Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0271/2020Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0271/2020

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Hviderusland

  15.9.2020 - (2020/2779(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
  til erstatning af følgende beslutningsforslag:
  B9‑0271/2020 (PPE)
  B9‑0272/2020 (Verts/ALE)
  B9‑0274/2020 (S&D)
  B9‑0275/2020 (ECR)
  B9‑0278/2020 (Renew)

  Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler‑Lima, Antonio López‑Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac, Roberta Metsola
  for PPE-Gruppen
  Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń, Isabel Santos
  for S&D-Gruppen
  Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
  for Renew-Gruppen
  Viola Von Cramon‑Taubadel
  for Verts/ALE-Gruppen
  Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan
  for ECR-Gruppen


  Procedure : 2020/2779(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B9-0271/2020
  Indgivne tekster :
  RC-B9-0271/2020
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland

  (2020/2779(RSP))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, navnlig beslutningen af 4. oktober 2018 om forringelse af mediefriheden, navnlig sagen om Charter 97[1], af 19. april 2018 om Hviderusland[2], af 6. april 2017 om situationen i Hviderusland[3], af 24. november 2016 om situationen i Hviderusland[4], og 8. oktober 2015 om dødsstraf i Hviderusland[5],

   der henviser til lanceringen af Det Østlige Partnerskab i Prag den 7. maj 2009 som et fælles projekt mellem EU og dets seks østlige partnerlande, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine,

   der henviser til de fælles erklæringer fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab i 2009 i Prag, i 2011 i Warszawa, i 2013 i Vilnius, i 2015 i Riga og i 2017 i Bruxelles,

   der henviser til præsidentvalget, der blev afholdt i Hviderusland den 9. august 2020,

   der henviser til erklæringerne fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af Den Europæiske Union om præsidentvalget, navnlig erklæringen af 11. august 2020 og 17. august 2020,

   der henviser til den højtstående repræsentants/næstformandens erklæringer, navnlig erklæringen af 7. august 2020 forud for præsidentvalget og af 14. juli 2020 om manglende registrering af præsidentkandidater, til den fælles erklæring fra den højtstående repræsentant/næstformanden og Canadas udenrigsminister af 26. august 2020 samt til den fælles erklæring fra den højtstående repræsentant/næstformanden og kommissæren med ansvar for naboskabspolitik og udvidelse af 10. august 2020 om præsidentvalget,

   der henviser til erklæringen af 13. august 2020 fra formanden for Europa-Parlamentet og erklæringen fra lederne af de fem politiske grupper af 17. august 2020 om situationen i Hviderusland efter det såkaldte præsidentvalg den 9. august 2020,

   der henviser til det ekstraordinære møde i Rådet for Udenrigsanliggender den 14. august og konklusionerne fra Det Europæiske Råds formandskab af 19. august om situationen i Hviderusland efter præsidentvalget den 9. august,

   der henviser til erklæringen fra NF/HR af 7. september 2020 om vilkårlige og uforklarlige anholdelser og tilbageholdelser af politiske årsager og af 11. september 2020 om optrapningen af volden og truslerne mod medlemmer af koordinationsrådet,

   der henviser til EU's globale strategi og den reviderede europæiske naboskabspolitik,

   der henviser til erklæringerne fra EU-Udenrigstjenestens talsperson, navnlig erklæringen af 19. juni 2020 om den seneste udvikling forud for præsidentvalget og af 18. november 2019 om parlamentsvalget i Hviderusland,

   der henviser til Rådets afgørelse af 17. februar 2020 om at forlænge EU's embargo fra 2004 mod våben og udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse i Hviderusland[6],

   der henviser til ODIHR's erklæring af 15. juli 2020 om ikke at udsende en valgobservationsmission til Hviderusland på grund af manglen på en indbydelse,

   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til alle de menneskerettighedskonventioner, som Hviderusland er part i,

   der henviser til rapporten af 10. juli 2020 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland,

   der henviser til erklæringen fra OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) af 17. juli 2020 og til OSCE/ODIHR's tidligere rapporter om valg i Hviderusland,

   der henviser til erklæringerne fra FN's generalsekretær af 10. og 14. august 2020 om udviklingen efter valget i Hviderusland,

   der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

  A. der henviser til, at ingen nye politiske partier er blevet registreret i Hviderusland siden 2000 på trods af gentagne forsøg; der henviser til, at den hviderussiske centrale valgkommission nægtede at registrere systemkritiske politikere som kandidater til præsidentvalget i 2020, selv om de angiveligt havde indsamlet mere end 100 000 underskrifter som foreskrevet i den nationale lovgivning, hvilket understreger de uforholdsmæssige og urimelige hindringer for at opstille og er i strid med OSCE's forpligtelser og andre internationale standarder;

  B. der henviser til, at præsidentkampagnen allerede siden begyndelsen af maj har været præget af overgreb i hele landet på fredelige demonstranter, civilsamfundsaktivister, bloggere og journalister samt alvorlige trusler mod politiske aktivister, deres familier og tilhængere; der henviser til, at mere end 650 fredelige demonstranter, journalister og borgeraktivister fra hele landet er blevet tilbageholdt for at protestere mod regimet;

  C. der henviser til, at den hviderussiske valgproces ikke levede op til retningslinjerne fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), der kræver respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder, lighed, universalitet, politisk pluralisme, tillid, gennemsigtighed og ansvarlighed, selv om Hviderusland deltager i OSCE;

  D. der henviser til, at valgprocessen ikke kunne overvåges af en OSCE/ODIHR-valgobservationsmission på grund af de hviderussiske myndigheders bevidste undladelse af at sende en rettidig indbydelse;

  E. der henviser til, at der blev rapporteret om systematiske uregelmæssigheder og krænkelser af internationale valgstandarder under valghandlingen, herunder intimidering af vælgere, nægtelse af deres ret til at stemme og forfalskning af protokoller fra valgkredsene i massivt omfang; der henviser til, at uafhængige nationale observatører fra hele landet, herunder dem, der overvågede den tidlige stemmeafgivning ved præsidentvalget i Hviderusland, er blevet tilbageholdt efter at have dokumenteret talrige overtrædelser af valgloven;

  F. der henviser til, at Hvideruslands centrale valgkommission erklærede den siddende præsident Aliaksandr Lukasjenka som vinder af det såkaldte valg;

  G. der henviser til, at troværdige landsdækkende rapporter og græsrodsinitiativer på de sociale medier dokumenterede omfattende valgsvindel til fordel for Aliaksandr Lukasjenka, og til, at mange hviderussere betragter Sviatlana Tsikhanouskaja som valgets vinder;

  H. der henviser til, at fredelige protester af et hidtil uset omfang, der udtrykker et ønske om demokratisk forandring og respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne, brød ud umiddelbart efter offentliggørelsen af det såkaldte valgresultat og fortsætter frem til i dag, hvor flere hundrede tusinde samles på gaderne i Hviderusland, og endnu flere i løbet af weekenderne til enhedsmarcher, hvilket beviser folks store utilfredshed og mobiliseringen af det hviderussiske samfund;

  I. der henviser til, at protesterne er blevet ledsaget af omfattende strejker på industrianlæg, herunder store statsejede selskaber inden for forskellige økonomiske sektorer, virksomheder, skoler og universiteter og i byer og landsbyer over hele landet;

  J. der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater ikke har anerkendt resultatet af præsidentvalget, fordi der er betydelig tvivl om, hvorvidt valget var retfærdigt, og der er udbredte forlydender om forfalskning; der henviser til, at den siddende præsident Lukasjenkas nuværende embedsperiode udløber den 5. november 2020;

  K. der henviser til, at de hviderussiske protester er af hidtil uset omfang, er landsdækkende og går på tværs af generationer, med en tydelig ledelse af kvinder;

  L. der henviser til, at de hviderussiske myndigheder reagerede med uforholdsmæssig vold på de legitime og fredelige protester; der henviser til, at sikkerhedsstyrkernes reaktion på de fredelige protester har været meget barsk med hyppig anvendelse af overdreven, unødvendig og vilkårlig magt såsom udbredt anvendelse af tåregas, knipler, chokgranater og vandkanoner; der henviser til, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder har rapporteret, at mere end 6 700 personer er blevet tilbageholdt i de seneste uger, efter at de har udøvet deres ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger; der henviser til, at eksperter har modtaget rapporter om mindst 450 tilfælde af tortur, seksuel vold, voldtægt og mishandling af frihedsberøvede personer, mens flere personer siden den 9. august 2020 er meldt savnet og fundet døde, herunder Aljaksandr Tarajkouski, Konstantin Sjisjmakov, Alexander Vikhor og Gennady Sjutov;

  M. der henviser til, at der blev oprettet et koordinationsråd med henblik på at etablere en midlertidig institutionel partner i en national dialogproces med det formål at tilrettelægge nyvalg, der skal afholdes i henhold til internationale standarder og under ODIHR's valgobservation; der henviser til, at flere tusinde mennesker siden har givet udtryk for deres støtte til disse opfordringer til nyvalg, og at alle førende medlemmer af koordinationsrådet er blevet chikaneret, forhørt eller arresteret (Lilija Ulasaova, Maksim Znak, Siarhei Dyleuski, Maria Kalesnikaova); der henviser til, at vedvarende chikane og trusler har ført til, at de ledende medlemmer af oppositionen, Sviatlana Tsikhanouskaja og Veronika Tsepkalo, har søgt tilflugt i Den Europæiske Union; der henviser til, at en anden leder, Maria Kalesnikaova, den 7. september ved højlys dag blev bortført på åben gade i Minsk af maskerede mænd i en civil varevogn; der henviser til, at nobelprismodtageren, Sviatlana Aleksijevitj, er det eneste medlem af koordinationsrådets præsidium, som fortsat befinder sig i Hviderusland; der henviser til, at der fortsat er alvorlige bekymringer med hensyn til hendes sikkerhed på trods af den ekstraordinære støtte, hun har modtaget fra europæiske diplomater;

  N. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 19. august besluttede at pålægge sanktioner mod et betydeligt antal personer, der er ansvarlige for vold, undertrykkelse og valgsvindel i Hviderusland, og at forbyde dem at rejse ind i EU og indefryse deres finansielle aktiver i EU;

  O. der henviser til, at valgkampen og præsidentvalget fandt sted under covid‑19‑pandemien, og at virkningerne heraf konsekvent blev afvist af Hvideruslands politiske ledelse og myndigheder, hvilket førte til, at journalister, sundhedspersonale og almindelige mennesker trådte frem for at dele afgørende oplysninger om pandemien og de nødvendige forebyggende foranstaltninger, hvad der vidner om folks samfundsmæssige engagement og livskraften i det hviderussiske civilsamfund;

  P. der henviser til, at præsidenten for Den Russiske Føderation den 27. august gav udtryk for sin støtte til de hviderussiske myndigheder i forbindelse med deres undertrykkelse af den legitime folkelige utilfredshed ved at tilbyde indsættelsen af særlige politistyrker; der henviser til, at Lukasjenka den 21. august meddelte, at strejkende og fratrådte journalister ved statslige medier ville blive erstattet af såkaldte russiske mediespecialister; der henviser til, at Rusland, Kina og Tyrkiet var blandt de første stater til at lykønske Lukasjenka med den svigagtige valgsejr;

  Q. der henviser til, at de hviderussiske myndigheder fortsætter deres voldelige angreb på uafhængige hviderussiske journalister og borgerjournalister og bevidst forsøger at hindre objektiv journalistik med henblik på at dæmpe den nationale og internationale bekymring og fordømmelse, bl.a. ved den 29. august at inddrage mere end et dusin internationale journalisters presseakkreditering;

  R. der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Hviderusland fortsat forværredes under valgkampen og efter valget; der henviser til, at det miljø, menneskerettighedsforkæmperne arbejder i, løbende er blevet forværret, idet de systematisk udsættes for intimidering, chikane og begrænsninger af deres grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, der stadig praktiserer dødsstraf;

  1. understreger, at Europa-Parlamentet i overensstemmelse med Det Europæiske Råds holdning ikke anerkender resultatet af det såkaldte præsidentvalg, der fandt sted den 9. august 2020 i Hviderusland, da det blev gennemført i klar modstrid med alle internationalt anerkendte standarder; vil ikke anerkende Aliaksandr Lukasjenka som præsident for Hviderusland, når hans nuværende mandatperiode udløber;

  2. fordømmer i de stærkest mulige vendinger de hviderussiske myndigheder for deres voldelige undertrykkelse af fredelige demonstrationer for retfærdighed, frihed og demokrati i kølvandet på det svigagtige præsidentvalg den 9. august; opfordrer til en øjeblikkelig standsning af volden, til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af og frafald af alle anklager mod alle personer, som er blevet tilbageholdt af politiske grunde før og efter det såkaldte valg den 9. august, herunder alle personer, der tilbageholdes på grund af deres deltagelse i protester mod valgresultatet eller imod den vold, der anvendes af myndighederne, eller for deres tilkendegivelse af støtte til disse protester;

  3. fordømmer den fortsatte intimidering, forfølgelse og uforholdsmæssige magtanvendelse over for deltagere i strejker, medlemmer af koordinationsrådet og andre oppositionsfigurer, civilsamfundsaktivister, uafhængige journalister og bloggere; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle dem, der er blevet tilbageholdt vilkårligt før og efter det forfalskede valg den 9. august, herunder Pavel Sevjarynets, Mikalaj Statkievitj, Maria Kalesnikaova, Andrei Jahorau, Anton Radniankou og Ivan Krautsou; kræver, at al retsforfølgelse af politiske grunde stoppes;

  4. glæder sig over koordinationsrådet som en midlertidig repræsentation af de mennesker, der kræver demokratisk forandring i Hviderusland, og som er åbent for alle politiske og sociale aktører;

  5. støtter en fredelig og demokratisk magtoverdragelse oven på en inklusiv national dialog med fuld respekt for det hviderussiske folks demokratiske og grundlæggende rettigheder; minder i denne forbindelse om det hviderussiske folks opfordringer til snarest muligt at afholde et nyt, frit og retfærdigt valg under internationalt tilsyn med OSCE/ODIHR i spidsen og i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder;

  6. udtrykker sin utvetydige støtte til det hviderussiske folk i forbindelse med dets legitime krav og forhåbninger om et nyt, frit og retfærdigt valg, grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, demokratisk repræsentation, politisk deltagelse, værdighed og retten til at vælge sin egen skæbne; anerkender, at den aktuelle protestbevægelse i Hviderusland er baseret på et generelt og bredt krav om en demokratisering af Hviderusland, hvis folk bør nyde godt af de samme grundlæggende demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder som alle andre borgere på det europæiske kontinent;

  7. opfordrer Kommissionen, NF/HR og Rådet til at yde bistand til den demokratiske opposition i Hviderusland, herunder koordinationsrådet, der ledes af Sviatlana Tsikhanouskaja;

  8. påskønner det store bidrag, der er blevet ydet af de modige kvinder fra Hviderusland under ledelse af Sviatlana Tsikhanouskaja, Veranika Tsapkala og Maria Kalesnikaova og af deres tilhængere ved at repræsentere og give udtryk for det hviderussiske folks legitime krav; bemærker, at mange hviderussere betragter Sviatlana Tsikhanouskaja som vinder af præsidentvalget og Hvideruslands kommende præsident;

  9. kræver øjeblikkelig løsladelse af de anholdte medlemmer af koordinationsrådet, Lilija Ulasaova, Maksim Znak, Siarhei Dyleuski og Maria Kalesnikaova; insisterer på, at enhver national dialog skal finde sted med koordinationsrådets fulde og uhindrede deltagelse; glæder sig over den beskyttelse, som repræsentanter for EU-medlemsstaterne og andre ligesindede lande har givet Sviatlana Aleksijevitj;

  10. fordømmer i de stærkest mulige vendinger de forfærdelige voldshandlinger og den grusomme undertrykkelse og tortur mod fredelige demonstranter og tilbageholdte; opfordrer til en uafhængig og effektiv undersøgelse af de protestrelaterede dødsfald for Aljaksandr Tarajkouski, Alexander Vikhor, Artsyom Parukou, Gennady Sjutov og Konstantin Sjisjmakov;

  11. opfordrer til, at der sættes en stopper for al mishandling og tortur, at der indføres en præcis definition af tortur i Hvideruslands straffelov i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder, og at der foretages lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at kriminalisere tvungne forsvindinger;

  12. fastholder, at det er nødvendigt at sikre borgernes ret til forsamlings-, forenings-, ytrings- og meningsfrihed samt mediefriheden og således ophæve alle de retlige og praktiske hindringer, der begrænser disse frihedsrettigheder; fordømmer på det kraftigste den fortsatte anvendelse af dødsstraf og opfordrer til en øjeblikkelig og permanent afskaffelse af denne og, i afventning heraf, en effektiv ret til at klage over dødsdomme;

  13. støtter fuldt ud de hviderussiske arbejdstagere og uafhængige fagforeninger og opfordrer de hviderussiske myndigheder og arbejdsgivere til at anerkende hviderussiske arbejdstageres grundlæggende rettigheder til at strejke uden risiko for afskedigelse, anholdelse eller andre repressalier i overensstemmelse med ILO-konvention 87 og 98; støtter Den Internationale Faglige Samarbejdsorganisations opfordring til Den Internationale Arbejdsorganisation om omgående at gribe ind over for anholdelser og domfældelser af ledere af strejkeudvalg og uafhængige fagforeningsaktivister med henblik på at beskytte deres forsamlings- og foreningsfrihed; udtrykker sin støtte til den koordinerende rolle, som Den Hviderussiske Sammenslutning af Demokratiske Fagforeninger spiller;

  14. støtter kraftigt EU's sanktioner mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for forfalskning af valgresultatet og undertrykkelsen i Hviderusland, herunder Aliaksandr Lukasjenka; opfordrer Rådet til hurtigst muligt og i tæt samarbejde med internationale partnere at gennemføre brede og effektive sanktioner mod alle de hviderussiske gerningsmænd bag valgsvindel, vold og undertrykkelse i Hviderusland; opfordrer Rådet til at følge det eksempel, som de baltiske stater har sat, ved at opføre Lukasjenka på deres sanktionsliste og udvide den oprindeligt foreslåede gruppe af sanktionerede personer til også at omfatte et betydeligt antal embedsmænd på højt og mellemhøjt niveau samt arbejdsgivere, der er kendt for at støtte regimet eller afskedige ansatte på grund af deres deltagelse i strejker; opfordrer NF/HR og Rådet til at undersøge muligheden for at medtage russiske statsborgere, der er direkte involveret i støtten til Lukasjenkas regime i Hviderusland;

  15. glæder sig meget over forslaget fra OSCE's formand i samordning med hans efterfølger om at bistå Hviderusland med at tilrettelægge en dialogproces; insisterer på, at de hviderussiske myndigheder skal acceptere tilbuddet fra den nuværende og den kommende formand for OSCE;

  16. opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at udarbejde en omfattende gennemgang af EU's politik over for Hviderusland med henblik på at støtte det hviderussiske folk og deres demokratiske forhåbninger samt civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere, uafhængige fagforeninger og uafhængige medier; opfordrer til en forøgelse af EU's finansiering til det hviderussiske civilsamfund, samtidig med at enhver overførsel af EU-midler til den nuværende hviderussiske regering og statskontrollerede projekter fastfryses, og at lån fra EIB og EBRD og andre til det siddende regime standses; opfordrer indtrængende EU til at arrangere en donorkonference for et demokratisk Hviderusland, der samler internationale finansielle institutioner, G7-lande, EU's medlemsstater og institutioner, og andre, der er villige til at give tilsagn om en finansiel pakke på flere milliarder euro til støtte for fremtidige reformbestræbelser og omstruktureringen af økonomien;

  17. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at suspendere forhandlingerne om prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Hviderusland, indtil der er afholdt et frit og retfærdigt præsidentvalg;

  18. opfordrer indtrængende regeringen til at styrke sundhedssystemet og til på en gennemsigtig og inklusiv måde at give hviderussiske borgere alle relevante og livreddende oplysninger om pandemien; understreger, at der er behov for at forbedre adgangen til og tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser på tilbageholdelsessteder, navnlig i betragtning af covid-19-pandemien, samt arbejdsvilkårene for sundhedspersonale på baggrund af rapporter om, at politiet forhindrer hjælp til sårede demonstranter og anholder sundhedspersonale;

  19. opfordrer EU's medlemsstater til at lette og fremskynde etableringen af en humanitær korridor og procedurerne for opnåelse af visum til de personer, der flygter fra Hviderusland af politiske grunde, eller til de personer, der har behov for lægebehandling som følge af vold mod dem, og til at tilbyde dem og deres familier al den nødvendige støtte og bistand; opfordrer Kommissionen til hurtigt at gå videre med den effektive gennemførelse af EU's finansielle bistand til støtte for civilsamfundet og ofrene for undertrykkelse og til at mobilisere flere ressourcer til at støtte dem fysisk, psykologisk og materielt;

  20. opfordrer EU til yderligere at styrke de mellemfolkelige kontakter ved at støtte hviderussiske uafhængige NGO'er, civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere, repræsentanter for medierne og uafhængige journalister ved at skabe yderligere muligheder for unge hviderussere for at studere i EU og ved fortsat at støtte European Humanities University; anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at oprette et stipendieprogram for studerende, der er blevet bortvist fra hviderussiske universiteter på grund af deres prodemokratiske synspunkter,

  21. understreger behovet for en omfattende efterforskning af de forbrydelser, der er begået af regimet mod befolkningen i Hviderusland, og understreger, at det er fast besluttet på at bidrage til en sådan efterforskning;

  22. fordømmer undertrykkelsen af udsagn på internettet og i medierne samt intimideringen af journalister og bloggere for at standse strømmen af oplysninger om situationen i landet; understreger det hviderussiske folks ret til at have uhindret adgang til oplysninger; opfordrer EU til at anvende Den Europæiske Demokratifond og andre instrumenter til at støtte disse medieforetagender og journalister, der er genstand for regimets undertrykkelse;

  23. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten til at yde fuld støtte til den indsats, der gøres af FN's Menneskerettighedsråd og OSCE's Moskvamekanisme for at sikre internationale organisationers dokumentation af og rapportering om menneskerettighedskrænkelser og efterfølgende ansvarlighed og retfærdighed for ofrene;

  24. understreger vigtigheden af at modvirke spredningen af desinformation i Hviderusland vedrørende EU og dets medlemsstater og desinformation om situationen i Hviderusland i EU samt andre former for hybride trusler fra tredjeparters side; advarer regimet mod ethvert forsøg på at udpege nationale, religiøse, etniske og andre mindretal som syndebukke og aflede samfundets opmærksomhed fra valgsvindelen og de efterfølgende massive protester og undertrykkelsen heraf;

  25. fordømmer Den Russiske Føderations hybride indblanding i Hviderusland, navnlig ved at udsende såkaldte medieeksperter til de hviderussiske medier og rådgivere til de militære og retshåndhævende myndigheder, og opfordrer Den Russiske Føderations regering til at standse enhver skjult eller åbenlys indblanding i Hvideruslands interne anliggender; opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at respektere folkeretten og Hvideruslands suverænitet; advarer om, at Aliaksandr Lukasjenka ikke har noget politisk eller moralsk mandat til at indgå yderligere aftalemæssige forbindelser på Hvideruslands vegne, herunder med de russiske myndigheder, som kan true Hvideruslands suverænitet og territoriale integritet;

  26. understreger vigtigheden af, at udviklingen i Hviderusland fortsætter med at være en prioritet for EU; minder om, at EU er nødt til at være forenet og vedholdende i sin reaktion på situationen i Hviderusland;

  27. beklager, at Hviderusland allerede har tilført nukleart brændsel til den første reaktor i atomkraftværket i Astraviec og planlægger at producere energi i november 2020 uden at gennemføre stresstestens anbefalinger fuldt ud, hvilket er endnu mere bekymrende i disse tider med stor politisk ustabilitet;

  28. anmoder de nationale ishockeyforbund i EU's medlemsstater og alle andre demokratiske lande om indtrængende at opfordre det internationale ishockeyforbund (IIHF) til at omgøre sin beslutning om delvist at afholde verdensmesterskabet i ishockey i 2021 i Hviderusland, indtil situationen og navnlig menneskerettighedssituationen i landet er blevet bedre;

  29. gentager sin opfordring til Rådet til at indføre en omfattende, effektiv og rettidig EU-dækkende sanktionsmekanisme, der uden yderligere forsinkelser vil gøre det muligt at udpege alle individuelle, statslige og ikkestatslige aktører og andre enheder, der er ansvarlige for eller er involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

  30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og myndighederne i Republikken Hviderusland og Den Russiske Føderation.

   

   

  Seneste opdatering: 16. september 2020
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik