att man i återhämtningsplanerna för transport, utöver stöd till att rädda befintliga transportsektorer, bör fokusera på innovativa tillväxtmöjligheter.

3. Europaparlamentet välkomnar dels meddelandet Med sikte på ett stegvist och samordnat återställande av den fria rörligheten och avskaffande av kontrollerna vid de inre gränserna – Covid-19, som antogs av kommissionen som en del av paketet, dels förslaget till ett stegvist och samordnat tillvägagångssätt för återgången till obegränsad fri rörlighet för personer. Parlamentet anhåller om en mekanism på EU-nivå för att fastställa vad som är en tillräckligt låg smittonivå, samt om att man ser till att denna nivå tillämpas enhetligt i hela EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja ett ”återupptagande av turismen” med en rekommendation om att lyfta fram ”hållbar turism” och på ett trovärdigt sätt certifiera företag och resmål som ligger i framkant med miljövänliga, socialt ansvarsfulla och ekonomiskt sunda resor och turism. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ som syftar till att säkerställa ett oavbrutet varuflöde, särskilt av livsmedel och medicintekniska produkter, i hela EU och alla initiativ som syftar till att säkerställa att EU:s inre marknad fungerar fullt ut, utan onödiga kontroller och förseningar.

4. Europaparlamentet upprepar vikten av principen om icke-diskriminering vid det successiva avskaffandet av inhemska och gränsöverskridande restriktioner samt ömsesidigt erkännande av de överenskomna åtgärderna på EU-nivå, och betonar att man måste undvika avtal mellan enskilda medlemsstater (så kallade turistkorridorer), som ytterligare skulle påverka ekonomin i de medlemsstater som hårdast drabbats av hälsokrisen, och särskilt deras turismsektor. Parlamentet oroar sig för att flera medlemsstater på sistone påfört ensidiga åtgärder som inte bara kan undergräva den inre marknadens funktion och bli till skada för flera miljoner unionsmedborgares liv, utan också bli ett ytterligare slag mot turism och förtroende. Parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att hindra att medlemsstaterna genomför några som helst diskriminerande åtgärder som inte motiveras av epidemiologiska skäl och leder till att Schengenområdets integritet ifrågasätts och förhindrar en snabb återhämtning för rese‑ och turismbranschen i Europa.

5. Europaparlamentet betonar att områden med turism i EU måste stödjas och främjas, bland annat genom attraktiva erbjudanden för besökare, förutsatt att epidemiläget i dessa områden liksom de sociala och hälsorelaterade förhållandena där faktiskt tillåter det. Parlamentet anser det väsentligt att allt vad hälsa, hygien och sanitet kräver, såsom social distansering, fullständigt respekteras och genomförs, både av företagen och deras kunder, för att besökare ska kunna garanteras trygga förhållanden. Parlamentet efterlyser att det införs enhetliga bedömningskriterier inom hela EU, för att det ska framgå vilka områden som är säkra för inresande och utresande turister. Parlamentet instämmer i att högsta möjliga säkerhet måste säkerställas och upprätthållas, och att driftskompatibel digital teknik skulle kunna användas för detta ändamål (t.ex. genom att det inrättas en specifik webbplats med information från kommissionen eller att de digitala innovationsknutpunkterna används) för att hjälpa rese- och turistbranschen och turisterna själva, varvid enskilda personers rätt till integritet och uppgiftsskydd ska respekteras. Parlamentet understryker att man bör utveckla ett system för tidig varning som effektivt varnar turister för eventuella hälsorisker på deras resmål så att karantäns- och evakueringsreglerna kan tillämpas omedelbart och på ett effektivt sätt.

6. Europaparlamentet erkänner de internationella resandenas vikt för vår turismsektor. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att se efter om det skulle gå att ta bort de begränsningar som utmed EU:s yttre gränser gäller för resor som inte är nödvändiga, utan att detta blir till hinder för folkhälsa och allmän säkerhet, varvid man bör ta hänsyn till epidemiläget i varje enskilt tredjeland och arbeta för ömsesidigt erkännande av åtgärder till skydd mot covid-19, särskilt inom luftfarten, i efterföljd av Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhets (Easa) normer i protokollet om hälsa i luftfartbranschen i samband med covid-19-pandemin med dess riktlinjer för hur luftfarten snabbt ska kunna återställas i Europa, och yrkar på att de snabbt ska genomföras.

7. Europaparlamentet betonar att gränsarbetare och säsongsarbetare är viktiga för tillhandahållandet av tjänster inom turismsektorn och att detta bildar ett viktigt inslag i arbetet för ekonomisk återhämtning, och efterlyser åtgärder för uppmuntran av deras rörlighet och för skydd av deras rättigheter.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande Covid 19: riktlinjer om att gradvis återställa transporttjänster och kommunikationer, liksom den vägledning som bygger på en ram av principer och en gemensam verktygslåda, som kommer att bidra till att transporttjänster av alla slag kan återupptas runt om i EU med hjälp av samordnade, icke-diskriminerande och proportionerliga åtgärder.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att komma överens om tidsbegränsade, proportionerliga och icke-diskriminerande åtgärder som står i samklang med vetenskapens rön, för att underlätta trygg transitering och rörlighet från land till land, varvid grunden bör bestå i en gedigen riskbedömning och åtgärderna bör följa internationella normer som fastställts av sådana organ som Världshälsoorganisationen (WHO) eller Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Parlamentet framhåller att man måste säkerställa ömsesidigt erkännande av de åtgärder man kommit överens om på EU-nivå inför återupptagandet av resor inom EU och internationella resor. Parlamentet betonar vidare att man varken då man genomför spridningsbegränsande åtgärder eller lättar på dem får ge avkall på EU:s rigorösa normer för säkerhet och skydd i transportsammanhang.

10. Europaparlamentet understryker att screening är ett effektivt sätt att minska virusspridningen och att bygga upp förtroende i sådana fall där det inte är möjligt med social distansering, förutsatt att det finns snabba och tillförlitliga screeningmetoder till överkomligt pris. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med ECDC och medlemsstaterna regelbundet utvärdera förekomsten av tester som uppfyller dessa villkor och att i förekommande fall genomföra en samordnad upphandling för att garantera bästa möjliga villkor och pris. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att använda alla tillgängliga finansieringsmöjligheter för att se till att medborgarna kan testas kostnadsfritt.

11. Europaparlamentet betonar att reserestriktioner och gränskontroller bör upphävas för regioner, områden och medlemsstater där epidemiläget håller på att förbättras och blivit tillräckligt likartat, när en gång gemensamma kriterier införts för att bedöma detta. Parlamentet betonar att förbättringar av epidemiläget är utslagsgivande för att säkra resor och transporter ska kunna återupptas och turismen komma i gång på nytt. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att, i samråd med medlemsstaterna, undersöka genomförbarheten av och mervärdet med sådana hälsoscreeningsåtgärder som diagnostiska test (till exempel serologiska test eller test med testpinnar) och temperaturkontroller av passagerare som avreser från transportknutpunkter. Parlamentet efterlyser normer för och detaljerade protokoll om gemensamma hygienåtgärder inom de olika transportslagen. Parlamentet anser att varje transportföretag bör tillämpa enhetliga åtgärder på ett harmoniserat sätt så att man uppnår förutsägbarhet och tydlighet. Tekniska driftprotokoll bör vara ett krav för att säkerställa ett säkert resande.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande Covid 19: EU-vägledning om successivt återupptagande av turisttjänster och hälsoprotokoll på etablissemang i besöksnäringen, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att dela med sig av denna vägledning med behöriga myndigheter på regional och lokal nivå. Parlamentet uppmanar här kommissionen och medlemsstaterna att ekonomiskt stödja rese- och turismsektorerna med att genomföra dessa åtgärder, i fullständigt samarbete med rese‑ och turismbranschen, och i linje med vad som eftersträvas med den europeiska gröna given och digitaliseringen.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett EU-märke för säkerhetscertifiering, tillsammans med tydliga och effektiva sanitära protokoll som garanterar att högsta möjliga normer för hygien och säkerhet följs, såväl i EU:s turistanläggningar och etablissemang i resebranschen, som av EU:s näringsidkare inom dessa branscher, vilket bör ske i samarbete med medlemsstaternas offentliga myndigheter, berörda parter inom turismen och internationella organisationer och syfta till att uppmuntra genomförandet av särskilda åtgärder som baserar sig på EU:s vägledning och förbättrar förtroendet bland och säkerheten för resande som besöker EU:s medlemsstater, och stimulera återhämtningen inom sektorn.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen dels att föreslå gemensamma EU-regler för villkoren för de vouchers som utfärdats till följd av covid-19, varvid en hög konsumentskyddsnivå ska upprätthållas och voucherna ha som villkor att de alltid frivilligt accepteras av konsumenterna och inte påverkar företagens skyldighet att inom den tidsram som unionsrätten föreskriver betala ut ersättning till personer som reser, så att voucherna blir mer flexibla, och således mer attraktiva och livskraftiga, dels att förhindra att genomförandet än en gång blir ett enda lapptäcke så att olika konsumenter behandlas olika och konkurrensen på marknaden för transporter och turism snedvrids. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft kommissionen att använda alla tillbudsstående medel för att säkerställa att unionsrätten efterlevs som sig bör och tillämpas enhetligt, och arbeta för att harmoniserade regler för frivilliga vouchers ska användas.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om det, utgående från erfarenheter med covid-19-krisen och liknande system i medlemsstaterna, går att inrätta ett europeiskt resegarantisystem där företagen kan trygga sin finansiella likviditet för att personer som reser ska garanteras både återbetalning och ersättning för hemresekostnader, tillsammans med rättvis kompensation för eventuella skador i händelse av konkurs. Parlamentet anser dessutom att resande bör rekommenderas att teckna reseförsäkring.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra i gång en särskild informationskampanj i EU-regi om resande och turism, också med hjälp av en informationsapp för hela EU, för att främja resor inom EU, återge medborgarna deras förtroende för resor och turism under covid-19, undervisa turisterna om vilka hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller och bygga upp hållbara och sammanhållningsfrämjande värden genom ett ”EU-varumärke för turism”. Parlamentet vill att begreppet ”säkra och smarta resmål” ska få stå i centrum, för att det ska säkerställas att vi får en turism som präglas av hållbarhet, ansvarsmedvetande och tillgänglighet.

17. Europaparlamentet begär att man inför en mekanism på EU-nivå för att inrätta en tröskel, baserad på vetenskapliga rön och tillförlitliga och enhetliga data, för att reserestriktioner ska kunna upphävas eller införas under säkra och betryggande former, samt att man etablerar en lämplig övervakningsnivå och förbereder en handlingsplan ifall epidemin skulle utvecklas negativt. Parlamentet framhåller här att det behövs en mer konkret och detaljerad handlingsplan för övervakning och utvärdering av den föreslagna strategin för att komma ur covid-19-krisen.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaternas offentliga myndigheter och berörda parter att samarbeta för att fastställa tydliga riktlinjer och handlingsplaner för beredskap inför en eventuell andra våg av pandemin, med smittoförebyggande åtgärder och kontrollåtgärder för rese- och turismsektorn, i och med att förlängda åtgärder för att begränsa rörelsefriheten förutsagts kunna minska BNP med 16 % under detta år.

19. Europaparlamentet välkomnar Sureprogrammet, som hjälper medlemsstaterna att täcka kostnaderna för nationella system för korttidsarbete och för liknande åtgärder som gör det möjligt för företag att rädda arbetstillfällen inom turistnäringen. Parlamentet framhåller vidare att det måste investeras i initiativ för omskolning, utbildning i digitala färdigheter och sysselsättningsstöd, vilka kommer att hindra dagens pandemibetingade händelseutveckling med arbetsförluster och sociala skillnader.

Bättre solidaritet och samordning inom EU:s turismsektor

20. Europaparlamentet poängterar att man måste nå fram till en sannskyldig EU-politik för turism, vilket kommer att avsevärt bidra till att öka unionens konkurrenskraft inom denna sektor, främja samarbetet mellan medlemsstater och regioner och öppna möjligheter till ytterligare investeringar och innovationer inom sektorn. Parlamentet påminner om att överflödig lagstiftning inom den inre marknaden för turismtjänster måste undvikas för att självmotsägelser och överlappningar inom lagstiftningen ska fås bort och förhindras, och att detta bör ske genom att det säkerställs en bättre samordning av politik och lagstiftning som berör turismsektorn.

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att ordna ett europeiskt toppmöte om turism under medverkan av EU-institutionerna, turismbranschen, regioner, städer och berörda parter, för att dryfta frågor om morgondagens europeiska turism, och stöder utvecklingen av en färdplan för 2050 i riktning mot ett hållbart, innovativt och motståndskraftigt europeiskt ekosystem för turism (”Europeisk agenda för turism 2050”). Parlamentet uppmanar därför kommissionen att under 2021 anta en ny strategi och handlingsplan för turismen i EU, utgående från resultaten av denna dialog, för att EU, med hjälp av ett ”EU-varumärke för turism”, ska kunna förbli ett ledande resmål. Parlamentet betonar att denna långsiktiga strategi måste inkludera en plan för att digitalisera branschen och programmen för att återskapa turistområden, samt att strategin måste stödja en grön omställning i branschen genom att anta förfaranden och förnya infrastruktur och anläggningar. Parlamentet understryker att kommissionen noggrant bör övervaka att planen genomförs som sig bör.

22. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om flexiblare regler för statligt stöd. Parlamentet vidhåller dock att det behövs dels livskraftiga projekt och konkurrenskraft, dels sociala normer och miljönormer, och dels en tydlig och sektorsspecifik vägledning inom sektorerna för transporter och turism för att möjliggöra en effektiv samordning mellan alla medlemsstater och för att säkerställa att nationella system för kompensation används på ett rättvist sätt, i rätt tid och med sinne för proportioner, samt att de åsätts tidsbegränsningar, för att förlusterna till följd av covid‑19-utbrottet ska kunna åtgärdas, utan oskäliga konkurrenssnedvridningar.

23. Europaparlamentet framhåller vikten av bättre samarbete mellan EU-myndigheter och nationella, regionala och lokala myndigheter och alla berörda parter, för att sektorsövergripande frågor med anknytning till turismen ska kunna åtgärdas. Parlamentet uppmanar här kommissionen att införa en EU-strategi för turism, med en mera konkret och detaljerad handlingsplan med mål på kort, medellång och lång sikt, bland vilka FN:s mål för hållbar utveckling ska ingå, och med förslag om att medlemsstaterna ska uppställa tydliga, strategiska och resultatorienterade mål. Parlamentet vidhåller att en bra strategi för hållbar turism måste antas i samarbete mellan parlamentet och medlemsstaterna, och att detta inkluderar åtgärder som ska tillämpas och följas av alla medlemsstater, branscher och turister.

24. Europaparlamentet betonar att det finns en god grund för ytterligare förhandlingar i förslaget till en återhämtningsplan för EU, som lades fram av kommissionen den 27 maj 2020, och som omfattar en utökad långsiktig EU-budget (den fleråriga budgetramen 2021–2027) och ett nytt återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro, som bör ha som villkor att strukturreformer genomförs och att miljönormer och sociala normer följs. Parlamentet välkomnar att turismen erkänts vara en av de ekonomiska verksamheter som drabbats hårdast av krisen med covid-19. Parlamentet konstaterar vad som anges i det nya återhämtningsinstrumentet, Next Generation EU, nämligen att turismens omsättning riskerar att minska med över 70 % under andra kvartalet 2020, samtidigt som de grundläggande investeringsbehoven för turismen uppgår till 161 miljarder euro, vilket innebär att turismens behov är de största inom alla olika ekosystem inom ekonomin. Parlamentet uppmanar kommissionen att i återhämtningspaketet fästa vederbörligt avseende vid turismsektorn och att utfärda vägledning för att säkerställa snabb tillgång till finansiering utan att hindras av någon oskälig administrativ börda, i både de nu aktuella och de framtida programmen. Parlamentet poängterar här vikten av investeringar i denna sektor via faciliteten för återhämtning och resiliens, som kommer att göra det möjligt att utveckla en strategi för en hållbar, flexibel och konkurrenskraftig turismsektor i hela EU. Parlamentet anser att EU:s återhämtningsplan måste innefatta möjligheten att ge extra ekonomiskt stöd till turistbranschen i proportion till rese- och turistbranschernas bidrag till medlemsstaternas BNP.

25. Europaparlamentet beklagar att det i den kommande den fleråriga budgetramen (FBR 20212027)) inte finns någon särskild budgetpost för hållbar turism, liksom att det i dag inte finns något konkret och målinriktat finansieringsinstrument på kort sikt som hjälp till sektorns återhämtning. Parlamentet betonar att man bör överväga att särbehandla de yttersta randområdena och öregioner och införa särskilda åtgärder för dem.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skyndsamt bistå företag och arbetstagare, bland dem också egenföretagare, inom sektorerna för transporter, kultur och turism, framför allt små och medelstora företag, och även makroföretag och familjedrivna företag med att hantera sin likviditet, hjälpa dem att bevara arbetstillfällen och minska onödiga administrativa bördor. Parlamentet efterlyser dessutom att det i nära dialog med arbetsmarknadens parter utarbetas en europeisk ram för arbetstagarna inom turistnäringens hela värdekedja och att den får omfatta alla typer av arbetstagare.

27. Europaparlamentet efterlyser en reviderad europeisk strategi för små och medelstora företag, där det skulle tas hänsyn till konsekvenserna av covid-19 för dessa företag och läggas fram konkreta återhämtningsinitiativ med en färdplan för stöd till dem med hjälp av minskad byråkrati, nedbantade kostnader för tillgång till finansiering och stimulans till investeringar i strategiska värdekedjor, i linje med den europeiska industripolitiken som bygger på ekosystem, den gröna given och den digitala omvandlingen. Parlamentet erinrar om att vi måste göra nödvändiga anpassningar för att kunna rätta oss efter nya åtgärder inom områdena hälsa och säkerhet och ställa avsevärda investeringar till förfogande för att säkerställa konsumenternas säkerhet och respekten för social distansering och andra förebyggande åtgärder. Parlamentet framhåller vikten av att det inrättas nätverk och kluster i hela EU, vilka kan föra med sig en harmonisering av bästa praxis, strategier och synergier inom sektorn för små och medelstora företag.

28. Europaparlamentet betonar att tusentals företag, särskilt små och medelstora företag, kämpar för att överleva, samtidigt som många av dem hotas av insolvens. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att övervaka utvecklingen och bedöma möjligheten till ökat krisstöd när det gäller de instrument som redan har tillkännagetts, genom att vidta lämpliga åtgärder till förhindrande av företagskonkurser.

På väg mot en framtidssäkrad turismsektor för EU

29. Europaparlamentet påpekar att turismsektorn är starkt beroende av transportsektorn och att bättre tillgänglighet till, hållbarhet hos och sammanlänkning av alla transportsätt, med bibehållen högsta säkerhetsnivå för alla samfärdsmedel (vägar, järnvägar, luftfart samt sjöfart till havs och på inre vattenvägar) således skulle bli till stor nytta för turismsektorn inom EU. Parlamentet betonar här att kommissionen, i samband med att 2021 är Europaåret för järnvägen och att utsläppen från transporter måste minskas, bör främja alla hållbara alternativa färdsätt.

30. Europaparlamentet betonar behovet av att främja hållbara färdsätt genom t.ex. ökat stöd till infrastruktur för cykelturism och nattåg. Parlamentet betonar vilka vinster ur synvinkel av ekonomi och miljö som hållbara transportsätt såsom cykling kan medföra för turismen, och uppmanar kommissionen att främja och investera i cykelinfrastruktur för att främja sådan turism.

31. Europaparlamentet poängterar att alla medlemsstater måste ha ett nät av utvecklad, modern, säker och hållbar infrastruktur för att underlätta resandet inom EU och göra medlemsstaterna i utkanten av EU mera tillgängliga för inomeuropeisk och internationell turism. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att stödja återställandet av länkar som saknas inom de gränsöverskridande förbindelserna, att utföra kontroller av det befintliga infrastrukturnätets ändamålsenlighet och att föreslå omedelbara ytterligare åtgärder för de minst utvecklade områdena och avlägsna områden, som ofta har de minst utvecklade näten och som kräver särskild uppmärksamhet. Parlamentet konstaterar att gränsregionerna runt om i EU utgör 40 % av EU:s territorium och har en tredjedel av EU:s befolkning. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att medlemsstaterna har en lämplig planering för att kunna slutföra hela stomnätet senast 2030 och det övergripande nätet senast 2050, varvid det bör framgå vilken tidsplan som gäller och vilka budgetmedel som finns att tillgå och tyngdpunkten bör förläggas framför allt till gränsöverskridande sträckor, särskilt i medlemsstater som inte uppvisar framsteg på dessa områden, och att detta också bör innefatta det välbehövliga projektet med det gemensamma europeiska luftrummet som det i åratal stått stilla med på EU-nivå och som omedelbart skulle göra den europeiska luftfarten säker, ändamålsenlig och hållbar.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om det skulle gå att inrätta en krishanteringsmekanism för turismsektorn inom EU och vilken nytta en sådan skulle kunna föra med sig, för att på så sätt inte bara adekvat och skyndsamt bemöta det aktuella covid-19-utbrottet, utan också vidta förberedelser inför framtida utmaningar av liknande slag och omfattning. Parlamentet betonar att man måste ta med ekonomiska lösningar på finansieringsbrister på kort sikt och även ordna med ramar och strategier på medellång och lång sikt. Parlamentet uppmanar kommissionen att utfärda riktlinjer utgående från bästa praxis inom turismsektorn med tanke på omfattande kriser som den aktuella pandemin och att underlätta utvecklingen och samordningen av lämpliga internetplattformar där berörda parter kan utbyta bästa praxis och dela med sig av information.

33. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att föreslå ett nytt europeiskt program för social turism som gör det möjligt för utsatta samhällsgrupper att använda nationella värdebevis för turister i anknutna etablissemang i andra medlemsstater som också erbjuder sina egna medborgare ett program för social turism. Parlamentet noterar att många medlemsstater genomför sådana program med utmärkta resultat, och anser att det skulle bli till stor nytta om programmen gjordes driftskompatibla på EU-nivå.

34. Europaparlamentet påpekar vikten av en gemensam EU-strategi för värnande av sektorns konkurrenskraft genom att förbättra dess strategi för information till allmänheten. Parlamentet framhåller vidare EU:s samordnande roll för turismsektorn, och att denna roll bör förbättras genom att det vidtas åtgärder som tillför ett EU‑mervärde och genom att utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna ytterligare underlättas. Parlamentet efterlyser lättnader i omotiverade administrativa bördor och skattebördor, stöd till företagsgrundande och främjande av gränsöverskridande försäljningar och tjänster.

35. Europaparlamentet framhåller vikten av internationellt samarbete inom rese- och turismbranschen och uppmuntrar EU-institutionerna att fortsatt främja dialog och samarbete med FN:s Världsturismorganisation (UNWTO).

36. Europaparlamentet anser att framväxten av ny teknik och ytterligare digitalisering skulle kunna göra resebranschen och turismsektorn åtskilligt attraktivare och att användarvänliga plattformar och nya företagsmodeller vore ägnade att förbättra sektorns tillväxt, konkurrenskraft och välmående. Parlamentet anser det därför som ytterst viktigt att sektorns nuvarande arbetskraft regelbundet utbildas och omskolas, med tyngdpunkten förlagd särskilt till digitala färdigheter och innovativ teknik.

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att pröva om det går att införa ett förfarande för viseringsansökningar på internet och samtidigt ha kvar det starka skyddet av europeiska gränser, eftersom ett sådant förfarande skulle kunna locka till sig allt fler internationella turister. Parlamentet konstaterar att covid-19-utbrottet avslöjat att man måste gå in för innovation och för ett nytänk i fråga om tillhandahållandet av tjänster, även sådana tjänster som möjliggör bättre direkta personkontakter. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka möjligheterna att med hjälp av e‑viseringar som utfärdas på distans och till låga kostnader göra det möjligt för tredjelandsmedborgare som reser i seriöst syfte att utan tidsspillan få tillträde till Europas resmål, ifall dessa personer omfattas av viseringskrav och deras biometriska uppgifter i vilket fall som helst skulle börja samlas in, efter att in- och utresesystemet blivit fullt funktionsklart.

38. Europaparlamentet påpekar att man, genom att utgå från nya företagsmodeller, måste främja hållbar turism och bidra till sysselsättningsskapande, skydd och återställande av naturliga ekosystem och biologiska mångfald samt till tillväxt och konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra det lättare för aktörer inom alla marknadssegment av turismen att få EU-finansiering, framför allt för smärre aktörer inom besöksnäringen, vilka måste ägnas särskild uppmärksamhet och få särskilt stöd. Parlamentet inskärper att sådan finansiering bör bli till stöd för en omläggning inom turismen i riktning mot produkter och tjänster som är mera hållbara, innovativa och motståndskraftiga och av högre kvalitet, och som ytterligare bidrar till att turismen blir hållbar och kännetecknas av att resandet förläggs också utanför turistsäsongen och att turistströmmarna är geografiskt utspridda. Parlamentet anser att det måste ordnas med stöd och samordning på unionsnivå för att förbättra förvaltningen av turismen på nationell, regional och lokal nivå, bland annat genom att det införs hållbarhetscertifiering av turismen. Parlamentet betonar att man måste arbeta för en omläggning från överturism till andra former av kulturturism och hållbar turism som respekterar vår miljö och vårt kulturarv.

39. Europaparlamentet framhåller turismens betydelse för vissa länder och geografiska områden i EU, där tjänster med anknytning till turismen ofta är en viktig sysselsättningstryggande faktor och en av ortsbornas huvudsakliga inkomstkällor. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram skräddarsydda åtgärder i samband med att den fria rörligheten och samfärdseln mellan de yttersta randområdena och öarna och EU:s fastland återställs. Parlamentet påpekar att särskilda förbindelseleder och kompletterande ekonomiskt och administrativt stöd är av yttersta vikt för dessa områden. Parlamentet betonar att kust- och havsområden måste få stå i centrum för EU strategi och initiativ för turismen, också i form av finansieringsmöjligheter och verktyg för säljfrämjande och information, varjämte de relevanta marknadernas funktion måste stärkas genom att det i samarbete med berörda parter och myndigheter på destinationsorterna utvecklas specialanpassade strategier. Parlamentet erinrar om att det måste ges stöd till familjeföretag som utvecklar lokala eller regionala marknader och främjar lokal turism, eftersom de står för en avsevärd del av sysselsättningen inom den privata sektorn i Europa och är de platser där en kultur av företagande helt naturligt växer fram.

40. Europaparlamentet påminner om att kulturturismen står för 40 % av alla turism i EU och att 68 % av européerna uppger att förekomsten av kulturarv spelar en roll när de väljer semesterresmål[2]. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå att medlemsstaterna i nästa arbetsplan för kultur uppställer klara strategiska och verksamhetsanknutna resultatorienterade mål och förbättrar den nuvarande strategiska ramen för kulturen. Parlamentet betonar att investeringar i kulturplatser bör anses och behandlas som en resurs som förbättrar konkurrenskraften och tillväxten på det lokala planet, varvid man dock inte bör glömma att de har ett egenvärde, såsom delar av vårt kulturarv vilka måste skyddas, framför allt mot klimatförändringar och överturism. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka den ekonomiska hållbarheten för kulturplatser som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf,) och att uppmuntra till utveckling av finansieringssystem baserade på privata medel. Parlamentet efterlyser dessutom en ökad budget för DiscoverEU, ett program som kan märkbart främja turism bland unga. Parlamentet understryker särbehoven hos de kulturinstitutioner som tar emot statligt stöd under denna återhämtningsperiod, eftersom de måste säkerställa besökarnas säkerhet och upprätthålla sin ekonomiska modell. Parlamentet uppmanar kommissionen att finna alternativa mekanismer till stöd för kulturarbetare som är starkt beroende av en fungerande turism.

41. Europaparlamentet poängterar nyttan med landsbygdsturism och jordbruksrelaterad miljöturism, och uppmanar kommissionen att ytterligare främja och stödja initiativ som skulle föra med sig ytterligare inkomstkällor för landsbygdsområden, skapa arbetstillfällen, förhindra avfolkning och ge ökad samhällsnytta. Parlamentet betonar vilken roll Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) kan spela, särskilt programmet Leader, såsom stöd till initiativ för lokal turism och landsbygdsturism, och yrkar på att detta program ska få tillräckliga anslag för programperioden 2021–2027. Parlamentet betonar att lantgårdsturismen måste få en starkare ställning inom landsbygdsområden, så att jordbrukare, särskilt småbrukarna, får flera inkomstkällor, så att inte gårdar blir öde och landsbygden avfolkas och så att ekonomin på landsbygden får stöd. Parlamentet betonar här att ett särskilt anslag måste avsättas för lantgårdsturismen, som är väsentlig för diversifieringen av jordbrukarnas inkomster och för landsbygdsområdenas utveckling.

42. Europaparlamentet påpekar vikten av hälsoturism, som innefattar medicinsk turism, friskvårdsturism och spaturism. Parlamentet uppmanar kommissionen att, om så är lämpligt, främja sådan medicinsk turism i Europa som tar sikte på hälsobevarande, badortsvistelser, hållbar turism och vistelser i bergstrakter. Parlamentet påpekar att det behövs ytterligare investeringar i att förbättra infrastrukturen för hållbar turism och att semesterorter i Europa måste profilera sig bättre som resmål för spaturism och friskvårdsturism. Parlamentet uppmanar kommissionen att föranstalta om ytterligare, vetenskapligt baserade, finansieringsmöjligheter, eftersom medicinsk turism kan bidra till lägre hälsovårdskostnader genom förebyggande åtgärder och minskad läkemedelsförbrukning och ytterligare skulle förbättra hållbarheten och arbetskvaliteten.

43. Europaparlamentet understryker att den åldrande befolkningen måste få tillgång till rese- och turismtjänster, vilket också gäller för personer med funktionsnedsättning och funktionsbegränsning, Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktiva driva på den nu pågående utvecklingen av Internationella standardiseringsorganisationens standard för turisttjänster med högre tillgänglighet och att se till att den genomförs skyndsamt och korrekt när den väl antagits, samt att tjänsteleverantörerna följer de relevanta tillgänglighetsstandarder som redan införts eller håller på att genomföras. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att arbeta för att underlätta ett genomförande och erkännande av EU-intyget om funktionsnedsättning på så bred bas som möjligt.

44. Europaparlamentet understryker den betydelsefulla roll idrotten spelar för turismen och påminner om att viktiga idrottsevenemang och idrottstävlingar gör Europas regioner attraktiva för turister. Parlamentet understryker de möjligheter som följer av att idrottare och åskådare reser till sportevenemang, eftersom detta kan locka turister till även de mest avlägsna områdena. Parlamentet understryker betydelsen för hela turistnäringen och ekonomin som helhet av Europas matturism, kulinariska rutter och besöksnäring. Parlamentet betonar därför att ovanstående måste integreras i den övergripande turiststrategin.

°

° °

45. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionens ordförande, Europeiska rådets ordförande och rådets tjänstgörande ordförandeskap.

 

[1] Artikel 195.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

[2] Särskild Eurobarometer 466 om kulturarv, 12/2017.

Senaste uppdatering: 17 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy