Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0260/2020Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0260/2020

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο

15.9.2020 - (2020/2774(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0260/2020 (GUE/NGL)
B9‑0263/2020 (Verts/ALE)
B9‑0264/2020 (S&D)
B9‑0266/2020 (Renew)
B9‑0268/2020 (ECR)
B9‑0270/2020 (PPE)

Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, David Lega, Λουκάς Φουρλάς, Λευτέρης Χριστοφόρου, Άννα‑Μισέλ Ασημακοπούλου
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad‑Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Hermann Tertsch, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Στέλιος Κούλογλου, Γιώργος Γεωργίου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2020/2774(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0260/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0260/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο

(2020/2774(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας[1], το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία[2], το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία[3], το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία[4], το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων[5], και το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου[6],

 έχοντας υπόψη τη συζήτησή του σχετικά με τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο και τον αρνητικό ρόλο της Τουρκίας, στις 9 Ιουλίου 2020,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2019, σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2019)0260), και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας (SWD(2019)0220),

 έχοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, ιδίως τη δήλωση της 16ης Αυγούστου 2020 σχετικά με τις νέες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο· έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Mevlut Çavuşoğlu, στις 6 Ιουλίου 2020, τις παρατηρήσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, στις 25 Ιουνίου 2020,  και τις παρατηρήσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, στις 26 Ιουνίου 2020,

 έχοντας υπόψη τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Τουρκία, ιδίως τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Αυγούστου 2020 σχετικά με την ανατολική Μεσόγειο, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και18ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου·

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ της 15ης Μαΐου 2020 και της 14ης Αυγούστου 2020 σχετικά με την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο,

 έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (Gymnich) της 28ης Αυγούστου 2020,

 έχοντας υπόψη το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο του 1949 και τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ της 3ης Σεπτεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Aιάκειο μετά την έβδομη σύνοδο κορυφής των νότιων χωρών της Ένωσης (MED7) της 10ης Σεπτεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη το συναφές διεθνές εθιμικό δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) του 1982, στην οποία η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης και τα ιδρυτικά έγγραφα του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ), καθώς και το προηγούμενο που έχει δημιουργηθεί με τη νομολογία του,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική Μεσόγειος, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ και καίριας σπουδαιότητας για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, μαστίζεται από ένα μακροχρόνιο, πολυεπίπεδο πλέγμα διαφορών πολιτικού, οικονομικού και γεωστρατηγικού χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμάκωση των εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο τροφοδοτείται από τα μονομερή βήματα της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης στρατιωτικής δράσης, την απουσία διπλωματικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και τη λυπηρή αποτυχία των προσπαθειών διαμεσολάβησης στη σύγκρουση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ανακάλυψη υπεράκτιων αποθεμάτων φυσικού αερίου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα στους γείτονές της σε θέματα διεθνούς δικαίου και  οριοθέτησης των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης του κοιτάσματος Λεβιάθαν το 2010 και, στη συνέχεια, του κοιτάσματος φυσικού αερίου Ζορ, του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε ποτέ στη Μεσόγειο, στα ανοικτά της Αιγύπτου το 2015, κίνησε το ενδιαφέρον για την περιοχή και οδήγησε σε περαιτέρω έρευνες και γεωτρήσεις το 2018 και το 2019·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει την UNCLOS, στην οποία η Ελλάδα και η Κύπρος είναι συμβαλλόμενα μέρη, λόγω της συνεχιζόμενης θαλάσσιας διαφοράς όσον αφορά την οριοθέτηση μιας Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εξελισσόμενο δίκαιο της θάλασσας ερμηνεύεται διαφορετικά από την Ελλάδα και την Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς ότι η ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας από την άλλη πλευρά είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και ότι οι δραστηριότητες της άλλης πλευράς είναι παράνομες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα διαφορά σχετικά με την οριοθέτηση των ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Τουρκίας, αφενός, και της Ελλάδας, αφετέρου, παραμένει ανεπίλυτη από τον Νοέμβριο του 1973·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα και σημαντικός εταίρος της ΕΕ και ότι αναμένεται από αυτήν, ως υποψήφια χώρα, να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της προς τις διεθνείς συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σαφής και αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας την αταλάντευτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και την Κύπρο και προασπίζοντας το διεθνές δίκαιο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες ερευνητικές και γεωτρητικές της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο έχουν ως αποτέλεσμα την έντονη και επικίνδυνη στρατιωτικοποίηση της ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που συνιστά σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προς στήριξη της Ελλάδας και της Κύπρου, η Γαλλία ανέπτυξε, στις 12 Αυγούστου, δύο πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή και στις 26 Αυγούστου συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου, γαλλικό πολεμικό σκάφος αντιμετώπισε εξαιρετικά εχθρική συμπεριφορά από την πλευρά τουρκικών πολεμικών πλοίων όταν, στο πλαίσιο της αποστολής του ΝΑΤΟ Sea Guardian, ζήτησε να επιθεωρήσει τουρκικό σκάφος για το οποίο υπήρχαν υπόνοιες ότι παραβίαζε το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο του 2020, η Ελλάδα έχει καταγράψει περισσότερες από 600 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δραστηριότητες της Τουρκίας συνοδεύονται από ολοένα και εχθρικότερη ρητορική κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, άλλων κρατών μελών της ΕΕ και της ίδιας της ΕΕ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχουν διακοπεί από τον Μάρτιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια θετική ώθηση για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων δόθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο στη συνάντησή τους, τον Σεπτέμβριο του 2019, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, και, τον Δεκέμβριο, για την επανάληψη του πολιτικού διαλόγου, ενώ στη συνέχεια υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν στην Άγκυρα, τον Ιανουάριο του 2020, και τον Φεβρουάριο του 2020 συζητήθηκαν στην Αθήνα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο του 2019, οι κυβερνήσεις της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Ιορδανίας και η Παλαιστινιακή Αρχή ίδρυσαν το Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου για το φυσικό αέριο, ένα πολυεθνικό όργανο επιφορτισμένο με την ανάπτυξη μιας περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου και ενός μηχανισμού για την ανάπτυξη πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδρυση του φόρουμ επικρίθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, με τον ισχυρισμό ότι επιδιώκεται ο αποκλεισμός της Άγκυρας από την περιφερειακή συνεργασία και τον συντονισμό στην αγορά φυσικού αερίου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία και η κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας της Λιβύης υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης τον Νοέμβριο του 2019 βάσει του οποίου καθορίζεται μια νέα οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, παρότι δεν διαθέτουν παρακείμενες ή αντικριστές ακτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον το μνημόνιο συνεννόησης εφαρμοστεί, πρακτικά θα χαραχθεί μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της Μεσογείου, που θα έχει ως αποτέλεσμα να απειληθεί η θαλάσσια ασφάλεια·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Απριλίου 2020, η Τουρκία έστειλε στην κυπριακή ΑΟΖ το πλοίο-γεωτρύπανο Yavuz, συνοδευόμενο από σκάφος του τουρκικού ναυτικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Ιουλίου 2020, η Τουρκία έστειλε στην κυπριακή ΑΟΖ το σεισμογραφικό σκάφος Barbaros, συνοδευόμενο από τουρκικό πολεμικό πλοίο και δεύτερο σκάφος υποστήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Αυγούστου 2020, η Τουρκία έστειλε στα ελληνικά ύδατα το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία, για να χαρτογραφήσει τον θαλάσσιο πυθμένα για ενδεχόμενη γεώτρηση προς αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ζώνη επί της οποίας διεκδικεί επίσης δικαιοδοσία η Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα αντέδρασε στέλνοντας δικά της πολεμικά πλοία για την παρακολούθηση των τουρκικών σκαφών, ένα από τα οποία συγκρούστηκε με ελληνικό πλοίο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Αυγούστου 2020, η Τουρκία παρέτεινε εκ νέου τις έρευνές της στην ανατολική Μεσόγειο με το Oruç Reis έως τις 12 Σεπτεμβρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική ναυτική προειδοποίηση (Navtex) αφορά περιοχή που βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δραστηριότητες της Τουρκίας έχουν προκαλέσει σημαντική επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη λήξη της Navtex για τα ύδατα μεταξύ Τουρκίας, Κύπρου και Κρήτης, που είχε εκδοθεί στις 10 Αυγούστου 2020, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος Oruç Reis επέστρεψε στα ύδατα κοντά στη νότια επαρχία της Αττάλειας, στις 13 Σεπτεμβρίου, μετά από επανειλημμένες διαπραγματευτικές προσπάθειες, μια κίνηση που θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2019, συνεστήθη πλαίσιο για την επιβολή περιοριστικών μέτρων ως αντίδραση προς τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, αφού το Συμβούλιο είχε επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες του και καταδικάσει απερίφραστα τις δραστηριότητες γεώτρησης σε διάφορα συμπεράσματα, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2018 και της 20ής Ιουνίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Φεβρουαρίου 2020, το Συμβούλιο συμπεριέλαβε δύο στελέχη της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων (TPAO) στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ, στα οποία επέβαλε ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, μετά τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Αυγούστου 2020, η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου (Gymnich) ζήτησε περαιτέρω στοχευμένες κυρώσεις κατά της Τουρκίας σε περίπτωση που η Τουρκία δεν αποκλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα θα συζητηθούν στην ειδική σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ηγέτες χωρών στη σύνοδο κορυφής των μεσογειακών κρατών MED 7 εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και τη λύπη τους για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΕ να τερματίσει τις μονομερείς και παράνομες ενέργειές της στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΠ/ΥΕ Joseph Borrell, ο οποίος έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην περιοχή, από κοινού με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητεί λύσεις μέσω διαλόγου μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Κύπρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να μπορέσει να προχωρήσει ο διάλογος, η Τουρκία πρέπει να απόσχει από μονομερείς ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την καθοδήγηση της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δυστυχώς απέτυχαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, η Αίγυπτος και η Ελλάδα συνήψαν, στις 6 Αυγούστου 2020, διμερή θαλάσσια συμφωνία που οριοθετεί μια ΑΟΖ για δικαιώματα γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά από 15 έτη διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό με την Τουρκία και την Κύπρο·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει προτείνει επίσης διάφορες πρωτοβουλίες για διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και τη διενέργεια συνομιλιών μεταξύ τους με τη διαμεσολάβησή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 1 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) προβλέπεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιλύουν με ειρηνικά μέσα τυχόν διεθνείς διαφορές στις οποίες ενδεχομένως να εμπλακούν, κατά τρόπον ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη, και να απέχουν στις διεθνείς σχέσεις τους από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά οιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι τα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιλύουν με ειρηνικά μέσα τυχόν διεθνείς διαφορές στις οποίες ενδεχομένως να εμπλακούν, κατά τρόπον ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη, και να απέχουν στις διεθνείς σχέσεις τους από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά οιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών·

1. εκφράζει έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη διαμάχη και τον συναφή κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και μιας υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας· είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η βιώσιμη επίλυση της σύγκρουσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαλόγου, διπλωματίας και διαπραγματεύσεων σε πνεύμα καλής θέλησης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

2. καταδικάζει τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου, οι οποίες παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ, και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο· παροτρύνει την Τουρκία να συμπράξει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και να απόσχει από κάθε μονομερή και παράνομη ενέργεια ή απειλή που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις σχέσεις καλής γειτονίας·

3. χαιρετίζει την απόφαση της Τουρκίας στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 να αποσύρει το σεισμογραφικό σκάφος της Oruç Reis, κάνοντας έτσι ένα πρώτο βήμα για την άμβλυνση των εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο· καλεί την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να συμβάλει πρωτοβούλως στην αποκλιμάκωση της κατάστασης, μεταξύ άλλων σεβόμενη την εδαφική ακεραιότητα και όλων των γειτόνων της, τερματίζοντας αμέσως κάθε περαιτέρω παράνομη έρευνα και γεώτρηση στην ανατολική Μεσόγειο, απέχοντας από παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των ελληνικών και κυπριακών χωρικών υδάτων και παίρνοντας αποστάσεις από την εθνικιστική πολεμοκάπηλη ρητορική· απορρίπτει τη χρήση απειλών και προσβλητικής γλώσσας προς κράτη μέλη και την ΕΕ ως απαράδεκτη και μη αρμόζουσα για μια υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα·

4. θεωρεί ότι είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης μέσω διπλωματικών μέσων, διαμεσολάβησης και του διεθνούς δικαίου και υποστηρίζει σθεναρά την επιστροφή στον διάλογο μεταξύ των μερών· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να δεσμευτούν για επείγουσα αποκλιμάκωση, αποσύροντας τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα για διάλογο και ουσιαστική συνεργασία·

5. καλεί την Τουρκία, ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα, να σεβαστεί πλήρως το δίκαιο της θάλασσας και την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ Ελλάδας και Κύπρου στα χωρικά τους ύδατα, καθώς και όλα τα κυριαρχικά δικαιώματά τους στις θαλάσσιες ζώνες τους· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει την UNCLOS και υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, το εθιμικό δίκαιο προβλέπει ΑΟΖ ακόμη και για τα ακατοίκητα νησιά·

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη κλιμάκωση της έντασης υπονομεύει τις προοπτικές επανέναρξης των άμεσων συνομιλιών για συνολική επίλυση του Κυπριακού, ενώ αυτή η οδός παραμένει η αποτελεσματικότερη όσον αφορά τις προοπτικές οριοθέτησης των ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας· προτρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποστηρίξουν ενεργά τις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, όπως ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το κεκτημένο της ΕΕ και με βάση τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης·

7. χαιρετίζει την πρόσκληση που απηύθυναν οι κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας για καλή τη πίστει διαπραγμάτευση με αντικείμενο τη θαλάσσια οριοθέτηση μεταξύ των οικείων ακτογραμμών τους· παροτρύνει τα μέρη να υποβάλουν τις σχετικές διαφορές τους στην κρίση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) στη Χάγη ή να προσφύγουν σε διεθνή διαιτησία σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη διευθέτησης μέσω διαμεσολάβησης·

8. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ, ιδίως ο ΑΠ/ΥΕ Joseph Borrell και η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως το ΝΑΤΟ, προκειμένου να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας· ζητεί από όλες τις πλευρές μια γνήσια συλλογική δέσμευση ότι θα διαπραγματευθούν καλή τη πίστει για την οριοθέτηση των ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της αρχής των καλών σχέσεων μεταξύ γειτόνων· υποστηρίζει την πρόταση για πολυμερή διάσκεψη για την ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, με σκοπό την εξασφάλιση μιας πλατφόρμας για την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου·

9. καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να επιδιώξουν έναν ευρύτερο και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο με την Τουρκία και μια ολοκληρωμένη και στρατηγική αρχιτεκτονική ασφάλειας και ενεργειακή συνεργασία για τη Μεσόγειο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν, στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού, τη βαθιά προσήλωσή τους στις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της αρχής της αλληλεγγύης·

10. ζητεί επειγόντως τη διεξαγωγή πλήρους εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου για κάθε γεωτρητική δραστηριότητα, δεδομένης της πληθώρας κινδύνων που συνεπάγεται η θαλάσσια έρευνα για φυσικό αέριο για το περιβάλλον, τους εργαζομένους και τους τοπικούς πληθυσμούς· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ένα βιώσιμο και φιλικό προς το κλίμα μέλλον και καλεί την ΕΕ να στηρίξει την ανάπτυξη μιας τέτοιας Πράσινης Συμφωνίας για τη Μεσόγειο, η οποία θα περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να αποφεύγονται οι διαμάχες σχετικά με τους περιορισμένους ορυκτούς πόρους που είναι επιβλαβείς για το κλίμα και το περιβάλλον μας·

11. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, κυρίως όσον αφορά τη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και τη διάβρωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· υπογραμμίζει τις παρελθούσες και τις τρέχουσες αρνητικές επιπτώσεις των μονομερών πρωτοβουλιών εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, και το γεγονός ότι οι παράνομες ερευνητικές και γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο επιδεινώνουν περαιτέρω τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας εν γένει· καλεί τόσο την Τουρκία όσο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης και τον πολιτικό διάλογο στη Λιβύη και να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· εκφράζει τη λύπη του για τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν η τρέχουσα εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και άλλες δράσεις στη Μεσόγειο στη σταθερότητα της περιοχής· επαναλαμβάνει τη θέση του όπως εκφράστηκε στο ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις της[7]·

12. καλεί τα κατάλληλα φόρουμ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και ιδίως την ειδική ομάδα υψηλού επιπέδου για τον έλεγχο των συμβατικών όπλων, να συζητήσουν επειγόντως για τον έλεγχο των όπλων στην ανατολική Μεσόγειο·

13. επαναλαμβάνει ότι ο κοινοβουλευτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο του διαλόγου και των προσπαθειών αποκλιμάκωσης· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη συνεχιζόμενη άρνηση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης να επαναφέρει τις διμερείς συνεδριάσεις στο πλαίσιο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας (ΜΚΕ)· ζητεί την άμεση συνέχιση αυτών των συνόδων·

14. εμμένει στην άποψη ότι περαιτέρω κυρώσεις μπορούν να αποφευχθούν μόνο μέσω του διαλόγου, της γνήσιας συνεργασίας και της απτής προόδου· καλεί το Συμβούλιο να είναι έτοιμο να καταρτίσει κατάλογο περαιτέρω περιοριστικών μέτρων εφόσον δεν υπάρξει σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη συνεργασία με την Τουρκία· προτείνει τα εν λόγω μέτρα να είναι τομεακά και στοχευμένα· πιστεύει ακράδαντα ότι οι κυρώσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τουρκικό λαό, στη στήριξή μας προς την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας ή στους πρόσφυγες που διαμένουν στην Τουρκία·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας, και στα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου