Společný návrh usnesení - RC-B9-0169/2020/REV1Společný návrh usnesení
RC-B9-0169/2020/REV1

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o zákonu ČLR o národní bezpečnosti pro Hongkong a potřebě, aby EU bránila vysokou úroveň autonomie Hongkongu

15.6.2020 - (2020/2665(RSP))

předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9-0169/2020 (Renew)
B9-0171/2020 (S&D)
B9-0173/2020 (Verts/ALE)
B9-0176/2020 (PPE)
B9-0181/2020 (ECR)

Michael Gahler, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete
za skupinu PPE
Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Tonino Picula
za skupinu S&D
Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne
za skupinu Renew
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert‑Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato


Postup : 2020/2665(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0169/2020
Předložené texty :
RC-B9-0169/2020
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o zákonu ČLR o národní bezpečnosti pro Hongkong a potřebě, aby EU bránila vysokou úroveň autonomie Hongkongu

(2020/2665(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na své usnesení ze dne 18. července 2019 o situaci v Hongkongu[1], ze dne 24. listopadu 2016 o případu Guie Minhaie, vydavatele uvězněného v Číně[2], a ze dne 4. února 2016 o nezvěstných vydavatelích knih v Hongkongu[3] a na svá předchozí doporučení týkající se Hongkongu, zejména na doporučení ze dne 13. prosince 2017 o Hongkongu 20 let po jeho předání[4],

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně, zejména na usnesení ze dne 12. září 2018[5] a ze dne 16. prosince 2015[6] o vztazích mezi EU a Čínou,

 s ohledem na skutečnost, že Všečínské shromáždění lidových zástupců přijalo dne 28. května 2020 usnesení o zákonu o národní bezpečnosti pro Hongkong,

 s ohledem na prohlášení o Hongkongu, které dne 22. a 29. května 2020 vydal místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie,

 s ohledem na společné prohlášení z 21. summitu EU-Čína konaného dne 9. dubna 2019,

 s ohledem na základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Hongkong přijatý dne 4. dubna 1990, který vstoupil v platnost dne 1. července 1997,

 s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 22. června 2016 o prvcích nové strategie EU vůči Číně JOIN(2016)0030), společné sdělení Komise a vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 12. března 2019 s názvem „EU-Čína – Strategický výhled“ (JOIN(2019)0005) a na závěry rady ze dne 18. července 2016 o strategii EU pro Čínu,

 s ohledem na společné zprávy Komise a vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 8. května 2019 (JOIN(2019)008), 26. dubna 2017 (JOIN(2016)0016) a 25. dubna 2016 (JOIN(2016)0010) s názvem „Zvláštní administrativní oblasti Hongkong: Výroční zpráva“ a ostatních 20 podobných zpráv, které jí předcházely,

 s ohledem na 13. každoroční strukturovaný dialog, který se konal v Hongkongu dne 28. listopadu 2019, a 37. kolo rozhovorů mezi EU a Čínou o lidských právech, které se konalo ve dnech 1. a 2. dubna 2019 v Bruselu,

 s ohledem na společné prohlášení vlády Spojeného království a vlády Čínské lidové republiky k otázce Hongkongu ze dne 19. prosince 1984, známé jako společné čínsko-britské prohlášení,

 s ohledem na politiku „jedné Číny“ zastávanou EU,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že společné čínsko-britské prohlášení z roku 1984 zaručilo a základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Hongkong (dále jen „ZAO Hongkong“) z roku 1990 stanoví, že si Hongkong zachová autonomii a nezávislost výkonné, zákonodárné a soudní moci a základních práv a svobod, včetně svobody projevu, shromažďování, sdružování a tisku po dobu 50 let po předání svrchovanosti; vzhledem k tomu, že základní zákon ZAO Hongkong obsahuje ustanovení, která zaručují jeho autonomii, pokud jde o zachování bezpečnosti a pořádku a přijímání předpisů v souvislosti s vlastizradou, pokusem o odtržení země, podněcováním ke vzpouře nebo převratem vůči ústřední lidové vládě; vzhledem k tomu, že jak společné prohlášení, tak základní zákon zakotvují zásadu „jedna země, dva systémy“, jak bylo dohodnuto mezi Čínou a Spojeným královstvím; vzhledem k tomu, že také ČLR podepsala a ratifikovala mezinárodní dohody zaručující tato práva, a potvrdila tak význam a všeobecnou platnost lidských práv; vzhledem k tomu, že Hongkong je smluvní stranou Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

B. vzhledem k tomu, že EU podporuje prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a zásady právního státu jako základní hodnoty, jimiž se řídí naše dlouhodobé vztahy s Čínskou lidovou republikou, a to v souladu se závazkem EU tyto hodnoty prosazovat ve své vnější činnosti; vzhledem k tomu, že EU je nadále výrazným zastáncem pokračující stability a prosperity Hongkongu podle zásady „jedna země, dva systémy“ a přikládá velký význam zachování vysoké úrovně autonomie Hongkongu v souladu se základním zákonem a mezinárodními závazky, jakož i dodržování této zásady; vzhledem k tomu, že zejména od doby protestů vedených hnutím Occupy je zásada „jedna země, dva systémy“ oslabována v důsledku zásahů čínských orgánů, že byli uvězněni vedoucí političtí představitelé, že dochází k oslabení svobody projevu, že roste počet vynucených zmizení a že dochází ke skupování knihkupectví a mediálních vydavatelství majiteli, kteří mají s Pekingem přátelské vztahy;

C. vzhledem k tomu, že Všečínské shromáždění lidových zástupců přijalo dne 28. května 2020 usnesení, které Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců zmocňuje k přijetí právních předpisů zaměřených na separatismus, vzpouru proti státní moci, terorismus a zahraniční zásahy v Hongkongu a zmiňuje další opatření, která mají být přijata, včetně vzdělávání v oblasti státní bezpečnosti, zřízení vnitrostátních bezpečnostních orgánů ústřední lidové vlády v Hongkongu a pravidelného podávání zpráv předsedkyní výkonné rady ústřední lidové vládě o výkonnosti Hongkongu, pokud jde o povinnost chránit národní bezpečnost;

D. vzhledem k tomu, že se mezinárodní komunita domnívá, že toto rozhodnutí ohrožuje zásadu „jedna země, dva systémy“, nerespektuje ustanovení základního zákona a společného čínsko-britského prohlášení, je v rozporu se závazky Hongkongu v oblasti lidských práv, zcela obchází vlastní legislativní proces Hongkongu a je posledním a nejzřejmějším pokusem Pekingu v rámci jeho dlouholeté snahy omezit svobodu a autonomii Hongkongu a občanské svobody jeho obyvatel;

E. vzhledem k tomu, že v posledních letech vyšli obyvatelé Hongkongu v bezprecedentním počtu do ulic, čímž uplatnili své základní právo na shromažďování a protest; vzhledem k tomu, že tento zákon namísto zmírňování přetrvávajícího napětí v hongkongské politice a společnosti dále zintenzivňuje stávající neklid; vzhledem k tomu, že v únoru 2019 předložila správa ZAO Hongkong návrh novely zákona o uprchlých pachatelích a vzájemné právní pomoci v trestních věcech z roku 2019 za účelem změny předpisu o uprchlých pachatelích, proti čemuž se zvedla masivní vlna odporu ze strany občanů Hongkongu, což vyvolalo v Hongkongu v letech 2019 a 2020 rozsáhlé protesty, přičemž zákon byl po 20 týdnech protestů stažen;

F. vzhledem k tomu, že během dubna a května 2020 zdvojnásobil Peking své úsilí o nastolení své vlády v Hongkongu a umlčel, pozatýkal a pronásledoval stovky prodemokratických aktivistů a opozičních skupin; vzhledem k tomu, že hongkongská policie těží z beztrestnosti veškerých svých brutálních zásahů proti demonstrantům v letech 2019 a 2020; vzhledem k tomu, že dne 27. května 2020 bylo během demonstrací proti čínskému zákonu namířenému proti podněcování ke vzpouře zatčeno více než 360 hongkongských prodemokratických aktivistů; vzhledem k tomu, že hongkongská policie využila opatření pro omezování fyzického kontaktu související s onemocněním COVID-19 jako záminku pro nasazení zbytečné a nadměrné síly proti většinou pokojným protestům, přičemž použila slzný plyn, gumové projektily, tzv. bean bags (méně zraňující olověné střelivo do brokovnice) a pepřový sprej;

G. vzhledem k tomu, že dne 20. dubna 2020 poslanci Evropského parlamentu naléhali na předsedkyni Výkonné rady, aby zajistila, že obvinění 15 prodemokratických aktivistů, kteří se v Hongkongu zúčastnili pokojných protestů v roce 2019, byla zrušena; vzhledem k tomu, že dne 13. května 2020 odborníci OSN na lidská práva naléhavě vyzvali orgány Zvláštní administrativní oblasti Hongkong, aby okamžitě upustily od trestního stíhání 15 prodemokratických aktivistů;

H. vzhledem k tomu, že podle navrhovaného národního bezpečnostního plánu by aktivistické skupiny mohly být zakázány a stíhány, soudy by mohly ukládat dlouholeté tresty odnětí svobody za porušení národní bezpečnosti, čínské bezpečnostní agentury by mohly otevřeně působit ve městě a nový zákaz terorismu poskytne čínským orgánům, bezpečnostním a vojenským silám rozsáhlou a nekontrolovanou pravomoc pro působení v Hongkongu; vzhledem k tomu, že v Hongkongu údajně již nelegálně působí donucovací orgány pevninské Číny; vzhledem k tomu, že jakékoli působení donucovacích orgánů Čínské lidové republiky v Hongkongu představuje závažné porušení zásady „jedna země, dva systémy“;

I. vzhledem k tomu, že předsedkyně Výkonné rady Hongkongu Carrie Lam obhajovala právní předpisy navržené Pekingem, přičemž připustila, že v Hongkongu neproběhne o bezpečnostním plánu žádná veřejná konzultace, a prohlásila, že práva a svobody nejsou absolutní; vzhledem k tomu, že předsedkyně Výkonné rady v dopise zveřejněném v novinách dne 29. května 2020 apelovala na občany Hongkongu, aby pochopili a důrazně podpořili rozhodnutí přijaté Všečínským shromážděním lidových zástupců;

J. vzhledem k tomu, že Státní rada Čínské lidové republiky vydala dne 10. června 2014 bílou knihu o uplatňování politiky „jedna země, dva systémy“ v Hongkongu, přičemž zdůraznila, že autonomie ZAO Hongkong v konečném důsledku podléhá povolení ústřední vlády Čínské lidové republiky; vzhledem k tomu, že čínská vláda z důvodů národní bezpečnosti a v rozporu se základním zákonem vyzvala vládu ZAO Hongkong k přijetí nové politiky nulové tolerance vůči jakékoli zmínce o „sebeurčení“ nebo „nezávislosti“;

K. vzhledem k tomu, že soudnictví pevninské Číny postrádá nezávislost na vládě a Čínské komunistické straně a vyznačuje se svévolným zadržováním, mučením a jiným špatným zacházením, závažným porušováním práva na spravedlivý soudní proces, případy násilného mizení a nejrůznějšími formami držení osob v izolaci bez soudu;

L. vzhledem k tomu, že mezinárodní koalice různých stran vedená bývalým guvernérem Hongkongu lordem Pattenem, k níž se dosud připojilo zhruba 900 poslanců a tvůrců politik z více než 40 zemí, vydala prohlášení, v němž kritizuje Peking za „jednostranné zavedení právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti v Hongkongu“ a vyzývá sympatizující vlády k tomu, aby se sjednotily proti tomuto „zjevnému porušení společného čínsko-britského prohlášení“;

M. vzhledem k tomu, že všedemokratický tábor při volbách v Hongkongu, které se konaly dne 24. listopadu 2019, dosáhl ohromujícího vítězství; vzhledem k tomu, že na září 2020 jsou naplánovány volby do hongkongské Legislativní rady;

N. vzhledem k tomu, že ministr zahraničních věcí Spojeného království Dominic Raab dne 2. června 2020 v Dolní sněmovně prohlásil, že pokud Čína své navrhované právní předpisy přijme, vláda Spojeného království zavede nová opatření, která držitelům cestovních pasů britských občanů (zámoří) z Hongkongu umožní přijet do Spojeného království bez současného šestiměsíčního limitu, což jim umožní žít a žádat o pobyt za účelem studia a práce na prodloužitelná období 12 měsíců, čímž jim rovněž poskytne cestu k občanství;

O. vzhledem k tomu, že článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) uvádí: „činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě“;

1. odsuzuje jednostranné zavedení právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti ze strany Pekingu v Hongkongu, neboť se jedná o rozsáhlý útok na autonomii, právní stát a základní svobody města; zdůrazňuje, že je závažně ohrožena integrita zásady „jedna země, dva systémy“; zdůrazňuje, že zavedení plánovaných právních předpisů o národní bezpečnosti by bylo považováno za porušení závazků a povinností Čínské lidové republiky vyplývajících z mezinárodního práva, zejména společného čínsko-britského prohlášení, hrozí, že vážně poškodí vztah mezi Čínou a EU založený na důvěře a ovlivní budoucí spolupráci i důvěru podnikatelského sektoru v Hongkongu jakožto důležitém celosvětovém finančním centru;

2. důrazně odsuzuje neustálé a stupňující se zasahování Číny do vnitřních záležitostí Hongkongu a také nedávné prohlášení Číny, že společné čínsko-britské prohlášení z roku 1984 je historický dokument, a tudíž již neplatí; zdůrazňuje, že čínská vláda je společným prohlášením, které bylo u OSN zaregistrováno jako právně závazná smlouva, vázána, aby zachovala vysokou míru autonomie Hongkongu a jeho práva a svobody; vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že trvalé narušení rámce autonomní správy Hongkongu vážně poškodí jeho ekonomiku; vyzývá ústřední vládu ČLR, aby přestala vyvíjet nátlak na podnikatelskou komunitu ve snaze donutit ji, aby podpořila právní předpisy o národní bezpečnosti, a aby mezinárodní podporu pro autonomii a svobody Hongkongu přestala označovat za „zasahování do vnitřních věcí“ a podvratné a separatistické akty, neboť vyjadřované obavy se týkají závazných mezinárodních povinností ČLR;

3. vyzývá čínské orgány, aby dodržovaly mezinárodní závazky Číny podle společného čínsko-britského prohlášení; zdůrazňuje, že Čína by měla plně dodržovat základní zákon a zásadu „jedna země, dva systémy“ a např. konečně zavést všeobecné volební právo; zdůrazňuje, že by Čína neměla oslabovat vysokou úroveň autonomie Zvláštní administrativní oblasti Hongkong;

4. podporuje názor místopředsedy Komise, vysokého představitele, podle nějž je potřeba nová důslednější strategie pro vztahy s asertivnější Čínou a také otevřený a upřímný dialog; naléhavě žádá Radu a ESVČ, aby přijaly pevnější postoj na podporu pokračující právní autonomie Hongkongu; zdůrazňuje, že to má zásadní význam pro to, aby podporovatelé demokracie v Hongkongu a širší mezinárodní společenství věděli, že EU si stále trvá na svých základních hodnotách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a právního státu;

5. naléhavě žádá Radu a místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby zajistili, že veškeré aspekty vztahů EU s Čínskou lidovou republikou se budou řídit zásadami a hodnotami uvedenými v článku 21 Smlouvy o EU, a aby otázku zákona o národní bezpečnosti pro Hongkong zařadili jako jednu z hlavních priorit na pořad jednání nadcházejícího summitu EU-Čína a plánovaného setkání vedoucích představitelů EU a Číny spolu s dalšími otázkami z oblasti lidských práv, např. situací Ujgurů;

6. zdůrazňuje, že EU je největší vývozní destinací Číny; domnívá se, že EU by měla využít svého ekonomického vlivu k tomu, aby se ekonomickými prostředky postavila proti potlačování lidských práv v Číně; zdůrazňuje, že současná situace posiluje přesvědčení Parlamentu, že dodržování lidských práv a základních svobod musí být důležitým prvkem jednání o investiční dohodě mezi EU a Čínou; vyzývá Komisi, aby spolu s probíhajícími jednáními o dvoustranné investiční dohodě využila veškeré dostupné prostředky k vyvíjení tlaku na čínské orgány, aby zachovaly vysoký stupeň autonomie Hongkongu i základní práva a svobody jeho občanů a nezávislé organizace občanské společnosti a aby zlepšily situaci v oblasti lidských práv v pevninské Číně a v Hongkongu; znovu opakuje svou žádost, aby součástí této dohody byla závazná a vymahatelná kapitola o udržitelném rozvoji; naléhavě žádá EU, aby v souladu s článkem 21 Smlouvy o EU do každé budoucí obchodní dohody s Čínskou lidovou republikou zahrnula doložku o lidských právech; pověřuje Komisi, aby čínskou stranu informovala o tom, že Parlament vezme v úvahu situaci v oblasti lidských práv v Číně, včetně Hongkongu, až bude požádán o schválení komplexní dohody o investicích nebo budoucích obchodních dohod s ČLR;

7. zdůrazňuje, že mezinárodní společenství musí úzce spolupracovat a vyvinout tlak na Peking s cílem zajistit, aby jeho činnost byla v souladu s mezinárodními závazky země podle společného čínsko-britského prohlášení z roku 1984;

8. podotýká, že Čínská lidová republika si upuštěním od politiky „jedna země, dva systémy“ značně znepřátelila obyvatele Tchaj-wanu, a zdůrazňuje, že je ochotný spolupracovat s mezinárodními partnery, aby přispěl k posílení demokracie na Tchaj-wanu;

9. vyzývá EU a její členské státy, aby v případě uplatnění nového bezpečnostního zákona zvážily podání žaloby u Mezinárodního soudního dvora s tím, že rozhodnutí Číny zavést v Hongkongu právní předpisy v oblasti národní bezpečnosti je v rozporu se společným čínsko-britským prohlášením a Mezinárodním paktem o občanských a politických právech;

10. naléhavě vyzývá členské státy EU, které jsou členy Rady bezpečnosti OSN, aby svolaly „schůzku podle vzorce Arria“ za účelem projednání situace v Hongkongu s aktivisty, zástupci nevládních organizací a zvláštními zpravodaji OSN; vyzývá v této souvislosti EU, aby přiměla generálního tajemníka OSN nebo vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby jmenovali zvláštního vyslance OSN nebo zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v Hongkongu, čímž by se připojili k iniciativě předsedů výborů pro zahraniční věci Spojeného království, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu;

11. vyzývá Radu a místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby spolupracovali s mezinárodním společenstvím na vytvoření mezinárodní kontaktní skupiny pro Hongkong a koordinovali činnost s mezinárodními partnery, zejména se Spojeným královstvím;

12. vyzývá Radu a zejména nadcházející předsednictví Rady, aby v roce 2020 dokončily práci na celosvětovém mechanismu EU pro sankce v oblasti lidských práv, který Evropský parlament podpořil ve svém usnesení ze dne 14. března 2019[7], a vyzývá Radu, aby přijala cílené sankce a zmrazení majetku čínských úředníků odpovědných za vypracování a provádění politik, které porušují lidská práva; domnívá se, že tento rámec pro lidská práva by mohl být využit k uvalení sankcí ve stylu tzv. Magnitského zákona vůči vůdcům, kteří provádějí zásahy proti Hongkongu a jeho obyvatelům a kteří nesou odpovědnost za závažné porušování lidských práv;  zdůrazňuje, že tyto sankce by měly být projednány a pokud možno koordinovány s demokratickými partnery, jako jsou Austrálie, Kanada, USA, Japonsko a Jižní Korea;

13. vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby spolupracovaly na zavedení vhodných mechanismů na kontrolu exportu, včetně zboží určeného ke kybernetickému dohledu, které by zabránily Číně a zejména Hongkongu v přístupu k technologiím používaným k porušování základních práv; vyzývá v tomto ohledu spolunormotvůrce, aby přijali společný postoj k reformě nařízení o zboží dvojího užití; zdůrazňuje, že Parlament dále rozvinul a posílil návrh Komise na zavedení přísných kontrol vývozu technologií kybernetického dohledu, ať už jsou uvedeny na seznamu, či nikoli;

14. vyzývá členské státy EU, aby pečlivě zvážily, jak zabránit ekonomické a zejména technologické závislosti na Čínské lidové republice, a to i v rozhodnutích členských států EU o rozvoji sítí 5G;

15. vyzývá Radu a Komisi, aby zvážily vytvoření systému „záchranného člunu“ pro občany Hongkongu pro případ dalšího zhoršení situace v oblasti lidských práv a základních svobod;

16. důrazně odsuzuje všechny případy porušování lidských práv v Hongkongu, zejména svévolná zatýkání, vydávání vězňů, vynucená přiznání, držení osob v izolaci a porušování svobody publikační činnosti a svobody projevu; vyzývá k tomu, aby bylo okamžitě ukončeno porušování lidských práv a politické zastrašování; vyjadřuje hluboké znepokojení nad nahlášenými praktikami tajného zadržování, mučení a špatného zacházení a vynucených přiznání; vyzývá členské státy EU, aby plně uplatňovaly příslušné pokyny EU v oblasti lidských práv a mobilizovaly všechny diplomatické pracovníky k tomu, aby rázně reagovali na zatýkání a odsuzování aktivistů, mimo jiné zajištěním sledování soudních řízení, požadováním návštěv vězňů a oslovením příslušných orgánů, aby naléhaly na propuštění osob zadržených a odsouzených za pokojné uplatňování jejich práva na svobodu projevu;

17. požaduje nezávislé, nestranné, účinné a okamžité prošetření použití síly proti protestujícím ze strany hongkongské policie; vyzývá orgány Zvláštní administrativní oblasti Hongkong, aby zajistily, že se zruší obvinění 15 prodemokratických aktivistů a politiků i poklidných demonstrantů, mezi nimiž jsou mimo jiné Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho a Leung Kwok-hung, a že jejich trestní stíhání bude zastaveno;

18. vyjadřuje velké znepokojení nad trvale se zhoršující situací v oblasti občanských práv, politických práv a svobody tisku; je velmi znepokojen zrušením práv novinářů a bezprecedentním tlakem na ně a jejich rostoucí autocenzurou, zejména pokud jde o zpravodajství o citlivých otázkách týkajících se pevninské Číny nebo vlády ZAO Hongkong;

19. vyjadřuje rostoucí znepokojení nad tím, že vstup zákona o národní bezpečnosti v platnost představuje zvýšené riziko pro stovky tisíc občanů EU v Hongkongu;

20. naléhavě vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele a delegace členských států, aby pečlivě sledovali přípravy před volbami do Legislativní rady, které jsou v současnosti naplánovány na září, a pravidelně o nich podávali zprávy, a aby zejména věnovali pozornost tomu, zda kandidátům není nespravedlivě znemožňováno kandidovat, ať už na základě procedurálních překážek, nebo prostřednictvím bezdůvodných soudních řízení, a aby rovněž vzali v potaz, zda mají všichni přístup ke shromažďování pro účely kampaně a zda mohou voliči svobodně hlasovat; vyzývá vládu ZAO Hongkong, aby zajistila svobodné a spravedlivé volby do Legislativní rady v září 2020; naléhavě vyzývá Čínu, aby se zdržela zasahování do volebních procesů v ZAO Hongkong; opakuje svou výzvu k provedení systematické reformy za účelem zavedení přímé volby předsedy / předsedkyně Výkonné rady a Legislativní rady, jak je zakotveno v základním zákoně, a k uzavření dohody o volebním systému, který by byl obecně demokratický, spravedlivý, otevřený a transparentní a který by obyvatelům ZAO Hongkong poskytoval právo volit kandidáty a být voleni ve volbách do všech vedoucích pozic;

21. vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění švédského nakladatele Kueje Min-chaje uvězněného v Čínské lidové republice;

22. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, ESVČ a členské státy, aby neústupně upozorňovali na všechny tyto obavy a zajistili dialog s vládou ZAO Hongkong a Číny; připomíná, že je důležité, aby EU vždy, kdy probíhá politický dialog a dialog o lidských právech s čínskými orgány, poukazovala na porušování lidských práv v Číně, zejména v případě menšin v Tibetu a v provincii Sin-ťiang, a to v souladu se snahou Evropské unie hovořit ve vztahu k této zemi silným, jasným a jednotným hlasem; dále opakuje, že v rámci probíhajícího reformního procesu a širších globálních aktivit se Čína zapojuje do mezinárodního systému na ochranu lidských práv a připojila se k mnoha mezinárodním úmluvám v oblasti lidských práv; požaduje, aby byl s Čínou veden dialog s cílem zajistit, že se těmito závazky bude řídit;

23. skládá poklonu statečným občanům Číny, kteří se v červnu 1989 shromáždili na pekingském Náměstí nebeského klidu, aby vyzvali k odstranění korupce, k politickým reformám a k dodržování občanských svobod; naléhavě vyzývá čínské orgány, aby umožnily uctít památku masakru na Náměstí nebeského klidu nejen v Hongkongu, ale také na celém území Čínské lidové republiky;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky a předsedkyni Výkonné rady a Shromáždění Zvláštní administrativní oblasti Hongkong.

Poslední aktualizace: 19. června 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí