Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0280/2020Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0280/2020

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία: η δηλητηρίαση του Alexei Navalny

15.9.2020 - (2020/2777(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0280/2020 (Verts/ALE)
B9‑0281/2020 (S&D)
B9‑0282/2020 (Renew)
B9‑0283/2020 (ECR)
B9‑0284/2020 (PPE)

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López‑Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola, David Lega
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kati Piri, Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2020/2777(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0280/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0280/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία: η δηλητηρίαση του Alexei Navalny

(2020/2777(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ιδίως το κεφάλαιο 2 και ειδικότερα το άρθρο 29 για την προστασία της ελευθερίας του λόγου, καθώς και τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες έχει αναλάβει η Ρωσία ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του ΟΗΕ,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εκ μέρους της ΕΕ, της 3ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με τη δηλητηρίαση του Alexei Navalny,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), της 24ης Αυγούστου και της 2ας Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με τη δηλητηρίαση του Alexei Navalny,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Michelle Bachelet, της 8ης Σεπτεμβρίου 2020, με την οποία ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τη δηλητηρίαση του Alexei Navalny,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της G7, της 8ης Σεπτεμβρίου, σχετικά με τη δηλητηρίαση του Alexei Navalny,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους (Σύμβαση για τα χημικά όπλα), η οποία απαγορεύει τη χρήση, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά χημικών όπλων,

 έχοντας υπόψη την ομόφωνη έγκριση των αποφάσεων C-24/DEC.4 και C-24/DEC.5 από την 24η σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλόμενων κρατών της Σύμβασης για τα χημικά όπλα, στις 27 Νοεμβρίου 2019, με την οποία προστίθενται οι οργανοφωσφορικοί νευροτοξικοί παράγοντες Novichok στον πίνακα 1 του παραρτήματος για τα χημικά προϊόντα της Σύμβασης, καθώς και την έναρξη ισχύος των αποφάσεων αυτών στις 7 Ιουνίου 2020,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του νοσοκομείου Charité – Universitätsmedizin του Βερολίνου, της 24ης Αυγούστου 2020, σύμφωνα με την οποία ο Alexei Navalny υπήρξε θύμα δηλητηρίασης με χημικό νευροτοξικό παράγοντα,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, της 2ας Σεπτεμβρίου 2020, με την οποία ζητείται επειγόντως από τη ρωσική κυβέρνηση να προβεί σε δήλωση σχετικά με το συμβάν και καταδικάζεται η επίθεση με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), της 3ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με τους ισχυρισμούς για χρήση χημικών όπλων κατά του Alexei Navalny, η οποία υπογραμμίζει ότι «βάσει της Σύμβασης για τα χημικά όπλα, οποιαδήποτε δηλητηρίαση ατόμου με τη χρήση νευροτοξικού παράγοντα θεωρείται χρήση χημικών όπλων»,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που αμφότερα ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, και στα οποία η Ρωσική Ομοσπονδία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για το δικαίωμα και την ευθύνη των ατόμων και κοινωνικών ομάδων και φορέων για την προώθηση και προάσπιση των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 9 Δεκεμβρίου 1998,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny, ηγετικό στέλεχος της ρωσικής αντιπολίτευσης, δικηγόρος, μπλόγκερ και ακτιβιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, έχει αποκαλύψει πολυάριθμες υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις και Ρώσοι πολιτικοί, έχει ηγηθεί πολλών δημόσιων διαμαρτυριών σε ολόκληρη τη Ρωσία και έχει αναδειχθεί σε έναν από τους λίγους αποτελεσματικούς ηγέτες της ρωσικής αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί, φυλακιστεί και καταδικαστεί, προκειμένου να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την πολιτική και δημόσια δράση του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κηρύξει ορισμένες από τις διαδικασίες αυτές καταχρηστικές και αντίθετες προς την αρχή της δίκαιης δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, ο Navalny είχε δεχτεί σωματική επίθεση με ιατρικό απολυμαντικό που τον άφησε σχεδόν τυφλό, ενώ εικάζεται ότι, κατά τη διάρκεια της κράτησής του το 2019, είχε πέσει θύμα δηλητηρίασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις οι δράστες δεν οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, ο Alexei Navalny, έπεσε σε κώμα στις 20 Αυγούστου ενώ βρισκόταν σε εγχώρια ρωσική πτήση, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη ρωσική πόλη Tomsk και, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο Charité του Βερολίνου από τις 22 Αυγούστου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόπειρα δολοφονίας κατά του Alexei Navalny πραγματοποιήθηκε εν όψει των ρωσικών τοπικών και περιφερειακών εκλογών της 13ης Σεπτεμβρίου 2020, όπου ο ίδιος και η ομάδα του συμμετείχαν ενεργά στη θέσπιση μιας στρατηγικής «έξυπνης ψηφοφορίας» προκειμένου να ηττηθούν οι υποψήφιοι του καθεστώτος του Putin· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με την κατάσταση της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακριβώς πριν από την απόπειρα δηλητηρίασής του, ο Alexei Navalny βρισκόταν στο Novosibirsk και στο Tomsk, όπου διερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς μεταξύ των τοπικών διοικητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω των δραστηριοτήτων του για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις περιφέρειες, ο Alexei Navalny αύξησε την ευαισθητοποίηση του τοπικού κοινού σχετικά με αυτές τις υποθέσεις και, ως εκ τούτου, αύξησε το ποσοστό συμμετοχής στις περιφερειακές εκλογές, κινητοποιώντας την ψήφο της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny έχει θεσπίσει σύστημα 40 περιφερειακών γραφείων σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία ελέγχουν τις τοπικές αρχές σε μόνιμη βάση, αλλά υπόκεινται επίσης σε εκφοβισμό και διώξεις από τις ρωσικές αρχές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξή του προς τους διαδηλωτές στο Khabarovsk και τη Λευκορωσία και θεώρησε τις αλλαγές στη Λευκορωσία ως πηγή έμπνευσης για τον λαό της Ρωσίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές δολοφονίες και δηλητηριάσεις στη Ρωσία αποτελούν συστημικά όπλα του καθεστώτος που έχουν εσκεμμένα ως στόχο την αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω από την απροθυμία των αρχών να διερευνήσουν διεξοδικά τις πολιτικά υποκινούμενες δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας των Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, Sergei Protazanov, Vladimir Kara-Murza και άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ή τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης συστηματικά εξαπολύουν λεκτικές επιθέσεις κατά των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και πραγματοποιούν εκστρατείες συκοφάντησης και απανθρωποίησής τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα της πολύ σοβαρής οπισθοδρόμησης όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό των κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου στη Ρωσική Ομοσπονδία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη καταστολή σε βάρος των αντιφρονούντων της ρωσικής κοινωνίας ενισχύεται από την ατιμωρησία των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και από την απροθυμία των δικαστικών αρχών να ασκήσουν διώξεις κατά των πραγματικών δραστών των εγκλημάτων αυτών, τα οποία το Κρεμλίνο όχι μόνο δεν διώκει αλλά ακόμα και ανταμείβει·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Memorial, αναγνωρισμένη ρωσική ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν περισσότεροι από 300 πολιτικοί και θρησκευτικοί κρατούμενοι στη Ρωσική Ομοσπονδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επιδεικνύει αλληλεγγύη προς όλους τους αντιφρονούντες και τον ρωσικό λαό, οι οποίοι, παρά την απειλή για την ελευθερία και τη ζωή τους και την πίεση που δέχονται από το Κρεμλίνο και τις ρωσικές αρχές, εξακολουθούν να αγωνίζονται για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικά υποκινούμενες δολοφονίες και απόπειρες δολοφονίας από τη ρωσική μυστική υπηρεσία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νοσοκομείο Charité – Universitätsmedizin του Βερολίνου έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Alexei Navalny δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας Novichok, ο οποίος είναι νευροτοξικός παράγοντας στρατιωτικής ποιότητας που αναπτύχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσική Ομοσπονδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε από εξειδικευμένο εργαστήριο των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και από πολλά εργαστήρια που εργάζονται ανεξάρτητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νευροτοξικός παράγοντας Novichok χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2018, στο έδαφος της ΕΕ σε επίθεση κατά του πρώην υπαλλήλου των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών Sergei Skripal και της κόρης του Yulia Skripal στο Salisbury του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία οδήγησε επίσης στον εξ ατυχήματος θάνατο της Dawn Sturgess, κατοίκου του Amesbury·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρώσοι γιατροί ήταν οι πρώτοι που περιέθαλψαν τον Alexei Navalny για δηλητηρίαση ενώ στη συνέχεια ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη δηλητηρίασης στο σώμα του και προσπάθησαν να εμποδίσουν τη μεταφορά του εκτός της χώρας, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νευροτοξικός παράγοντας Novichok είναι ένα μέσο που έχει αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμο μόνο στις στρατιωτικές δομές και τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουσίες αυτές ρυθμίζονται από τη ρωσική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νευροτοξικός παράγοντας Novichok είναι χημικό όπλο που μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σε κρατικά στρατιωτικά εργαστήρια και δεν μπορεί να αποκτηθεί από ιδιώτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν ωστόσο συνέβαινε αυτό, θα συνιστούσε παραβίαση των διεθνών νομικών δεσμεύσεων της Ρωσίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο κάλεσε τις ρωσικές αρχές να διεξαγάγουν διεξοδική έρευνα σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Alexei Navalny, ζήτησε κοινή διεθνή αντίδραση και επιφυλάχθηκε του δικαιώματός του να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης περιοριστικών μέτρων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα, κάθε δηλητηρίαση ατόμου με τη χρήση νευροτοξικού παράγοντα θεωρείται χρήση χημικών όπλων και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η χρήση χημικών όπλων από οποιονδήποτε υπό οιεσδήποτε συνθήκες συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ομόφωνη έγκριση δύο προτάσεων προς τον σκοπό αυτό, εκ των οποίων η μία είχε υποβληθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Novichok προστέθηκε στον κατάλογο των ελεγχόμενων ουσιών της Σύμβασης για τα χημικά όπλα και, ως εκ τούτου, υπόκειται στις αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου βάσει της Σύμβασης·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελεγχόμενα από το ρωσικό κράτος κέντρα πληροφοριών προσπαθούν να αρνηθούν την ευθύνη των ρωσικών αρχών για την απόπειρα δολοφονίας του Alexei Navalny, διαδίδοντας παραπληροφόρηση και εκτρέποντας την προσοχή από τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου 2020 στη Ρωσία οδήγησαν σε πρωτοφανή αριθμό καταγγελιών σχετικά με την παραποίηση των αποτελεσμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πόλεις όπου βρέθηκε ο Alexei Navalny πριν από την απόπειρα δηλητηρίασής του (Novosibirsk και Tomsk), το σύστημα έξυπνης ψηφοφορίας που θέσπισε αποδείχθηκε αποτελεσματικό και βοήθησε να ηττηθούν οι υποψήφιοι του Putin·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταλήξει επισήμως στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται «στρατηγικός εταίρος», μεταξύ άλλων λόγω της ανταγωνιστικής εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζει, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επεμβάσεων και της παράνομης κατοχής εδαφών τρίτων χωρών·

1. καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα δολοφονίας κατά του Alexei Navalny και εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την επανειλημμένη χρήση χημικών νευροτοξικών παραγόντων κατά Ρώσων πολιτών·

2. υπενθυμίζει ότι η χρήση χημικών όπλων υπό οιεσδήποτε συνθήκες συνιστά αξιοκατάκριτο έγκλημα βάσει του διεθνούς δικαίου, και ιδίως βάσει της Σύμβασης για τα χημικά όπλα·

3. υπογραμμίζει ότι η απόπειρα δολοφονίας κατά του Alexei Navalny αποτελούσε μέρος μιας συστημικής προσπάθειας να φιμωθεί ο ίδιος και άλλοι αντιφρονούντες, να αποτραπεί ο ίδιος και οι αντιφρονούντες αυτοί από την περαιτέρω έκθεση της σοβαρής διαφθοράς που χαρακτηρίζει το καθεστώς και να αποτραπεί η πολιτική αντιπολίτευση στη χώρα γενικότερα, ιδίως με σκοπό να επηρεαστούν οι ρωσικές τοπικές και περιφερειακές εκλογές στις 11-13 Σεπτεμβρίου·

4. επαναλαμβάνει ότι η περίπτωση του Alexei Navalny είναι ένα από τα στοιχεία μιας ευρύτερης ρωσικής πολιτικής που έχει ως επίκεντρο καταπιεστικές εσωτερικές πολιτικές και επιθετικές ενέργειες παγκοσμίως, την εξάπλωση της αστάθειας και του χάους, την αποκατάσταση της σφαίρας επιρροής και κυριαρχίας της και την υπονόμευση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης·

5. ζητεί την άμεση έναρξη διεθνούς έρευνας (με τη συμμετοχή της ΕΕ, του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των συμμάχων τους και του ΟΑΧΟ) και τονίζει την αποφασιστικότητά του να συμβάλει σε μια τέτοια έρευνα· καλεί τον ΟΑΧΟ να διερευνήσει διεξοδικά τις παραβιάσεις των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας στον τομέα των χημικών όπλων· καλεί τις ρωσικές αρχές να συνεργαστούν πλήρως με τον ΟΑΧΟ προκειμένου να διασφαλιστεί μια αμερόληπτη διεθνής έρευνα και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για το έγκλημα που διαπράχθηκε κατά του Alexei Navalny·

6. καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να λάβει ενεργό θέση επί του θέματος αυτού κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Σεπτεμβρίου· ζητεί από την ΕΕ να καταρτίσει το συντομότερο δυνατό έναν κατάλογο φιλόδοξων περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας και να ενισχύσει τις υφιστάμενες κυρώσεις της κατά της Ρωσίας· ζητεί να αναπτυχθούν μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων που θα καθιστούν δυνατή τη συγκέντρωση και δέσμευση των ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων διεφθαρμένων ατόμων σύμφωνα με τα πορίσματα του ιδρύματος του Alexei Navalny για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

7. καλεί τις ρωσικές αρχές να θέσουν τέλος στην παρενόχληση, τον εκφοβισμό, τη βία και την καταστολή των πολιτικών αντιπάλων τους τερματίζοντας το κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί, το οποίο έχει ήδη οδηγήσει στην απώλεια της ζωής πολλών δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών της αντιπολίτευσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα άτομα αυτά μπορούν να ασκούν τις νόμιμες και χρήσιμες δραστηριότητές τους χωρίς καμία παρέμβαση και χωρίς να φοβούνται για τη ζωή τους ή για τη ζωή των μελών της οικογένειάς τους και των φίλων τους·

8. καλεί την ΕΕ να ζητεί διαρκώς από τη Ρωσία να καταργήσει ή να τροποποιήσει όλους τους νόμους που δεν συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των παρανόμως θεσπισθεισών πρόσφατων αλλαγών στο Ρωσικό Σύνταγμα και στο νομικό πλαίσιο για τις εκλογές, και της νομοθεσίας για τους ξένους πράκτορες και τις ανεπιθύμητες οργανώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί ο πλουραλισμός και οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης·

9. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις δημοκρατικές δυνάμεις της Ρωσίας, οι οποίες είναι προσηλωμένες σε μια ανοικτή και ελεύθερη κοινωνία, καθώς και την υποστήριξή του προς όλα τα μεμονωμένα άτομα και τις οργανώσεις που αποτελούν στόχο επιθέσεων και πράξεων καταστολής·

10. υπογραμμίζει το καθήκον της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχετικές συμφωνίες και συμβάσεις και να συμμορφώνεται πλήρως με τις διεθνείς δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τον ΟΑΧΟ για τη διερεύνηση οποιασδήποτε παραβίασης των Συμβάσεων για τα χημικά όπλα·

11. ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να αντιμετωπίσει επειγόντως τα ζητήματα που έχει θέσει η διεθνής κοινότητα και να παράσχει άμεση, πλήρη και ολοκληρωμένη κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμά της για τον Novichok, στον ΟΑΧΟ·

12. τονίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, έχει δεσμευτεί να σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, όπως κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

13. ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εξασφαλίσουν ότι οι υποθέσεις όλων των προσώπων που διώκονται για πολιτικούς λόγους θα συζητηθούν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν αυτές επαναληφθούν, και ότι οι εκπρόσωποι της Ρωσίας σε αυτές τις διαβουλεύσεις θα κληθούν επισήμως να απαντήσουν για κάθε υπόθεση· καλεί τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και τον ΑΠ/ΥΕ, να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εν λόγω υποθέσεις, να θίγουν τα ζητήματα αυτά σε διάφορες διαδικασίες και συνεδριάσεις με τη Ρωσία και να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο όσον αφορά την αλληλεπίδραση με τις ρωσικές αρχές·

14. καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις θέσεις τους έναντι της Ρωσίας και να εκφράζονται με ενιαία φωνή στα διμερή και πολυμερή φόρουμ με τις ρωσικές αρχές·

15. επαναλαμβάνει ότι είναι εξαιρετικά επείγον να δρομολογηθεί μια διεξοδική και στρατηγική επαναξιολόγηση των σχέσεων της ΕΕ με τη Ρωσία, η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχές:

α. θα ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ να αναθεωρήσει την πολιτική της ΕΕ σχετικά με τη Ρωσία και τις πέντε κατευθυντήριες αρχές για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία και να αναπτύξει μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία θα εξαρτηθεί από τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ηγεσία και τις αρχές της Ρωσίας·

β. θα ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να απομονώνουν τη Ρωσία στα διεθνή φόρουμ (όπως η G7 και άλλες μορφές) και να επανεξετάσουν με κριτικό πνεύμα τη συνεργασία της ΕΕ με τη Ρωσία μέσω διαφόρων πλατφορμών εξωτερικής πολιτικής·

γ. θα ζητεί από το Συμβούλιο να δώσει προτεραιότητα στην έγκριση του μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τύπου Magnitsky και στην εφαρμογή του στο εγγύς μέλλον, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατάλογο ατόμων και θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τομεακές κυρώσεις κατά του ρωσικού καθεστώτος·

δ. υπό το φως της υπόθεσης Navalny επαναλαμβάνει την προηγούμενη θέση του σχετικά με τη διακοπή του έργου Nord Stream 2·

ε. θα ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των Ρώσων αντιφρονούντων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης/δημοσιογράφων, αξιοποιώντας πλήρως τους μηχανισμούς υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργώντας πρόσθετες ευκαιρίες για τους νέους Ρώσους να σπουδάσουν στην ΕΕ και συμβάλλοντας στην ίδρυση ενός ρωσικού πανεπιστημίου εξορίας σε ένα από τα κράτη μέλη·

στ. θα ζητεί από το Συμβούλιο να αρχίσει αμέσως τις προετοιμασίες και να εγκρίνει μια στρατηγική της ΕΕ για τις μελλοντικές σχέσεις με μια δημοκρατική Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας προσφοράς κινήτρων και προϋποθέσεων για την ενίσχυση των εγχώριων τάσεων προς την ελευθερία και τη δημοκρατία·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου