Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B9-0271/2020Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B9-0271/2020

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje

15.9.2020 - (2020/2779(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B9-0271/2020 (PPE)
B9-0272/2020 (Verts/ALE)
B9-0274/2020 (S&D)
B9-0275/2020 (ECR)
B9-0278/2020 (RENEW)

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac, Roberta Metsola
EPP frakcijos vardu
Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń, Isabel Santos
S&D frakcijos vardu,
Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
Frakcijos „Renew Europe“ vardu
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu
Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan
ECR frakcijos vardu


Procedūra : 2020/2779(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B9-0271/2020
Pateikti tekstai :
RC-B9-0271/2020
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

(2020/2779(RSP))

Europos Parlamentas

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartija 97“ atvejo[1], 2018 m. balandžio 19 d. rezoliuciją dėl Baltarusijos[2], 2017 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje[3], 2016 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje[4] ir 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės Baltarusijoje[5],

 atsižvelgdamas į tai, kad 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje bendromis ES ir jos šešių Rytų Europos partnerių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Sakartvelo, Moldovos Respublikos ir Ukrainos pastangomis pradėta įgyvendinti Rytų partnerystė,

 atsižvelgdamas į 2009 m. Prahoje, 2011 m. Varšuvoje, 2013 m. Vilniuje, 2015 m. Rygoje ir 2017 m. Briuselyje įvykusių Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras deklaracijas,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje surengtus prezidento rinkimus,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai deklaracijas Europos Sąjungos vardu dėl prezidento rinkimų, visų pirma 2020 m. rugpjūčio 11 d. ir 2020 m. rugpjūčio 17 d. deklaracijas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio pareiškimus, visų pirma 2020 m. rugpjūčio 7 d. pareiškimą artėjant prezidento rinkimams ir 2020 m. liepos 14 d. pareiškimą dėl kandidatų į prezidentus neregistravimo, 2020 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio ir Kanados užsienio reikalų ministro bendrą pareiškimą ir Komisijos pirmininko pavaduotojo ir 2020m. rugpjūčio 10 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir 2020 m. rugpjūčio 10 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio ir už kaimynystę ir plėtrą atsakingo Komisijos nario pareiškimą dėl prezidento rinkimų,

 atsižvelgdamas į rugpjūčio 13 d. Europos Parlamento pirmininko pareiškimą ir rugpjūčio 17 d. penkių frakcijų vadovų pareiškimą dėl padėties Baltarusijoje po rugpjūčio 9 d. įvykusių vadinamųjų prezidento rinkimų,

 atsižvelgdamas į rugpjūčio 14 d. neeilinio Užsienio reikalų tarybos posėdžio pagrindinius rezultatus ir rugpjūčio 19 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko išvadas dėl padėties Baltarusijoje po rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 7 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio pareiškimą dėl savavališkų ir nepaaiškintų suėmimų ir sulaikymų dėl politinių priežasčių ir 2020 m. rugsėjo 11 d. pareiškimą dėl didėjančio smurto prieš Koordinavimo tarybos narius ir jų bauginimo,

 atsižvelgdamas į Visuotinę ES strategiją ir persvarstytą Europos kaimynystės politiką,

 atsižvelgdamas į EIVT atstovo spaudai pareiškimus, ypač į 2020 m. birželio 19 d. pareiškimą dėl naujausių įvykių prieš prezidento rinkimus ir 2019 m. lapkričio 18 d. pareiškimą dėl parlamento rinkimų Baltarusijoje,

 atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimą pratęsti 2004 m. Baltarusijai nustatytą ES ginklų ir įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, embargą[6],

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 15 d. Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro pareiškimą dėl rinkimų stebėjimo misijos nesiuntimo į Baltarusiją dėl to, kad nebuvo gautas kvietimas,

 atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir visas žmogaus teisių konvencijas, kurias Baltarusija yra pasirašiusi,

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 10 d. Jungtinių Tautų specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais pranešimą,

 atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) 2020 m. liepos 17 d. pareiškimą ir į ankstesnes ESBO ODIHR ataskaitas dėl rinkimų Baltarusijoje,

 atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2020 m. rugpjūčio 10 ir 14 d. pareiškimus dėl įvykių po rinkimų Baltarusijoje,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi nuo 2000 m. Baltarusijoje nebuvo įregistruota jokia nauja politinė partija, nors tai ne kartą bandyta padaryti; kadangi Baltarusijos centrinė rinkimų komisija neleido režimą kritikuojantiems politikams užregistruoti kandidatūrų 2020 m. prezidento rinkimuose, nors jie, kaip pranešama, surinko daugiau kaip 100 000 parašų, reikalaujamų nacionalinės teisės aktuose, pabrėždama neproporcingas ir nepagrįstas kliūtis, taikomas kandidatūrų pateikimui, nepaisant įsipareigojimų ESBO ir nesilaikant kitų tarptautinių standartų;

B. kadangi per prezidento rinkimų kampanija jau nuo gegužės mėn. pradžios buvo pažymėta visoje šalyje vykusiomis represijomis prieš taikius protestuotojus, pilietinės visuomenės aktyvistus, tinklaraštininkus ir žurnalistus, taip pat dideliu politinių aktyvistų, jų šeimų ir rėmėjų bauginimu; kadangi visoje šalyje dėl protestų prieš režimą sulaikyta daugiau kaip 650 taikių protestuotojų, žurnalistų ir piliečių aktyvistų;

C. kadangi nepaisant to, kad Baltarusija yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) veikloje dalyvaujanti valstybė, Baltarusijos rinkimų procesai neatitiko ESBO gairių, kuriose raginama užtikrinti pagrindines laisves, lygybę, visuotinumą, politinį pliuralizmą, pasitikėjimą, skaidrumą ir atskaitomybę;

D. kadangi ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misija negalėjo stebėti rinkimų proceso, nes Baltarusijos valdžios institucijos tyčia laiku neatsiuntė kvietimo;

E. kadangi rinkimų metu buvo pranešama apie sistemingus pažeidimus ir tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus, įskaitant rinkėjų bauginimą, jų teisės balsuoti nesuteikimą ir masinį balsavimo apylinkių protokolų klastojimą; kadangi nepriklausomi vietos stebėtojai, įskaitant tuos, kurie stebėjo išankstinį balsavimą Baltarusijos prezidento rinkimuose, visoje šalyje buvo sulaikomi po to, kai užfiksavo daugybę rinkimų teisės pažeidimų;

F. kadangi Baltarusijos centrinė rinkimų komisija dabartinį prezidentą Aliaksandrą Lukašenką paskelbė vadinamųjų rinkimų laimėtoju;

G. kadangi patikimi pranešimai iš visos šalies ir visuomeninės socialinės žiniasklaidos iniciatyvos rodo, kad rinkimai buvo klastojami dideliu mastu dabartinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos naudai ir kad daugelis baltarusių mano, kad nugalėtoja yra Sviatlana Cichanouskaja;

H. kadangi iš karto po to, kai buvo paskelbti vadinamųjų rinkimų rezultatai, prasidėjo precedento neturintys taikūs protestai, kuriais išreiškiamas noras siekti demokratinių pokyčių ir pagarbos pagrindinėms laisvėms ir žmogaus teisėms, jie tęsiasi iki šiol ir šimtai tūkstančių žmonių buriasi Baltarusijos gatvėse, o šie susibūrimai piką pasiekia savaitgaliais per Vienybės eitynes ir rodo Baltarusijos visuomenės nepasitenkinimo ir mobilizavimo lygį;

I. kadangi kartu su protestais visoje šalyje vyksta daug streikų pramonės gamyklose, įskaitant dideles valstybės įmones įvairiuose ekonomikos sektoriuose, įmonėse, mokyklose, universitetuose, miestuose, miesteliuose ir kaimuose;

J. kadangi dėl didelių abejonių dėl rinkimų sąžiningumo ir didelio skaičiaus pranešimų apie klastojimą Europos Sąjunga ir jos valstybės narės prezidento rinkimų rezultatų nepripažino; kadangi dabartinio prezidento A. Lukašenkos dabartinė kadencija baigiasi 2020 m. lapkričio 5 d.;

K. kadangi protestai Baltarusijoje yra anksčiau nematyto masto, vyksta visoje šalyje, juose dalyvauja įvairių kartų žmonės ir jiems akivaizdžiai vadovauja moterys;

L. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos į teisėtus ir taikius protestus reagavo neproporcingai dideliu smurtu; kadangi saugumo pajėgos į taikius protestus reagavo labai griežtai ir dažnai naudojo pernelyg didelę, nereikalingą ir beatodairišką jėgą, pvz., intensyviai naudojo ašarines dujas, lazdas, blyksnines granatas ir vandens patrankas; kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras praneša, kad pastarosiomis savaitėmis buvo sulaikyta beveik 6 700 asmenų, kurie naudojosi savo teise laisvai rinktis į taikius susirinkimus; kadangi ekspertai gavo pranešimų apie bent 450 atvejų, kai sulaikyti asmenys patyrė kankinimus, seksualinį smurtą, išžaginimus ir netinkamą elgesį su jais, o nuo 2020 m. rugpjūčio 9 d. keli asmenys, įskaitant Aliaksandrą Taraikouskį, Kanstanciną Šyšmakovą, Aliaksandrą Vichorą ir Henadzį Šutavą, dingo ir buvo rasti negyvi;

M. kadangi buvo įsteigta Koordinavimo taryba, kurios tikslas yra būti laikina institucine partnere nacionalinio dialogo procesui, kuriuo siekiama organizuoti naujus rinkimus, kurie būtų rengiami laikantis tarptautinių standartų ir kuriuos stebėtų Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras; kadangi nuo to laiko keli tūkstančiai žmonių išreiškė paramą jos raginimams surengti naujus rinkimus ir visi pagrindiniai Koordinavimo tarybos nariai buvo persekiojami, apklausti arba suimti (Lilija Ulasava, Maksimas Znakas, Siarhejus Dyleuskis, Maryja Kalesnikava); kadangi dėl nuolatinio persekiojimo ir grasinimų pagrindiniai opozicijos nariai Sviatlana Cichanouskaja, Veranika Capkala, Pavelas Latuška ir Volha Kavalkova turėjo ieškoti prieglobsčio Europos Sąjungoje; kadangi rugsėjo 7 d. kitą jos pagrindinę narę Maryją Kalesnikavą vidury dienos Minsko gatvėje pagrobė kaukes dėvintys vyrai nežymėtame furgone; kadangi Nobelio premijos laureatė Sviatlana Aleksijevič yra vienintelė Koordinavimo tarybos prezidiumo narė, kuri Baltarusijoje dar yra laisva; kadangi, nepaisant išskirtinės paramos, kurią jai suteikė Europos diplomatai, ir toliau kyla didelis susirūpinimas dėl jos saugumo;

N. kadangi 2020 m. rugpjūčio 19 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė nemažam skaičiui už smurtą, represijas ir Baltarusijos rinkimų rezultatų klastojimą atsakingų asmenų nustatyti sankcijas, uždrausti jiems atvykti į ES ir užšaldyti ES esantį jų finansinį turtą;

O. kadangi rinkimų kampanija ir prezidento rinkimai vyko per COVID-19 m. pandemiją, kurios poveikį Baltarusijos politiniai vadovai ir valdžios institucijos nuolat neigė, todėl žurnalistai, medicinos darbuotojai ir eiliniai žmonės pradėjo dalintis esmine informacija apie pandemiją ir būtinas atsargumo priemones, taip parodydami žmonių visuomeniškumą ir Baltarusijos pilietinės visuomenės gyvybingumą;

P. kadangi rugpjūčio 27 d. Rusijos Federacijos prezidentas pareiškė, kad palaiko Baltarusijos valdžios institucijas, malšinančias teisėtą pilietinį nepasitenkinimą, ir pasiūlė dislokuoti specialias policijos pajėgas; kadangi rugpjūčio 21 d. A. Lukašenka paskelbė, kad streikuojantys ir atsistatydinę valstybinės žiniasklaidos žurnalistai bus pakeisti vadinamaisiais Rusijos žiniasklaidos specialistais; kadangi Rusija, Kinija ir Turkija buvo vienos iš pirmųjų valstybių, pasveikinusių A. Lukašenką su jo apgaulinga pergale rinkimuose;

Q. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos ir toliau vykdo smurtines represijas prieš nepriklausomus Baltarusijos žurnalistus ir piliečių žurnalistikos atstovus ir tikslingai bando trukdyti teikti objektyvius pranešimus, siekdamos nuslopinti vidaus ir tarptautinį susirūpinimą, ir, be kita ko, rugpjūčio 29 d. panaikino keliolikos tarptautinių žurnalistų spaudos akreditacijas;

R. kadangi per rinkimų kampaniją ir po rinkimų žmogaus teisių padėtis Baltarusijoje ir toliau blogėjo; kadangi žmogaus teisių gynėjų darbo aplinka nuolat blogėja ir jie sistemingai bauginami, persekiojami ir ribojamos jų pagrindinės laisvės; kadangi Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kurioje vykdoma mirties bausmė;

1. pabrėžia, kad Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos poziciją, atmeta rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje įvykusių vadinamųjų prezidento rinkimų rezultatus, nes jie vyko šiurkščiai pažeidžiant visus tarptautiniu mastu pripažintus standartus; nepripažins Aliaksandro Lukašenkos Baltarusijos prezidentu pasibaigus jo dabartinei kadencijai;

2. kuo griežčiausiai smerkia Baltarusijos valdžios institucijas už smurtines represijas prieš taikius protestus už teisingumą, laisvę ir demokratiją po apgaulingų rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimų; ragina nedelsiant nutraukti smurtą, nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus prieš vadinamuosius rugpjūčio 9-osios rinkimus ir po jų sulaikytus asmenis ir panaikinti visus jiems iškeltus kaltinimus dėl politinių priežasčių, įskaitant visus asmenis, sulaikytus už dalyvavimą protestuose prieš rinkimų rezultatus arba prieš valdžios institucijų naudojamą smurtą arba už paramą šiems protestams;

3. smerkia besitęsiantį streikų dalyvių, Koordinavimo tarybos narių ir kitų opozicijos veikėjų, pilietinės visuomenės aktyvistų, nepriklausomų žurnalistų ir tinklaraštininkų bauginimą, persekiojimą ir neproporcingą jėgos naudojimą prieš juos; ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus prieš suklastotus rugpjūčio 9 d. rinkimus ir po jų savavališkai sulaikytus asmenis, įskaitant Pavelą Seviarynecą, Mikalajų Statkevičių, Maryją Kalesnikavą, Andrejų Jahoravą, Antoną Radniankovą ir Ivaną Kraucovą; reikalauja nutraukti bet kokį baudžiamąjį persekiojimą dėl politinių priežasčių;

4. palankiai vertina Koordinavimo tarybą kaip laikiną žmonių, kurie reikalauja demokratinių pokyčių Baltarusijoje, atstovybę, atvirą visiems politiniams ir socialiniams suinteresuotiesiems subjektams;

5. remia taikų ir demokratinį valdžios pasikeitimą, surengus įtraukų nacionalinį dialogą, visapusiškai gerbiant Baltarusijos gyventojų demokratines ir pagrindines teises; šiuo klausimu pakartoja Baltarusijos žmonių raginimus kuo greičiau surengti naujus, laisvus ir sąžiningus rinkimus, kuriuos stebėtų tarptautiniai stebėtojai, vadovaujami ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, ir kurie atitiktų tarptautiniu mastu pripažintus standartus;

6. reiškia tvirtą paramą Baltarusijos žmonėms, teikiantiems teisėtus reikalavimus ir ginantiems siekius, susijusius su laisvais ir sąžiningais rinkimais, pagrindinėmis laisvėmis ir žmogaus teisėmis, demokratiniu atstovavimu, politiniu dalyvavimu, orumu ir teise spręsti dėl savo ateities; pripažįsta, kad dabartinis protestų judėjimas Baltarusijoje grindžiamas bendru ir plačiu reikalavimu demokratizuoti Baltarusiją, nes jos gyventojai turi turėti tokias pačias pagrindines demokratijos teises ir laisvę, kaip ir visi kiti Europos žemyno gyventojai;

7. ragina Komisiją, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį bei Tarybą teikti pagalbą Baltarusijos demokratinei opozicijai, įskaitant Sviatlanos Cichanouskajos vadovaujamą Koordinavimo tarybą;

8. dėkoja už svarbų drąsių Baltarusijos moterų, kurioms vadovauja Sviatlana Cichanouskaja, Veranika Capkala ir Maryja Kalesnikava, ir jų rėmėjų indėlį išreiškiant ir pateikiant teisėtus Baltarusijos žmonių reikalavimus; pažymi, kad daugelis Baltarusijos gyventojų mano, jog Sviatlana Cichanouskaja yra prezidento rinkimų nugalėtoja ir Baltarusijos išrinktoji prezidentė;

9. reikalauja nedelsiant paleisti sulaikytus Koordinavimo tarybos narius Liliją Ulasavą, Maksimą Znaką, Siarhejų Dyleuskį ir Maryją Kalesnikavą; primygtinai reikalauja, kad bet koks nacionalinis dialogas vyktų visapusiškai ir netrukdomai dalyvaujant Koordinavimo tarybai; palankiai vertina tai, kad ES valstybių narių ir kitų panašių pažiūrų šalių atstovai suteikė apsaugą Sviatlanai Aleksijevič;

10. kuo griežčiausiai smerkia pasibaisėtinus smurto veiksmus prieš taikius protestuotojus ir sulaikytuosius, žiaurias represijas ir kankinimus; ragina atlikti nepriklausomą ir veiksmingą su protestais susijusių Aliaksandro Taraikouskio, Aliaksandro Vichoro, Arciomo Parukovo, Henadzio Šutavo ir Kanstantino Šyšmakovo mirčių tyrimą;

11. ragina nutraukti bet kokį netinkamą elgesį ir kankinimus, Baltarusijos baudžiamajame kodekse nustatyti konkrečią kankinimo apibrėžtį, atitinkančią tarptautinius žmogaus teisių standartus, ir pakeisti teisės aktus, kad priverstinis dingimas būtų kriminalizuotas;

12. primygtinai tvirtina, kad būtina užtikrinti piliečių teises į susirinkimų, asociacijų, žodžio ir nuomonės laisvę, taip pat žiniasklaidos laisvę ir panaikinti visus teisinius ir praktinius apribojimus, kurie trukdo naudotis šiomis laisvėmis; griežtai smerkia vis dar taikomą mirties bausmę ir ragina nedelsiant ir visam laikui ją panaikinti, taip pat, kol nepanaikinta mirties bausmė, ragina užtikrinti veiksmingą teisę apskųsti mirties nuosprendį;

13. visapusiškai remia Baltarusijos darbuotojus ir nepriklausomas profesines sąjungas ir ragina Baltarusijos valdžios institucijas ir darbdavius gerbti pagrindines Baltarusijos darbuotojų teises streikuoti pagal TDO konvencijas Nr. 87 ir Nr. 98 nerizikuojant būti atleistiems iš darbo, sulaikytiems ar kitaip nubaustiems; remia Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos raginimą Tarptautinei darbo organizacijai skubiai imtis veiksmų prieš streikų komitetų vadovų ir nepriklausomų profesinių sąjungų aktyvistų sulaikymą ir nuteisimą, siekiant apsaugoti jų susirinkimų ir asociacijų laisvę; reiškia paramą Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų kongreso atliekamam koordinavimo vaidmeniui;

14. tvirtai remia ES sankcijas asmenims, atsakingiems už rinkimų rezultatų klastojimą ir represijas Baltarusijoje, įskaitant Aliaksandrą Lukašenką; ragina Tarybą, glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, nedelsiant įgyvendinti plataus masto ir veiksmingas sankcijas visiems Baltarusijos rinkimų klastojimo, smurto ir represijų veiksmų vykdytojams Baltarusijoje; ragina Tarybą sekti Baltijos valstybių, kurios įtraukė A. Lukašenką į savo sankcijų sąrašą, pavyzdžiu ir išplėsti iš pradžių pasiūlytą asmenų, kuriems taikomos sankcijos, grupę, kad į ją būtų įtraukta daug aukšto ir vidutinio rango pareigūnų, taip pat verslininkų, kurie, kaip žinoma, remia režimą arba atleidžia savo darbuotojus už dalyvavimą streikuose; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį ir Tarybą išnagrinėti galimybę įtraukti į sankcijų sąrašą Rusijos piliečius, kurie tiesiogiai dalyvauja remiant A. Lukašenkos režimą Baltarusijoje;

15. labai palankiai vertina ESBO pirmininko ir jo pareigų perėmėjo pasiūlymą padėti Baltarusijai organizuoti dialogo procesą; primygtinai ragina, kad Baltarusijos valdžios institucijos priimtų pasiūlymą, kurį joms pateikė dabartinis ir būsimas ESBO pirmininkai;

16. primygtinai ragina EIVT ir Komisiją parengti išsamią ES politikos Baltarusijos atžvilgiu peržiūrą, siekiant remti Baltarusijos žmones ir jų demokratinius siekius, taip pat pilietinę visuomenę, žmogaus teisių gynėjus, nepriklausomas sąjungas ir nepriklausomą žiniasklaidą; ragina padidinti ES finansavimą Baltarusijos pilietinei visuomenei, sykiu įšaldyti bet kokius ES lėšų pervedimus dabartinei Baltarusijos vyriausybei ir valstybės kontroliuojamiems projektams ir sustabdyti EIB, ERPB ir kitas paskolas dabartiniam režimui; primygtinai paraginti ES surengti paramos demokratinei Baltarusijai teikėjų konferenciją, kurioje dalyvautų tarptautinės finansų įstaigos, G 7 šalys, ES valstybės narės ir institucijos, taip pat kitos šalys, norinčios įsipareigoti skirti milijardų eurų finansinį paketą, kad būtų remiamos būsimos reformos ir ekonomikos restruktūrizavimas;

17. ragina EIVT sustabdyti derybas dėl ES ir Baltarusijos partnerystės prioritetų, kol įvyks laisvi ir sąžiningi prezidento rinkimai;

18. primygtinai ragina vyriausybę stiprinti sveikatos priežiūros sistemą ir skaidriai, užtikrinant visų įtrauktį, teikti Baltarusijos gyventojams visą aktualią ir gyvybiškai svarbią informaciją apie pandemiją; pabrėžia, kad reikia gerinti galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis sulaikymo vietose, jų prieinamumą ir kokybę, ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, taip pat gerinti medicinos darbuotojų darbo sąlygas, nes pranešama, kad policija trukdo suteikti pagalbą sužeistiems protestuotojams ir sulaiko medicinos darbuotojus;

19. ragina ES valstybes nares supaprastinti ir paspartinti humanitarinio koridoriaus sukūrimą ir vizų išdavimo procedūrą asmenims, bėgantiems iš Baltarusijos dėl politinių priežasčių, ir asmenims, kuriems dėl smurto prieš juos reikia medicininio gydymo, ir suteikti jiems bei jų šeimoms visą reikiamą paramą ir pagalbą; ragina Komisiją sparčiai pradėti veiksmingai naudoti ES finansinę paramą, skirtą pilietinei visuomenei ir nukentėjusiems nuo represijų remti, ir sutelkti daugiau išteklių jų fizinei, psichologinei ir materialinei paramai;

20. ragina ES toliau stiprinti žmonių tarpusavio ryšius remiant nepriklausomas Baltarusijos NVO, PVO, žmogaus teisių gynėjus, žiniasklaidos atstovus ir nepriklausomus žurnalistus, suteikiant papildomas galimybes jauniems baltarusiams studijuoti ES ir toliau remiant Europos humanitarinį universitetą; prašo Komisijos skubiai sudaryti stipendijų programą studentams ir mokslininkams, išmestiems iš Baltarusijos universitetų už demokratines pažiūras;

21. pabrėžia, kad reikia išsamiai ištirti režimo įvykdytus nusikaltimus Baltarusijos žmonėms, ir pabrėžia esąs pasiryžęs prisidėti prie tokių tyrimų;

22. smerkia žiniasklaidos ir interneto ribojimą, taip pat žurnalistų ir tinklaraštininkų bauginimą, siekiant sustabdyti informacijos apie padėtį šalyje srautą; pabrėžia Baltarusijos žmonių teisę nekliudomai gauti informaciją; ragina ES naudoti Europos demokratijos fondą ir kitas priemones, siekiant remti šias žiniasklaidos priemones ir žurnalistus, patiriančius režimo represijas;

23. ragina Komisiją, valstybes nares ir EIVT visapusiškai remti Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos pastangas ir ESBO Maskvos mechanizmo naudojimą, kad būtų apsaugota tarptautinių organizacijų dokumentacija ir pranešimai apie žmogaus teisių pažeidimus ir vėliau būtų galima reikalauti atsakomybės ir teisingumo nukentėjusiems;

24. pabrėžia, kad labai svarbu kovoti su dezinformacijos apie ES, jos valstybes nares ir institucijas sklaida Baltarusijoje, taip pat su ES plintančia dezinformacija apie padėtį Baltarusijoje ir kitų formų hibridinėmis grėsmėmis, kurias kelia trečiosios šalys; įspėja režimą dėl bet kokių bandymų naudoti nacionalines, religines, etnines ir kitas mažumas kaip pakaitinį taikinį, nukreipiantį visuomenės dėmesį nuo rinkimų klastojimo ir su tuo susijusių masinių protestų ir represijų;

25. smerkia Rusijos Federacijos hibridinį kišimąsi Baltarusijoje, visų pirma vadinamųjų žiniasklaidos ekspertų delegavimą į Baltarusijos valstybinės žiniasklaidos priemones ir patarėjų delegavimą į karines ir teisėsaugos tarnybas, ir ragina Rusijos Federacijos vyriausybę nutraukti bet kokį slaptą ar atvirą kišimąsi į Baltarusijos vidaus procesus; primygtinai ragina Rusijos Federaciją gerbti tarptautinę teisę ir Baltarusijos suverenitetą; įspėja, kad Aliaksandras Lukašenka neturi politinių ar moralinių įgaliojimų Baltarusijos vardu užmegzti kokius nors tolesnius sutartinius santykius, be kita ko, su Rusijos valdžios institucijomis, kurie galėtų kelti grėsmę Baltarusijos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui;

26. pabrėžia, jog svarbu, kad įvykiai Baltarusijoje išliktų ES prioritetu; primena, kad ES turi būti vieninga ir nuosekliai reaguoti į padėtį Baltarusijoje;

27. apgailestauja dėl to, kad Baltarusija jau atgabeno branduolinį kurą į pirmąjį Astravo branduolinės elektrinės reaktorių ir planuoja pradėti gaminti energiją 2020 m. lapkričio mėn., neįgyvendinusi visų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rekomendacijų, nes tai dar labiau aktualu šiais didelio politinio nestabilumo laikais;

28. ragina ES valstybių narių ir visų kitų demokratinių šalių nacionalines ledo ritulio federacijas primygtinai raginti Tarptautinę ledo ritulio federaciją (IIHF) atšaukti savo sprendimą iš dalies surengti 2021 m. pasaulio ledo ritulio čempionatą Baltarusijoje, kol padėtis ir ypač žmogaus teisių padėtis šalyje pagerės;

29. dar kartą ragina ES Tarybą nedelsiant sukurti visapusišką, veiksmingą ir savalaikį ES masto ribojamųjų priemonių mechanizmą, pagal kurį būtų galima taikyti priemones bet kokiems asmenims, valstybiniams ir nevalstybiniams subjektams bei kitiems subjektams, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba su jais susijusiems;

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Baltarusijos Respublikos bei Rusijos Federacijos valdžios institucijoms.

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika