Procedūra : 2019/2952(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B9-0211/2020

Pateikti tekstai :

RC-B9-0211/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0193

<Date>{07/07/2020}7.7.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0211/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0213/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0215/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 193kWORD 51k

<TitreType>BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis</TitreRecueil>


<Replacing>keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0211/2020 (PPE)

B9-0213/2020 (S&D)

B9-0215/2020 (RENEW)</TablingGroups>


<Titre>dėl humanitarinės padėties Venesueloje ir migracijos bei pabėgėlių krizės</Titre>

<DocRef>(2019/2952(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák</Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Kati Piri, Javi López, Maria-Manuel Leitão-Marques</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}RENEW frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Venesueloje ir migracijos bei pabėgėlių krizės

(2019/2952(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo (parlamentinio perversmo)[1],

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 1 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl JAV pasiūlymo ir padėties Venesueloje atsižvelgiant į koronaviruso sukeltą pandemiją,

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 30 d. JT žmogaus teisių ekspertų pareiškimą dėl ekstremaliosios sveikatos situacijos Venesueloje,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 6 d. JT žmogaus teisių ekspertų įspėjimą dėl pražūtingo šalies humanitarinės ir ekonominės krizės poveikio žmogaus teisėms,

 atsižvelgdamas į JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet 2020 m. liepos 2 d. žmogaus teisių ataskaitą dėl Venesuelos,

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 1 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) bendrą pranešimą spaudai dėl pabėgėlių ir migrantų iš Venesuelos padėties per COVID-19 krizę,

 atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 5 d. ir 2020 m. birželio 26 d. Amerikos valstybių organizacijos generalinio sekretoriaus pareiškimą dėl padėties Venesueloje,

 atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 20 d., kovo 2 d., balandžio 2 d. ir birželio 16 d. Limos grupės pareiškimus,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 4 d. ir 16 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl naujausių įvykių Venesueloje,

 atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto 2020 m. birželio 11 d. pareiškimą dėl neseniai įvykdytų išpuolių prieš Venesuelos Nacionalinę Asamblėją,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 16 d. Tarptautinės kontaktinės grupės pareiškimus dėl sumažėjusio Venesuelos rinkimų organo patikimumo ir 2020 m. birželio 24 d. pareiškimą dėl gilėjančios politinės krizės Venesueloje,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/898, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje[2], kuriuo į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą įtraukta 11 vadovaujamąsias pareigas užimančių Venesuelos pareigūnų,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 26 d. Tarptautinę paramos teikėjų konferenciją dėl solidarumo su Venesuelos pabėgėliais ir migrantais,

 atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją,

 atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės jau daugelį metų remia Venesuelos gyventojus ir pabėgėlius priimančias bendruomenes; kadangi 2020 m. gegužės 26 d. Europos Sąjunga ir Ispanijos vyriausybė, remiant Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR) ir Tarptautinei migracijos organizacijai (TMO), sušaukė Tarptautinę paramos teikėjų konferenciją, išreiškiant solidarumą su Venesuelos pabėgėliais ir migrantais; kadangi tarptautiniai paramos teikėjai įsipareigojo iš viso skirti 2 544 mlrd. EUR, iš kurių tik 595 mln. EUR yra tiesioginės dotacijos, o likusi dalis yra tiesiog paskolos su sąlygomis; kadangi per konferenciją kai kurie besiskolinantieji išreiškė susirūpinimą dėl biurokratinių sunkumų ir reglamentavimo sudėtingumo, patirtų gaunant paskolas; kadangi 595 mln. EUR, skirtų tiesioginėmis dotacijomis, vargu ar padengs tokios precedento neturinčios krizės Venesuelos kaimyninėse šalyse metines pasekmes; kadangi tarptautinė bendruomenė turi rasti naujoviškų sprendimų, kaip panaudoti kitus galimus finansinius išteklius, neskaitant humanitarinės ir ilgalaikio bendradarbiavimo pagalbos, kad padėtų Venesuelos žmonėms išspręsti savo neatidėliotinų poreikių problemas;

B. kadangi ES parama Venesueloje ir už jos ribų siekia daugiau kaip 319 mln. EUR; kadangi 156 mln. EUR skirta humanitarinei pagalbai, 136 mln. EUR – vystymuisi ir 27 mln. EUR – stabilumui ir taikai;

C. kadangi jau ir taip sunki politinė, ekonominė, institucinė, socialinė ir daugialypė humanitarinė krizė Venesueloje per pandemiją gerokai paaštrėjo ir pagilėjo; kadangi dėl padidėjusio vaistų ir maisto trūkumo, masiškų žmogaus teisių pažeidimų, hiperinfliacijos, politinės priespaudos, korupcijos ir smurto kyla pavojus žmonių gyvybei ir jie yra priversti palikti savo šalį;

D. kadangi dėl ribotų galimybių gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, vaistų, maisto produktų ir vandens vis daugiau Venesuelos gyventojų, ypač tokioms pažeidžiamoms grupėms kaip moterys, vaikai ir sergantys asmenys priskiriami gyventojai, kenčia nuo netinkamos mitybos;

E. kadangi Venesuelos nacionalinė sveikatos priežiūros sistema labai susilpnėjo dėl netinkamo režimo elgesio, dėl kurio labai trūksta vaistų ir nėra medicininio gydymo galimybių; kadangi režimo pateikti duomenys, susiję su COVID-19 pandemija, nėra patikimi ir jais nepasitiki nei Venesuelos gyventojai, nei tarptautinė bendruomenė;

F. kadangi dėl dabartinės daugelį aspektų apimančios krizės Venesueloje vyksta didžiausia kada nors regione matyta priverstinė gyventojų migracija; kadangi apie penki milijonai venesueliečių pabėgo iš šalies ir 80 proc. jų persikėlė į regiono šalis; kadangi, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) duomenimis, Venesuelos pabėgėlių krizė po Sirijos pabėgėlių krizės pagal mastą yra antra pasaulyje; kadangi tikimasi, kad iki 2020 m. pabaigos bendras žmonių, bėgančių nuo blogėjančių sąlygų Venesueloje, skaičius galėtų viršyti 6,5 mln.;

G. kadangi, UNHCR duomenimis, prieglobsčio prašančių Venesuelos piliečių skaičius visame pasaulyje padidėjo 2 000 proc.; kadangi 650 000 asmenų yra pateikę prieglobsčio prašymus visame pasaulyje ir maždaug dviem milijonams kitos Šiaurės ir Pietų Amerikos šalys suteikė leidimus gyventi jose; kadangi 12 proc. gyventojų pabėgo iš šalies ir išvyksta vidutiniškai 5 000 žmonių per dieną;

H. kadangi dabartinė pasaulinė ekstremalioji visuomenės sveikatos situacija dar labiau pablogino jau ir taip beviltišką daugelio pabėgėlių ir migrantų iš Venesuelos ir juos priimančių šalių gyventojų padėtį; kadangi daugelis pabėgėlių ir migrantų yra priklausomi nuo nepakankamo kasdienio darbo užmokesčio, iš kurio turi patenkinti pagrindinius poreikius, kaip antai pastogė, maistas ir sveikatos priežiūra;

I. kadangi, remiantis pirminiais pranešimais apie pandemiją, kuri sukrėtė susilpnėjusią šalies sveikatos priežiūros sistemą, ligonines užpildė koronavirusine infekcija sergantys pacientai ir dešimtys sveikatos priežiūros darbuotojų yra užsikrėtę;

J. kadangi neteisėtas Venesuelos Aukščiausiasis Teismas, kurį kontroliuoja Nicoláso Maduro režimas, 2020 m. gegužės 26 d. nepagrįstai patvirtino Luiso Parros paskyrimą Nacionalinės Asamblėjos pirmininku; kadangi 2020 m. sausio mėn. vykusioje neteisėtoje sesijoje nebuvo laikomasi nei teisinės procedūros, nei demokratinių konstitucinių principų, kai kuriais atvejais jėga užkertant kelią didžiajai daugumai demokratiškai išrinktų atstovų dalyvauti sesijoje, taigi, ir balsuoti; kadangi po šios neteisėtos parlamento sesijos priimtas neteisėtas sprendimas paskatino ES Tarybą taikyti sankcijas dar 11-ai pareigūnų, įskaitant Luisą Parrą ir Aukščiausiojo Teismo konstitucinės kolegijos pirmininką Juaną Jose Mendozą, už jų vaidmenį pažeidžiant demokratijos ir teisinės valstybės principus; kadangi Juan Guaidó atsisakė dalyvauti bet kokioje pereinamojo laikotarpio vyriausybėje ir N. Maduro negali būti tokios vyriausybės dalimi;

K. kadangi 2020 m. birželio 13 d. neteisėtas Aukščiausiasis Teismas dar kartą paskyrė naujus Nacionalinės rinkimų tarybos narius, nors ir neturėjo jokių teisinių įgaliojimų tai daryti; kadangi pagal Venesuelos Konstitucijos 187 ir 296 straipsnius šie paskyrimai yra vienintelė ir išimtinė Nacionalinės Asamblėjos, Venesuelos gyventojų demokratiškai išrinktos institucijos, atsakomybė; kadangi Europos Parlamentas nepripažins jokių sprendimų ar nutarimų, kuriuos vienašališkai priima šios neteisėtos institucijos; kadangi už šiuos sprendimus atsakingi pareigūnai taip pat įtraukti į ES sankcijų sąrašą;

L. kadangi Nicolás Maduro įsakė Europos Sąjungos ambasadoriui išvykti iš šalies per 72 valandas po to, kai ES nustatė tikslines sankcijas keliems pareigūnams, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, ir kadangi jis taip pat grasino Ispanijos ambasadoriui tolesnėmis represijomis; kadangi 2020 m. gegužės mėn. buvo pranešta apie Prancūzijos ambasados Karakase persekiojimą, įskaitant vandens ir elektros tiekimo į ambasadoriaus rezidenciją nutraukimą; kadangi režimas nusprendė atšaukti minėtą sprendimą ir neišsiųsti ES ambasadoriaus iš šalies;

M. kadangi N. Maduro režimas ėmėsi griežtų priemonių prieš politines partijas „Accion Democratica“, „Primero Justicia“ ir „Un Nuevo Tiempo“ ir pradėjo sistemingą jų persekiojimą naudodamasis neteisėto Aukščiausiojo Teismo sprendimais, dėl kurių šios partijos neteko savo nacionalinių valdymo organų prieš šių partijų narių valią; kadangi demokratinę politinę partiją „Voluntad Popular“ N. Maduro režimas priskyrė teroristinėms organizacijoms;

N. kadangi tarptautinė demokratinė bendruomenė, įskaitant ES, tvirtai atmeta šį rinkimų farsą ir visus šiuos neteisėtus veiksmus; kadangi dėl šių veiksmų šalies demokratinė erdvė sumažėjo iki menko minimumo ir atsirado didelių kliūčių siekiant išspręsti politinės krizės Venesueloje problemą; kadangi siekiant įveikti gilėjančią krizę būtina suformuoti subalansuotą ir įtraukią nacionalinę nepaprastosios padėties vyriausybę, kuri apimtų visus šalies demokratinius politinius ir socialinius sektorius ir galėtų spręsti dabartinių humanitarinių poreikių patenkinimo uždavinius;

O. kadangi tarptautinių standartų laikymasis, nepriklausoma ir subalansuota Nacionalinė rinkimų taryba ir vienodos sąlygos, kuriomis užtikrinamas nekliudomas politinių partijų ir kandidatų dalyvavimas, yra patikimo rinkimų proceso kertiniai akmenys, sudarantys sąlygas laisviems ir sąžiningiems įstatymų leidžiamosios valdžios ir prezidento rinkimams;

P. kadangi neteisėtas finansavimas ir režimo kišimasis į rinkimus iš užsienio kelia didelę grėsmę Europos demokratijai;

Q. kadangi už ES užsienio reikalų sprendimų įgyvendinimą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, tačiau Komisija yra atsakinga už ES teisės įgyvendinimo stebėseną;

R. kadangi 2020 m. birželio 12 d. Žaliojo Kyšulio valdžios institucijos suėmė verslininką Alexą Saabą, kuris dalyvavo keliose su N. Maduro režimu susijusiose korupcijos schemose ir šiuo metu laukia teismo sprendimo ir galimos ekstradicijos; kadangi A. Saabo atvejis rodo kaip plačiai Venesueloje yra paplitusi korupcija šaliai išgyvenant precedento neturinčią humanitarinę krizę; kadangi Venesuela organizacijos „Transparency International“ 2019 m. korupcijos suvokimo indekse iš 180 šalių užėmė 173 vietą;

S. kadangi nuo 2014 m., kai prasidėjo masiniai pilietiniai neramumai, politinių kalinių skaičius išaugo ir šiuo metu jų yra daugiau kaip 430; kadangi pranešama, kad Venesueloje taip pat kalinama 11 europiečių; kadangi šiuo metu Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) dėl nusikaltimų žmoniškumui preliminariai nagrinėja daug pranešimų apie režimo vykdomus kankinimus; kadangi per COVID-19 krizę padaugėjo represijų, savavališkų sulaikymų ir kankinimų; kadangi 2020 m. liepos 2 d. Vyriausiosios komisarės M. Bachelet ataskaitoje dėl Venesuelos užfiksuota, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d. saugumo pajėgos įvykdė daugiau kaip 1 300 neteisminių egzekucijų;

T. kadangi N. Maduro režimui nepavyko suteikti skaidrios informacijos, priimti tarptautinės humanitarinės pagalbos ir teikti pirmenybės pažeidžiamiausių gyventojų grupių poreikiams ir teisėms; kadangi 2020 m. birželio 1 d. Liaudies valdžios sveikatos srityje ministerija ir Nacionalinės Asamblėjos patariamoji grupė dėl COVID-19 sudarė susitarimą leisti teikti humanitarinę pagalbą Venesuelai ne politiniais kanalais per Visos Amerikos sveikatos organizaciją (PAHO); kadangi daugelį metų režimas atmeta bet kokios formos humanitarinę pagalbą;

U. kadangi N. Maduro režimas nuo 2016 m. remia neteisėtą mažos apimties aukso gavybą Venesuelos Amazonės regione, siekdamas finansuoti neteisėtas ginkluotas grupuotes; kadangi auksas buvo neteisėtai išvežtas iš šalies neteisėtais kanalais, kad būtų užsienyje parduotas ir neteisėtai iškeistas; kadangi šis vadinamasis kruvinas auksas išgaunamas ir naudojamas žmogaus teisių ir aplinkos sąskaita neteisėtomis ir nusikalstamomis sąlygomis, kurios kelia rimtą grėsmę tiek žmogaus teisėms, tiek aplinkai;

V. kadangi reikia imtis veiksmingų priemonių siekiant sustabdyti grėsmę saugumui platesniame regione, kurį apima N. Maduro diktatoriško režimo, teroristinių grupuočių ir organizuotų ginkluotų grupuočių, vykdančių savo nusikalstamą veiklą Venesueloje, tinklas;

1. pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl humanitarinės nepaprastosios padėties, kuri kelia didelę grėsmę Venesuelos gyventojų gyvybei, rimtumo; reiškia solidarumą su visais Venesuelos žmonėmis, kurie buvo priversti bėgti iš savo šalies ieškodami būtiniausių gyvenimo sąlygų, pvz., maisto, geriamojo vandens, sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų prieinamumo;

2. atkreipia dėmesį į gilėjančią migracijos krizę, kuri išplito visame regione, t. y. Kolumbijoje, Peru, Ekvadore, Bolivijoje, Čilėje, Brazilijoje, Panamoje ir Argentinoje, taip pat kai kuriose ES valstybėse narėse bei Karibų jūros regione, ir atkreipia dėmesį į itin sudėtingas aplinkybes, kurias dar labiau apsunkina kova su COVID-19 pandemija; palankiai vertina kaimyninių šalių pastangas ir jų parodytą solidarumą; prašo Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) toliau bendradarbiauti su šiomis šalimis ir teritorijomis ne tik teikiant humanitarinę pagalbą, bet ir teikiant daugiau išteklių ir vykdant vystymosi politiką;

3. primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas pripažinti, kad šalyje kilo humanitarinė krizė, užkirsti kelią jos tolesniam plitimui ir siekti politinių ir ekonominių sprendimų, kurie padėtų užtikrinti visų civilių gyventojų saugumą ir stabilumą šalyje ir regione; atkreipia dėmesį į Venesuelos ir PAHO pasiektą susitarimą dėl kovos su COVID-19;

4. ragina imtis skubių veiksmų siekiant užkirsti kelią humanitarinės ir visuomenės sveikatos krizės paaštrėjimui, ypač tokių ligų kaip tymai, maliarija, difterija bei snukio ir nagų liga pasikartojimui; ragina skubiai įgyvendinti trumpalaikes priemones kovojant su prasta mityba labiausiai pažeidžiamose grupėse, tokiose kaip moterys, vaikai ir sergantys asmenys;

5. palankiai vertina įsipareigojimus ir pastangas, prisiimtus Tarptautinėje paramos teikėjų konferencijoje dėl solidarumo su Venesuelos pabėgėliais ir migrantais; atsižvelgdamas į tai, ragina sumažinti biurokratiją ir sukurti supaprastintą sistemą, kuri padėtų užtikrinti, kad parama kuo greičiau pasiektų tuos, kuriems jos labiausiai reikia;

6. griežtai smerkia demokratiško, konstitucinio ir skaidraus Nacionalinės asamblėjos veikimo pažeidimus, taip pat bauginimus, smurtą ir savavališkus sprendimus jos narių atžvilgiu; smerkia nedemokratišką naujų narių skyrimą į Nacionalinę rinkimų tarybą ir partijų pašalinimą iš dabartinių direktorių valdybų prieš jų narių valią;

7. pakartoja, jog pripažįsta, kad po skaidraus ir demokratinio Nacionalinės Asamblėjos balsavimo Juan Guaidó yra teisėtas Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas ir teisėtas laikinasis Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentas pagal Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį;

8. pakartoja, jog visapusiškai remia Nacionalinę Asamblėją, kuri yra vienintelė teisėtai išrinkta demokratinė Venesuelos valdžios institucija, kurios įgaliojimai, įskaitant jos narių prerogatyvas ir saugumą, turi būti gerbiami; primygtinai pabrėžia, kad taikų ir politinį sprendimą galima pasiekti tik visapusiškai gerbiant Nacionalinės Asamblėjos konstitucines prerogatyvas;

9. primena, kad pagarba demokratinėms institucijoms ir principams bei teisinės valstybės principų laikymasis yra esminės sąlygos siekiant Venesuelos žmonių labui rasti taikų ir tvarų sprendimą, kaip įveikti krizę Venesueloje; todėl ragina skubiai sudaryti sąlygas laisviems, skaidriems ir patikimiems prezidento ir įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimams, pagrįstiems nustatytu kalendoriumi, sąžiningoms sąlygoms visiems veikėjams, skaidrumui ir patikimų tarptautinių stebėtojų dalyvavimui, nes tai vienintelis būdas įveikti krizę, taip užkertant kelią bet kokiam smurtui ar kariniams veiksmams;

10. ragina ES ir kitus tarptautinius veikėjus sutelkti tarptautinės bendruomenės atsaką, kuris padėtų nedelsiant atkurti demokratiją ir teisinę valstybę Venesueloje;

11. primena, kad valstybės narės yra teisiškai saistomos Tarybos sprendimo 2017/2074 ir privalo įgyvendinti jame nustatytas ribojamąsias priemones, visų pirma siekiant užkirsti kelią asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, atvykimui į jų teritoriją ar vykimui per ją tranzitu, taip pat pareigą nedelsiant raštu pranešti Tarybai apie visas jų suteiktas išimtis;

12. atkreipia dėmesį į 2020 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimą į asmenų, kuriems taikomos individualios (Venesuelos gyventojams žalos nedarančios) sankcijos, sąrašą įtraukti 11 Venesuelos pareigūnų ir ragina šį sąrašą sustiprinti ir papildyti, jei žmogaus teisių ir demokratijos padėtis šalyje toliau blogės; mano, kad ES valdžios institucijos turi dėl to riboti į tą sąrašą įtrauktų asmenų ir jų artimiausių giminaičių judėjimą ir įšaldyti jų turtą ir vizas; taip pat ragina nedelsiant uždrausti prekybą neteisėtai Venesueloje išgautu „kruvinu auksu“ ir jo apyvartą;

13. labai apgailestauja dėl N. Maduro grasinimų išsiųsti iš Karakaso ES ambasadorių kaip atsakomojo veiksmo už sankcijas, skirtas 11 pareigūnų, atsakingų už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į pradinį Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio pareiškimą, kuriame pranešama apie abipusiškumą, ir ragina valstybes nares taip pat apsvarstyti galimybę imtis veiksmų laikantis abipusiškumo principo, jei tokia padėtis pasikartotų, t. y. atšaukti N. Maduro ambasadorių ES įgaliojimus; dar kartą ragina valstybes nares pripažinti Juano Guaidó paskirtus politinius atstovus;

14. smerkia klestinčią korupciją, kuri tapo neatsiejama N. Maduro režimo dalimi; smerkia tai, kad N. Maduro režimas naudoja politinį finansavimą kaip užsienio šalių kišimosi priemonę; griežtai smerkia korupcijos atvejus, įskaitant tuos, dėl kurių valstybėse narėse vykdomi teisminiai tyrimai, ir apgailestauja dėl jų;

15. ragina nedelsiant paleisti visus politinius kalinius ir nutraukti politinių oponentų, žmogaus teisių aktyvistų ir taikių protestuotojų kankinimą, netinkamą elgesį su jais ir jų persekiojimą, taip pat ragina leisti sugrįžti neteisėtai tremtyje esantiems asmenims;

16. visapusiškai remia TBT vykdomus tyrimus dėl Venesuelos režimo padarytų didelio masto nusikaltimų ir represijų; primygtinai ragina Europos Sąjungą prisijungti prie TBT statuto šalių iniciatyvos pradėti tyrimą dėl nusikaltimų žmoniškumui, kuriuos įvykdė de facto N. Maduro vadovaujama vyriausybė, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

17. atkreipia dėmesį į 2020 m. liepos 2 d. Didžiosios Britanijos teismo sprendimą, kuriame aiškiai pripažįstamas Venesuelos Bolivaro Respublikos demokratinis teisėtumas prezidento Juano Guaidó asmenyje, suteikiant jam teisėtą prieigą prie Respublikos aukso rezervų;

18. prašo į šią šalį išsiųsti faktų nustatymo misiją padėčiai įvertinti;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei Asamblėjai, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

[1] Priimti tekstai, P9_TA(2020)0013.

[2] OL L 205 I, 2020 6 29, p. 6.

Atnaujinta: 2020 m. liepos 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika