Διαδικασία : 2020/2780(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0257/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0257/2020

Συζήτηση :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0240

<Date>{16/09/2020}16.9.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0257/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0259/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0261/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0265/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0269/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 198kWORD 62k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0257/2020 (PPE)

B9-0259/2020 (GUE/NGL)

B9-0261/2020 (Renew)

B9-0265/2020 (S&D)

B9-0269/2020 (Verts/ALE)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με τη νόσο COVID-19: ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese, Roberta Metsola</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Sara Cerdas</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew </Commission>

<Depute>Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana, Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Kateřina Konečná</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νόσο COVID-19: ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά

(2020/2780(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 4, 6, 9, 21, 67, 114, 153, 169 και 191 αυτής,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα τα άρθρα 35 και 45,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα[1] (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών[2] (οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία), και την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων που κατοχυρώνεται στην οδηγία,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών[3] και σχετικά με την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[5],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2020 με τίτλο «Προς μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα – COVID-19»[6]

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την τρίτη αξιολόγηση της εφαρμογής του προσωρινού περιορισμού των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ (COM(2020)0399),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID-19[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19[8],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα της υγείας για ταχεία αντίδραση σε περίπτωση περαιτέρω επιδημικών εξάρσεων της νόσου COVID-19 (COM(2020)0318),

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2020 για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0499

 έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση με θέμα τις απειλές από μεταδοτικές νόσους (CDTR) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια υγεία και τα πρωτόκολλα υποβολής εκθέσεων του ECDC σχετικά με την COVID-19,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91[9],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση κινδύνου της πανδημίας της COVID-19 έχει περάσει από την οξεία στη χρόνια φάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά πάσα πιθανότητα, ο ιός θα παραμείνει ενεργός μέχρι να βρεθεί αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο και να χορηγηθεί αυτό σε επαρκείς ποσότητες ώστε να εξασφαλιστεί η δέουσα προστασία ενός πολύ μεγάλου τμήματος του παγκόσμιου πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα συνεχίσουμε συνεπώς να ζούμε κάτω από δύσκολες συνθήκες για αρκετούς ακόμη μήνες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι o επιπολασμός, η ταχύτητα μετάδοσης και η διάρκεια μετάδοσης της COVID-19 εμφανίζει σημαντικότατες αποκλίσεις τόσο μεταξύ κρατών μελών, όσο και μεταξύ περιφερειών εντός του ίδιου κράτους μέλους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά εμβόλια βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών, αλλά μέχρι στιγμής για κανένα εμβόλιο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεμφάνιση της εποχικής γρίπης θα αυξήσει πιθανότατα τον αριθμό των ατόμων με ήπια συμπτώματα που θα χρειαστεί να κάνουν τεστ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η δυνατότητα διεξαγωγής μαζικών τεστ συνεχίζει να είναι ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μερικές φορές, μπορεί κανείς να περιμένει για μέρες τα αποτελέσματά του τεστ COVID-19 που έκανε· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο επηρεάζει τρομερά την ικανότητα των ανθρώπων να εργάζονται και να ταξιδεύουν·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ αρνούνται να αναγνωρίσουν τα τεστ COVID-19 που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους η έλλειψη εμπιστοσύνης περιπλέκει τρομερά τη ζωή των ανθρώπων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη νόσο COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ καθιστούν δύσκολη τη σύγκριση δεδομένων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει εναρμονισμένη μεθοδολογία για τη συλλογή και την αξιολόγηση αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τα κρούσματα, ούτε εναρμονισμένη μέθοδος ταξινόμησης του επιδημιολογικού κινδύνου που σχετίζεται με την COVID-19 · λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω αυτής της έλλειψης εναρμόνισης, τα δεδομένα σχετικά με τα κρούσματα συχνά ερμηνεύονται με πολύ διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες διακρίσεις εις βάρος πολιτών από άλλα κράτη μέλη·

Θ.. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκριση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει μέχρι στιγμής έλλειψη συντονισμού τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όσον αφορά τα μέτρα δημόσιας υγείας και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των ατόμων εντός της χώρας και διασυνοριακά ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την πρόσφατη αύξηση νέων κρουσμάτων COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν λάβει και πάλι διαφορετικά και μη συντονισμένα μέτρα σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που ταξιδεύουν προς ή από άλλες χώρες της ΕΕ, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κλείσει τα σύνορά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος έχει εφαρμόσει τα δικά του εθνικά μέτρα χωρίς συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ, στα οποία περιλαμβάνονται η υποχρεωτική ή συνιστώμενη καραντίνα (με διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τη χρονική διάρκειά της), οι αρνητικές δοκιμές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) κατά την άφιξη με διαφορετικές περιόδους μέγιστης ισχύος, η συμπλήρωση διαφορετικών εθνικών εντύπων εντοπισμού των ταξιδιωτών, η εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων για τον καθορισμό των περιοχών κινδύνου και διαφορετικών μέτρων σχετικά με τη χρήση μάσκας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ευρωπαίοι υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες, ανάλογα όχι μόνο με την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους, αλλά και από το πού έχουν ταξιδέψει· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη συντονισμού κατά τη θερινή περίοδο οδήγησε στην εφαρμογή ελέγχων και μέτρων χωρίς καμία οργάνωση στα σύνορα αλλά και εντός αεροδρομίων και σιδηροδρομικών σταθμών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 είχε σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και, σε πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις οικονομικές, επιστημονικές, κοινωνικές, τουριστικές και πολιτιστικές ανταλλαγές·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα, αλλά η δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητα που επιμερίζεται μεταξύ κρατών μελών και Ένωσης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική για τη δημόσια υγεία εντός των υφιστάμενων παραμέτρων των Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις των Συνθηκών για τη δημόσια υγεία εξακολουθούν να μη χρησιμοποιούνται επαρκώς για τις δεσμεύσεις στην εκπλήρωση των οποίων θα μπορούσαν να συμβάλουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επαναληφθεί το αίτημα του Κοινοβουλίου, όπως διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου, για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές απειλές μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από κοινού και, ως εκ τούτου, απαιτείται η συνεργασία και η αλληλεγγύη  εντός της Ένωσης και μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ήδη από την έναρξη της ευρύτερης εξάπλωσης της νόσου COVID-19 στην ΕΕ, το Κοινοβούλιο ζήτησε επανειλημμένα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συντονισμένα  μέτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων αγαθών και υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών αποτελούν τρεις από τους βασικούς πυλώνες των τεσσάρων ελευθεριών, στις οποίες βασίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της επανεισαγωγής των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, έχουν αντίκτυπο στα δικαιώματα και στις ελευθερίες των προσώπων, όπως κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση πρέπει πάντα να συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα μέτρα πρέπει πάντα να είναι αναγκαία, αναλογικά, προσωρινά και περιορισμένης εμβέλειας·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι προαιρετική αλλά αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη και αναπόσπαστο μέρος των ευρωπαϊκών μας αξιών·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασυντόνιστοι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της ΕΕ κατακερματίζουν σε μεγάλο βαθμό την εσωτερική αγορά·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του συντονισμού, όπως κατευθυντήριες οδηγίες, ανακοινώσεις, διοικητικές επιστολές και μια πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει τη σύσταση αυτή και να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα συντονίζουν τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους σε μια προσπάθεια να σταματήσουν ή να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστροφή σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν έχει τεράστια σημασία για τη διαφύλαξη της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, που συνιστούν δύο από τα κύρια επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελούν καίριο προαπαιτούμενο για την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισοβαρείς ταξιδιωτικοί περιορισμοί έγιναν αιτία να ακυρωθούν οι πτήσεις πολλών πολιτών που εξακολουθούν να μην έχουν αποζημιωθεί γι' αυτές·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης και ως το μοναδικό θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της ΕΕ, πρέπει να συμμετέχει ως αναπόσπαστο και ουσιώδες μέρος σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση τούτης της υγειονομικής κρίσης·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να έχουν αντλήσει διδάγματα από τα αρχικά στάδια της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία, αλλά μόνο μια πληθώρα εθνικών πολιτικών·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει εκ των προτέρων για την αντιμετώπιση μιας πιθανής συνέχισης της πανδημίας COVID-19 ή / και άλλων πιθανών κρίσεων παρόμοιας φύσης·

1. εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της COVID-19 και για τις μακροχρόνιες συνέπειές της στην ευημερία των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, και δη όσων ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες ή βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που έχουν ήδη προβλήματα υγείας·

2. εκφράζει ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 σε αρκετά κράτη μέλη από τον Ιούνιο και τονίζει με έμφαση την ανάγκη για κοινή και συντονισμένη διαχείριση της υγείας για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτής της πανδημίας·

3. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διαβεβαιωθούν οι πολίτες για τη συνοχή των μέτρων που λαμβάνονται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, κάτι που θα τους βοηθήσει να πειστούν για την ανάγκη τήρησης των μέτρων·

4. υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

5. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί μόνο για συγκεκριμένους και περιορισμένους λόγους δημόσιου συμφέροντος, και συγκεκριμένα για την προστασία της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας· επιμένει ότι οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και τις γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ και δη την αναλογικότητα και την μη εισαγωγή διακρίσεων·

6. επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα αποτελούν έσχατη λύση και υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγχουν εάν άλλα μέτρα ενδέχεται να είναι εξίσου ή πιο κατάλληλα για την επίτευξη του ίδιου στόχου· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα επιβολής των ελάχιστων υγειονομικών ελέγχων και/ή αναλογικών αστυνομικών ελέγχων ως καλύτερη εναλλακτική λύση αντί της καθιέρωσης ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και να εγκρίνουν μόνο μέτρα που είναι απολύτως αναγκαία, συντονισμένα και αναλογικά·

7. θεωρεί απαραίτητο να παραμείνουν τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ ανοιχτά για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες εντός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς το κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά· επισημαίνει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας η δέσμευση για έγκριση κοινών μέτρων που θα οικοδομήσουν εκ νέου την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αποκατασταθεί η ελεύθερη κυκλοφορία  αγαθών και υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς·

8. επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να επιδιώξουν ειδική, διαρθρωμένη και αποτελεσματική συνεργασία στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να καθοριστεί και να προβλεφθεί η ανάγκη κοινών μέτρων·

9. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) εξακολουθεί να εντοπίζει αποκλίσεις στις διαδικασίες συλλογής δεδομένων και υποβολής στοιχείων από τα κράτη μέλη· λυπάται για το γεγονός ότι αυτή η έλλειψη εναρμόνισης δεν μας επιτρέπει να σχηματίσουμε σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη σε δεδομένη χρονική στιγμή·

10. παρατηρεί ότι κάθε κράτος μέλος ακολουθεί τις συστάσεις του δικού του επιστημονικού συμβουλίου με περιορισμένο μόνο συντονισμό με τα άλλα κράτη μέλη ή με την Επιτροπή·

11. θεωρεί ότι το ECDC θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνει σε επαρκή και αποτελεσματική αξιολόγηση του κινδύνου εξάπλωσης του ιού και να δημοσιεύει σε εβδομαδιαία βάση ένα επικαιροποιημένο χάρτη κινδύνου στη βάση κοινού χρωματικού κώδικα, ο οποίος θα καταρτίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουν και παρέχουν τα κράτη μέλη·

12. τάσσεται υπέρ του χρωματικού κώδικα που πρότεινε η Επιτροπή στην πρόσφατη πρότασή της για σύσταση του Συμβουλίου· θεωρεί ότι η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο και γκρι) θα διευκολύνει την κυκλοφορία εντός της ΕΕ και θα παρέχει στους πολίτες πληροφορίες με μεγαλύτερη διαφάνεια·

13. προτρέπει, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση και να εφαρμόσει την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19· επιμένει ότι ένα τέτοιο κοινό πλαίσιο είναι ζωτικής σημασίας ώστε να αποφεύγονται διαταραχές στην εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση σαφών κανόνων για τους ταξιδιώτες που ασκούν βασικά καθήκοντα, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών, οι πάροχοι διασυνοριακών υπηρεσιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η φροντίδα ηλικιωμένων, και οι εποχιακοί εργαζόμενοι·

14. υπογραμμίζει ότι η κοινή μεθοδολογία και τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν, καθώς και οι χάρτες που καταρτίστηκαν από το ECDC, θα διευκολύνουν μια συντονισμένη προσέγγιση ως προς τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των κρατών μελών, και θα διασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται από τα κράτη μέλη είναι συνεκτικές και καλά συντονισμένες·

15. αναγνωρίζει τη σημασία των σωρευτικών ποσοστών της συχνότητας εμφάνισης και των θετικών τεστ ανίχνευσης για την εκτίμηση της εξάπλωσης του ιού, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως τα ποσοστά νοσηλείας και τα ποσοστά πληρότητας μονάδων εντατικής θεραπείας·

16. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια κοινή μεθοδολογία συλλογής υγειονομικών δεδομένων και καταμέτρησης και κοινοποίησης του αριθμού των θανάτων·

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν έναν ίδιο ορισμό για θετικό κρούσμα COVID-19, για θάνατο λόγω COVID-19 και για ανάρρωση από τη λοίμωξη·

18. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή κοινών ορισμών, υγειονομικών κριτηρίων και μεθοδολογιών θα καταστήσει δυνατή την κοινή ανάλυση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή του επιδημιολογικού κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ·

19. χαιρετίζει θερμά την περιφερειακή προσέγγιση που πρότεινε η Επιτροπή· εκτιμά ότι η χαρτογράφηση κινδύνου από το ECDC θα πρέπει να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και όχι μόνο σε εθνικό· ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν στο ECDC δεδομένα που συλλέγονται από περιφερειακές δημόσιες αρχές·

20. υπενθυμίζει ότι το ECDC έχει συστήσει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα ελάχιστα βασικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του ιού, όπως μέτρα υγιεινής, κοινωνική αποστασιοποίηση και περιορισμό των συγκεντρώσεων, χρήση μάσκας προσώπου σε συγκεκριμένες περιστάσεις, πρόβλεψη τηλεργασίας, μαζική διεξαγωγή τεστ, απομόνωση κρουσμάτων, καραντίνα στενών επαφών και προστασία των ευάλωτων ομάδων·

21. καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις προαναφερθείσες συστάσεις του ECDC και να καθορίσουν κοινό πλαίσιο υγειονομικών μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνουν οι δημόσιες αρχές στις πληττόμενες περιοχές προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας·

22. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να εξετάσουν και να κοινοποιήσουν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση αύξησης του ρυθμού μετάδοσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις περιορισμού των μετακινήσεων του πληθυσμού, μείωση του αριθμού των επαφών ανά άτομο και απαγόρευση μαζικών συγκεντρώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου ·

23. εκτιμά ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των πληττόμενων περιοχών ούτως ώστε να αποφεύγεται η λήψη περιοριστικών μέτρων ως αντίδραση·

24. επισημαίνει ότι η οικονομία και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων στις διασυνοριακές περιοχές έχουν επηρεαστεί αρνητικά από το κλείσιμο των συνόρων και ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδικές εξαιρέσεις και προσαρμογές των κανόνων για τις εν λόγω περιοχές· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαιτερότητες των διασυνοριακών περιοχών, όπου οι διασυνοριακές μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας είναι κοινές, και να επιμείνουν στην ανάγκη συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε αυτές τις περιοχές, να θεσπίσουν από κοινού μηχανισμούς υγείας για τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και να καθιερώσουν τις λεγόμενες πράσινες λωρίδες για τους εργαζομένους σε θέσεις κρίσιμης σημασίας·

25. ζητεί την έγκριση και εφαρμογή κοινής στρατηγικής όσον αφορά τα τεστ ανίχνευσης του ιού, στο πλαίσιο της οποίας θα αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη και θα παρέχονται επαρκείς ικανότητες διενέργειας τεστ ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι όσοι πρέπει να υποβληθούν σε αυτά μπορούν να το πράξουν χωρίς δυσανάλογους χρόνους αναμονής· θεωρεί ότι τα τεστ σε περίπτωση ταξιδιών, όπου είναι αναγκαίο, θα πρέπει κατά προτίμηση να διεξάγονται στη χώρα προέλευσης· θεωρεί, επίσης, ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο των αρχών που επιτρέπεται να παρέχουν πιστοποιητικό πραγματοποίησης τεστ για τους σκοπούς αυτούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αποφευχθεί η κατάχρηση της εν λόγω διαδικασίας·

26. ζητεί από την Επιτροπή και το ECDC να αξιολογήσουν τη δυνατότητα ευρύτερης χρήσης φθηνών αλλά αξιόπιστων τεστ που δίνουν αποτελέσματα σε 15 λεπτά·

27. υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει εφαρμογές ιχνηλάτησης για τη νόσο COVID-19 με χρήση της ίδιας αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής· αναμένει ότι η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών αυτών θα επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ έως τον Οκτώβριο, ώστε να καταστεί δυνατή η ιχνηλάτηση της νόσου COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω τους πολίτες να χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές, με παράλληλη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων·

28. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη γνώμη του ECDC, να συμφωνήσουν σε μια κοινή περίοδο καραντίνας όσον αφορά τα απολύτως και μη απολύτως αναγκαία  ταξίδια εντός της ΕΕ, καθώς και τα αναγκαία και μη απολύτως αναγκαία ταξίδια προς την ΕΕ από τρίτες χώρες·

29. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κοινό πρωτόκολλο για την παρακολούθηση ασυμπτωματικών ασθενών, μέτρα απομόνωσης των ασθενών που βρέθηκαν θετικοί στη νόσο COVID-19, καθώς και μέτρα απομόνωσης των επαφών των εν λόγω ασθενών·

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρήση από τους πολίτες εντύπων εντοπισμού επιβατών· θεωρεί ότι μια εναρμονισμένη έκδοση του εντύπου πληροφοριών για τον εντοπισμό επιβατών σε ψηφιακή μορφή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα για την απλούστευση της επεξεργασίας των στοιχείων, και ότι θα πρέπει να παρέχεται σε αναλογική μορφή ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα εναρμονισμένο έντυπο εντοπισμού επιβατών με στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης σε ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ·

31. εμμένει στην άποψη ότι το έντυπο εντοπισμού επιβατών και η χρήση του πρέπει να συνάδουν πλήρως με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα· εμμένει στην άποψη ότι τα καταγραφόμενα δεδομένα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την ιχνηλάτηση επαφών λόγω COVID-19 και για κανέναν άλλο σκοπό, σύμφωνα με την αρχή του περιορισμού του σκοπού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν αναλόγως τη σχετική νομοθεσία τους·

32. επαναλαμβάνει την έκκληση προς την Επιτροπή, όπως  περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την COVID-19, να προτείνει τη δημιουργία ενός  Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Υγειονομικής Αντίδρασης (EHRM) για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων όλων των ειδών ώστε να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ,  και να παρακολουθεί τη συγκρότηση και την ενεργοποίηση στρατηγικού αποθέματος φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, και να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του· θεωρεί ότι ο EHRM θα πρέπει να επισημοποιήσει τις μεθόδους εργασίας που καθιερώθηκαν κατά την υγειονομική κρίση COVID-19, με βάση τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, την απόφαση για τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας[10] και τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης·

33. ζητεί τη σύσταση ειδικής ομάδας για τη νόσο COVID-19 υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής στο πλαίσιο του EHRM· θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε αυτή την ειδική ομάδα και θα πρέπει να οριστεί μια εθνική αρχή ως  σημείο επαφής · προτείνει η εν λόγω ειδική ομάδα να έχει ως κύριο στόχο την συστηματική διάδοση των συστάσεων που διαβιβάζονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει μια μόνιμη εντολή αξιολόγησης για την αξιολόγηση του έργου αυτής της ειδικής ομάδας·

34. υπενθυμίζει ότι η παροχή στο κοινό σαφούς, έγκαιρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, και για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και της συμμόρφωσης των πολιτών·

35. τονίζει τη σημασία ύπαρξης σαφών, προσβάσιμων και κατανοητών πληροφοριών σχετικά με τους αριθμούς των κρουσμάτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τα ισχύοντα μέτρα και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς· τονίζει ότι τούτες οι κρίσιμες πληροφορίες πρέπει να διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες και σε γλώσσες ομιλούμενες από μεγάλα τμήματα του πληθυσμού ώστε να συμπεριλαμβάνονται άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο·

36. υπογραμμίζει ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές για το σύνολο του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού, με τη χρήση σαφών, εναρμονισμένων χρωμάτων και κατανοητών συμβόλων στις δημόσιες πληροφορίες, και τονίζει ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να παρέχονται σε αναλογική μορφή σε κατάλληλα μέρη ώστε να ενημερώνονται και άτομα με μηδενική ή περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο·

37. καλεί τις αεροπορικές εταιρείες να αποζημιώσουν το συντομότερο δυνατό τους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις ματαιώθηκαν λόγω της πανδημίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των επιβατών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας·

38. υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, διαταράχθηκαν μαζικά διάφοροι κρίσιμοι τομείς, όπως εκείνοι των τροφίμων, των φαρμακευτικών προϊόντων και της υγείας, καθώς και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους·

39. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική, ανθεκτική και διαχρονική εσωτερική αγορά, στην οποία τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πολίτες εξακολουθούν να παράγονται και να παραδίδονται σε ολόκληρη την ΕΕ και να διατίθενται σε όλους τους πολίτες·

40. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου να κατανοηθεί το βάθος του αντικτύπου της πανδημίας COVID-19, και να εκτιμηθεί το μέγεθος των διαταραχών στις διασυνοριακές αλυσίδες αξίας· θεωρεί ότι η ανάλυση αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ουσιώδη τεκμηρίωση, βάσει της οποίας θα εκδώσει επικαιροποιημένες συστάσεις και θα προσδιορίσει τις κρίσιμες πολιτικές που θα ενισχύσουν τη συλλογική μακροπρόθεσμη ανάκαμψη εντός της ενιαίας αγοράς, χωρίς να αφήσει κανέναν στο περιθώριο·

41. επαναλαμβάνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων να παραδίδονται ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρη την ΕΕ βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμός προστασίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια αναβαθμισμένη οδηγία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής ελεύθερη κυκλοφορία βασικών αγαθών και υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους κρίσης, όπως μια πανδημία·

42. θεωρεί ότι θα πρέπει, προς τούτο, να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική  προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών ανά πάσα στιγμή και να αποφευχθούν μονομερή περιοριστικά μέτρα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, και να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάκαμψη ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς και να προετοιμαστεί για μια νέα κρίση·

43. υποστηρίζει σθεναρά την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να αποφύγουν να λάβουν εθνικά μέτρα που απαγορεύουν τις ενδοκοινοτικές εξαγωγές εξοπλισμού ατομικής προστασίας ή άλλων σημαντικών ιατρικών οργάνων ή φαρμακευτικών προϊόντων ·

44. τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να συγκεντρώσουν πόρους, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών ικανοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση στην ΕΕ για εξοπλισμό ατομικής προστασίας, αναπνευστήρες και λοιπό ιατρικό εξοπλισμό, εργαστηριακά εφόδια και προϊόντα απολύμανσης, γεγονός που θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση του στρατηγικού αποθέματος rescEU·

45. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες των υφιστάμενων διατάξεων ευελιξίας για απλούστερες, ταχύτερες και πιο ευέλικτες συμβάσεις και υπογραμμίζει τη σημασία της από κοινού προμήθειας φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού ώστε να διασφαλιστεί η  διαθεσιμότητά τους σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών και των περιφερειακών και εξόχως απόκεντρων περιοχών·

46. υπενθυμίζει ότι η κρίση COVID-19 φανέρωσε αδυναμίες στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, λόγω του πολλαπλασιασμού των περιπτώσεων απάτης και μη ασφαλών προϊόντων, ιδίως στο διαδίκτυο· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες και να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι δίκαιη και ασφαλής για όλους, μέσω του επικείμενου νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες ούτως ώστε οι επιγραμμικές πλατφόρμες να μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα κατά των εν λόγω προϊόντων·

47. τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις επιλογές που έχουν όταν αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες, ιδίως σε περιόδους κρίσης· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την παροχή αξιόπιστων και επαρκών πληροφοριών με τρόπο που να τις καθιστά εύκολα προσβάσιμες στους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ένωση·

48. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν πλήρως το μέσο Next Generation EU το συντομότερο δυνατόν, καθιστώντας τις αναγκαίες εθνικές διαδικασίες όσο το δυνατόν απλούστερες και μη γραφειοκρατικές, ώστε να διασφαλιστεί ότι η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ θα είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της βαθύτερης κρίσης που αντιμετώπισε η ΕΕ τα τελευταία χρόνια· υπογραμμίζει ότι η κρίση της νόσου COVID-19 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την αναβολή, την αποδυνάμωση ή την κατάργηση της εφαρμογής διαφόρων προτύπων για τα προϊόντα και τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην προώθηση της βιωσιμότητας, αλλά ότι μάλλον θα πρέπει να εκληφθεί ως ευκαιρία για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς με τρόπο που προάγει τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση·

49. θεωρεί ότι μια γρήγορη επαναφορά σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν είναι υψίστης σημασίας και καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να συζητήσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ένα σχέδιο ανάκαμψης για τη ζώνη  Σένγκεν που θα προβλέπει τρόπους και μέσα επιστροφής το συντομότερο δυνατό σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και σχέδια έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μεσοπρόθεσμη μετατροπή των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε ημιμόνιμη κατάσταση·

50. υπενθυμίζει ότι έχουν θεσπιστεί προσωρινοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ισχύουν για όλα τα μη αναγκαία ταξίδια από τρίτες χώρες στον χώρο Σένγκεν· υπογραμμίζει ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά με την άρνηση εισόδου στα εξωτερικά σύνορα πρέπει να συνάδουν με τις διατάξεις του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και δη με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ορίζει το άρθρο 4·

51. καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να παρακολουθούν προληπτικά την αγορά κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση, προκειμένου να αποφευχθεί να ζημιωθούν οι καταναλωτές από την κατάσταση COVID-19, και να βοηθηθούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ·

52. υπογραμμίζει ότι τυχόν περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 από τις εθνικές αρχές θα πρέπει, εξ ορισμού, να είναι περιορισμένης διάρκειας, καθώς η μόνη αιτιολόγησή τους είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας· αναμένει από την Επιτροπή να μεριμνήσει με προσοχή, ώστε τα προσωρινά μέτρα να μην καταστούν αδικαιολόγητοι μόνιμοι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και προσώπων εντός της εσωτερικής αγοράς·

53. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για μια «ανθεκτική Ευρώπη», η οποία θα περιλαμβάνει έναν χάρτη αξιολόγησης κινδύνου και επιλογές για τη διευθέτηση των ζητημάτων της χρηστής διαχείρισης και των επενδύσεων στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και της αντιμετώπισης πανδημιών σε επίπεδο ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι την παραγωγή βασικών προϊόντων, όπως φαρμακευτικών συστατικών, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού·

54. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

[1] ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1.

[2] ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.

[3] ΕΕ C 86 I της 16.3.2020, σ. 1.

[4] ΕΕ C 102 I της 30.3.2020, σ. 12.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.

[6] ΕΕ C 169 της 15.5.2020, σ. 30.

[7] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0175.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0205.

[9] ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ.1.

[10] ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου