Предложение за обща резолюция - RC-B9-0169/2020/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B9-0169/2020/REV1

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ 

15.6.2020 - относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг(2020/2665(RSP))

внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9-0169/2020 (Renew)
B9-0171/2020 (S&D)
B9-0173/2020 (Verts/ALE)
B9-0176/2020 (PPE)
B9-0181/2020 (ECR)

Михаел Галер, Мириам Лексман, Сандра Калниете
от името на групата PPE
Кати Пири, Евелин Гебхарт, Тонино Пицула
от името на групата S&D
Хилде Вотманс, Абир Ал-Сахлани, Петрас Аущревичюс, Хосе Рамон Бауса Диас, Исаскун Билбао Барандика, Енгин Ероглу, Бернар Гета, Мориц Кьорнер, Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Николае Щефънуца, Мари-Пиер Ведрен
от името на групата Renew
Райнхард Бютикофер, Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE
Анна Елжбета Фотига, Рафаеле Фито, Берт‑Ян Ройсен, Херман Терч, Чарли Веймерс, Елжбета Крук, Никола Прокачини, Богдан Жонца, Валдемар Томашевски, Ружа Томашич
от името на групата ECR
Фабио Масимо Касталдо, Даниела Рондинели, Роза Д’Амато


Процедура : 2020/2665(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0169/2020
Внесени текстове :
RC-B9-0169/2020
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

(2020/2665(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своята резолюция от 18 юли 2019 г. относно положението в Хонконг[1], своите резолюции от 24 ноември 2016 г. относно случая с Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай[2], от 4 февруари 2016 г. относно случая на изчезналите книгоиздатели в Хонконг[3], както и предходните си препоръки, свързани с Хонконг, по-специално препоръката от 13 декември 2017 г. относно Хонконг – 20 години след предаването му на Китай[4],

 като взе предвид своите предишни резолюции относно Китай, и по-специално резолюциите от 12 септември 2018 г.[5] и от 16 декември 2015 г.[6] относно отношенията между ЕС и Китай,

 като взе предвид приемането на 28 май 2020 г. на резолюцията на Общокитайското събрание на народните представители относно Закона за национална сигурност по отношение на Хонконг,

 като взе предвид изявленията относно Хонконг на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на Европейския съюз от 22 и 29 май 2020 г.,

 като взе предвид съвместното изявление от 21-вата среща на високо равнище между ЕС и Китай от 9 април 2019 г.,

 като взе предвид Основния закон на Специалния административен район Хонконг, който беше приет на 4 април 1990 г. и влезе в сила на 1 юли 1997 г.,

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на ЗП/ВП от 22 юни 2016 г. относно елементите за нова стратегия на ЕС относно Китай (JOIN(2016)0030), съвместното съобщение на Комисията и на ЗП/ВП от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС – Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005), и заключенията на Съвета от 18 юли 2016 г. относно стратегията на ЕС за Китай,

 като взе предвид съвместните доклади на Комисията и на ЗП/ВП от 8 май 2019 г. (JOIN(2019)008), 26 април 2017 г. (JOIN(2016)0016) и 25 април 2016 г. (JOIN(2016)0010) относно Специалния административен район Хонконг – годишен доклад и другите 20 подобни предходни доклада,

 като взе предвид 13-ия годишен структуриран диалог, състоял се в Хонконг на 28 ноември 2019 г., и 37-ия диалог за правата на човека между ЕС и Китай, проведен в Брюксел на 1 и 2 април 2019 г.,

 като взе предвид съвместната декларация на правителството на Обединеното кралство и правителството на Китайската народна република по въпроса за Хонконг от 19 декември 1984 г., известна също като Китайско-британската съвместна декларация,

 като взе предвид политиката на ЕС за „единен Китай“,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

 като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Китайско-британската съвместна декларация от 1984 г. гарантира, а Основният закон на Специалния административен район (САР) Хонконг от 1990 г. урежда, че Хонконг ще запази автономността и независимостта на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, както и основните права и свободи, включително свободата на словото, на събранията, на сдружаването и на печата в продължение на 50 години след предаването на суверенитета; като има предвид, че Основният закон на САР Хонконг предвижда разпоредби, гарантиращи автономността му при поддържането на сигурността и реда и при привеждането в действие на законодателството по отношение на всеки акт на измяна, отделяне, противодържавна или подривна дейност срещу централното правителство на Народната република; като има предвид, че както Съвместната декларация, така и Основният закон утвърждават принципа „една държава – две системи“, договорен между Китай и Обединеното кралство; като има предвид, че КНР също така подписа и ратифицира международните споразумения, гарантиращи спазването на тези права и по този начин призна значението и универсалния характер на правата на човека; като има предвид, че Хонконг е страна по Международния пакт за граждански и политически права;

Б. като има предвид, че ЕС се застъпва за насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава като основни ценности, които ръководят нашите дълготрайни отношения с Китайската народна република, в съответствие с ангажимента на ЕС да поддържа тези ценности във външната си дейност; като има предвид, че ЕС остава силен поддръжник на запазването на стабилността и благоденствието на Хонконг в съответствие с принципа „една държава – две системи“ и отдава голямо значение на запазването на високата степен на автономност на Хонконг в съответствие с Основния закон и с международните ангажименти, както и на спазването на този принцип; като има предвид, че по-специално след протеста на движението „Occupy“ принципът „една държава – две системи“ се подкопава от намесата на китайските органи, политическите лидери бяха лишени от свобода, свободата на словото беше отслабена, насилствените изчезвания се увеличиха, а книжарниците и магазините за медии бяха закупени от собственици, приятелски настроени към Пекин;

В. като има предвид, че на 28 май 2020 г. Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) прие резолюция, с която упълномощава постоянния комитет на ОСНП да приеме законодателство, насочено срещу сепаратизма, подривната дейност спрямо държавната власт, тероризма и чуждестранната намеса в Хонконг, и посочва други мерки, които трябва да бъдат предприети, включително образование по въпросите на националната сигурност, създаване на национални органи по сигурността на централното правителство на Народната република (ЦПНР) в Хонконг и редовно докладване от страна на главния администратор пред ЦПНР относно резултатите на Хонконг при изпълнението на неговите задължения за защита на националната сигурност;

Г. като има предвид, че международната общност разглежда това решение като заплаха за принципа „една държава – две системи“, счита, че то пренебрегва разпоредбите на Основния закон и на Китайско-британската съвместна декларация, противоречи на ангажиментите на Хонконг по отношение на правата на човека, изцяло заобикаля собствения законодателен процес на Хонконг и представлява последната и най-явна проява на продължаващите от години опити на Пекин за ограничаване на свободата и автономността на Хонконг и неговите гражданските свободи;

Д. като има предвид, че през последните години безпрецедентен брой жители на Хонконг излязоха на улиците, за да упражнят основното си право на свобода на събранията и на протестите; като има предвид, че вместо да намали продължаващото напрежение в политиката и в обществото на Хонконг този закон допълнително засилва съществуващото безпокойство; като има предвид, че през февруари 2019 г. администрацията на САР Хонконг предложи Закон 2019 за изменение на законодателството относно правонарушителите бегълци и относно взаимопомощта по наказателноправни въпроси с цел изменение на Наредбата за правонарушителите бегълци срещу масовата опозиция от гражданите на Хонконг, който предизвика масови протести в Хонконг през 2019 и 2020 г., но по-късно бе оттеглен след 20 седмици протести;

Е. като има предвид, че през април и май 2020 г. Пекин удвои усилията си да наложи своето управление на Хонконг, като заглуши протестите, задържа стотици активисти в подкрепа на демокрацията и опозиционни групи и възбуди наказателно преследване срещу тях; като има предвид, че хонконгската полиция се ползваше с безнаказаност за цялата си жестокост срещу демонстрантите през 2019 и 2020 г.; като има предвид, че над 360 хонконгски активисти в подкрепа на демокрацията бяха задържани на 27 май 2020 г. по време на демонстрации срещу китайското законодателство за борба с противодържавната дейност; като има предвид, че хонконгската полиция използва мерките за социално дистанциране, свързани с COVID-19, като претекст за използване на ненужна и прекомерна сила срещу преобладаващото мирно мнозинство, включително сълзотворен газ, гумени куршуми, бийнбег оръжия и пиперен спрей;

Ж. като има предвид, че на 20 април 2020 г. членове на Европейския парламент призоваха главния администратор да гарантира, че обвиненията срещу 15-те активисти в защита на демокрацията, участвали в мирни протести в Хонконг през 2019 г., ще бъдат оттеглени; като има предвид, че на 13 май 2020 г. експертите на ООН по правата на човека настоятелно призоваха органите на Специалния административен район Хонконг незабавно да прекратят наказателното преследване на 15-те активисти в защита на демокрацията;

З. като има предвид, че съгласно предложения национален план за сигурност активистките групи биха могли да бъдат забранени и наказателно преследвани, съдилищата биха могли да налагат дългосрочни присъди лишаване от свобода за нарушения на националната сигурност, агенциите за сигурност на Китай биха могли да работят открито в града, а нова забрана на тероризма ще даде на китайските органи, сили за сигурност и въоръжени сили широка и неограничавана свобода да извършват дейност в Хонконг; като има предвид, че според налични сведения правоприлагащите органи на континентален Китай вече извършват незаконно дейност в Хонконг; като има предвид, че всяка дейност на правоприлагащите органи на КНР в Хонконг представлява тежко нарушение на принципа „една държава – две системи“;

И. като има предвид, че лидерът на Хонконг Кари Лам защити законодателството, предложено от Пекин, като призна, че в Хонконг няма да се проведе обществена консултация относно плана за сигурност, и също така заяви, че правата и свободите не са абсолютни; като има предвид, че в писмо, публикувано във вестниците на 29 май 2020 г., главният администратор призова гражданите на Хонконг за пълното им разбиране и твърда подкрепа за решението, прието от ОСНП;

Й. като има предвид, че Държавният съвет на КНР публикува бяла книга относно прилагането на политиката „една държава – две системи“ в Хонконг на 10 юни 2014 г., като подчерта, че автономията на САР Хонконг в крайна сметка подлежи на разрешение от централното правителство на КНР; като има предвид, че китайското правителство насърчи правителството на САР Хонконг да приеме нова политика на нулева толерантност към всяко споменаване на „самоопределение“ или „независимост“ по съображения, свързани с националната сигурност, и в нарушение на Основния закон;

К. като има предвид, че съдебната система на континентален Китай не е независима от правителството и Китайската комунистическа партия и се характеризира с произволни задържания, изтезания и други форми на малтретиране, тежки нарушения на правото на справедлив съдебен процес, насилствени изчезвания и различни системи за задържане в изолация без съдебен процес;

Л. като има предвид, че междупартийна международна коалиция, водена от бившия губернатор на Хонконг лорд Петън, към която досега са се присъединили близо 900 парламентаристи и политици от над 40 държави, направи изявление, в което осъди „едностранното въвеждане на законодателство в областта на националната сигурност в Хонконг“ от страна на Пекин и призова правителствата, които споделят това мислене, да се обединят срещу това „грубо нарушение на Китайско-британската съвместна декларация“;

М. като има предвид, че пандемократичният лагер постигна убедителна победа в общинските избори в Хонконг на 24 ноември 2019 г.; като има предвид, че изборите за Законодателен съвет в Хонконг са насрочени за септември 2020 г.;

Н. като има предвид, че министърът на външните работи на Обединеното кралство Доминик Рааб заяви на 2 юни 2020 г. в Камарата на общините, че ако Китай прокара своето законодателно предложение, правителството ще въведе нови договорености, които да дадат възможност на притежателите на британски паспорти за отвъдморски територии от Хонконг да пребивават в Обединеното кралство без настоящото ограничение от шест месеца, което ще им позволи да живеят и кандидатстват за следване и работа за подлежащи на продължаване периоди от 12 месеца и по този начин ще се осигури и възможност за получаване на гражданство;

О. като има предвид, че съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС): „Дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване, развитие и разширяване, които той цели да насърчава в останалата част от света“;

1. изразява съжаление във връзка с едностранното въвеждане от Пекин на закона за националната сигурност в Хонконг, тъй като това представлява всестранно посегателство срещу автономността на града, принципите на правовата държава и основните свободи; подчертава, че неприкосновеността на принципа „една държава – две системи“ е сериозно застрашена; подчертава, че въвеждането на планираното законодателство за националната сигурност ще бъде възприето като нарушение на ангажиментите и задълженията на Китайската народна република съгласно международното право, и по-специално Китайско-британската съвместна декларация, заплашва да навреди сериозно на отношенията на доверие между Китай и ЕС и засяга бъдещото сътрудничество, както и бизнес доверието в Хонконг като основен световен финансов център;

2. остро осъжда постоянната и нарастваща намеса на Китай във вътрешните работи на Хонконг, както и неотдавнашното твърдение на Китай, че Китайско-британската съвместна декларация от 1984 г. е исторически документ и следователно вече не е в сила; подчертава, че китайското правителство е обвързано от съвместната декларация, която беше регистрирана в ООН като правно обвързващ договор, за да се запазят високата степен на автономност на Хонконг и неговите права и свободи; изразява дълбока загриженост, че постоянното нарушаване на рамката на автономно управление на Хонконг ще отслаби сериозно неговата икономика; призовава централното правителство на КНР да се въздържа от оказване на натиск върху бизнес общността за подкрепа на законодателството в областта на националната сигурност, както и от това да определя международната подкрепа за автономията на Хонконг и свободите на Хонконг като „намеса във вътрешните работи“ и актове на подривна дейност и разделяне, тъй като тези въпроси се отнасят до обвързващи международни задължения на КНР;

3. призовава китайските органи да спазват международните задължения на Китай съгласно Китайско-британската съвместна декларация; подчертава, че Китай следва да спазва изцяло Основния закон и принципа „една държава – две системи“, включително чрез прилагането най-сетне на всеобщо избирателно право; подчертава, че Китай не следва да подкопава високата степен на автономност на Специалния административен район Хонконг;

4. подкрепя оценката на ЗП/ВП, че са необходими нова и по-твърда стратегия за справяне с един по-самоуверен Китай, както и открит и честен диалог; настоятелно призовава Съвета и ЕСВД да възприемат по-твърда позиция в подкрепа на трайната правна автономия на Хонконг; подчертава, че това е от първостепенно значение, за да знаят поддръжниците на демокрацията в Хонконг и международната общност като цяло, че ЕС ще се придържа към своите основополагащи ценности на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и на принципите на правовата държава;

5. настоятелно призовава Съвета и ЗП/ВП да гарантират, че всички аспекти на отношенията на ЕС с Китайската народна република се ръководят от принципите и ценностите, посочени в член 21 от ДЕС, и да разгледат въпроса за закона за националната сигурност по отношение на Хонконг като основен приоритет в дневния ред на предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Китай и на предвиденото заседание на ръководителите на ЕС и Китай, както и други въпроси, свързани с правата на човека, като например положението на уйгурите;

6. подчертава, че ЕС е най-голямата дестинация за износ на Китай; счита, че ЕС следва да използва своето икономическо влияние, за да противодейства с икономически средства на репресиите на Китай по отношение на правата на човека; подчертава, че настоящото положение засилва убеждението на Парламента, че зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да бъде важен елемент от преговорите за сключване на инвестиционно споразумение между ЕС и Китай; призовава Комисията да използва всички средства, с които разполага, заедно с продължаващите преговори за приемане на двустранно споразумение в областта на инвестициите, и да окаже натиск върху китайските власти за запазване на високата степен на автономност на Хонконг и на основните права и свободи на неговите граждани и независимите организации на гражданското общество, както и за подобряване на положението с правата на човека в континентален Китай и в Хонконг; отново призовава за включването в споразумението на задължителна и подлежаща на изпълнение глава относно устойчивото развитие; призовава настоятелно ЕС, в съответствие с член 21 от ДЕС, да включва клауза относно правата на човека във всяко бъдещо търговско споразумение с Китайската народна република; възлага на Комисията да информира китайската страна, че Парламентът ще вземе предвид положението с правата на човека в Китай, включително в Хонконг, когато от него бъде поискано одобрение за всеобхватно споразумение относно инвестициите или бъдещите търговски споразумения с КНР;

7. подчертава, че международната общност трябва да работи в тясно сътрудничество, за да окаже натиск върху Пекин с цел да се гарантира, че неговите действия са в съответствие с международните ангажименти на страната съгласно Китайско-британската декларация от 1984 г.;

8. отбелязва, че политиката на КНР за отказ от подхода „една държава – две системи“ отчужди до голяма степен народа на Тайван, и подчертава готовността си да сътрудничи с международните партньори с цел да спомогне за укрепването на демокрацията в Тайван;

9. призовава ЕС и неговите държави членки да обмислят, в случай че новият закон за националната сигурност бъде приложен, завеждането на дело пред Международния съд, в което да заявят, че решението на Китай да наложи на Хонконг национално законодателство в областта на сигурността е в нарушение на Китайско-британската съвместна декларация и на Международния пакт за граждански и политически права;

10. настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, които са членове на Съвета за сигурност на ООН, да свикат заседание „Arria“, за да обсъдят положението в Хонконг с участието на активисти, представители на НПО и специалните докладчици на ООН; във връзка с това призовава ЕС да настоява пред генералния секретар на ООН или върховния комисар на ООН за правата на човека да назначи специален пратеник на ООН или специален докладчик за положението в Хонконг, като се присъедини към инициативата на председателите на комисиите по външни работи на Обединеното кралство, Канада, Австралия и Нова Зеландия;

11. призовава Съвета и ЗП/ВП да работят с международната общност за създаване на международна контактна група за Хонконг и да координират действията си с международните партньори, по-специално с Обединеното кралство;

12. призовава Съвета и по-специално предстоящото председателство на Съвета да приключи през 2020 г. работата по глобален механизъм на ЕС за санкции в областта на правата на човека, подкрепен от Европейския парламент в неговата резолюция от 14 март 2019 г.[7], и призовава Съвета да приеме целенасочени санкции и замразяване на активите на китайските длъжностни лица, отговорни за разработването и прилагането на политики, които нарушават правата на човека; счита, че тази рамка в областта на правата на човека би могла да се използва за налагане на санкции от типа „Магнитски“ на лидерите, които прилагат тези репресии срещу Хонконг и неговия народ и носят отговорност за тежки нарушения на правата на човека; подчертава, че подобни санкции следва да бъдат обсъдени и при възможност координирани с демократични партньори като Австралия, Канада, САЩ, Япония и Южна Корея;

13. призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да работят за налагането на подходящи механизми за контрол върху износа, включително технологии за кибернаблюдение, за да лишат Китай, и по-специално Хонконг, от достъп до технологии, използвани за нарушаване на основните права; във връзка с това призовава съзаконодателите да постигнат съгласие по обща позиция относно реформата на Регламента относно изделията и технологиите с двойна употреба; подчертава, че Парламентът допълнително разви и укрепи предложението на Комисията да се въведе строг контрол върху износа на технологии за кибернаблюдение, независимо дали са включени в съответните списъци;

14. призовава държавите – членки на ЕС, внимателно да обмислят как да избегнат икономическата, и по-специално технологичната зависимост от КНР, включително в решенията за развитие на техните 5G мрежи;

15. призовава Съвета и Комисията да обмислят създаването на спасителна схема за гражданите на Хонконг в случай на по-нататъшно влошаване на положението с правата на човека и основните свободи;

16. решително осъжда всички случаи на нарушаване на правата на човека в Хонконг, и по-специално произволните арести, предаването, насилствено изтръгнатите признания, задържането на лица, без да им се позволява комуникация с външния свят, както и нарушенията на свободата на публикуване и свободата на изразяване на мнение; призовава за незабавно прекратяване на нарушенията на правата на човека, както и на политическото сплашване; изразява дълбока загриженост във връзка със сведенията за практики на тайно задържане, изтезания и малтретиране, както и на насилствено изтръгнати признания; призовава държавите – членки на ЕС, да прилагат изцяло съответните насоки на ЕС в областта на правата на човека, като мобилизират целия дипломатически персонал да реагира решително на арестите и присъдите на активисти, включително чрез осигуряване на наблюдение на съдебни процеси, искания за посещения в затворите и обръщане към съответните органи с настояване за освобождаването на задържаните и осъдените за мирното упражняване на свободата на изразяване на мнение;

17. призовава за провеждане на независимо, безпристрастно, ефективно и своевременно разследване на използването на сила от полицията на Хонконг срещу демонстрантите; призовава органите на Специален административен район Хонконг да гарантират отпадането на обвиненията и прекратяването на наказателното преследване срещу 15-те активисти и политици в подкрепа на демокрацията, както и срещу мирни демонстранти, сред които, наред с другите, Мартин Лий, Маргарет Нг, Лий Чук-ян, Бени Тай, Джими Лай, Албърт Хо и Люнг Куок-хънг;

18. изразява дълбока загриженост относно постоянното влошаване на състоянието на гражданските права, политическите права и свободата на печата; изразява дълбока загриженост във връзка с отмяната на правата на журналистите и безпрецедентния натиск върху журналистите и нарастващата им автоцензура, по‑специално по отношение на отразяването на чувствителни теми, свързани с континентален Китай или с правителството на САР Хонконг;

19. изразява нарастващата си загриженост във връзка с повишения риск за десетки хиляди граждани на ЕС в Хонконг от влизането в сила на закона за националната сигурност;

20. настоятелно призовава ЗП/ВП и делегациите на държавите членки да наблюдават внимателно и да докладват редовно относно подготовката за изборите на Законодателен съвет, които понастоящем са насрочени за септември, като обръщат специално внимание на това дали има кандидати, на които несправедливо е отнето правото да се кандидатират или чрез процесуални пречки, или чрез неоснователни съдебни производства, като се взема под внимание също така дали всички имат достъп до организиране на събрания за целите на кампанията и дали гласоподавателите могат да гласуват свободно; призовава правителството на САР Хонконг да гарантира произвеждането на свободни и честни избори за Законодателен съвет през септември 2020 г.; настоятелно призовава Китай да се въздържа от намеса в избирателните процеси в САР Хонконг; отново отправя своя призив за извършване на системни реформи с оглед на провеждането на преки избори за длъжността главен администратор на Хонконг и за членовете на Законодателния съвет, както е заложено в Основния закон, и призовава за постигане на споразумение относно въвеждането на изборна система, която да е като цяло демократична, справедлива, открита и прозрачна и да предоставя на населението на САР Хонконг правото да избира кандидати и да се кандидатира на избори в рамките на изборния процес за всички ръководни длъжности;

21. призовава за незабавното и безусловно освобождаване на шведския книжар Гуй Минхай, лишен от свобода в КНР;

22. призовава ЗП/ВП, ЕСВД и държавите членки да повдигнат твърдо всички тези въпроси и да осигурят провеждането на диалог с правителствата на САР Хонконг и Китай; припомня, че е важно ЕС да продължи да повдига въпроса за нарушенията на правата на човека в Китай, и по-специално случая с малцинствата в Тибет и Синцзян, в рамките на всеки политически диалог и всеки диалог по правата на човека с китайските органи в съответствие с ангажимента на ЕС да изразява решителни, ясни и единни позиции в подхода си спрямо тази държава; освен това припомня, че в рамките на текущия процес на реформи и на нарастващата си глобална ангажираност Китай се присъедини към международната рамка за правата на човека, като подписа широк кръг от международни договори в областта на правата на човека; призовава за продължаване на диалога с Китай, за да се гарантира, че той изпълнява своите ангажименти;

23. отдава почит на смелите граждани на Китай, които през юни 1989 г. се събраха на площад „Тянанмън“ в Пекин, за да призоват за премахване на корупцията, за политически реформи и граждански свободи; настоятелно призовава китайските органи да позволят отбелязването на кървавата разправа на площад „Тянанмън“ не само в Хонконг, но и на цялата територия на КНР;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството и парламента на Китайската народна република, както и на главния администратор и законодателното събрание на Специалния административен район Хонконг.

Последно осъвременяване: 19 юни 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност