Menetlus : 2019/2952(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B9-0211/2020

Esitatud tekstid :

RC-B9-0211/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0193

<Date>{07/07/2020}7.7.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0211/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0213/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0215/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 179kWORD 52k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4</TitreRecueil>


<Replacing>millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0211/2020 (PPE)

B9-0213/2020 (S&D)

B9-0215/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2952(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

<Depute>Kati Piri, Javi López, Maria-Manuel Leitão-Marques</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}fraktsiooni Renew nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi kohta

(2019/2952(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eelkõige 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas pärast rahvusassamblee uue esimehe ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre)[1],

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 1. aprilli 2020. aasta avaldust USA ettepaneku kohta ning olukorra kohta Venezuelas seoses koroonaviiruse pandeemiaga,

 võttes arvesse ÜRO inimõigusekspertide 30. aprilli 2020. aasta avaldust tervishoiualase hädaolukorra kohta Venezuelas,

 võttes arvesse ÜRO inimõigusekspertide 6. mail 2020 avaldatud hoiatust Venezuela riigi humanitaar- ja majanduskriisi hukatusliku mõju kohta inimõigustele,

 võttes arvesse ÜRO ülemvoliniku Michelle Bachelet’ 2. juuli 2020. aasta inimõiguste aruannet Venezuela kohta,

 võttes arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) 1. aprilli 2020. aasta ühist pressiteadet Venezuelast pärit pagulaste ja migrantide olukorra kohta COVID-19 kriisi ajal,

 võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretäri 5. jaanuari ja 26. juuni 2020. aasta avaldusi olukorra kohta Venezuelas,

 võttes arvesse Lima rühma 20. veebruari, 2. märtsi, 2. aprilli ja 16. juuni 2020. aasta avaldusi,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 4. ja 16. juuni 2020. aasta deklaratsioone viimase aja sündmuste kohta Venezuelas,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi väliskomisjoni 11. juuni 2020. aasta avaldust hiljutiste rünnakute kohta Venezuela rahvusassamblee vastu,

 võttes arvesse rahvusvahelise kontaktrühma 16. juuni 2020. aasta avaldust Venezuela valimisorgani usaldusväärsuse kahanemise kohta ja 24. juuni 2020. aasta avaldust poliitilise kriisi süvenemise kohta Venezuelas,

 võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2020. aasta otsust (ÜVJP) 2020/898 (millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas)[2], millega lisatakse piiravate meetmete alla kuuluvate isikute nimekirja 11 Venezuela kõrget ametiisikut,

 võttes arvesse 26. mail 2020. aastal toimunud rahvusvahelist rahastajate konverentsi, kus käsitleti solidaarsust Venezuela pagulaste ja migrantidega,

 võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

 võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on aastaid toetanud Venezuela elanikke ja pagulasi vastuvõtvaid kogukondi; arvestades, et 26. mail 2020 korraldasid Euroopa Liit ja Hispaania valitsus ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni toetusel Venezuela pagulastele ja migrantidele solidaarsuse avaldamiseks rahvusvahelise rahastajate konverentsi; arvestades, et rahvusvahelised rahastajad lubasid eraldada kokku 2,544 miljardit eurot, kuid sellest ainult 595 miljonit on otsetoetused ja ülejäänu moodustavad tingimuslikud laenud; arvestades, et mõned laenuvõtjad väljendasid konverentsil muret bürokraatlike raskuste ja keerukate õigusraamistike pärast, millega nad on laenu saamisel kokku puutunud; arvestades, et 595 miljonit eurot otsetoetusi on vaevalt piisav sellise enneolematu kriisi iga-aastaste tagajärgede leevendamiseks Venezuela naaberriikides; arvestades, et rahvusvaheline üldsus peab leidma uuenduslikke lahendusi võimalike täiendavate rahaliste vahendite eraldamiseks lisaks humanitaarabile ja pikaajalisele arengukoostööle, et aidata Venezuela elanikel rahuldada oma kiireloomulisi vajadusi;

B. arvestades, et ELi abi suurus Venezuelale ja riigist väljapoole on enam kui 319 miljonit eurot; arvestades, et humanitaarabiks on eraldatud 156 miljonit eurot, arenguks 136 miljonit eurot ning stabiilsuse ja rahu kindlustamiseks 27 miljonit eurot;

C. arvestades, et juba niigi terav poliitiline, majanduslik, institutsiooniline, sotsiaalne ja mitmemõõtmeline humanitaarkriis Venezuelas on pandeemia ajal märkimisväärselt süvenenud ja olukorda halvendanud; arvestades, et kasvanud ravimite ja toiduainete nappus, massilised inimõiguste rikkumised, hüperinflatsioon, poliitiline surve, korruptsioon ja vägivald ohustavad inimeste elu ja sunnivad neid riigist põgenema;

D. arvestades, et Venezuelas kannatab kvaliteetsete tervishoiuteenuste piiratud kättesaadavuse ning ravimite, toidu ja vee nappuse tõttu alatoitluse all üha enam inimesi, eriti sellistes haavatavates rühmades nagu naised, lapsed ja haiged;

E. arvestades, et Venezuela valitseva režiimi väärsammud on oluliselt nõrgestanud riigi tervishoiusüsteemi, mille tulemuseks on terav ravimite puudus ja ravivõimaluste vähesus; arvestades, et Venezuela režiimi esitatud andmed COVID-19 pandeemia kohta ei ole usaldusväärsed ning neid ei usalda ei Venezuela ega rahvusvaheline üldsus;

F. arvestades, et Venezuela praegune mitmemõõtmeline kriis on esile kutsunud selle piirkonna kõigi aegade suurima sundrände; arvestades, et Venezuelast on põgenenud ligikaudu viis miljonit inimest, kellest 80% on ümber asunud teistesse piirkonna riikidesse; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on Venezuela pagulaskriis Süüria kriisi järel maailmas suuruselt teine; arvestades, et 2020. aasta lõpuks võib Venezuela halveneva olukorra eest põgenevate inimeste koguarv eeldatavasti olla üle 6,5 miljoni;

G. arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on kogu maailmas varjupaika taotlevate Venezuela kodanike arv suurenenud 2000%; arvestades, et 650 000 Venezuela kodanikku on esitanud varjupaigataotluse maailmas ja umbes kaks miljonit inimest on saanud elamisloa teistes Lõuna- ja Põhja-Ameerika riikides; arvestades, et 12% elanikkonnast on Venezuelast põgenenud ja sealt lahkub jätkuvalt keskmiselt 5000 inimest päevas;

H. arvestades, et praegune ülemaailmne rahvatervisealane hädaolukord on veelgi raskendanud paljude Venezuelast pärit pagulaste ja migrantide ning neid vastuvõtvate riikide niigi meeleheitlikku olukorda; arvestades, et paljud pagulased ja migrandid sõltuvad ebapiisavast päevapalgast, mis ei võimalda rahuldada põhivajadusi, nagu peavari, toit ja tervishoid;

I. arvestades, et esimesed teated rääkisid sellest, et riigi sandistatud tervishoiusüsteem ei tule pandeemiaga toime, haiglad on koroonahaigetest tulvil ja kümned tervishoiutöötajad on nakatunud;

J. arvestades, et 26. mail 2020 kinnitas Venezuela ebaseaduslik ülemkohus, mis on Nicolás Maduro režiimi kontrolli all, õigusvastaselt Luis Parra nimetamise rahvusassamblee esimeheks; arvestades, et 2020. aasta jaanuaris toimunud ebaseaduslikul istungjärgul ei järgitud ei õiguslikku menetlust ega põhiseaduslikke demokraatlikke põhimõtteid ning mõnel juhul takistati jõuga demokraatlikult valitud esindajate valdavat enamust istungil osalemast ja seal oma hääli andmast; arvestades, et sellel ebaseaduslikul istungjärgul vastu võetud ebaseadusliku otsuse tõttu kehtestas ELi nõukogu veel 11 Venezuela ametiisikule, sealhulgas Luis Parrale ja ülemkohtu põhiseaduskoja presidendile Juan Jose Mendozale, sanktsioonid nende rolli eest demokraatia ja õigusriigi õõnestamisel; arvestades, et Juan Guaidó on end välistanud mis tahes üleminekuvalitsusest ja Maduro ei saa olla sellise valitsuse liige;

K. arvestades, et 13. juunil 2020 nimetas ebaseaduslik ülemkohus taas kord ametisse riikliku valimisnõukogu uued liikmed, ehkki tal polnud selleks mingeid õiguslikke volitusi; arvestades, et Venezuela põhiseaduse artiklite 187 ja 296 kohaselt on nende ametissenimetamiste eest ainuvastutav rahvusassamblee kui Venezuela kodanike poolt demokraatlikult valitud organ; arvestades, et Euroopa Parlament ei tunnusta ühtegi nende ebaseaduslike organite ühepoolselt tehtud otsust; arvestades, et nende otsuste eest vastutavad ametiisikud on samuti kantud ELi sanktsioonide alla kuuluvate isikute nimekirja;

L. arvestades, et 72 tunni jooksul pärast seda, kui EL oli kehtestanud sihipärased sanktsioonid mitmetele inimõiguste tõsiste rikkumiste eest vastutavatele ametiisikutele, andis Nicolás Maduro Euroopa Liidu suursaadikule korralduse riigist lahkuda, ning arvestades, et ta ähvardas ka Hispaania suursaadikut edasiste survemeetmetega; arvestades, et 2020. aasta mais teatati Prantsuse saatkonna ahistamisest Caracases, sealhulgas suursaadiku residentsi vee- ja elektrivarustuse katkestamisest; arvestades, et Venezuela režiim on otsustanud selle otsuse tühistada ja ELi suursaadikut mitte välja saata;

M. arvestades, et Maduro režiim on erakondi Acción Democrática, Primero Justicia ja Un Nuevo Tiempo rünnanud, kiusates neid süstemaatiliselt taga ebaseadusliku ülemkohtu otsustega, millega võeti erakondadelt liikmete tahte vastaselt ära nende üleriigilised juhatused; arvestades, et Maduro režiim kuulutas demokraatliku erakonna Voluntad Popular terroriorganisatsiooniks;

N. arvestades, et rahvusvaheline demokraatlik üldsus, sealhulgas Euroopa Liit, on sellise valimisfarsi ja kõik niisugused ebaseaduslikud meetmed otsustavalt hukka mõistnud; arvestades, et selline ebaseaduslik tegevus on kahandanud demokraatliku tegutsemisruumi Venezuelas miinimumini ja veeretanud riigi poliitilise kriisi lahendamise teele suuri takistusi; arvestades, et eskaleeruva kriisi ületamiseks on hädavajalik moodustada riigis tasakaalustatud ja kaasav eriolukorra valitsus, mis hõlmaks kõiki riigi demokraatlikke poliitilisi ja sotsiaalseid gruppe ning suudaks leevendada praeguseid humanitaarvajadusi;

O. arvestades, et rahvusvaheliste normide järgimine, sõltumatu ja tasakaalustatud riiklik valimisnõukogu ning võrdsed tingimused, mis tagavad erakondade ja kandidaatide takistamatu osalemise, on aluseks usaldusväärsele valimisprotsessile, mis võimaldab vabasid ja õiglasi parlamendi- ja presidendivalimisi;

P. arvestades, et Venezuela režiimi poolne ebaseaduslik rahastamine ja välissekkumine valimistesse kujutab endast suurt ohtu Euroopa demokraatiale;

Q. arvestades, et ELi välisasjade valdkonna otsuste rakendamine on liikmesriikide ametivõimude ülesanne, komisjonil on aga kohustus ELi õiguse rakendamist jälgida;

R. arvestades, et 12. juunil 2020 vahistasid Cabo Verde ametivõimud ettevõtja Alex Saabi, kes on olnud seotud mitme Maduro režiimiga seotud korruptsiooniskeemiga ning ootab nüüd kohtuotsust ja võimalikku väljaandmist; arvestades, et Saabi juhtum näitab, kui laialt levinud on korruptsioon Venezuelas ajal, mil seal valitseb enneolematu humanitaarkriis; arvestades, et Venezuela oli Transparency Internationali 2019. aasta korruptsioonitajumise indeksi järgi 180 riigi hulgas 173. kohal;

S. arvestades, et poliitvangide arv Venezuelas on alates 2014. aastal alanud massilistest rahvarahutustest suurenenud ja praegu on neid üle 430; arvestades, et teadete kohaselt peetakse Venezuelas kinni ka 11 eurooplast; arvestades, et Rahvusvahelises Kriminaalkohtus on praegu käimas Venezuela režiimi poolt toime pandud arvukate piinamisjuhtumite kui inimsusvastaste kuritegude eeluurimine; arvestades, et repressioonid, meelevaldsed kinnipidamised ja piinamine on COVID-19 kriisi ajal sagenenud; arvestades, et inimõiguste ülemvoliniku Bachelet’ 2. juuli 2020. aasta aruandes Venezuela kohta nimetatakse rohkem kui 1300 kohtuvälist hukkamist julgeolekujõudude poolt ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. maini 2020;

T. arvestades, et Maduro režiim ei ole andnud läbipaistvat infot, ei ole vastu võtnud rahvusvahelist humanitaarabi ega pidanud esmatähtsaks kõige ohustatumate elanikkonnarühmade õigusi ja vajadusi; arvestades, et 1. juunil 2020 sõlmisid Venezuela rahvatervise ministeerium ja rahvusassamblee COVID-19 küsimuste nõuanderühm kokkuleppe, et võimaldada Venezuelale humanitaarabi andmist mittepoliitilisel teel, Üleameerikalise Tervishoiuorganisatsiooni (PAHO) kaudu, ning arvestades, et Venezuela režiim on aastaid keeldunud igasugusest humanitaarabist;

U. arvestades, et Maduro režiim on 2016. aastast saadik toetanud ebaseaduslikku käsitöönduslikku kullakaevandamist Venezuela Amazonase piirkonnas, et rahastada seadustamata relvarühmitusi; arvestades, et kuld smugeldatakse ebaseaduslike kanalite kaudu riigist välja ning seda müüakse ja vahetatakse ebaseaduslikult välisriikides; arvestades, et seda nn verekulda kaevandatakse ja kasutatakse inimõiguste ja keskkonna arvel ebaseaduslikes ja kuritegelikes tingimustes, mis nii inimõigusi kui ka keskkonda tõsiselt ohustavad;

V. arvestades, et vaja on tõhusaid meetmeid, et peatada kogu piirkonda ähvardav julgeolekuoht, mis tuleneb Maduro diktatuurirežiimi ning Venezuelas kuritegelikku tegevust arendavate terrorirühmituste ja organiseeritud relvarühmituste vahelistest sidemetest;

1. rõhutab veel kord oma sügavat muret Venezuela raske humanitaarhädaolukorra pärast, mis ohustab rängalt Venezuela inimeste elu; väljendab solidaarsust kõikide Venezuela kodanikega, kes on sunnitud oma riigist põgenema, kuna seal puuduvad sellised elementaarsed eluks vajalikud tingimused nagu toidu, joogivee, tervishoiuteenuste ja ravimite kättesaadavus;

2. juhib tähelepanu üha teravnevale rändekriisile, mis on levinud üle kogu piirkonna, ulatudes eelkõige Colombiasse, Peruusse, Ecuadori, Boliiviasse, Tšiilisse, Brasiiliasse, Panamasse ja Argentinasse, aga ka mõnda ELi liikmesriiki ja Kariibi mere piirkonda, ning juhib tähelepanu äärmiselt keerulisele olukorrale, mida raskendab veelgi võitlus COVID-19 pandeemia vastu; tunnustab pingutusi ja solidaarsust, mida on üles näidanud naaberriigid; palub, et komisjon ja Euroopa välisteenistus jätkaksid koostööd nende riikide ja territooriumidega mitte ainult humanitaarabi andmise, vaid ka täiendavate vahendite eraldamise ja arengupoliitika kaudu;

3. nõuab, et Venezuela ametivõimud tunnistaksid praegust humanitaarkriisi, hoiaksid ära selle süvenemise ning soodustaksid poliitilisi ja majanduslikke lahendusi, millega tagatakse kõigi tsiviilisikute ohutus ning Venezuela riigi ja piirkonna stabiilsus; võtab teadmiseks Venezuela ja PAHO vahel saavutatud kokkuleppe COVID-19 vastase võitluse kohta;

4. nõuab kiireloomuliste meetmete võtmist, et ennetada humanitaar- ja rahvatervise kriisi süvenemist ning eelkõige selliste haiguste taaspuhkemist nagu leetrid, malaaria, difteeria ning suu- ja sõrataud; nõuab kiireid lühiajalisi meetmeid alatoitluse probleemi lahendamiseks kõige enam ohustatud elanikerühmade, sealhulgas naiste, laste ja haigete seas;

5. tunnustab rahvusvahelisel rahastajate konverentsil antud lubadusi ja tehtud pingutusi, mis kinnitavad solidaarsust Venezuela pagulaste ja migrantidega; nõuab sellega seoses bürokraatia vähendamist ja lihtsustatud raamistikku, millega tagataks lubatud abi võimalikult kiire hädalisteni jõudmine;

6. mõistab otsustavalt hukka rahvusassamblee demokraatliku, põhiseadusliku ja läbipaistva toimimise kahjustamise, selle liikmete hirmutamise ning nende vastu suunatud vägivalla ja meelevaldsed otsused; taunib riikliku valimisnõukogu uute liikmete ebademokraatlikku ametisse nimetamist ning erakondade seniste juhatuste likvideerimist erakondade liikmete tahte vastaselt;

7. tunnistab veel kord, et rahvusassamblee läbipaistva ja demokraatliku hääletuse tulemusel on Juan Guaidó rahvusassamblee seaduslik esimees ja Venezuela Bolívari Vabariigi seaduslik ajutine president kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 233;

8. kinnitab oma täielikku toetust rahvusassambleele kui Venezuela ainsale õiguspäraselt valitud demokraatlikule organile, mille volitusi, sealhulgas assamblee liikmete eesõigusi ja turvalisust, tuleb austada; rõhutab, et rahumeelse poliitilise lahenduseni on võimalik jõuda ainult rahvusassamblee põhiseaduslikke õigusi täiel määral austades;

9. tuletab meelde, et demokraatlike institutsioonide ja põhimõtete austamine ning õigusriigi väärtuste järgimine on olulised tingimused Venezuela kriisi lahendamiseks Venezuela rahva huvides; nõuab seetõttu, et kiiresti loodaks tingimused vabade, läbipaistvate ja usaldusväärsete presidendi- ja parlamendivalimiste korraldamiseks, mille puhul oleks tagatud kindel ajakava, õiglased tingimused kõigile osalistele, läbipaistvus ja usaldusväärsete rahvusvaheliste vaatlejate kohalolu, kuna see on ainus tee kriisi ületamiseks, kusjuures välistataks igasugune vägivald või sõjaline aktsioon;

10. kutsub ELi ja teisi rahvusvahelisi toimijaid suunama rahvusvahelist üldsust reageerima nii, et see aitaks Venezuelas kiiresti taastada demokraatia ja õigusriigi;

11. tuletab meelde, et nõukogu otsus 2017/2074 on liikmesriikidele õiguslikult siduv ja nad on kohustatud rakendama selles sisalduvaid piiravaid meetmeid, eelkõige takistama oma territooriumile sisenemist või selle läbimist isikutel, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, samuti viivitamata kirjalikult teavitama nõukogu kõikidest tehtud eranditest;

12. võtab teadmiseks nõukogu 29. juuni 2020. aasta otsuse lisada 11 Venezuela ametnikku nende isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid sanktsioone, mis ei kahjusta Venezuela elanikkonda, ning nõuab selle nimekirja tugevdamist ja laiendamist, kui inimõiguste ja demokraatia olukord Venezuelas veelgi halveneb; on kindlalt seisukohal, et ELi ametiasutused peavad sellesse nimekirja kantud isikute ja nende lähisugulaste liikumist piirama, nende varad külmutama ja viisad peatama; nõuab peale selle Venezuelast pärit ebaseadusliku „verekullaga“ kauplemise ja sellise kulla ringluse viivitamatut keelamist;

13. peab äärmiselt taunitavaks Maduro ähvardusi saata ELi suursaadik Caracasest välja omamoodi kättemaksuks sanktsioonide eest, mis on kehtestatud 11 ametiisikule, kes on vastutavad inimõiguste raskete rikkumiste eest; võtab sellega seoses teadmiseks komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja esialgse avalduse, milles mainitakse vastastikkust, ning kutsub liikmesriike üles kaaluma ka vastastikkuse põhimõtte alusel tegutsemist, kui selline olukord uuesti tekib, nimelt võtma tagasi Maduro suursaadikute volitused ELis; kordab oma üleskutset liikmesriikidele tunnustada Juan Guaidó nimetatud poliitilisi esindajaid;

14. taunib vohavat korruptsiooni, mis on saanud Maduro režiimi lahutamatuks osaks; taunib poliitilise rahastamise kasutamist välissekkumise vahendina Maduro režiimi poolt; peab äärmiselt taunitavaks ja kahetsusväärseks korruptsioonijuhtumeid, sealhulgas juhtumeid, mida liikmesriikides kohtulikult uuritakse;

15. nõuab kõigi poliitvangide viivitamatut vabastamist, poliitiliste oponentide, inimõiguslaste ja rahumeelsete meeleavaldajate piinamise, väärkohtlemise ja ahistamise lõpetamist ning ebaõiglaselt pagendusse sunnitud inimeste kodumaale tagasi lubamist;

16. toetab täielikult Venezuela režiimi toime pandud ulatuslike kuritegude ja repressioonide uurimist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt; nõuab, et Euroopa Liit toetaks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide algatust alustada Maduro de facto valitsuse poolt toime pandud inimsusvastaste kuritegude uurimist ja võtta nendes süüdi olevad isikud vastutusele;

17. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi kohtu 2. juuli 2020. aasta otsuse, millega ühemõtteliselt tunnustatakse Venezuela Bolívari Vabariigi demokraatlikku legitiimsust selle presidendi Juan Guaidó isikus ja antakse talle seaduslik juurdepääs vabariigi kullavarudele;

18. nõuab teabekogumismissiooni saatmist Venezuelasse, et sealset olukorda hinnata;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela õiguspärasele ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvusassambleele, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

[1] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0013.

[2] ELT L 205 I, 29.6.2020, lk 6.

Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika