Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0169/2020/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0169/2020/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa

15.6.2020 - (2020/2665(RSP))

työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9-0169/2020 (Renew)
B9-0171/2020 (S&D)
B9-0173/2020 (Verts/ALE)
B9-0176/2020 (PPE)
B9-0181/2020 (ECR)

Michael Gahler, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete
PPE-ryhmän puolesta
Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Tonino Picula
S&D-ryhmän puolesta
Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne
Renew-ryhmän puolesta
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert‑Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato


Menettely : 2020/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0169/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0169/2020
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa

(2020/2665(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2019 Hongkongin tilanteesta[1], 24. marraskuuta 2016 Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapauksesta[2] ja 4. helmikuuta 2016 kadonneiden kirjankustantajien tapauksesta Hongkongissa[3] antamansa päätöslauselmat, sekä aiemmat Hongkongia koskevat suosituksensa, erityisesti 13. joulukuuta 2017 antamansa suosituksen Hongkongista 20 vuotta palauttamisen jälkeen[4],

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinasta, erityisesti 12. syyskuuta 2018[5] ja 16. joulukuuta 2015[6] EU:n ja Kiinan suhteista antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon, että Kiinan kansankongressi hyväksyi 28. toukokuuta 2020 päätöslauselman Hongkongin kansallisesta turvallisuuslaista,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 22. ja 29. toukokuuta 2020 Euroopan unionin puolesta antamat julkilausumat Hongkongista,

 ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2019 pidetyssä EU:n ja Kiinan 21. huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

 ottaa huomioon 4. huhtikuuta 1990 hyväksytyn Hongkongin erityishallintoalueen peruslain, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1997,

 ottaa huomioon komission sekä komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan 22. kesäkuuta 2016 antaman yhteisen tiedonannon EU:n uuden Kiinan-strategian lähtökohdista (JOIN(2016)0030), komission sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan 12. maaliskuuta 2019 antaman yhteisen tiedonannon aiheesta ”Strateginen katsaus EU:n ja Kiinan suhteisiin” (JOIN(2019)0005) ja 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät EU:n Kiina-strategiasta,

 ottaa huomioon komission sekä komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan 8. toukokuuta 2019 (JOIN(2019)0008), 26. huhtikuuta 2017 (JOIN(2016)0016) ja 25. huhtikuuta 2016 (JOIN(2016)0010) antamat yhteiset kertomukset Hongkongin erityishallintoalueesta – vuosikertomus, ja 20 muuta vastaavaa aiempaa kertomusta,

 ottaa huomioon Hongkongissa 28. marraskuuta 2019 järjestetyn 13. vuotuisen jäsennellyn vuoropuhelun ja Brysselissä 1. ja 2. huhtikuuta 2019 järjestetyn EU:n ja Kiinan 37. ihmisoikeusvuoropuhelun,

 ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen 19. joulukuuta 1984 Hongkongin kysymyksestä antaman yhteisen julistuksen,

 ottaa huomioon EU:n ”yhden Kiinan” periaatteen,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon 16. joulukuuta 1996 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1984 yhteisessä julistuksessa taattiin ja Hongkongin erityishallintoalueen (HKSAR) vuoden 1990 peruslaissa säädetään, että Hongkong säilyttää toimeenpanovallan, lainsäätäjän ja oikeuslaitoksen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden sekä perusoikeudet ja ‑vapaudet, mukaan lukien sananvapaus, kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus ja lehdistönvapaus, 50 vuoden ajan suvereniteetin luovuttamisen jälkeen; ottaa huomioon, että Hongkongin erityishallintoalueen peruslaissa on säännöksiä, joilla taataan Hongkongin erityishallintoalueen autonomia turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämisessä ja sellaisen lainsäädännön säätämisessä, joka koskee kaikenlaista maanpetokseen tai irtautumiseen tähtäävää toimintaa, kansankiihotusta tai kumouksellista toimintaa Kiinan kansantasavallan keskushallintoa vastaan; ottaa huomioon, että sekä yhteisessä julistuksessa että peruslaissa vahvistetaan Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan sopima ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaate; toteaa, että myös Kiinan kansantasavalta on myös allekirjoittanut ja ratifioinut kansainvälisiä sopimuksia, joissa taataan nämä oikeudet, ja tunnustanut siten ihmisoikeuksien merkityksen ja yleismaailmallisuuden; ottaa huomioon, että Hongkong on sopimusosapuolena kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (KP-sopimus);

B. ottaa huomioon, että EU tukee ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämistä ja kunnioittamista keskeisinä arvoina, jotka ohjaavat pitkäaikaisia suhteitamme Kiinan kansantasavaltaan sen mukaisesti, että EU on sitoutunut ylläpitämään näitä arvoja ulkoisessa toiminnassaan; ottaa huomioon, että EU on edelleen Hongkongin jatkuvan vakauden ja vaurauden voimakas puolustaja ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen mukaisesti ja se pitää erittäin tärkeänä tämän periaatteen kunnioittamista sekä Hongkongin laajan autonomian säilyttämistä peruslain ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti; ottaa huomioon, että erityisesti Occupy-protestien jälkeen ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaate on alkanut rapautua Kiinan viranomaisten sekaantumisen myötä, poliittisia johtajia on vangittu, sananvapautta on heikennetty, tahdonvastaiset katoamiset ovat lisääntyneet ja Pekingille myötämieliset omistajat ovat ostaneet kirjakauppoja ja tiedotusvälineitä;

C. ottaa huomioon, että Kiinan kansankongressi hyväksyi 28. toukokuuta 2020 päätöslauselman, jolla se valtuutti Kiinan kansankongressin pysyvän komitean hyväksymään lainsäädäntöä, jolla puututaan separatismiin, kumoukselliseen toimintaan valtiovaltaa vastaan, terrorismiin ja ulkopuolisten sekaantumiseen Hongkongin asioihin, ja että päätöslauselmassa mainitaan muita toteutettavia toimenpiteitä, kuten kansallista turvallisuutta koskeva koulutus, kansantasavallan keskushallinnon alaisten kansallisten turvallisuuselinten perustaminen Hongkongiin ja hallintojohtajan säännöllinen raportointi keskushallinnolle siitä, miten Hongkong on onnistunut täyttämään kansallisen turvallisuuden takaamista koskevan velvoitteensa;

D. ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö pitää tätä päätöstä uhkana ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteelle, katsoo, että siinä ei oteta huomioon peruslain säännöksiä eikä Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistä julistusta, että se on vastoin Hongkongin ihmisoikeussitoumuksia, ohittaa täysin Hongkongin oman lainsäädäntöprosessin ja on viimeisin ja räikein osoitus Pekingin vuosia jatkuneista yrityksistä rajoittaa Hongkongin vapautta ja autonomiaa ja sen kansalaisten kansalaisvapauksia;

E. ottaa huomioon, että Hongkongin väestö on viime vuosina lähtenyt ennennäkemättömän lukuisana kaduille ja käyttänyt perusoikeuttaan kokoontua ja protestoida; ottaa huomioon, että laki lisää entisestään nykyisiä levottomuuksia sen sijaan, että se vähentäisi Hongkongin politiikassa ja yhteiskunnassa vallitsevia jännitteitä; ottaa huomioon, että Hongkongin erityishallintoalueen hallinto antoi helmikuussa 2019 pakoilevia rikoksentekijöitä ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan tarkistetun vuoden 2019 lakiesityksen, jolla oli tarkoitus muuttaa pakoilevia rikoksentekijöitä koskevaa asetusta, ja että ehdotus herätti massiivista vastustusta Hongkongin kansalaisten keskuudessa, mikä johti vuosina 2019–2020 Hongkongin laajamittaisiin mielenosoituksiin, ja lakiesitys peruttiin 20 viikkoa jatkuneiden protestien jälkeen;

F. ottaa huomioon, että huhti- ja toukokuussa 2020 Peking lisäsi toimiaan, joilla sen määräysvaltaa Hongkongissa lisättiin, samalla kun vaiennettiin, pidätettiin ja asetettiin syytteeseen satoja demokratiaa puolustavia aktivisteja ja oppositioryhmien jäseniä; ottaa huomioon, että Hongkongin poliisia ei ole rangaistu mitenkään väkivallasta, jota se on kohdistanut mielenosoittajiin vuosina 2019 ja 2020; ottaa huomioon, että yli 360 Hongkongin demokratia-aktivistia pidätettiin 27. toukokuuta 2020 mielenosoituksissa, joissa vastustettiin kansankiihotuksen vastaista lakia; ottaa huomioon, että Hongkongin poliisi käytti covid-19-epidemiaan liittyviä lähikontaktien välttämistoimenpiteitä tekosyynä tarpeettomaan ja liialliseen voimankäyttöön, kuten kyynelkaasun, kumiluotien ja papupussien ampumiseen ja pippurisumutteen käyttöön valtaosaltaan rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan;

G. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenet kehottivat 20. huhtikuuta 2020 Hongkongin hallintojohtajaa varmistamaan, että Hongkongissa vuonna 2019 rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuneita 15 demokratia-aktivistia vastaan nostetut syytteet hylätään; ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusasiantuntijat kehottivat 13. toukokuuta 2020 Hongkongin erityishallintoalueen viranomaisia lopettamaan välittömästi syytetoimet 15:tä demokratia-aktivistia vastaan;

H. ottaa huomioon, että ehdotetun kansallisen turvallisuussuunnitelman mukaan aktivistiryhmät voitaisiin kieltää ja asettaa syytteeseen, tuomioistuimet voisivat määrätä pitkiä vankeusrangaistuksia kansallisen turvallisuuden loukkauksista, Kiinan turvallisuusviranomaiset voisivat toimia avoimesti kaupungissa ja uusi terrorismin kielto antaisi Kiinan viranomaisille, turvallisuusjoukoille ja asevoimille laajan ja pidäkkeettömän harkintavallan toimia Hongkongissa; ottaa huomioon, että Manner‑Kiinan lainvalvontaviranomaiset ovat tietojen mukaan jo toimineet Hongkongissa laittomasti; toteaa, että Kiinan kansantasavallan lainvalvontaviranomaisten toiminta Hongkongissa rikkoo vakavasti ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatetta;

I. ottaa huomioon, että Hongkongin johtaja Carrie Lam puolusti Pekingin ehdottamaa lainsäädäntöä myöntäen, että Hongkongissa ei järjestetä julkista kuulemista turvallisuussuunnitelmasta, ja väittäen myös, että oikeudet ja vapaudet eivät ole ehdottomia; ottaa huomioon, että hallintojohtaja vetosi Hongkongin kansalaisiin 29. toukokuuta 2020 sanomalehdissä julkaistussa kirjeessä, että nämä ymmärtäisivät täysin kansankongressin tekemän päätöksen ja antaisivat sille vankan tukensa;

J. ottaa huomioon, että 10. kesäkuuta 2014 Kiinan kansantasavallan valtioneuvosto julkaisi valkoisen kirjan ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen soveltamisesta Hongkongissa ja korosti, että Hongkongin erityishallintoalueen itsehallinto on viime kädessä Kiinan kansantasavallan keskushallinnon valtuutuksen alainen; ottaa huomioon, että Kiinan hallitus on kannustanut Hongkongin erityishallintoalueen hallitusta ottamaan käyttöön uuden nollatoleranssipolitiikan, jolla kielletään kaikki puhe ’itsemääräämisoikeudesta’ ja ’itsenäisyydestä’ kansallisen turvallisuuden perusteella ja Hongkongin peruslain vastaisesti;

K. ottaa huomioon, että Manner-Kiinan oikeuslaitos ei ole riippumaton hallituksesta eikä Kiinan kommunistisesta puolueesta ja että sille ovat ominaisia mielivaltaiset pidätykset, kidutus ja muu huono kohtelu, oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden vakavat loukkaukset, tahdonvastaiset katoamiset sekä erilaiset järjestelmät, joissa ihmisiä pidetään eristettyinä ilman oikeudenkäyntiä;

L. ottaa huomioon, että Hongkongin entisen kuvernöörin lordi Pattenin johtama puoluerajat ylittävä kansainvälinen koalitio, johon on tähän mennessä liittynyt noin 900 parlamentin jäsentä ja muuta poliittista päättäjää yli 40 maasta, antoi julkilausuman, jossa arvostellaan kärkevästi Pekingin yksipuolista kansallisen turvallisuuslain käyttöönottoa Hongkongissa ja kehotetaan myötämielisiä hallituksia vastustamaan yhdessä tätä Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen julistuksen räikeää rikkomista;

M. ottaa huomioon, että pandemokraattinen ryhmittymä saavutti ylivoimaisen voiton 24. marraskuuta 2019 pidetyissä Hongkongin aluevaaleissa; ottaa huomioon, että Hongkongin lakiasäätävän neuvoston vaalit on määrä pitää syyskuussa 2020;

N. ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeri Dominic Raab totesi alahuoneessa 2. kesäkuuta 2020, että jos Kiina toteuttaa ehdotetun lainsäädännön, hallitus ottaa käyttöön uusia järjestelyjä, joiden myötä Hongkongissa asuvat Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisten alueiden passin haltijat voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman että heihin sovelletaan nykyistä kuuden kuukauden aikarajaa, jolloin he voivat asua maassa ja hakea opiskelu- ja työpaikkaa 12 kuukauden ajan niin, että tätä määräaikaa voidaan jatkaa, mikä tarjoaa myös väylän kansalaisuuden saamiseen;

O. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklan mukaan ”unionin toiminta kansainvälisellä tasolla perustuu sen perustamisen, kehittämisen ja laajentumisen johtoajatuksena oleviin periaatteisiin, joita unioni pyrkii edistämään muualla maailmassa”;

1. pitää valitettavana, että Kiinan kansantasavalta on ottanut yksipuolisesti käyttöön kansallisen turvallisuuslain Hongkongissa, koska kyseessä on kokonaisvaltainen hyökkäys kaupungin autonomiaa, oikeusvaltiota ja perusvapauksia vastaan; korostaa, että ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen koskemattomuus on vakavasti uhattuna; korostaa, että suunnitellun kansallisen turvallisuuslain käyttöönottoa pidettäisiin kansainvälisen oikeuden, erityisesti Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen julistuksen mukaisten Kiinan kansantasavallan sitoumusten ja velvoitteiden, rikkomisena, että se uhkaisi vahingoittaa vakavasti Kiinan ja EU:n välistä luottamussuhdetta ja niiden tulevaa yhteistyötä sekä yritysten luottamusta Hongkongiin merkittävänä globaalina rahoituskeskuksena;

2. tuomitsee jyrkästi Kiinan jatkuvan ja kasvavan puuttumisen Hongkongin sisäisiin asioihin sekä Kiinan viimeaikaisen väitteen, jonka mukaan Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1984 yhteinen julistus on historiallinen asiakirja, joka ei näin ollen ole enää voimassa; painottaa, että yhteinen julistus, joka on rekisteröity YK:ssa oikeudellisesti sitovaksi sopimukseksi, sitoo Kiinan hallitusta ylläpitämään Hongkongin laajaa autonomiaa sekä sen oikeuksia ja vapauksia; ilmaisee siksi syvän huolensa siitä, että Hongkongin autonomisen hallintokehyksen pysyvä rikkominen heikentää vakavasti maan taloutta; kehottaa Kiinan kansantasavallan keskushallintoa pidättäytymään painostamasta yritysyhteisöä tukemaan kansallista turvallisuuslainsäädäntöä ja pidättäytymään leimaamasta kansainvälistä tukea Hongkongin autonomialle ja vapauksille ”puuttumiseksi sisäisiin asioihin” ja kumoukselliseksi ja separatistiseksi toiminnaksi, koska nämä huolet koskevat Kiinan kansantasavallan sitovia kansainvälisiä velvoitteita;

3. kehottaa Kiinan viranomaisia kunnioittamaan Kiinan kansainvälisiä velvoitteita, jotka perustuvat Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteiseen julistukseen; korostaa, että Kiinan olisi kunnioitettava täysimääräisesti peruslakia ja ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatetta, mihin kuuluu lopulta yleisen äänioikeuden täytäntöönpano; painottaa, että Kiinan ei pitäisi heikentää Hongkongin erityishallintoalueen laajaa autonomiaa;

4. tukee varapuheenjohtajan / korkean edustajan arviota, jonka mukaan tarvitaan uutta ja vahvempaa strategiaa, jonka pohjalta toimitaan autoritaarisen hallinnon johtaman entistä itsevarmemman Kiinan kanssa, ja avointa ja rehellistä vuoropuhelua; kehottaa neuvostoa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) omaksumaan vahvemman kannan, jolla tuetaan Hongkongin oikeudellisen autonomian jatkumista; korostaa, että tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta Hongkongin ja laajemman kansainvälisen yhteisön demokratiakannattajat saavat tietää, että EU puolustaa perusarvojaan, joita ovat vapaus, demokratia, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaate;

5. kehottaa painokkaasti neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa varmistamaan, että EU:n suhteissa Kiinan kansantasavaltaan noudatetaan kaikilta osin SEU-sopimuksen 21 artiklassa määrättyjä periaatteita ja arvoja, sekä käsittelemään Hongkongin kansallista turvallisuuslakia, samoin kuin muita ihmisoikeuskysymyksiä, kuten uiguurien tilannetta, ensisijaisena asiana tulevassa EU:n ja Kiinan huippukokouksessa ja suunnitellussa EU:n ja Kiinan johtajien kokouksessa;

6. korostaa, että EU on Kiinan suurin vientikohde; katsoo, että EU:n olisi käytettävä taloudellista vaikutusvaltaansa haastamaan taloudellisilla keinoilla Kiinan harjoittama ihmisoikeuksien tukahduttaminen; korostaa, että nykyinen tilanne vahvistaa parlamentin vakaumusta siitä, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on oltava tärkeä osa EU:n ja Kiinan investointisopimuksesta käytäviä neuvotteluja; kehottaa komissiota hyödyntämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja ja kahdenvälisestä investointisopimuksesta parhaillaan käytäviä neuvotteluja painostaakseen Kiinan viranomaisia säilyttämään Hongkongin laajan autonomian sekä sen kansalaisten ja riippumattomien kansalaisjärjestöjen perusoikeudet ja -vapaudet ja parantamaan ihmisoikeustilannetta mantereella ja Hongkongissa; toistaa kehotuksensa sisällyttää sopimukseen sitova ja täytäntöönpanokelpoinen kestävää kehitystä koskeva luku; kehottaa EU:ta sisällyttämään ihmisoikeuslausekkeen kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin Kiinan kansantasavallan kanssa SEU-sopimuksen 21 artiklan mukaisesti; kehottaa komissiota tiedottamaan Kiinalle, että parlamentti ottaa Kiinan ja Hongkongin ihmisoikeustilanteen huomioon, kun sitä pyydetään hyväksymään laaja-alainen investointisopimus tai tulevat kauppasopimukset Kiinan kansantasavallan kanssa;

7. korostaa, että kansainvälisen yhteisön on tehtävä tiivistä yhteistyötä painostaakseen Pekingiä sen varmistamiseksi, että sen toimet ovat maan vuonna 1984 antamien, Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteiseen julistukseen perustuvien sitoumusten mukaisia;

8. panee merkille, että Kiinan kansantasavallan pyrkimys hylätä ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -lähestymistapa on herättänyt erittäin torjuvia reaktioita Taiwanin kansalaisten keskuudessa, ja korostaa halukkuuttaan tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa demokratian vahvistamiseksi Taiwanissa;

9. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita harkitsemaan, jos uutta turvallisuuslakia sovelletaan, asian viemistä Kansainväliseen tuomioistuimeen sillä perusteella, että Kiinan päätös ulottaa kansallinen turvallisuuslainsäädäntö koskemaan Hongkongia rikkoo Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistä julistusta ja KP-yleissopimusta;

10. kehottaa YK:n turvallisuusneuvoston jäseninä olevia EU:n jäsenvaltioita kutsumaan koolle ”Arria-kokouksen”, jossa keskustellaan Hongkongin tilanteesta aktivistien, kansalaisjärjestöjen edustajien ja YK:n erityisraportoijien kanssa; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta vaatimaan YK:n pääsihteeriä ja YK:n ihmisoikeusvaltuutettua nimittämään Hongkongin tilannetta käsittelevän YK:n erityislähettilään tai erityisraportoijan, ja liittymään näin Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajien aloitteeseen;

11. kehottaa neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa kansainvälisen Hongkong-kontaktiryhmän perustamiseksi ja toiminnan koordinoimiseksi kansainvälisten kumppaneiden ja erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa;

12. kehottaa neuvostoa ja erityisesti neuvoston tulevaa puheenjohtajavaltiota saattamaan vuonna 2020 päätökseen työn, joka koskee ihmisoikeusloukkauksia koskevaa EU:n maailmanlaajuista pakotejärjestelmää, jolle parlamentti on antanut tukensa 14. maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa[7], ja kehottaa neuvostoa määräämään kohdennettuja pakotteita ja varojen jäädyttämistä niitä Kiinan viranomaisia vastaan, jotka ovat vastuussa ihmisoikeuksia loukkaavan politiikan suunnittelusta ja täytäntöönpanosta; katsoo, että tätä ihmisoikeuskehystä voitaisiin käyttää määräämään Magnitski-tyyppisiä pakotteita johtajille, jotka toteuttavat näitä Hongkongiin ja sen asukkaisiin kohdistuvia tukahduttamistoimia ja ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista; korostaa, että tällaisista pakotteista olisi keskusteltava ja niitä olisi mahdollisuuksien mukaan koordinoitava Australian, Kanadan, Yhdysvaltojen, Japanin ja Etelä-Korean kaltaisten demokraattisten kumppanien kanssa;

13. kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä pyrkimään siihen, että käyttöön otetaan asianmukaiset vientivalvontamekanismit, mukaan lukien kybervalvontajärjestelyt, joilla estetään Kiinaa ja erityisesti Hongkongia saamasta tekniikkaa, jota käytetään perusoikeuksien loukkaamiseen; kehottaa tässä yhteydessä lainsäätäjiä sopimaan yhteisestä kannasta kaksikäyttöasetuksen uudistamiseen; korostaa, että parlamentti on edelleen kehittänyt ja vahvistanut komission ehdotusta luetteloon merkittyihin ja merkitsemättömiin kybervalvontateknologioihin sovellettavan tiukan vientivalvonnan noudattamisesta;

14. kehottaa EU:n jäsenvaltioita harkitsemaan tarkasti, miten ne voivat välttää taloudellista ja erityisesti teknologista riippuvuutta Kiinan kansantasavallasta esimerkiksi EU:n jäsenvaltioiden päätöksissä 5G-verkkojen kehittämisestä;

15. kehottaa neuvostoa ja komissiota harkitsemaan pelastusjärjestelmän luomista Hongkongin kansalaisia varten siltä varalta, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia heikennetään edelleen;

16. tuomitsee jyrkästi kaikki ihmisoikeusloukkaukset Hongkongissa, erityisesti mielivaltaiset pidätykset, poikkeukselliset luovutukset, pakotetut tunnustukset, eristettynä pitämisen ja julkaisemis- ja sananvapauden loukkaukset; kehottaa välittömästi lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset ja poliittisen uhkailun; on erittäin huolissaan tiedoista, joita on kantautunut käytäntönä olevista salaisista pidätyksistä, kidutuksesta ja pahoinpitelystä sekä pakotetuista tunnustuksista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita soveltamaan täysimääräisesti asiaankuuluvia EU:n ihmisoikeussuuntaviivoja niin, että kaikkea diplomaattihenkilöstöä ohjeistetaan reagoimaan päättäväisesti aktivistien pidätyksiin ja tuomioihin muun muassa varmistamalla oikeudenkäyntien tarkkailun, pyytämällä vankilavierailuja, ottamalla yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin ja kehottamalla vapauttamaan henkilöt, jotka on pidätetty ja tuomittu sen vuoksi, että he ovat käyttäneet rauhanomaisesti sananvapauttaan;

17. kehottaa tutkimaan riippumattomasti, puolueettomasti, tehokkaasti ja nopeasti Hongkongin poliisin voimankäyttöä mielenosoittajia vastaan; kehottaa Hongkongin erityishallintoalueen viranomaisia varmistamaan, että 15:tä demokratia-aktivistia ja poliitikkoa sekä rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan nostetut syytteet hylätään ja syytetoimet lopetetaan, ja toteaa, että heitä ovat muun muassa Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho ja Leung Kwok-hung;

18. on erittäin huolissaan kansalaisoikeuksien, poliittisten oikeuksien ja lehdistönvapauden jatkuvasta heikkenemisestä; on syvästi huolissaan toimittajien oikeuksien kumoamisesta, toimittajiin kohdistuneesta ennennäkemättömästä painostuksesta ja lisääntyvästä itsesensuurista erityisesti silloin, kun käsitellään Manner-Kiinaa koskevia arkaluonteisia kysymyksiä tai Hongkongin erityishallintoalueen hallitusta;

19. on yhä huolestuneempi kasvavasta riskistä, jonka kansallisen turvallisuuslain voimaantulo aiheuttaa kymmenille tuhansille EU:n kansalaisille Hongkongissa;

20. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioiden valtuuskuntia seuraamaan tiiviisti valmistautumista näillä näkymin syyskuussa pidettäviin lakiasäätävän neuvoston (LegCo) vaaleihin ja raportoimaan tilanteesta säännöllisesti kiinnittäen erityistä huomiota siihen, estetäänkö ehdokkaita epäoikeudenmukaisesti osallistumasta vaaleihin joko menettelyllisten esteiden tai perusteettomien oikeuskäsittelyjen perusteella, ja ottaen huomioon myös sen, onko kaikilla kokoontumismahdollisuus kampanjointia varten ja voivatko äänestäjät antaa äänensä vapaasti; kehottaa Hongkongin erityishallintoalueen hallitusta varmistamaan lakiasäätävän neuvoston vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit syyskuussa 2020; kehottaa Kiinaa pidättäytymään sekaantumasta Hongkongin erityishallintoalueen vaaliprosesseihin; toistaa kehotuksensa toteuttaa järjestelmällisiä uudistuksia, joilla toteutetaan hallintojohtajan ja lakiasäätävän neuvoston suorat vaalit sellaisina kuin ne on vahvistettu peruslaissa, ja kehottaa sopimaan vaalijärjestelmästä, joka on yleisesti demokraattinen, oikeudenmukainen, avoin ja seurattava ja että se antaa Hongkongin erityishallintoalueen kansalaisille oikeuden valita ehdokkaat ja asettua ehdolle valintaprosessissa kaikkiin johtotehtäviin;

21. kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Kiinan kansantasavallassa vangitun ruotsalaisen kirjakauppiaan Gui Minhain;

22. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita ottamaan nämä huolenaiheet esiin ja varmistamaan vuoropuhelun Hongkongin erityishallintoalueen ja Kiinan hallitusten kanssa; muistuttaa, että on tärkeää, että EU ottaa esille Kiinan ihmisoikeusloukkaukset ja erityisesti Tiibetin ja Xinjiangin vähemmistöjen tapauksen kaikessa Kiinan viranomaisten kanssa käytävässä poliittisessa ja ihmisoikeuksia koskevassa vuoropuhelussa, noudattaen EU:n sitoumusta käyttää vahvaa, selvää ja yhtenäistä ääntä maata koskevassa lähestymistavassa; muistuttaa lisäksi, että meneillään olevassa uudistusprosessissa ja lisääntyvässä kansainvälisessä osallistumisessaan Kiina on useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia allekirjoittamalla päättänyt osallistua ihmisoikeuksia koskevaan kansainväliseen järjestelmään; kehottaa käymään vuoropuhelua Kiinan kanssa sen varmistamiseksi, että Kiina täyttää nämä sitoumukset;

23. osoittaa kunnioituksensa niitä rohkeita kiinalaisia kohtaan, jotka kokoontuivat Pekingin Tiananmenin aukiolle kesäkuussa 1989 vaatimaan korruption kitkemistä, poliittisia uudistuksia ja kansalaisvapauksia; kehottaa Kiinan viranomaisia sallimaan Tiananmenin joukkomurhan muistamisen paitsi Hongkongissa myös kaikkialla Kiinan kansantasavallan alueella;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille sekä Hongkongin erityishallintoalueen hallintojohtajalle ja lakiasäätävälle neuvostolle.

Päivitetty viimeksi: 19. kesäkuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö