Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0260/2020Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0260/2020

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige optrapning og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhav

15.9.2020 - (2020/2774(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0260/2020 (GUE/NGL)
B9‑0263/2020 (Verts/ALE)
B9‑0264/2020 (S&D)
B9‑0266/2020 (Renew)
B9‑0268/2020 (ECR)
B9‑0270/2020 (PPE)

Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou, Anna‑Michelle Asimakopoulou
for PPE-Gruppen
Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor
for S&D-Gruppen
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad‑Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
for Renew-Gruppen
Sergey Lagodinsky
for Verts/ALE-Gruppen
Hermann Tertsch, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen
Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou
for GUE/NGL-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2020/2774(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0260/2020
Indgivne tekster :
RC-B9-0260/2020
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige optrapning og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde

(2020/2774(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, særlig beslutning af 24. november 2016[1], om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet[2], af 8. februar 2018 om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet[3], af 13. marts 2019 om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet[4] og at 19. september 2019 om situationen i Tyrkiet, navnlig for så vidt angår fjernelsen af folkevalgte borgmestre[5], og af 13. november 2014 om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone[6],

 der henviser til sin forhandling den 9. juli 2020 om stabilitet og sikkerhed i det østlige Middelhavsområde og Tyrkiets negative rolle,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. maj 2019 om EU's udvidelsespolitik (COM(2019)0260) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2019)0220),

 der henviser til de tidligere erklæringer fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om Tyrkiets boreaktiviteter i det østlige Middelhavsområde, navnlig erklæring af 16. august 2020 om Tyrkiets genoptagede boreaktiviteter i det østlige Middelhavområde; der henviser til de bemærkninger, han fremsatte på pressekonferencen efter sit møde med den tyrkiske udenrigsminister, Mevlut Çavuşoğlu , den 6. juli 2020, de bemærkninger, han fremsatte efter sit møde med den græske forsvarsminister, Nikolaos Panagiotopoulos, den 25. juni 2020 og de bemærkninger, han fremsatte efter sit møde med den cypriotiske udenrigsminister, Nikos Christodoulides, den 26. juni 2020,

 der henviser til de relevante konklusioner fra Rådet og Det Europæiske Råd om Tyrkiet og navnlig til Det Europæiske Råds konklusioner af 19. august 2020 om det østlige Middelhavsområde, til Rådets konklusioner af 27. februar 2020 om Tyrkiets ulovlige boringer i det østlige Middelhavsområde og til Rådets konklusioner af 17.-18. oktober 2019 om Tyrkiets ulovlige boreaktiviteter i Cyperns eksklusive økonomiske zone,

 der henviser til erklæringerne af 15. maj 2020 og 14. august 2020 fra EU's udenrigsministre om situationen i det østlige Middelhavsområde,

 der henviser til resultaterne af det uformelle møde mellem EU's udenrigsministre (Gymnich) den 28. august 2020,

 der henviser til NATO-traktaten fra 1949 og til NATO's generalsekretærs erklæring af 3. september 2020,

 der henviser til Ajaccio-erklæringen efter det syvende topmøde mellem Unionens sydlige medlemslande (MED7) af 10. september 2020,

 der henviser til den relevante internationale sædvaneret og til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS) fra 1982, som såvel Grækenland og Cypern som Den Europæiske Union er parter i, samt til FN-pagten,

 der henviser til Romstatutten, Den Internationale Domstols grundlæggende dokumenter og den præcedens, som dens retspraksis udgør,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at det østlige Middelhav, der er et område af strategisk betydning for EU og et centralt område for fred og stabilitet i hele Middelhavsområdet og Mellemøsten, i mange år har været præget af en lang række tvister af politisk, økonomisk og geostrategisk karakter; der henviser til, at optrapningen af spændingerne i det østlige Middelhavsområde næres af ensidige foranstaltninger fra Tyrkiets side, herunder militære aktioner, manglen på en inklusiv diplomatisk dialog og de forgæves bestræbelser på at mægle i konflikten;

B. der henviser til, at Tyrkiet siden opdagelsen af offshore naturgasreserver i begyndelsen af 2000'erne har udfordret sine naboer med hensyn til folkeretten og afgrænsningen af deres eksklusive økonomiske zoner; der henviser til, at opdagelsen af betydelige gasreserver i Middelhavet, herunder opdagelsen af gasfeltet Leviathan i 2010, efterfulgt af gasfeltet Zohr i 2015 ud for Egyptens kyst, som er den største forekomst af naturgas, der nogensinde er fundet i Middelhavet, udløste interesse i regionen og førte til yderligere undersøgelses- og boreaktiviteter i 2018 og 2019;

C. der henviser til, at Tyrkiet ikke har undertegnet UNCLOS, som Grækenland og Cypern er part i, på grund af den igangværende maritime tvist om afgrænsningen af en EEZ; der henviser til, at udviklingen af havretten, som i sig selv er kompleks, fortolkes forskelligt af Grækenland og Tyrkiet; der henviser til, at begge parter hver især hævder, at den anden parts fortolkning af søretten er i strid med folkeretten, og at den anden parts aktiviteter er ulovlige; der henviser til, at ovennævnte strid om afgrænsningen af EEZ'er og kontinentalsoklen mellem Tyrkiet på den ene side og Grækenland på den anden side er forblevet uløst siden november 1973;

D. der henviser til, at Tyrkiet er et kandidatland og en vigtig partner for EU, og at det som kandidatland forventes at opretholde de højeste standarder for demokrati, respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet, herunder overholdelse af internationale konventioner; der henviser til, at EU er klart og fast besluttet på at forsvare EU's interesser ved at vise sin urokkelige støtte og solidaritet med Grækenland og Cypern og opretholde folkeretten;

E. der henviser til, at Tyrkiets ulovlige efterforskning og boring i det østlige Middelhavsområde resulterer i en voldsom og farlig militarisering af det østlige Middelhav og således udgør en alvorlig trussel mod freden og sikkerheden i hele regionen; der henviser til, at Frankrig for at støtte Grækenland og Cypern den 12. august indsatte to flådefartøjer og jagerfly i området og den 26. august deltog i militærøvelser sammen med Grækenland, Cypern og Italien;

F. der henviser til, at tyrkiske krigsskibe den 10. juni udviste en ekstremt fjendtlig adfærd over for et fransk flådefartøj, da dette inden for rammerne af NATO-missionen Sea Guardian anmodede om tilladelse til at inspicere et tyrkisk fartøj, som mistænktes for at overtræde FN's våbenembargo mod Libyen; der henviser til, at Grækenland siden januar 2020 har registreret over 600 krænkelser af dets luftrum fra det tyrkiske luftvåbens side; der henviser til, at disse aktiviteter i Tyrkiet ledsages af en stadig mere fjendtlig retorik over for både Grækenland og Cypern, andre EU-medlemsstater og EU selv;

G. der henviser til, at de sonderende drøftelser mellem Grækenland og Tyrkiet har ligget stille siden marts 2016; der henviser til, at både den græske premierminister og den tyrkiske præsident udviste positive takter med hensyn til de bilaterale forbindelser efter deres møde i september 2019 i FN's Generalforsamling og i december med hensyn til en genoptagelse af den politiske dialog, hvorefter højtstående embedsmænd mødtes i Ankara i januar 2020, og tillidsskabende foranstaltninger blev drøftet i Athen i februar 2020;

H. der henviser til, at regeringerne i Cypern, Egypten, Grækenland, Israel, Italien, Jordan og Den Palæstinensiske Myndighed i januar 2019 etablerede Eastern Mediterranean Gas Forum, der er et multinationalt organ, der har til opgave at udvikle et regionalt gasmarked og en ressourceudviklingsmekanisme; der henviser til, at dette er blevet kritiseret af Tyrkiets udenrigsministerium, som hævder, at det har til formål at udelukke Ankara fra regionalt samarbejde og samordning på gasmarkedet;

I. der henviser til, at Tyrkiet og den libyske nationale samlingsregering undertegnede et aftalememorandum i november 2019 om fastlæggelse af en ny havafgrænsning mellem de to lande på trods af, at de ikke har nogen tilstødende eller modsatte kyster; der henviser til, at aftalememorandummet mellem Tyrkiet og Libyen om afgrænsningen af maritime jurisdiktioner i Middelhavet krænker tredjestaters suveræne rettigheder, ikke er i overensstemmelse med havretten og ikke kan have retsvirkninger for tredjestater. der henviser til, at dette aftalememorandum, hvis det anvendes, effektivt vil trække en skillelinje mellem den østlige og den vestlige del af Middelhavet og dermed true den maritime sikkerhed;

J. der henviser til, at Tyrkiet den 20. april 2020 sendte boringsskibet Yavuz, ledsaget af et tyrkisk flådefartøj, ind i Cyperns eksklusive økonomiske zone; der henviser til, at Tyrkiet den 30. juli 2020 sendte det seismiske undersøgelsesskib Barbaros, ledsaget af et tyrkisk flådefartøj, ind i Cyperns eksklusive økonomiske zone; der henviser til, at Tyrkiet den 10. august 2020 sendte undersøgelsesfartøjet Oruç Reis, ledsaget af 17 flådefartøjer ind i græsk farvand for at kortlægge havområder med henblik på mulige olie- og gasboringer i et område, hvor også Tyrkiet hævder at have jurisdiktion; der henviser til, at Grækenland reagerede ved at sende sine egne krigsskibe ud for at opspore de tyrkiske fartøjer, hvoraf den ene kolliderede med et græsk skib; der henviser til, at Tyrkiet den 31. august 2020 på ny forlængede Oruç Reis' undersøgelsesaktiviteter i det østlige Middelhavsområde indtil den 12. september; der henviser til, at Tyrkiets flådeindberetning (NAVTEX) vedrører et område, der ligger inden for Grækenlands kontinentalsokkel; der henviser til, at disse tyrkiske aktiviteter har medført en betydelig forværring af forbindelserne mellem Grækenland og Tyrkiet;

K. der henviser til, at efter udløbet af NAVTEX for farvandet mellem Tyrkiet, Cypern og Kreta, der blev udstedt den 10. august 2020, sendes Tyrkiets seismiske forskningsfartøj Oruç Reis tilbage den 13. september til farvandene omkring den sydlige provins Antalya efter flere forhandlingsbestræbelser, et træk der kan bidrage til at mindske spændingerne mellem Ankara og Athen;

L. der henviser til, at der i november 2019 blev etableret en ramme af restriktive foranstaltninger som reaktion på Tyrkiets ulovlige boreaktiviteter i det østlige Middelhav, efter at Rådet gentagne gange havde givet udtryk for sin bekymring og kraftigt fordømt boreaktiviteterne i en række konklusioner, herunder Det Europæiske Råds konklusioner af 22. marts 2018 og 20. juni 2019; der henviser til, at Rådet den 27. februar 2020 opførte to medlemmer af ledelsen i Turkish Petroleum Corporation (TPAO) på EU's sanktionsliste og har indført rejseforbud og indefrosset aktiver efter Tyrkiets ulovlige boreaktiviteter i det østlige Middelhav; der henviser til, at der på det uformelle rådsmøde (Gymnich) den 28. august 2020 blev opfordret til yderligere målrettede sanktioner mod Tyrkiet, hvis det ikke optrapper spændingerne i regionen; der henviser til, at disse restriktive foranstaltninger vil blive drøftet på Det Europæiske Råds ekstraordinære topmøde den 24.-25. september 2020; der henviser til, at nationale ledere på MED 7-topmødet for Middelhavslande den 10. september 2020 udtrykte deres fulde støtte til og solidaritet med Grækenland og beklagede, at Tyrkiet ikke havde reageret på EU's gentagne opfordringer til at bringe sine ensidige og ulovlige aktiviteter i det østlige Middelhav og Det Ægæiske Hav til ophør;

M. der henviser til, at NF/HR Borrell, som har udfoldet en intens aktivitet i regionen, sammen med det tyske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union har søgt at finde løsninger gennem dialog mellem Tyrkiet, Grækenland og Cypern; der henviser til, at Tyrkiet skal afstå fra ensidige handlinger for at gøre det muligt at komme videre med dialogen; der henviser til, at mæglingsforsøg under ledelse af det tyske formandskab i juli og august beklageligvis mislykkedes; der henviser til, at selv om forhandlingerne var i gang, indgik Egypten og Grækenland den 6. august 2020 en bilateral havaftale, der fastlagde en eksklusiv økonomisk zone for retten til at foretage olie- og gasboringer, efter 15 års forhandlinger med Tyrkiet og Cypern om sagen;

N. der henviser til, at NATO også har foreslået forskellige initiativer til dialog mellem Grækenland og Tyrkiet og formidlet forhandlinger mellem dem; der henviser til, at artikel 1 i NATO-traktaten fastsætter, at parterne forpligter sig til at bilægge eventuelle internationale tvister, som de indblandes i, ved fredelige midler og på en sådan måde, at international fred, sikkerhed og retfærdighed ikke bringes i fare, og at afstå fra trusler eller magtanvendelse på en måde, der er uforenelig med De Forenede Nationers mål;

O. der henviser til, at FN-pagten foreskriver, at staterne skal påtage sig at bilægge eventuelle internationale tvister, som de indblandes i, ved hjælp af fredelige midler og på en sådan måde, at international fred, sikkerhed og retfærdighed ikke bringes i fare, og at afstå fra trusler eller magtanvendelse på en måde, der er uforenelig med De Forenede Nationers mål;

1. er meget bekymret over den igangværende konflikt og den dermed forbundne risiko for yderligere militær optrapning i det østlige Middelhavsområde mellem EU's medlemsstater og et EU-kandidatland; er fast overbevist om, at en bæredygtig konfliktløsning kun kan findes gennem dialog, diplomati og forhandlinger i en ånd af god vilje og i overensstemmelse med folkeretten;

2. fordømmer Tyrkiets ulovlige aktiviteter på Grækenlands og Cyperns kontinentalsokkel/eksklusive økonomiske zone, som krænker EU-medlemsstaters suveræne rettigheder, og udtrykker sin fulde solidaritet med Grækenland og Cypern; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at engagere sig i en fredelig bilæggelse af tvister og til at afstå fra enhver ensidig og ulovlig handling eller trussel, da dette kan have en negativ indvirkning på gode naboskabsforbindelser;

3. glæder sig over Tyrkiets beslutning af 12. september 2020 om at trække det seismiske undersøgelsesfartøj Oruç Reis tilbage og dermed tage det første skridt til at lette spændingerne i det østlige Middelhavsområde; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at udvise tilbageholdenhed og proaktivt at bidrage til at nedtrappe situationen, bl.a. ved at respektere alle sine naboers territoriale integritet og suverænitet, ved straks at bringe alle yderligere ulovlige undersøgelses- og boreaktiviteter i det østlige Middelhav til ophør, afstå fra at krænke græsk luftrum og græsk og cypriotisk territorialfarvand og ved at tage afstand fra nationalistisk krigsretorik; afviser brugen af trusler og ubehørig sprogbrug over for medlemsstaterne og EU som uacceptabel og upassende for et EU-kandidatland;

4. udtrykker behovet for at finde en løsning med diplomatiske midler, mægling og folkeretten og støtter kraftigt en tilbagevenden til dialog mellem parterne; opfordrer alle involverede aktører, navnlig Tyrkiet, til at forpligte sig til en hurtig nedtrapning ved at trække deres militære tilstedeværelse i regionen tilbage for at muliggøre dialog og effektivt samarbejde;

5. opfordrer Tyrkiet til som EU-kandidatland fuldt ud at respektere havretten og EU-medlemsstaterne Grækenlands og Cyperns suverænitet over deres territorialfarvande samt deres suveræne rettigheder i deres havområder; gentager sin opfordring til den tyrkiske regering om at undertegne og ratificere UNCLOS og minder om, at selv om Tyrkiet ikke har undertegnet den, indeholder sædvaneretten bestemmelser om eksklusive økonomiske zoner, selv for ubeboede øer;

6. beklager, at den voksende eskalering af spændingerne undergraver mulighederne for at genoptage de direkte forhandlinger om en samlet løsning af Cypern-spørgsmålet, men dette er stadig den mest effektive vej til at afgrænse de eksklusive økonomiske zoner mellem Cypern og Tyrkiet; opfordrer indtrængende alle de berørte parter til aktivt at støtte forhandlingerne om en retfærdig, samlet og holdbar løsning på det cypriotiske spørgsmål inden for rammerne af FN, som defineret i de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, i overensstemmelse med folkeretten, gældende EU-ret og på grundlag af respekt for de principper, som Unionen bygger på;

7. glæder sig over Cyperns og Grækenlands regeringers opfordring til Tyrkiet til i god tro at forhandle om den maritime afgrænsning mellem deres respektive kyster; opfordrer indtrængende parterne til at forelægge de relevante tvister for Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag eller til at gøre brug af international voldgift, hvis det ikke er muligt at nå til en aftale gennem mægling;

8. glæder sig over den indsats, som EU, navnlig NF/HR og det tyske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union, og andre internationale institutioner såsom NATO har gjort for at bidrage til at finde en løsning gennem dialog og diplomati; opfordrer alle parter til oprigtigt at engagere sig i forhandlinger om afgrænsning af EEZ'er og kontinentalsoklen i god tro under fuld overholdelse af folkeretten og princippet om gode forbindelser mellem nabolande; støtter forslaget om en multilateral konference om det østlige Middelhavsområde med deltagelse af alle involverede aktører for at skabe en platform til bilæggelse af tvister gennem dialog;

9. opfordrer Kommissionen og alle medlemsstaterne til at fortsætte en bredere, inklusiv dialog med Tyrkiet og en omfattende og strategisk sikkerhedsarkitektur og et energisamarbejde for Middelhavsområdet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i denne dialog fortsat fuldt ud at forpligte sig til Unionens grundlæggende værdier og principper, herunder respekt for menneskerettighederne, demokratiet, retsstatsprincippet og solidaritetsprincippet;

10. opfordrer indtrængende til, at der foretages en omfattende miljørisikovurdering af alle boreaktiviteter i betragtning af de mange risici, der er forbundet med offshore gasefterforskning for miljøet, arbejdsstyrken og lokalbefolkninger; opfordrer alle involverede parter til at investere i vedvarende energi og en bæredygtig klimavenlig fremtid og opfordrer EU til at støtte udviklingen af en sådan grøn pagt for Middelhavsområdet, som vil omfatte investering i vedvarende energi i regionen som helhed med henblik på at undgå konflikter om begrænsede fossile ressourcer, der er skadelige for vores klima og miljøet;

11.  udtrykker alvorlig bekymring over den nuværende situation i forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, navnlig hvad angår den frygtelige menneskerettighedssituation i Tyrkiet og undergravelsen af demokratiet og retsstatsprincippet; understreger de tidligere og aktuelle negative konsekvenser af Tyrkiets ensidige udenrigspolitiske initiativer i regionen som helhed, og at Tyrkiets ulovlige undersøgelses- og boreaktiviteter i det østlige Middelhavsområde yderligere forværrer forringelsen af forbindelserne mellem EU og Tyrkiet generelt set; opfordrer Tyrkiet og EU's medlemsstater til at mødes for at støtte op om en fredelig løsning af konflikten og den politiske dialog i Libyen og til at tilslutte sig den våbenembargo, som FN's Sikkerhedsråd har indført; beklager den negative indvirkning, som den nuværende tyrkiske udenrigspolitik og andre tiltag i Middelhavsområdet har på stabiliteten i regionen; gentager sin holdning som udtrykt i sin beslutning af 24. oktober 2019 om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf[7];

12. opfordrer de relevante fora inden for NATO, navnlig Taskforcen på Højt Plan om Kontrol med Konventionelle Våben, til hurtigst muligt at drøfte spørgsmålet om våbenkontrol i Det Østlige Middelhavsområde;

13. gentager, at den parlamentariske dialog mellem EU og Tyrkiet er et vigtigt element i dialogen og deeskaleringsindsatsen; beklager dybt det tyrkiske parlaments fortsatte afvisning af at genoptage de bilaterale møder i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet; opfordrer til en øjeblikkelig fortsættelse af disse møder;

14. understreger, at yderligere sanktioner kun kan undgås gennem dialog, loyalt samarbejde og konkrete fremskridt på stedet; opfordrer Rådet til at være parat til at udarbejde en liste over yderligere restriktive foranstaltninger i mangel af væsentlige fremskridt i forbindelserne med Tyrkiet; foreslår, at sådanne foranstaltninger skal være sektorspecifikke og målrettede; er fast besluttet på, at disse sanktioner ikke bør have en negative virkninger for Tyrkiets befolkning, for vores støtte til Tyrkiets uafhængige civilsamfund eller for de flygtninge, der opholder sig i Tyrkiet;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, NATO's Parlamentariske Forsamling og NATO's generalsekretær, Tyrkiets præsiden, regering og parlament og EU's medlemsstater.

 

 

Seneste opdatering: 16. september 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik