Процедура : 2020/2780(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B9-0257/2020

Внесени текстове :

RC-B9-0257/2020

Разисквания :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Гласувания :

PV 17/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 16

Приети текстове :

P9_TA(2020)0240

<Date>{16/09/2020}16.9.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0257/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0259/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0261/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0265/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0269/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 196kWORD 61k

<TitreType>ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Replacing>вместо следните предложения за резолюция:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0257/2020 (PPE)

B9-0259/2020 (GUE/NGL)

B9-0261/2020 (Renew)

B9-0265/2020 (S&D)

B9-0269/2020 (Verts/ALE)</TablingGroups>


<Titre>относно COVID-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Естер де Ланге, Андреас Шваб, Петер Лизе, Роберта Мецола</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

<Depute>Сара Сердаш</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

<Depute>Вероник Трийе‑Льоноар, Николае Щефънуца, Дита Харанзова</Depute>

<Commission>{Renew}от името на групата Renew</Commission>

<Depute>Петра Де Сутер, Ана Кавацини, Франсишку Герейру, Моника Вана, Тили Метц</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

<Depute>Катержина Конечна</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно COVID-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар

(2020/2780(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

 като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и членове 4, 6, 9, 21, 67, 114, 153, 169 и 191 от него,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 35 и 45 от нея,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите[1] (Кодекс на шенгенските граници),

 като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки[2] (Директивата за свободното движение) и принципа на недискриминация, залегнал в нея,

 като взе предвид документите на Комисията, озаглавени „Насоки за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и осигуряване на наличността на стоки и основни услуги“[3] и „Насоки относно упражняването на свободното движение на работници по време на епидемичния взрив от COVID-19“[4],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[5],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2020 г., озаглавено „Към поетапен и координиран подход за възстановяване на свободата на движение и премахване на контрола по вътрешните граници – COVID-19“[6],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2020 г. относно третата оценка на прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС (COM(2020)0399),

 като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на епидемията от COVID-19[7],

 като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19[8],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 15 юли 2020 г., озаглавено „Готовност в краткосрочен план на системите за здравеопазване в ЕС за епидемични взривове от COVID-19“ (COM(2020)0318),

 като взе предвид предложението на Комисията от 4 септември 2020 г. за препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 (COM(2020)0499),

 като взе предвид последния доклад за заплахите от заразни болести (CDTR) на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), както и насоките на ECDC относно общественото здраве и протоколите за докладване във връзка с COVID-19,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91[9],

 като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че пандемията от COVID-19 премина от етап на управление на изострен риск към етап на управление на хроничен риск; като има предвид, че изглежда вероятно вирусът да остане активен до намирането на ефективна и безопасна ваксина и осигуряването ѝ в достатъчно големи количества, за да се гарантира подходяща защита при много голяма част от световното население; като има предвид, че това означава, че ще продължим да живеем в трудни обстоятелства най-малкото през следващите няколко месеца;

Б. като има предвид, че разпространението на COVID-19 и интензивността и продължителността на неговото обращение се различават значително в отделните държави членки и в различните региони в рамките на една и съща държава членка;

В. като има предвид, че няколко ваксини са в напреднал етап на изпитване, но все още нито една ваксина не е преминала през процедурата на ЕС за издаване на разрешение за пускане на пазара;

Г. като има предвид, че обичайният грипен сезон най-вероятно ще увеличи броя на хората с леки симптоми, които следва да бъдат подложени на тест;

Д. като има предвид, че капацитетът за тестване в някои държави членки все още не е достатъчен; като има предвид, че понякога хората трябва да чакат в продължение на дни, за да получат резултатите от своите тестове за COVID-19; като има предвид, че това дава голямо отражение върху възможностите им да работят и да пътуват;

Е. като има предвид, че някои държави членки отказват да признаят тестовете за COVID-19, направени в друга държава членка; като има предвид, че това недоверие силно усложнява живота на хората;

Ж. като има предвид, че различаващите се подходи за събиране на данни относно COVID-19 в рамките на ЕС затрудняват съпоставянето на данните;

З. като има предвид, че все още не съществува хармонизирана методология за събиране и оценка на броя на заразените лица, нито хармонизирана методология по отношение на „светофарите“, даващи информация за COVID-19; като има предвид, че поради тази липса на хармонизация данните за заразените лица често се тълкуват по много различен начин в различните държави членки, което може да доведе до неправомерна дискриминация на граждани от други държави членки;

И. като има предвид, че досега в отговора на ЕС на пандемията от COVID-19 липсва съгласуване между държавите членки и с институциите на Съюза, що се отнася до координацията на мерките в областта на общественото здраве, включително ограниченията на движението на хора в рамките на националните граници и през тях;

Й. като има предвид, че с последното нарастване на новите случаи на COVID-19 в целия ЕС държавите членки отново предприеха различни и некоординирани мерки по отношение на свободното движение на хора, които пътуват от други държави от ЕС, като в някои случаи затвориха границите си; като има предвид, че всяка държава членка разгърна свои собствени национални мерки без координация на равнище ЕС, включително задължителна или препоръчителна карантина (с различни изисквания за срока на поставяне под карантина), отрицателни резултати от тест с полимеразна верижна реакция (PCR) при пристигането с различни максимални срокове на валидност, използване на различни национални формуляри за локализиране на пътуващи лица, различно използване на критерии за определяне на рисковите зони и различни изисквания по отношение на използването на маски;

К. като има предвид, че много европейци подлежаха на различни правила в зависимост не само от тяхната националност или тяхното местоживеене, но и от това докъде са пътували; като има предвид, че тази липса на координация по време на летния период доведе до дезорганизирани проверки и мерки по границите, както и по летищата и гарите;

Л. като има предвид, че кризата с COVID-19 имаше голямо въздействие върху здравето, а в много случаи и твърде сериозни отрицателни последици за основните права и икономическия, научния, социалния, туристическия и културния обмен;

М. като има предвид, че предоставянето на здравни грижи е преди всичко национална компетентност, но общественото здраве е споделена компетентност между държавите членки и Съюза;

Н. като има предвид, че Европейският съюз разполага с още възможности да постигне по-добри резултати по отношение на политиката в областта на общественото здраве в рамките на съществуващите в Договорите параметри; като има предвид, че свързаните със здравето разпоредби на Договорите като цяло все още не се използват в достатъчна степен с оглед на ангажиментите, за чието изпълнение биха могли да се използват; като има предвид, че в това отношение е необходимо да се препотвърди призивът на Парламента за създаването на Европейски здравен съюз, отправен в неговата резолюция от 10 юли;

О. като има предвид, че трансграничните заплахи могат да бъдат преодолени само с обединени усилия и поради това са необходими сътрудничество и солидарност в рамките на Съюза, както и общоевропейски подход;

П. като има предвид, че още от началото на по-широкото разпространение на COVID-19 в ЕС Парламентът е призовавал многократно Комисията и държавите членки да приемат координирани мерки относно свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на вътрешния пазар; като има предвид, че свободното движение на хора, стоки и услуги съставлява три от основните стълбове на четирите свободи, на които се основава правилното функциониране на вътрешния пазар;

Р. като има предвид, че мерките, предприети от държавите членки, включително повторното въвеждане на проверки по вътрешните граници, засягат залегналите в правото на Съюза права и свободи на хората; като има предвид, че мерките, предприети от държавите членки или Съюза, следва винаги да зачитат основните права; като има предвид, че тези мерки следва да бъдат необходими, пропорционални, временни и с ограничен обхват;

С. като има предвид, че солидарността между държавите членки не е въпрос на избор, а представлява задължение по силата на Договорите и е част от нашите европейски ценности;

Т. като има предвид, че некоординираните ограничения на свободата на движение на хора в рамките на ЕС силно фрагментират вътрешния пазар;

У. като има предвид, че Комисията вече предприе различни инициативи за подобряване на координацията, като например прие насоки, съобщения, административни писма и предложение за препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19;

Ф. като има предвид, че Съветът следва да подкрепи тази препоръка и да установи необходимите мерки, за да гарантира, че държавите членки координират своите решения и действия в усилията си за спиране или ограничаване на разпространението на вируса;

Х. като има предвид, че връщането към напълно функциониращо Шенгенско пространство е от първостепенно значение за запазване на принципа на свободно движение и функционирането на вътрешния пазар като две от основните постижения на европейската интеграция и важно предварително условие за икономическото възстановяване на ЕС след пандемията от COVID-19;

Ц. като има предвид, че различията в ограниченията за пътуване доведоха до отмяна на полетите на много граждани, разходите за които все още не са им възстановени;

Ч. като има предвид, че Парламентът, като съзаконодател и единствената институция, пряко избирана от гражданите на ЕС, трябва да бъде включен като неразделна и съществена част от всички дискусии относно координацията на ЕС за справяне с тази здравна криза;

Ш. като има предвид, че държавите членки изглежда не са си извлекли поуки от положението в началото на кризата; като има предвид, че не съществува общоевропейска здравна политика, а само многобройни национални политики;

Щ. като има предвид, че ЕС трябва да планира отрано, за да се справи с евентуалното продължаване на пандемията от COVID-19 и/или други възможни кризи от подобно естество;

1. изразява загриженост относно въздействието на избухването на COVID-19 и дългосрочните му последици за благосъстоянието на хората по света, по-специално на най-уязвимите групи и хората в уязвимо положение, като например възрастните хора и хората, които вече са в лошо здравословно състояние;

2. изразява дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на случаите на COVID-19 в няколко държави членки от юни насам и категорично подчертава необходимостта от споделено и координирано управление на здравеопазването с цел ефективна борба с тази пандемия;

3. посочва, че е важно гражданите да бъдат успокоени относно съгласуваността на мерките, предприети в различните държави членки, което ще спомогне за убеждаването им да спазват тези мерки;

4. припомня, че свободата на движение на гражданите на Съюза е основно право, заложено в Договорите на ЕС и в Хартата на основните права на ЕС;

5. подчертава, че това право може да бъде ограничавано само по конкретни и ограничени причини от обществен интерес, а именно защитата на обществения ред и обществената сигурност; настоява подобни ограничения да се прилагат в съответствие с Кодекса на шенгенските граници и с общите принципи на правото на ЕС, по-специално пропорционалност и недискриминация;

6. посочва, че проверките по вътрешните граници са крайна мярка, и припомня, че държавите членки следва да проучат дали други мерки биха били еднакво пригодни или по-подходящи за постигането на същата цел; настоятелно призовава държавите членки да признаят възможността за налагане на минимални здравни прегледи и/или пропорционални полицейски проверки като по-добра алтернатива на въвеждането на граничен контрол на вътрешните граници и да приемат само строго необходими, координирани и пропорционални мерки;

7. счита, че е от съществено значение вътрешните граници на ЕС да останат отворени за стоки и услуги на територията на ЕС и на Европейското икономическо пространство, тъй като затварянето на вътрешни граници би могло да има отрицателно въздействие върху вътрешния пазар; изтъква, че е от съществено значение да има ангажимент за приемане на общи мерки, което ще възстанови доверието между държавите членки, за да се възобнови свободното движение на стоки и услуги в рамките на вътрешния пазар;

8. отново отправя своя спешен призив към Комисията и държавите членки да се стремят към целенасочено, структурирано и ефективно сътрудничество в този контекст, за да се определи и изпревари необходимостта от общи мерки;

9. посочва, че Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) продължава да подчертава различията в събирането на данни и докладването на данни от държавите членки; изразява съжаление относно факта, че тази липса на хармонизация не ни позволява да имаме ясна и пълна представа за разпространението на вируса в Европа във всеки един момент;

10. отбелязва, че всяка държава членка следи препоръките на своя собствен научен съвет, като координацията с другите държави членки или с Комисията е ограничена;

11. счита, че ECDC следва да може да оцени адекватно и ефективно риска от разпространение на вируса и да публикува седмична актуализирана карта на риска въз основа на общ цветови код, изготвяна в съответствие с информацията, събрана и предоставена от държавите членки;

12. подкрепя цветовия код, предложен от Комисията в неотдавнашното ѝ предложение за препоръка на Съвета; счита, че предложената категоризация (зелено, оранжево, червено и сиво) ще улесни движението в рамките на ЕС и ще предостави на гражданите по-прозрачна информация;

13. затова призовава Съвета бързо да приеме и приложи предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19; настоява, че такава обща рамка е от решаващо значение, за да се избегнат сътресения на вътрешния пазар, не на последно място чрез установяването на ясни правила за пътниците, които изпълняват основни функции, като например транспортните работници, доставчиците на трансгранични услуги, като например здравни грижи и грижи за възрастни хора, и сезонните работници;

14. подчертава, че приетите общи методология и критерии и изготвените от ECDC карти следва да улеснят координиран подход към собствените процедури на отделните държави членки за вземане на решения, както и да гарантират, че всички решения, взети от държавите членки, са последователни и добре координирани;

15. признава, че равнището на общата заболеваемост и процентът на положителни тестове са важни при оценката на разпространението на вируса, но счита, че следва да се вземат предвид и други критерии, като например процента на хоспитализация и степента на запълване на капацитета на интензивните отделения;

16. призовава Комисията да насърчава обща методология за събиране на здравни данни и за преброяване и докладване на броя на смъртните случаи;

17. настоятелно призовава държавите членки да приемат едно и също определение за положителен случай на COVID-19, за случай на смърт поради COVID-19 и за възстановяване след заразяване;

18. подчертава, че общите определения, здравни критерии и методологии ще позволят на държавите членки и на Комисията да извършват общ анализ на епидемиологичния риск на равнище ЕС;

19. силно приветства предложения от Комисията регионален подход; счита, че картографирането на риска от ECDC следва да се извършва на регионално равнище, а не само на национално равнище; поради това призовава държавите членки да предават на ECDC данните, събирани от регионалните публични органи;

20. припомня, че ECDC препоръча на държавите членки да следват определен минимум от основни мерки, за да се избегне разпространението на вируса, като например хигиенни мерки, физическо дистанциране и ограничаване на събиранията на хора, използване на предпазни маски при специфични условия, възможности за дистанционна работа, широкообхватно тестване, изолиране на заразените, карантина на лицата, с които те са били в близък контакт, и защита на уязвимите групи от населението;

21. призовава държавите членки да следват горепосочените препоръки на ECDC и да определят обща рамка от здравни мерки, които да приемат публичните органи в засегнатите райони, за да спрат разпространението на пандемията;

22. признава, че следва да бъдат обсъдени и споделени допълнителни мерки от страна на публичните органи, ако темпът на заразяване се увеличи, включително действия за ограничаване на движението на населението, намаляване на броя на контактите на всеки отделен човек и забрана за масови събирания, като се обърне специално внимание на областите с висок риск;

23. счита, че подобна рамка ще засили взаимното доверие между държавите членки и между засегнатите области и ще предотврати ограничителни ответни мерки;

24. посочва, че икономиката и всекидневният живот на хората в пограничните региони бяха отрицателно засегнати от затварянето на границите и че няколко държави членки въведоха специфични изключения и адаптации на правилата за тези региони; във връзка с това призовава държавите членки да обърнат специално внимание на особеностите на трансграничните региони, където трансграничното пътуване до работното място е често срещано, и да настояват върху необходимостта от сътрудничество на местно и регионално равнище в тези райони за съвместно създаване на здравни механизми за съгласуване и обмен на информация в реално време и за въвеждане на така наречените „зелени ленти“ за работниците от първа необходимост;

25. призовава за приемането и прилагането на обща стратегия за тестване, съгласно която резултатите от тестовете да бъдат признати във всички държави членки и да бъдат осигурени подходящи възможности за тестване, за да се гарантира, че всеки, който трябва да извърши тест, може да направи това без никакво непропорционално чакане; счита, че тестването с цел пътуване, когато е необходимо, следва да се извършва за предпочитане в държавата на произход; освен това счита, че държавите членки и Комисията следва да съставят списък на органите, на които е разрешено да предоставят сертификат за тест с тази цел, за да се предпази процедурата от злоупотреба;

26. призовава Комисията и ECDC да направят оценка на възможността за по-широко използване на надеждни, но нескъпи 15-минутни тестове;

27. припомня, че повечето държави членки са разработили приложения за проследяване за COVID-19 с използването на една и съща децентрализирана архитектура; очаква до октомври да се постигне оперативна съвместимост на тези приложения на равнище ЕС, за да се даде възможност за проследяване на COVID-19 в целия ЕС; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да продължат да насърчават гражданите да използват тези приложения и да го направят при пълно спазване на Общия регламент относно защитата на данните;

28. призовава държавите членки и Комисията, като вземат под внимание становището на ECDC, да постигнат съгласие за общ период на карантина по отношение на наложителните и неналежащите пътувания в рамките на ЕС, както и на наложителните и неналежащите пътувания към ЕС от трети държави;

29. призовава държавите членки да приемат общ протокол за наблюдение на безсимптомните пациенти, за мерки във връзка с изолацията на пациентите, които са дали положителни проби за COVID-19, както и мерки за изолация на лицата, които са били в контакт с тези пациенти;

30. приветства използването от гражданите на формуляри за локализиране на пътници; счита, че приоритетно следва да се използва хармонизирана версия в цифров формат на формуляра за информация за локализиране на пътниците с цел опростяване на обработката и че той следва да бъде предоставен в аналогов формат, за да се гарантира достъп за всички европейци; призовава Комисията да разработи хармонизиран формуляр за локализиране на пътниците с цел създаване на доверие в системата за наблюдение в целия ЕС;

31. настоява, че формулярът за локализиране на пътниците и неговото използване трябва да съответстват напълно на правилата за защита на данните, по-специално за цялост и поверителност; настоява, че регистрираните данни следва да се използват единствено за проследяване на контактите с COVID-19, а не за каквито и да било други цели, в съответствие с принципа на ограничаване в рамките на целта; настоятелно призовава държавите членки да актуализират подобаващо съответното си законодателство;

32. повтаря призива си от своята резолюция относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 към Комисията да предложи създаването на Европейски механизъм за реагиране във връзка със здравето (ЕМРЗ) за реагиране на всички видове здравни кризи, да задълбочи оперативната координация на равнище ЕС и да наблюдава създаването и използването на стратегически резерв от лекарства и медицинско оборудване, както и да обезпечи правилното му функциониране; счита, че ЕМРЗ следва да утвърди формално работните методи, установени по време на здравната криза, предизвикана от COVID-19, въз основа на мерките, предвидени в Директивата за трансграничното здравно обслужване, Решението относно трансграничните заплахи за здравето[10] и Механизма за гражданска защита на Съюза;

33. призовава за създаване на специална работна група по въпросите на COVID-19, ръководена от Комисията в рамките на ЕМРЗ; счита, че всяка държава членка следва да бъде представена в тази специална работна група и да определи звено за контакт от своите национални изпълнителни органи; предлага основната цел на тази специална работна група да бъде редовното разпространение на препоръки на равнището на ЕС и на национално равнище; счита, че Парламентът трябва да разполага с постоянен мандат за оценяване, за да извършва оценка на работата на тази специална работна група;

34. припомня, че предоставянето на ясна, навременна и изчерпателна информация на обществеността е от решаващо значение за намаляване на въздействието на всички въведени ограничения на свободното движение и за гарантиране на предвидимост, правна сигурност и спазване от страна на гражданите;

35. подчертава значението на ясната, достъпна и разбираема информация на европейско, национално, регионално и местно равнище за броя на заразените, системите за здравеопазване, въведените мерки и ограниченията за пътуване; подчертава, че тази изключително важна информация трябва да бъде достъпна на всички официални езици и на езиците, използвани от значителни части от населението, за да се включат хората с мигрантски произход;

36. подчертава, че всяка информация трябва да бъде лесно разбираема за цялото население, включително за хората с ниско равнище на грамотност, като се използват ясни, хармонизирани цветове и разбираеми символи в публичната информация, и подчертава, че тази информация следва също така да бъде предоставена в аналогов формат на подходящи места, така че да включва лица без или с ограничен достъп до интернет;

37. призовава авиокомпаниите да възстановяват разходите на пътниците, чийто полет е бил отменен поради пандемията, възможно най-бързо и да изпълняват задълженията си, предвидени в Регламент (ЕО) № 261/2004; отправя искане към Комисията да проучи нарушенията на правата на пътниците по време на тази пандемия;

38. припомня, че по време на пандемията от COVID-19 няколко важни сектора, като например хранително-вкусовият, фармацевтичният и секторът на здравеопазването, както и техните вериги на доставки, изпитаха сериозни смущения;

39. подчертава необходимостта от осигуряване на ефективен, устойчив и ориентиран към бъдещето вътрешен пазар, в който основните продукти и услуги за гражданите да продължат да бъдат предоставяни в целия ЕС и да са налични за всички граждани;

40. призовава Комисията да проведе, заедно с държавите членки, всеобхватен и междусекторен анализ на икономиките в рамките на ЕС, за да се придобие представа за обхвата на последиците, изпитани по време на пандемията от COVID-19, и да се оцени степента на смущенията в трансграничните вериги за създаване на стойност; счита, че това ще представлява съществена фактологичната основа, която да позволи на Комисията да публикува актуализирани препоръки и да определи основните политики за действие с цел укрепване на колективното дългосрочно възстановяване в рамките на единния пазар по такъв начин, че никой да не бъде изоставен;

41. отново заявява, че от решаващо значение за ежедневието на хората е основните стоки, като храна, медицински изделия или предпазни средства, да продължат да се доставят в целия ЕС по всяко време; призовава Комисията да представи предложение за усъвършенствана директива относно критичната инфраструктура, за да се гарантира постоянното свободно движение на стоки и услуги от първа необходимост в рамките на вътрешния пазар по време на криза, като например пандемия;

42. счита, че в това отношение следва да се разработи всеобхватна стратегия с цел да се гарантира свободното движение на стоки по всяко време и да се избегнат едностранни ограничителни мерки при същевременно отчитане на мерките за обществена сигурност и обществено здраве, и да се насърчи икономическото възстановяване с оглед на укрепване на устойчивостта на вътрешния пазар и подготовка за нова криза;

43. решително подкрепя призива на Комисията към държавите членки да се въздържат от приемане на национални мерки за забрана на износ в рамките на ЕС на лични предпазни средства и на други важни медицински инструменти или фармацевтични продукти;

44. подчертава колко е важно държавите членки да могат да обединяват ресурси, включително производствени мощности, за да гарантират, че нарасналото търсене на лични предпазни средства, апарати за вентилация и друго медицинско оборудване, лабораторни консумативи и дезинфекциращи препарати може да бъде удовлетворено в рамките на ЕС, което също би спомогнало за укрепване на запасите на стратегическите резерви на rescEU;

45. призовава държавите членки да използват настоящата рамка на законодателството в областта на обществените поръчки с цел максимално използване на потенциала на съществуващите разпоредби за гъвкавост с цел по-опростено, по-бързо и по-гъвкаво възлагане на обществени поръчки и очертава значението на съвместното възлагане на поръчки за снабдяване с лекарства, медицинско оборудване и лични предпазни средства, за да се гарантира тяхната наличност във всички региони, включително селските райони и периферните и най-отдалечените региони;

46. припомня, че свързаната с COVID-19 криза разкри слабостите в защитата на потребителите поради разпространението на измами и опасни продукти, особено онлайн; подчертава необходимостта от преодоляване на тези слабости и от гарантиране, че цифровият единен пазар е справедлив и безопасен за всички чрез предстоящия Законодателен акт за цифровите услуги, като се принудят онлайн платформите да предприемат подходящи действия срещу подобни продукти;

47. подчертава, че потребителите трябва да бъдат добре информирани за своите права и за възможностите, с които разполагат, когато закупуват стоки или услуги, особено по време на криза; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия за предоставяне на надеждна и подходяща информация по начин, който е лесно достъпен за потребителите в целия Съюз;

48. призовава държавите членки и Комисията да приложат в пълна степен мерките на ЕС от следващо поколение възможно най-бързо, като направят необходимите национални процедури възможно най-опростени и небюрократични, за да се гарантира, че икономическото възстановяване на ЕС е ефективно при справянето с най-тежката криза, с която ЕС се сблъска в последно време; подчертава, че свързаната с COVID-19 криза не следва да се използва като претекст за отлагане, отслабване или премахване на прилагането на различни продуктови и промишлени стандарти, включително стандартите, насочени към насърчаване на устойчивостта, а че тя по-скоро следва да се използва като възможност за подобряване на единния пазар по начин, който популяризира устойчиво производство и потребление;

49. счита, че бързото връщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство е от първостепенно значение, и настоятелно призовава държавите членки да обсъдят възможно най-скоро заедно с Парламента, Съвета и Комисията план за възстановяване на Шенгенското пространство, включително начините и средствата за връщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство без проверки по вътрешните граници и планове за действие при извънредни ситуации, за да не се стигне до това временният контрол по вътрешните граници да се превърне в полупостоянен в средносрочен план;

50. припомня, че бяха въведени временни ограничения за пътуване, които се прилагат за всички неналожителни пътувания от трети държави до Шенгенското пространство; подчертава, че всички решения за отказ на влизане на външните граници трябва да съответстват на разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници, включително по-специално на зачитането на основните права, както е предвидено в член 4 от него;

51. приканва Комисията и националните органи да наблюдават проактивно пазара по време на кризата и след нея, за да се предотврати нанасянето на вреди на потребителите поради ситуацията, предизвикана от COVID-19, както и да помагат на потребителите да упражняват правата си, произтичащи от правото на ЕС;

52. подчертава, че всякакви ограничителни мерки, наложени в резултат на пандемията от COVID-19 от националните органи, по дефиниция следва да бъдат ограничени по продължителност, тъй като единствената им обосновка е справянето с пандемията; очаква от Комисията да обърне внимание да не позволи временните мерки да се превърнат в неоправдани трайни пречки пред свободното движение на стоки, услуги и лица в рамките на вътрешния пазар;

53. призовава Комисията да разработи стратегия за „издръжлива Европа“, която да се състои от карта за оценка на риска и възможности за осигуряване на добро управление и инвестиции в системите за здравеопазване и реакция при пандемия на равнището на ЕС, включително издръжливи вериги за доставки в ЕС, като по този начин се гарантира производството на важни продукти като фармацевтични съставки, лекарства и медицинско оборудване;

54. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

[1] OВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1.

[2] OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.

[3] ОВ C 86 I, 16.3.2020 г., стр. 1.

[4] ОВ C 102 I, 30.3.2020 г., стр. 12.

[5] Приети текстове, P9_TA(2020)0054.

[6] ОВ C 169, 15.5.2020 г., стр. 30.

[7] Приети текстове, P9_TA(2020)0175.

[8] Приети текстове, P9_TA(2020)0205.

[9] OВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1.

[10] OВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност