Gemensamt förslag till resolution - RC-B9-0169/2020/REV1Gemensamt förslag till resolution
RC-B9-0169/2020/REV1

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi

15.6.2020 - (2020/2665(RSP))

i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9‑0169/2020 (Renew)
B9‑0171/2020 (S&D)
B9‑0173/2020 (Verts/ALE)
B9‑0176/2020 (PPE)
B9‑0181/2020 (ECR)

Michael Gahler, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete
för PPE-gruppen
Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Tonino Picula
för S&D-gruppen
Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne
för Renew-gruppen
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert‑Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić
för ECR-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato


Förfarande : 2020/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B9-0169/2020
Ingivna texter :
RC-B9-0169/2020
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi

(2020/2665(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 18 juli 2019 om situationen i Hongkong[1], sina resolutioner av den 24 november 2016 om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina[2], och av den 4 februari 2016 om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong[3], och sina tidigare rekommendationer om Hongkong, särskilt rekommendationen av den 13 december 2017 om Hongkong – 20 år efter överlämnandet[4],

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina, särskilt resolutionerna av den 12 september 2018[5] och av den 16 december 2015[6] om förbindelserna mellan EU och Kina,

 med beaktande av den kinesiska Nationella folkkongressens antagande den 28 maj 2020 av en resolution om den nationella säkerhetslagen för Hongkong,

 med beaktande av uttalandena av den 22 och 29 maj 2020 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik på Europeiska unionens vägnar,

 med beaktande av det gemensamma uttalandet från det 21:a toppmötet mellan EU och Kina den 9 april 2019,

 med beaktande av den särskilda administrativa regionen Hongkongs grundlag, som antogs den 4 april 1990 och trädde i kraft den 1 juli 1997,

 med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten av den 22 juni 2016 med titeln Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina (JOIN(2016)0030), det gemensamma meddelandet från kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten av den 12 mars 2019 med titeln EU och Kina – En strategisk hållning (JOIN(2019)0005) och rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om EU:s strategi avseende Kina,

 med beaktande av de gemensamma rapporterna från kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten av den 8 maj 2019 (JOIN(2019)008), av den 26 april 2017 (JOIN(2016)0016) och av den 25 april 2016 (JOIN(2016)0010) om den särskilda administrativa regionen Hongkong – årsrapport, och de övriga 20 liknande rapporterna före den,

 med beaktande av den trettonde årliga strukturerade dialogen, som ägde rum i Hongkong den 28 november 2019, och den 37:e människorättsdialogen mellan EU och Kina, som hölls i Bryssel den 1–2 april 2019,

 med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 19 december 1984 från Förenade kungarikets regering och Folkrepubliken Kinas regering om Hongkong‑frågan, även kallad den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen,

 med beaktande av EU:s politik för ”ett enat Kina”,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

 med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966,

 med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen från 1984 och i grundlagen för den särskilda administrativa regionen Hongkong (Hongkong SAR) från 1990 garanteras respektive föreskrivs det att Hongkong ska behålla självstyre och oberoende för den verkställande, lagstiftande och dömande makten samt de grundläggande fri- och rättigheterna, inbegripet yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och pressfrihet i 50 år efter överlämnandet av överhögheten. Grundlagen för Hongkong SAR innehåller bestämmelser som garanterar dess autonomi när det gäller att upprätthålla säkerhet och ordning och anta lagstiftning om alla handlingar som rör förräderi mot, utträde ur, uppvigling mot, eller omstörtande verksamhet mot Kinas centrala regering. Både den gemensamma förklaringen och grundlagen slår fast principen om ”ett land, två system”, som Kina och Förenade kungariket har enats om. Kina har också undertecknat och ratificerat internationella överenskommelser som säkerställer dessa rättigheter och därmed erkänt de mänskliga rättigheternas betydelse och allmänna giltighet. Hongkong är part i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

B. EU förespråkar främjande av och respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen som grundläggande värden som vägleder våra långvariga förbindelser med Folkrepubliken Kina, i linje med EU:s åtagande att upprätthålla dessa värden i sina yttre åtgärder. EU är alltjämt en stark förespråkare för Hongkongs fortsatta stabilitet och välstånd enligt principen ”ett land, två system”, och fäster stor vikt vid dels upprätthållandet av Hongkongs höga grad av autonomi, i linje med dess grundlag och med internationella åtaganden, dels respekten för denna princip. Sedan framför allt Occupy Centrals protester har principen om ”ett land, två system” börjat urholkas genom inblandning från kinesiska myndigheter. Politiska ledare har satts i fängelse, yttrandefriheten har urholkats, de påtvingade försvinnandena har ökat och bokhandlar och mediekanaler har köpts upp av Pekingvänliga ägare.

C. Den 28 maj 2020 antog den kinesiska Nationella folkkongressen en resolution, enligt vilken Nationell folkkongressens ständiga utskott tillåts att anta lagstiftning som är inriktad på separatism, omstörtande verksamhet, terrorism och utländsk inblandning i Hongkong. I resolutionen nämns andra åtgärder som ska vidtas, bland annat utbildning i nationell säkerhet, inrättande av Folkrepubliken Kinas centralregerings nationella säkerhetsorgan i Hongkong och regelbunden rapportering från chefsministern till centralregeringen om Hongkongs fullgörande av skyldigheten att skydda den nationella säkerheten.

D. Det internationella samfundet betraktar detta beslut som ett hot mot principen om ”ett land, två system” och anser att det bortser från bestämmelserna i grundlagen och den gemensamma kinesisk-brittiska förklaringen, går emot Hongkongs människorättsåtaganden, helt och hållet kringgår Hongkongs egen lagstiftningsprocess och utgör det senaste och mest uppenbara av Pekings ständiga försök under flera år att begränsa Hongkongs frihet och autonomi och dess invånares medborgerliga friheter.

E. Under de senaste åren har ett rekordstort antal Hongkongbor gett sig ut på gatorna för att utöva sin grundläggande mötesfrihet och rätten att demonstrera. I stället för att minska de pågående spänningarna i Hongkongs politik och samhälle ökar denna lag de rådande oroligheterna ännu mer. I februari 2019 föreslog den särskilda administrativa regionen Hongkongs administration 2019 års ändringslag om förrymda brottslingar och ömsesidig rättslig hjälp i straffrättsliga frågor (Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019) för att ändra förordningen om förrymda brottslingar (Fugitive Offenders Ordinance), vilket mötte massivt motstånd från medborgare i Hongkong och ledde till omfattande protester i Hongkong 2019–2020. Lagförslaget drogs senare tillbaka efter 20 veckors protester.

F. Under april och maj 2020 fördubblade Peking sina ansträngningar att påtvinga Hongkong sitt herravälde och tysta ner, gripa och lagföra hundratals prodemokratiska aktivister och oppositionsgrupper. Hongkongpolisen har åtnjutit strafflöshet för all den brutalitet som den begick mot demonstranter 2019 och 2020. Över 360 av Hongkongs prodemokratiska aktivister greps den 27 maj 2020 under demonstrationer mot den kinesiska lagen om uppvigling. Hongkong-polisen använde åtgärder för socialt avstånd i samband med covid-19-pandemin som en förevändning för att använda onödigt och överdrivet våld mot den fredliga överväldigande majoriteten, inklusive tårgas, gummikulor, bönpåsar och pepparsprej.

G. Den 20 april 2020 uppmanade ledamöter av Europaparlamentet chefsministern att se till att åtalen mot 15 prodemokratiska aktivister som deltog i fredliga protester i Hongkong 2019 lades ner. Den 13 maj 2020 uppmanade FN:s människorättsexperter med kraft myndigheterna i den särskilda administrativa regionen Hongkong att omedelbart avbryta lagföringen mot de 15 prodemokratiska aktivisterna.

H. Enligt den föreslagna nationella säkerhetsplanen kan aktivistgrupper förbjudas och lagföras, domstolar kan utdöma långa fängelsestraff för brott mot den nationella säkerheten, Kinas säkerhetsorgan kan verka öppet i staden och ett nytt förbud mot terrorism ger de kinesiska myndigheterna, säkerhetsstyrkorna och militären ett stort och okontrollerat handlingsutrymme att verka i Hongkong. Fastlandskinas brottsbekämpande organ rapporteras redan vara verksamma i Hongkong olagligen. All verksamhet som de kinesiska brottsbekämpande organen bedriver i Hongkong är en allvarlig överträdelse av principen om ”ett land, två system”.

I. Hongkongs ledare Carrie Lam försvarade den av Peking föreslagna lagstiftningen och medgav att inget offentligt samråd kommer att äga rum i Hongkong om säkerhetsplanen, samtidigt som hon hävdade att rättigheter och friheter inte är absoluta. I en skrivelse som publicerades i tidningar den 29 maj 2020 vädjade chefsministern till Hongkongs invånare om deras fulla förståelse och starka stöd för det beslut som fattats av Nationella folkkongressen.

J. Folkrepubliken Kinas statliga råd utfärdade den 10 juni 2014 en vitbok om tillämpningen av politiken ”ett land, två system” i Hongkong, där det påpekades att Hongkong SAR:s autonomi ytterst är underordnat Folkrepubliken Kinas centralregerings godkännande. Den kinesiska regeringen har uppmuntrat Hongkong SAR:s regering att anta en ny nolltoleranspolitik mot varje omnämnande av ”självbestämmande” eller ”oberoende”, med den nationella säkerheten som motiv och i strid med grundlagen.

K. Rättsväsendet i Fastlandskina står inte oberoende från regeringen och det kinesiska kommunistpartiet och kännetecknas av godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och andra former av misshandel, allvarliga kränkningar av rätten till en rättvis rättegång, påtvingade försvinnanden och olika system av frihetsberövande under isolering utan rättegång.

L. En partiöverskridande internationell koalition som leds av lord Chris Patten, före detta guvernör i Hongkong, och till vilken omkring 900 parlamentsledamöter och politiska beslutsfattare från över 40 länder har anslutit sig hittills, utfärdade ett uttalande som fördömde Pekings ensidiga införande av nationell säkerhetslagstiftning i Hongkong, och som uppmanade sympatiska regeringar att gå samman mot detta uppenbara brott mot den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen.

M. Det pandemokratiska lägret vann en överväldigande seger i distriktvalen i Hongkong den 24 november 2019. Val till Hongkongs lagstiftande råd planeras hållas i september 2020.

N. Förenade kungarikets utrikesminister Dominic Raab meddelade den 2 juni 2020 i underhuset att om Kina fortsätter på den inslagna vägen med sin föreslagna lagstiftning kommer regeringen att införa nya arrangemang som tillåter innehavare av det speciella BNO-passet (British National Overseas passport) att komma till Förenade kungariket utan den nuvarande sexmånadersgränsen, för att bo och ansöka om att studera och arbeta där under förlängningsbara perioder på 12 månader, vilket också öppnar för medborgarskap.

O. I artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) anges att ”[u]nionens åtgärder i internationella sammanhang ska utgå från de principer som har legat till grund för dess egen tillblivelse, utveckling och utvidgning och som den strävar efter att föra fram i resten av världen”.

1. Europaparlamentet beklagar djupt Pekings ensidiga införande av lagstiftning om nationell säkerhet i Hongkong, som är ett omfattande angrepp på stadens autonomi och på rättsstatsprincipen och de grundläggande friheterna. Parlamentet betonar att integriteten hos principen om ”ett land, två system” är allvarligt hotad. Parlamentet betonar att införandet av den planerade nationella säkerhetslagstiftningen skulle betraktas som ett brott mot Folkrepubliken Kinas åtaganden och skyldigheter enligt folkrätten, särskilt den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen, och att det riskerar att allvarligt skada förtroendet mellan Kina och EU och påverka såväl ett framtida samarbete som företags förtroende för Hongkong ett stort globalt finanscentrum.

2. Europaparlamentet fördömer i hårda ordalag Kinas ständiga och ökande inblandning i Hongkongs inre angelägenheter, liksom Kinas påstående nyligen att den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen från 1984 är ett historiskt dokument som således inte längre är giltigt. Parlamentet understryker att den kinesiska regeringen är bunden av den gemensamma förklaringen, som registrerats hos FN som ett rättsligt bindande fördrag, om att upprätthålla Hongkongs höga grad av autonomi och dess rättigheter och friheter. Parlamentet uttrycker djup oro över att en permanent överträdelse av Hongkongs ram för självstyre kommer att försvaga landets ekonomi allvarligt. Parlamentet uppmanar Kinas centralregering att avstå från att utöva påtryckningar på näringslivet för att det ska stödja den nationella säkerhetslagstiftningen och att avstå från att kategorisera internationellt stöd för Hongkongs autonomi och Hongkongs friheter som ”inblandning i inre angelägenheter” och handlingar som rör omstörtande verksamhet och separation, eftersom dessa frågor rör Kinas bindande internationella skyldigheter.

3. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att respektera Kinas internationella förpliktelser enligt den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen. Parlamentet understryker att Kina till fullo bör respektera Hong Kongs grundlag och principen om ”ett land, två system”, bland annat genom att slutligen införa allmän rösträtt, och inte undergräva den särskilda administrativa regionen Hongkongs höga grad av autonomi.

4. Europaparlamentet stöder vice ordföranden/den höga representanten i dennes bedömning att en ny och mer robust strategi behövs för att hantera ett mer självsäkert Kina, liksom en öppen och ärlig dialog. Parlamentet uppmanar med kraft rådet och Europeiska utrikestjänsten att inta en starkare ställning till stöd för Hongkongs fortsatta rättsliga oberoende. Parlamentet betonar att detta är av största vikt för att låta prodemokratiska aktivister i Hongkong och det vidare internationella samfundet se att EU står fast vid sina grundläggande värden frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

5. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck rådet och vice ordföranden/den höga representanten att se till att alla aspekter av EU:s förbindelser med Folkrepubliken Kina vägleds av de principer och värden som fastställs i artikel 21 i EU-fördraget, och att behandla frågan om den nationella säkerhetslagen för Hongkong som en topprioritering på dagordningen för det kommande toppmötet mellan EU och Kina och det planerade mötet mellan EU:s och Kinas ledare, samt andra människorättsfrågor, såsom uigurernas situation.

6. Europaparlamentet understryker att EU är Kinas största exportdestination, och anser att EU bör använda sitt ekonomiska inflytande för att med ekonomiska medel protestera mot Kinas människorättskränkningar. Parlamentet understryker att den nuvarande situationen stärker parlamentets övertygelse om att respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna måste ingå som en viktig del i förhandlingarna om ett investeringsavtal mellan EU och Kina. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja alla tillgängliga medel, tillsammans med de pågående förhandlingarna om ett bilateralt investeringsavtal, för att utöva påtryckningar på de kinesiska myndigheterna för att bevara Hongkongs höga grad av autonomi samt grundläggande rättigheter och friheter för sina medborgare och oberoende civilsamhällesorganisationer och för att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna på fastlandet och i Hongkong. Parlamentet upprepar sitt krav om att avtalet ska omfatta ett bindande och verkställbart kapitel om hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar med kraft EU att i enlighet med artikel 21 i EU-fördraget inkludera en människorättsklausul i alla framtida handelsavtal med Folkrepubliken Kina. Parlamentet uppdrar åt kommissionen att informera den kinesiska sidan om att parlamentet kommer att beakta människorättssituationen i Kina, inbegripet i Hongkong, när det uppmanas att godkänna ett övergripande avtal om investeringar eller framtida handelsavtal med Kina.

7. Europaparlamentet betonar att det internationella samfundet måste föra ett nära samarbete för att sätta press på Peking, i syfte att se till att dess agerande överensstämmer med landets internationella åtaganden enligt den kinesisk-brittiska förklaringen från 1984.

8. Europaparlamentet konstaterar att Kinas politik att överge principen om ”ett land, två system” i hög grad lett till avståndstagande från folket i Taiwan, och betonar sin vilja att samarbeta med internationella partner för att bidra till att stärka demokratin i Taiwan.

9. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater, ifall den nya säkerhetslagen tillämpas, att överväga att väcka talan vid Internationella domstolen och göra gällande att Kinas beslut att införa nationell säkerhetslagstiftning i Hongkong strider mot den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft de EU-medlemsstater som är medlemmar i FN:s säkerhetsråd att sammankalla ett s.k. Arriamöte för att diskutera situationen i Hongkong med aktivister, företrädare för icke-statliga organisationer och FN:s särskilda rapportörer. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU att verka för att FN:s generalsekreterare eller FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter utser ett särskilt sändebud från FN eller en särskild rapportör för situationen i Hongkong, och därmed ansluta sig till initiativet från ordförandena för de brittiska, kanadensiska, australiska och nyzeeländska utrikesutskotten.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och vice ordföranden/den höga representanten att samarbeta med det internationella samfundet för att inrätta en internationell kontaktgrupp för Hongkong och att samordna åtgärderna med internationella partner, särskilt med Förenade kungariket.

12. Europaparlamentet uppmanar rådet, och framför allt det tillträdande rådsordförandeskapet, att under 2020 slutföra arbetet med en EU-mekanism för globala sanktioner mot människorättskränkningar, vilket parlamentet uttryckte stöd för i sin resolution av den 14 mars 2019[7], och uppmanar rådet att anta riktade sanktioner och frysning av tillgångar mot de kinesiska tjänstemän som bär ansvaret för att utforma och genomföra politik som kränker de mänskliga rättigheterna. Parlamentet anser att denna ram för mänskliga rättigheter kan användas för att vidta Magnitskij-liknande sanktioner mot de ledare som genomför dessa kraftåtgärder mot Hongkong och dess folk och som ligger bakom allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet betonar att sådana sanktioner bör diskuteras och, om möjligt, samordnas med demokratiska partner som Australien, Kanada, USA, Japan och Sydkorea.

13. Europaparlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet att arbeta för införandet av lämpliga exportkontrollmekanismer, inbegripet it övervakningsprodukter, för att förhindra att Kina, och i synnerhet Hongkong, får tillgång till teknik som används för att kränka grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar medlagstiftarna att i detta avseende komma fram till en gemensam ståndpunkt om en reform av förordningen om produkter med dubbla användningsområden. Parlamentet betonar att det har vidareutvecklat och skärpt kommissionens förslag om införande av stränga exportkontroller för it övervakningsteknik, oberoende av om den tas upp i förteckningen eller inte.

14. Europaparlamentet uppmanar EU-medlemsstaterna att noggrant överväga hur de kan undvika ekonomiskt, och framför allt tekniskt, beroende av Kina, inbegripet i EU medlemsstaternas beslut om utvecklingen av 5G-näten.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att överväga inrättandet av ett ”livbåts”-system för Hongkongs invånare i händelse av en ytterligare försämring av situationen för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

16. Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Hongkong, särskilt godtyckliga gripanden, överlämnanden, framtvingade bekännelser, häktningar i isoleringscell och kränkningar av publikations- och yttrandefriheten. Parlamentet kräver att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och de politiska trakasserierna omedelbart upphör. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över den rapporterade förekomsten av hemlig internering, tortyr och misshandel och framtvingade bekännelser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut tillämpa de relevanta EU-riktlinjerna för mänskliga rättigheter, och att mobilisera all diplomatisk personal för att beslutsamt agera på gripanden av och fällande domar mot aktivister, bland annat genom att säkerställa observation vid rättegångar, begära fängelsebesök och nå ut till relevanta myndigheter för att med kraft uppmana dem att frige dem som frihetsberövats och dömts för att på fredligt sätt ha utövat sin yttrandefrihet.

17. Europaparlamentet efterlyser en oberoende, opartisk, effektiv och snabb utredning av Hongkongpolisens användning av våld mot demonstranterna. Parlamentet uppmanar myndigheterna i den särskilda administrativa regionen Hongkong att se till att åtalen mot de 15 prodemokratiska aktivisterna och politikerna samt mot fredliga demonstranter, inbegripet bland annat Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho och Leung Kwok-hung, läggs ner och lagföringen stoppas.

18. Europaparlamentet uttrycker stor oro över den stadiga försämringen av medborgerliga och politiska rättigheter samt av pressfriheten. Parlamentet är djupt oroat över upphävandet av journalisters rättigheter, påtryckningarna utan tidigare motstycke mot journalister och den allt större självcensur de utövar med avseende på inte minst rapporteringen om känsliga frågor som rör Fastlandskina eller Hongkong SAR:s regering.

19. Europaparlamentet uttrycker allt större oro över den ökade risk som den nationella säkerhetslagens ikraftträdande innebär för hundratusentals EU-medborgare i Hongkong.

20. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaternas delegationer att noggrant övervaka och regelbundet rapportera om förberedelserna inför valet till det lagstiftande rådet, som för närvarande är planerat till september, och att särskilt notera huruvida kandidater orättmätigt har fråntagits rätten att ställa upp i val genom antingen processuella hinder eller grundlösa rättsliga förfaranden, med beaktande också av huruvida alla har möjlighet att samlas i kampanjsyfte och om väljarna kan avge sina röster fritt. Parlamentet uppmanar Hongkong SAR:s regering att säkerställa fria och rättvisa val till det lagstiftande rådet i september 2020, och uppmanar med kraft Kina att avstå från inblandning i valprocessen i Hongkong. Parlamentet efterlyser på nytt systematiska reformer för att införa direkta val till befattningen som chefsminister och till den lagstiftande församlingen, vilket är inskrivet i grundlagen, och efterlyser en överenskommelse om ett valsystem som över lag är demokratiskt, rättvist, öppet och transparent och som garanterar Hongkongs folk rätten att välja kandidater och att kandidera i samband med valet till alla ledande befattningar.

21. Europaparlamentet kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av den svenska bokhandlaren Gui Minhai, som sitter i fängelse i Kina.

22. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att resolut ta upp alla dessa frågor och att säkerställa en dialog med Hongkong SAR:s och Kinas regeringar. Parlamentet erinrar om vikten av att EU tar upp frågan om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, i synnerhet i fråga om minoriteter i Tibet och Xinjiang, vid varje politisk dialog och människorättsdialog med de kinesiska myndigheterna, i linje med EU:s åtagande om att agera på ett starkt, klart och enigt sätt gentemot landet. Parlamentet påminner vidare om att Kina i sin pågående reformprocess och sitt ökade globala engagemang har valt att ansluta sig till de internationella människorättsramarna genom att underteckna ett stort antal människorättsfördrag. Parlamentet uppmanar därför till dialog med Kina för att säkerställa att landet lever upp till dessa åtaganden.

23. Europaparlamentet hedrar de modiga personer som samlades på Himmelska fridens torg i Peking i juni 1989 för att kräva ett slut för korruptionen och uppmana till politiska reformer och medborgerliga fri- och rättigheter. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att möjliggöra högtidlighållande av massakern på Himmelska fridens torg, inte bara i Hongkong utan inom Kinas hela territorium.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Folkrepubliken Kinas regering och parlament samt den särskilda administrativa regionen Hongkongs chefsminister och lagstiftande församling.

 

Senaste uppdatering: 19 juni 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy