Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0211/2020Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0211/2020

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä

7.7.2020 - (2019/2952(RSP))

työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9‑0211/2020 (PPE)
B9‑0213/2020 (S&D)
B9‑0215/2020 (Renew)

Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López‑Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler‑Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák
PPE-ryhmän puolesta
Kati Piri, Javi López, Maria‑Manuel Leitão‑Marques
S&D-ryhmän puolesta
Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al‑Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta


Menettely : 2019/2952(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0211/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0211/2020
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä

(2019/2952(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta ja erityisesti 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus)[1],

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 1. huhtikuuta 2020 antaman julkilausuman Yhdysvaltojen ehdotuksesta ja Venezuelan tilanteesta koronaviruspandemian yhteydessä,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 30. huhtikuuta 2020 antaman lausuman Venezuelan terveysuhkasta,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 6. toukokuuta 2020 antaman varoituksen maan humanitaarisen kriisin ja talouskriisin tuhoisasta vaikutuksesta ihmisoikeuksiin,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 2. heinäkuuta 2020 antaman Venezuelaa koskevan ihmisoikeusraportin,

 ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) 1. huhtikuuta 2020 antaman yhteisen lehdistötiedotteen Venezuelasta tulevien pakolaisten ja muuttajien tilanteesta covid-19-kriisin aikana,

 ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerin 5. tammikuuta 2020 ja 26. kesäkuuta 2020 antamat julkilausumat Venezuelan tilanteesta,

 ottaa huomioon Liman ryhmän 20. helmikuuta, 2. maaliskuuta, 2. huhtikuuta ja 16. kesäkuuta 2020 antamat lausumat,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 4. ja 16. kesäkuuta 2020 antamat julkilausumat Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

 ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan 11. kesäkuuta 2020 antaman lausuman äskettäisistä hyökkäyksistä Venezuelan kansalliskokousta vastaan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kontaktiryhmän 16. kesäkuuta 2020 antaman lausuman Venezuelan vaalielimen heikentyneestä uskottavuudesta ja 24. kesäkuuta 2020 antaman lausuman Venezuelan pahenevasta poliittisesta kriisistä,

 ottaa huomioon Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 muuttamisesta 29. kesäkuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/898[2], jolla lisättiin 11 johtavaa venezuelalaista viranhaltijaa luetteloon henkilöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä,

 ottaa huomioon 26. toukokuuta 2020 solidaarisuuden osoittamiseksi Venezuelan pakolaisia ja muuttajia kohtaan järjestetyn kansainvälisen avunantajien konferenssin,

 ottaa huomioon Venezuelan perustuslain,

 ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat tukeneet Venezuelan kansaa ja pakolaisia vastaanottaneita yhteisöjä jo vuosia; toteaa, että 26. toukokuuta 2020 Euroopan unioni ja Espanjan hallitus kutsuivat UNHCR:n ja IOM:n tuella koolle kansainvälisen avunantajien konferenssin solidaarisuuden osoittamiseksi Venezuelan pakolaisia ja muuttajia kohtaan; ottaa huomioon, että kansainväliset avunantajat lupasivat yhteensä 2,544 miljardia euroa, josta ainoastaan 595 miljoonaa euroa suorina avustuksina ja loput vain ehdollisina lainoina; ottaa huomioon, että konferenssin aikana eräät lainanottajat ilmaisivat huolensa lainojen saamiseen liittyvistä byrokraattisista vaikeuksista ja monimutkaisista säännöksistä; katsoo, että 595 miljoonaa euroa suorina avustuksina tuskin kattaa tällaisen ennennäkemättömän kriisin vuotuisia seurauksia Venezuelan naapurimaissa; katsoo, että kansainvälinen yhteisö tarvitsee innovatiivisia ratkaisuja saadakseen käyttöön muita mahdollisia taloudellisia resursseja, jotta Venezuelan kansaa voidaan auttaa täyttämään kiireelliset tarpeensa humanitaarisen ja pidemmän aikavälin yhteistyöavun lisäksi;

B. toteaa, että EU:n apu on yli 319 miljoonaa euroa ja sitä annetaan sekä Venezuelassa että sen ulkopuolella; ottaa huomioon, että 156 miljoonaa euroa on osoitettu humanitaariseen apuun, 136 miljoonaa euroa kehitykseen ja 27 miljoonaa euroa vakauteen ja rauhaan;

C. toteaa, että Venezuelan jo valmiiksi synkkä poliittinen, taloudellinen, institutionaalinen, sosiaalinen ja moniulotteinen humanitaarinen kriisi on pahentunut ja syventynyt huomattavasti tämän pandemian aikana; toteaa, että yhä vakavampi pula lääkkeistä ja elintarvikkeista, laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset, hyperinflaatio, poliittinen sorto, korruptio ja väkivalta vaarantavat ihmisten hengen ja pakottavat heidät pakenemaan maasta;

D. toteaa, että Venezuelassa yhä useammat ihmiset, erityisesti naisten, lasten ja sairaiden kaltaiset haavoittuvat ryhmät, kärsivät aliravitsemuksesta, mikä on seurausta laadukkaiden terveyspalvelujen, lääkkeiden, elintarvikkeiden ja veden rajallisesta saatavuudesta;

E. toteaa, että Venezuelan kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on heikentynyt merkittävästi hallinnon väärinkäytösten vuoksi, mikä on johtanut vakavaan lääkepulaan ja lääketieteellisen hoidon heikkoon saatavuuteen; toteaa, että hallinnon ilmoittamat covid-19-pandemiaan liittyvät luvut eivät ole uskottavia ja että niihin eivät luota venezuelalaiset eikä kansainvälinen yhteisö;

F. ottaa huomioon, että Venezuelan tämänhetkinen moniulotteinen kriisi on saanut aikaan suurimman alueella koskaan nähdyn väestön siirtymisen; ottaa huomioon, että noin viisi miljoonaa venezuelalaista on paennut maasta ja että 80 prosenttia heistä on siirtynyt muihin alueen maihin; ottaa huomioon, että UNHCR:n mukaan Venezuelan pakolaiskriisi on maailman toiseksi suurin Syyrian kriisin jälkeen; ottaa huomioon, että vuoden 2020 loppuun mennessä on odotettavissa, että Venezuelan pahenevia olosuhteita pakenevien ihmisten kokonaismäärä voisi ylittää 6,5 miljoonaa;

G. ottaa huomioon, että UNHCR:n mukaan turvapaikkaa hakevien venezuelalaisten määrä maailmassa on kasvanut 2 000 prosentilla; ottaa huomioon, että 650 000 venezuelalaista on tehnyt turvapaikkahakemuksen eri puolilla maailmaa ja noin kaksi miljoonaa on saanut oleskeluluvan muista Amerikan maista; ottaa huomioon, että 12 prosenttia väestöstä on paennut maasta ja että ihmisiä lähtee edelleen keskimäärin 5 000 ihmisen päivävauhdilla;

H. toteaa, että tämänhetkinen maailmanlaajuinen kansanterveysuhka on pahentanut monien Venezuelasta tulevien pakolaisten ja muuttajien sekä heidän isäntämaidensa jo ennestään epätoivoista tilannetta; ottaa huomioon, että monet pakolaiset ja muuttajat ovat riippuvaisia päiväpalkoista, jotka eivät riitä kattamaan perustarpeita, kuten majoitusta, ruokaa ja terveydenhoitoa;

I. ottaa huomioon, että maan heikentynyttä terveydenhuoltojärjestelmää ylikuormittavaa pandemiaa koskevien ensimmäisten raporttien mukaan sairaalat ovat täyttyneet koronaviruspotilaista ja kymmenet terveydenhuollon työntekijät ovat saaneet tartunnan;

J. ottaa huomioon, että Nicolás Maduron hallinnon valvoma laillisen asemansa menettänyt Venezuelan korkein oikeus ratifioi 26. toukokuuta 2020 perusteettomasti Luis Parran nimittämisen kansalliskokouksen puhemieheksi; ottaa huomioon, että tammikuussa 2020 järjestetyssä laittomassa istunnossa ei kunnioitettu lainmukaista menettelyä eikä demokraattisia perustuslaillisia periaatteita, koska demokraattisesti valittujen edustajien enemmistön läsnäolo istunnon aikana estettiin eräissä tapauksissa jopa voimakeinoin ja näin ollen heitä estettiin äänestämästä; ottaa huomioon, että tässä laittomassa parlamentin istunnossa tehty laiton päätös johti siihen, että EU:n neuvosto määräsi pakotteita 11 muulle viranhaltijalle, mukaan lukien Luis Parra ja korkeimman oikeuden perustuslakijaoston presidentti Juan Jose Mendoza, heidän toimistaan demokratian ja oikeusvaltion heikentämiseksi; ottaa huomioon, että Juan Guaidó on jättäytynyt pois siirtymäkauden hallituksesta ja että Maduro ei voi kuulua tällaiseen hallitukseen;

K. ottaa huomioon, että 13. kesäkuuta 2020 laillisen asemansa menettänyt korkein oikeus nimitti jälleen kerran uusia jäseniä kansalliseen vaalineuvostoon, vaikka sillä ei ole siihen mitään toimivaltaa; ottaa huomioon, että Venezuelan perustuslain 187 ja 296 pykälän mukaan nämä nimitykset kuuluvat ainoastaan Venezuelan kansan demokraattisesti valitseman kansalliskokouksen yksinomaiseen toimivaltaan; toteaa, että Euroopan parlamentti ei tunnusta näiden laillisen asemansa menettäneiden elinten yksipuolisesti tekemiä päätöksiä; ottaa huomioon, että näistä päätöksistä vastuussa olevat viranhaltijat on myös lisätty EU:n pakoteluetteloon;

L. toteaa, että Nicolás Maduro määräsi Euroopan unionin suurlähettilään poistumaan maasta 72 tunnin kuluessa EU:n päätöksestä asettaa kohdennettuja pakotteita vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa oleville viranhaltijoille ja että Maduro uhkasi myös Espanjan suurlähettilästä uusilla vastatoimilla; ottaa huomioon, että toukokuussa 2020 raportoitiin Ranskan Caracasin-suurlähetystöön kohdistuneesta häirinnästä, johon liittyi muun muassa vesi- ja sähkötoimitusten katkaiseminen suurlähettilään asuntoon; ottaa huomioon, että hallinto on päättänyt kumota kyseisen päätöksen ja olla karkottamatta EU-suurlähettilästä;

M. ottaa huomioon, että Maduron hallinto on hyökännyt Acción Democratica-, Primero Justicia- ja Un Nuevo Tiempo -puolueita vastaan harjoittamalla järjestelmällistä vainoa laillisen asemansa menettäneen korkeimman oikeuden päätöksillä, joissa puolueilta on riistetty niiden kansallinen johtajisto vastoin niiden jäsenten tahtoa; ottaa huomioon, että Maduron hallinto luokitteli demokraattisen Voluntad Popular -puolueen terroristijärjestöksi;

N. ottaa huomioon, että demokraattinen kansainvälinen yhteisö, EU mukaan lukien, on torjunut jyrkästi tällaisen vaalifarssin ja kaikki tällaiset laittomat toimet; ottaa huomioon, että tällainen toiminta on kaventanut maan demokratian tilan lähes olemattomiin ja asettanut merkittäviä esteitä Venezuelan poliittisen kriisin ratkaisemiselle; katsoo, että pahenevasta kriisistä selviämiseksi on olennaisen tärkeää muodostaa tasapuolinen ja osallistava kansallinen hätätilahallitus, joka koostuu maan kaikista demokraattisista politiikan alan ja sosiaalisektorin edustajista ja joka kykenee vastaamaan nykyisiin humanitaarisiin tarpeisiin;

O. katsoo, että kansainvälisten normien noudattaminen, riippumaton ja tasapuolinen kansallinen vaalineuvosto ja tasapuoliset toimintaedellytykset, joilla varmistetaan puolueiden ja ehdokkaiden esteetön osallistuminen, ovat uskottavan vaaliprosessin kulmakiviä ja mahdollistavat vapaat ja oikeudenmukaiset parlamentti- ja presidentinvaalit;

P. katsoo, että laiton rahoitus ja ulkomaisen hallinnon sekaantuminen vaaleihin on merkittävä uhka eurooppalaisille demokratioille;

Q. ottaa huomioon, että ulkoasioita koskevien EU:n päätösten täytäntöönpano on kansallisten viranomaisten vastuulla mutta komission vastuulla on valvoa EU:n oikeuden täytäntöönpanoa;

R. ottaa huomioon, että Kap Verden viranomaiset pidättivät 12. kesäkuuta 2020 liikemies Alex Saabin, joka on sotkeutunut useisiin Maduron hallinnon korruptiojärjestelyihin, ja hän odottaa nyt tuomioistuimen päätöstä ja mahdollista luovutusta; toteaa, että Saabin tapaus osoittaa, miten laajalle korruptio on levinnyt Venezuelassa samalla kun maa on keskellä ennennäkemätöntä humanitaarista kriisiä; ottaa huomioon, että Venezuela sijoittuu Transparency Internationalin vuoden 2019 korruptioindeksin 180 maan joukossa sijalle 173;

S. ottaa huomioon, että poliittisten vankien määrä on kasvanut sen jälkeen, kun laajamittaiset yhteiskunnalliset levottomuudet alkoivat vuonna 2014, ja heitä on tällä hetkellä yli 430; ottaa huomioon, että 11 eurooppalaista on myös ilmoitettu pidätetyiksi Venezuelassa; ottaa huomioon, että Kansainvälinen rikostuomioistuin tutkii parhaillaan alustavasti mahdollisina rikoksina ihmisyyttä vastaan useita raportoituja tapauksia, joissa hallinto on harjoittanut kidutusta; ottaa huomioon, että sorto, mielivaltaiset pidätykset ja kidutus ovat lisääntyneet covid-19-kriisin aikana; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Bachelet’n 2. heinäkuuta 2020 antaman Venezuelaa koskevan raportin mukaan turvallisuusjoukot teloittivat 1. tammikuuta–31. toukokuuta 2020 yli 1 300 ihmistä ilman oikeudenkäyntiä;

T. toteaa, että Maduron hallinto ei ole antanut avointa tietoa, ottanut vastaan kansainvälistä humanitaarista apua eikä asettanut etusijalle heikoimmassa asemassa olevien väestönosien tarpeita ja oikeuksia; toteaa, että 1. kesäkuuta 2020 Venezuelan bolivariaanisen tasavallan kansanvallan terveysministeriön ja covid-19-pandemiaa käsittelevän kansalliskokouksen neuvoa-antavan ryhmän välillä tehtiin sopimus, jonka perusteella Venezuelaan voidaan toimittaa humanitaarista apua epäpoliittisesti Yleisamerikkalaisen terveysjärjestön (PAHO) kautta, vaikka vuosien ajan hallinto on torjunut kaikki humanitaarisen avun muodot;

U. ottaa huomioon, että Maduron hallinto on vuodesta 2016 tukenut laitonta pienimuotoista kullankaivuuta Venezuelan Amazonin alueella laittomien aseellisten ryhmien rahoittamiseksi; toteaa, että kulta on salakuljetettu maasta laittomia kanavia pitkin myytäväksi ja vaihdettavaksi laittomasti ulkomailla; ottaa huomioon, että tätä niin sanottua verikultaa louhitaan ja hyödynnetään ihmisoikeuksien ja ympäristön kustannuksella laittomissa ja rikollisissa olosuhteissa, jotka uhkaavat vakavasti sekä ihmisoikeuksia että ympäristöä;

V. katsoo, että tarvitaan tehokkaita toimia, jotta voidaan torjua laajemmalle alueelle kohdistuva turvallisuusuhka, jonka Maduron diktatuurihallinnon, terroristiryhmien ja Venezuelassa rikollista toimintaansa harjoittavien järjestäytyneiden aseistettujen ryhmien väliset yhteydet muodostavat;

1. tuo jälleen esiin syvän huolensa venezuelalaisten hengen vakavasti vaarantavasta humanitaarisesta hätätilanteesta; ilmaisee solidaarisuutensa kaikille niille venezuelalaisille, jotka joutuvat pakenemaan maastaan puutteellisten peruselinolojen eli esimerkiksi elintarvikkeiden, juomaveden, terveyspalveluiden ja lääkkeiden puutteellisen saatavuuden takia;

2. kehottaa kiinnittämään huomiota pahenevaan muuttoliikekriisiin, joka on laajentunut koko alueelle, etenkin Kolumbiaan, Peruun, Ecuadoriin, Boliviaan, Chileen, Brasiliaan, Panamaan ja Argentiinaan, sekä joihinkin EU:n jäsenvaltioihin ja Karibian alueelle, ja korostaa erittäin vaikeita olosuhteita, joita covid-19-pandemian torjunta pahentaa entisestään; antaa tunnustusta naapurimaiden ponnisteluille ja niiden osoittamalle solidaarisuudelle; pyytää komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) jatkamaan yhteistyötä näiden maiden ja alueiden kanssa paitsi humanitaarisen avun toimittamisessa myös antamalla lisäresursseja ja kehityspolitiikan avulla;

3. kehottaa Venezuelan viranomaisia tunnustamaan maassa vallitsevan humanitaarisen kriisin, estämään sen pahenemisen entisestään ja edistämään sellaisia poliittisia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka varmistavat kaikkien siviilien turvallisuuden sekä maan ja alueen vakauden; panee merkille, että covid-19-pandemian torjunnasta on päästy sopimukseen Venezuelan ja PAHO:n välillä;

4. vaatii toteuttamaan kiireellisiä toimia, joilla estetään humanitaarisen ja kansanterveydellisen kriisin paheneminen ja erityisesti tuhkarokon, malarian, kurkkumädän ja suu- ja sorkkataudin kaltaisten tautien puhkeaminen uudelleen; kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön lyhyen aikavälin toimia, joilla torjutaan aliravitsemusta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten, lasten ja sairaiden, keskuudessa;

5. pitää myönteisinä solidaarisuuden osoittamiseksi Venezuelan pakolaisia ja muuttajia kohtaan järjestetyn kansainvälisen avunantajien konferenssin sitoumuksia ja toimia; kehottaa tässä yhteydessä vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan kehystä, jotta voidaan varmistaa, että kipeästi kaivatut varat tavoittavat kohteensa mahdollisimman pian;

6. tuomitsee jyrkästi kansalliskokouksen demokraattiseen, perustuslailliseen ja avoimeen toimintaan kohdistuvat loukkaukset sekä sen jäseniin kohdistetun pelottelun, väkivallan ja mielivaltaiset päätökset; tuomitsee kansallisen vaalineuvoston uusien jäsenten epädemokraattisen nimittämisen ja puoluehallitusten erottamisen vastoin puolueiden jäsenten tahtoa;

7. toteaa uudelleen, että kansalliskokouksessa pidetyn avoimen ja demokraattisen äänestyksen tuloksena Juan Guaidó on kansalliskokouksen laillinen puhemies ja Venezuelan bolivariaanisen tasavallan laillinen väliaikainen presidentti Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti;

8. toistaa tukevansa täysin kansalliskokousta, joka on Venezuelan ainoa laillisesti valittu demokraattinen elin ja jonka toimivaltaa on kunnioitettava, myös sen jäsenten oikeuksien ja turvallisuuden osalta; painottaa, että rauhanomainen poliittinen ratkaisu on mahdollinen vain, jos kansalliskokouksen perustuslaillisia valtaoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

9. palauttaa mieliin, että demokraattisten instituutioiden ja periaatteiden kunnioittaminen sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ovat olennaisia edellytyksiä kansan etua palvelevan ratkaisun löytämiseksi Venezuelan kriisiin; kehottaa siksi kiireellisesti luomaan olosuhteet, jotka johtavat vapaisiin, avoimiin ja uskottaviin presidentin- ja parlamenttivaaleihin, jotka perustuvat ennalta vahvistettuun aikatauluun, oikeudenmukaisiin ehtoihin kaikille toimijoille, avoimuuteen ja uskottavien kansainvälisten tarkkailijoiden läsnäoloon, sillä tämä on ainoa keino selviytyä kriisistä, jolloin kaikenlainen väkivalta ja sotilaalliset toimet voidaan sulkea pois;

10. kehottaa EU:ta ja muita kansainvälisiä toimijoita samaan kansainvälisen yhteisön liikkeelle tavalla, joka edesauttaa demokratian ja oikeusvaltion kiireellistä palauttamista Venezuelaan;

11. muistuttaa, että neuvoston päätös 2017/2074 sitoo jäsenvaltioita oikeudellisesti siten, että niiden on pantava täytäntöön siihen sisältyvät rajoittavat toimenpiteet, erityisesti niiden henkilöiden pääsyn estäminen alueelleen tai kauttakulku alueensa kautta, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan, sekä velvollisuus ilmoittaa välittömästi kirjallisesti neuvostolle kaikista myöntämistään poikkeuksista;

12. panee merkille neuvoston 29. kesäkuuta 2020 tekemän päätöksen lisätä 11 venezuelalaista viranhaltijaa luetteloon henkilöistä, joihin kohdistetaan henkilökohtaisia pakotteita, jotka eivät vahingoita Venezuelan kansaa, ja kehottaa lujittamaan ja laajentamaan luetteloa, jos ihmisoikeustilanne ja demokratia heikkenevät maassa edelleen; katsoo, että EU:n viranomaisten on rajoitettava luettelossa olevien henkilöiden ja heidän lähiomaistensa liikkumisvapautta, jäädytettävä heidän varansa ja peruutettava heidän viisuminsa; kehottaa lisäksi kieltämään välittömästi Venezuelasta peräisin olevan laittoman verikullan kaupan ja liikkeeseen laskemisen;

13. pitää erittäin valitettavana Nicolás Maduron uhkauksia karkottaa EU:n suurlähettiläs Caracasista vastatoimena pakotteille, jotka on määrätty vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille 11 viranhaltijalle; panee tässä yhteydessä merkille varapuheenjohtajan / korkean edustajan alkuperäisen lausunnon vastavuoroisuudesta ja kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan myös toimia vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti, jos tilanne toistuu, eli peruuttamaan Maduron suurlähettiläiden valtakirjat EU:ssa; kehottaa jälleen jäsenvaltioita tunnustamaan Juan Guaidón nimittämät poliittiset edustajat;

14. tuomitsee hillitsemättömän korruption, josta on tullut olennainen osa Maduron hallintoa; tuomitsee sen, että Maduron hallinto on käyttänyt poliittista rahoitusta ulkomaisen sekaantumisen välineenä; tuomitsee jyrkästi korruptiotapaukset, myös jäsenvaltioissa esitutkinnan kohteena olevat tapaukset, ja pitää niitä valitettavina;

15. vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit ja lopettamaan poliittisten vastustajien, ihmisoikeusaktivistien ja rauhanomaisten mielenosoittajien kidutuksen, kaltoinkohtelun ja häirinnän sekä sallimaan epäoikeudenmukaisesti maanpakoon ajettujen palata maahan;

16. tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintaa Venezuelan hallinnon toteuttamista laajamittaisista rikoksista ja tukahduttamistoimista; kehottaa Euroopan unionia tukemaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden aloitetta tutkinnan käynnistämiseksi tosiasiassa valtaa pitävän Maduron hallinnon tekemistä rikoksista ihmisyyttä vastaan, jolloin syylliset saataisiin vastuuseen;

17. suhtautuu myönteisesti brittiläisen tuomioistuimen 2. heinäkuuta 2020 tekemään päätökseen, jossa yksiselitteisesti tunnustetaan Juan Guaidón demokraattinen legitimiteetti Venezuelan bolivariaanisen tasavallan presidenttinä antamalla hänelle laillinen oikeus käyttää tasavallan kultavarantoa;

18. pyytää lähettämään valtuuskunnan tiedonhankintamatkalle Venezuelaan arvioimaan tilannetta;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien maiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö