Postup : 2020/2784(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0300/2020

Predkladané texty :

RC-B9-0300/2020

Rozpravy :

PV 17/09/2020 - 11.3
CRE 17/09/2020 - 11.3

Hlasovanie :

PV 17/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 16

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0235

<Date>{16/09/2020}16.9.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0300/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0301/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0302/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0303/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0304/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 179kWORD 55k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0300/2020 (Verts/ALE)

B9-0301/2020 (ECR)

B9-0302/2020 (S&D)

B9-0303/2020 (PPE)

B9-0304/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o humanitárnej situácii v Mozambiku</Titre>

<DocRef>(2020/2784(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Carlos Zorrinho</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Katrin Langensiepen</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko, Bogdan Rzońca</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Mozambiku

(2020/2784(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na medzinárodné dohovory a protokoly zamerané proti terorizmu,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 (ICCPR),

 so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a na ciele udržateľného rozvoja OSN,

 so zreteľom na správu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí z 10. septembra 2020 o situácii v Mozambiku[1],

 so zreteľom na na správu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí z 29. júna 2020 o situácii v Mozambiku,

 so zreteľom na stanovisko o Mozambiku prijaté na 87. zasadnutí pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie (UNWGAD) 1. mája 2020,

 so zreteľom na správy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) o Mozambiku,

 so zreteľom na správu pracovnej skupiny OSN pre všeobecné pravidelné preskúmanie z 12. apríla 2016,

 so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1984, a na opčný protokol k nemu prijatý Valným zhromaždením OSN 18. decembra 2002,

 so zreteľom na závery Rady z 22. apríla 2020 o Mozambiku,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. marca 2020 s názvom Smerom ku komplexnej stratégii pre Afriku (JOIN(2020)0004),

 so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2019, časť Mozambik,

 so zreteľom na národný indikatívny program EÚ Mozambik a 11. Európsky rozvojový fond na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie (EU EOM) v Mozambiku o všeobecných voľbách a voľbách do provinčného zhromaždenia z 15. októbra 2019,

 so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

 so zreteľom na 28. politický dialóg medzi EÚ a Mozambikom z 5. júna 2020,

 so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC) a EÚ,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mozambiku a regióne SADC;

 so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedu Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 29. júna 2020,

 so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

 so zreteľom na Dohovor Organizácie africkej jednoty o predchádzaní terorizmu a boji proti nemu,

 so zreteľom na zakladajúce princípy SADC,

 so zreteľom na závery SADC zo 17. augusta 2020 o Mozambiku,

 so zreteľom na dohodu o mieri a národnom zmierení z roku 2019,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže od októbra 2017 teroristická skupina aš-Šabáb, údajne pridružená k ozbrojenej skupine nazývanej Islamský štát stredoafrickej provincie, spustila viac ako 500 násilných útokov v severnej provincii Cabo Delgado, terorizuje miestne obyvateľstvo, čo si vyžiadalo viac ako 1 500 životov a viedlo k vysídleniu viac ako 250 000 ľudí a viac ako 700 000 ľudí potrebovalo pomoc;

B. keďže teroristické útoky sa stali čoraz násilnejšími a boli napadnuté mnohé dediny, pričom viac ako 1 000 domov bolo spálených alebo zničených; keďže sa objavili správy o tom, že militanti začali únosy žien a dievčat;

C. keďže džihádistické skupiny v auguste obsadili strategické prístavné mesto Mocimboa da Praia, ktoré je kľúčovým prístavom, ktorý napomáha pri ťažbe ropy a skvapalneného zemného plynu; keďže skutočnosť, že aš-Šabáb naďalej drží  mesto, naznačuje, že teroristická skupina sa stáva silnejšou a sofistikovanejšou;

D. keďže islamistickí povstalci sa čoraz častejšie uchyľujú k nezákonnému obchodu s drogami ako k zdroju financovania;

E. keďže v Mozambiku prípady islamistického militantizmu neboli známe; keďže približne 30 % z 31 miliónov mozambických obyvateľov tvoria rímski katolíci, zatiaľ čo 18 % tvoria moslimovia a len dve provincie – Cabo Delgado a Niassa – majú moslimskú väčšinu;

F. keďže vojenské akcie mozambických orgánov nedokázali zastaviť útoky a umožniť riešenie tejto humanitárnej núdzovej situácie, ktorá sa znepokojivo rýchlo zhoršuje;

G. keďže vládne bezpečnostné sily Mozambiku reagovali neprimeraným násilím, niekedy v rozpore s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv; keďže mozambický prezident Filipe Nyusi pripustil „nedobrovoľné porušovanie“ ľudských práv zo strany orgánov v Cabo Delgado; keďže boli hlásené prípady tvrdých zákrokov proti slobode prejavu, ako aj obťažovania novinárov;

H. keďže mozambická armáda nemá prostriedky na to, aby riešila prudký nárast terorizmu v regióne; keďže pretrvávajú legitímne obavy, že povstanie sa rozšíri do susedných krajín a destabilizuje región;

I. keďže viac ako polovica ľudí postihnutých násilím v Cabo Delgado sú deti; keďže sú zaznamenané sťažnosti na nábor detí do ozbrojených skupín, únosy a sexuálne a rodovo motivované násilie páchané na ženách a dievčatách; keďže obyvateľstvo sa často stáva rukojemníkom v bojoch medzi ozbrojenými skupinami a štátnymi vojenskými silami;

J. keďže Mozambik má povinnosť dodržiavať základné normy v oblasti ľudských práv na základe medzinárodných dohovorov, ktoré ratifikoval, najmä vo svojich väzenských zariadeniach; keďže barbarské činy pripisované skupine aš-Šabáb by sa nemali riešiť ďalším porušovaním ľudských práv zo strany bezpečnostných síl Mozambiku;

K. keďže Agentúra pre integrovaný rozvoj severu ADIN (Agencia desenvolvimento integrado do norte) bola zriadená v marci 2020 s osobitným cieľom riešiť sociálno-ekonomické nedostatky na severe;

L. keďže v auguste 2019 bola podpísaná dohoda o mieri a národnom zmierení s cieľom nastoliť mier v krajine, ukončiť násilie, dosiahnuť demokratické začlenenie a zlepšiť situáciu v oblasti ľudských a občianskych práv;

M. keďže Mozambik zostáva vo veľmi nestabilnej situácii a len ťažko sa vyrovnáva s mnohými bezpečnostnými, hospodárskymi a sociálnymi výzvami; keďže Mozambik patrí medzi najchudobnejšie a najmenej rozvinuté krajiny a v indexe ľudského rozvoja sa nachádza na 180. mieste zo 189 krajín, pričom priemerná dĺžka života pri narodení je len 58 rokov; keďže viac ako 10 miliónov Mozambičanov žije v extrémnej chudobe a potravinovej neistote; keďže táto situácia sa týka najmä žien a zraniteľných skupín, ktoré čelia najväčším ťažkostiam;

N. keďže ochorenie COVID-19 ešte viac odhalilo nestabilitu regionálneho hospodárstva, čo pri neexistencii primeranej sociálnej ochrany spôsobilo, že milióny ľudí zamestnaných v neformálnom hospodárstve a tých, ktorí prišli o prácu, čelia hladu a extrémnej chudobe a sú v zraniteľnom postavení vrátane porušovania základných ľudských práv v niektorých prípadoch; keďže Mozambik zaznamenal k 9. septembru 2020 celkovo viac ako 4 500 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v 11 provinciách krajiny a 27 úmrtí;

O. keďže Mozambik zažil v posledných rokoch ničivé prírodné katastrofy súvisiace s klímou vrátane dvoch veľkých cyklónov v roku 2019, ktoré zhoršili už aj tak vysokú úroveň chudoby a neistoty; keďže takéto katastrofy viedli k rozšírenej potravinovej neistote a chronickej podvýžive v niektorých častiach krajiny, pričom viac ako 43 % detí mladších ako päť rokov zaostalo vo fyzickom rozvoji; keďže sa odhaduje, že v roku 2020 bude 7,9 milióna ľudí potrebovať naliehavú humanitárnu pomoc;

P. keďže solidarita v Mozambiku rastie, pričom mimoriadnu pozornosť priťahuje situácia obyvateľov Cabo Delgado, čo viedlo mladých ľudí v Mozambiku najmä k tomu, aby začali národnú kampaň solidarity pre Cabo Delgado pod hashtagom #CaboDelgadoTambénÉMocambique (Cabo Delgado je aj Mozambik) s cieľom zvýšiť povedomie o tragickej situácii v regióne;

Q. vzhľadom na to, že v rokoch 2010 a 2013 boli v Mozambiku objavené obrovské zásoby plynu; keďže tieto zásoby predstavujú približne 5 000 miliárd kubických metrov, čo sú deviate najväčšie zásoby plynu na svete; keďže Mozambik sa tak potenciálne stáva jedným zo štyroch najväčších výrobcov LNG na svete; keďže sa očakáva, že v najbližších rokoch sa do využívania týchto rezerv bude investovať aspoň 60 miliárd USD, čo budú najväčšie investície v subsaharskej Afrike;

R. keďže európske a všetky ostatné zahraničné priemyselné a hospodárske záujmy v Mozambiku by sa mali riadiť hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; keďže Komisia skúma povinné záväzky náležitej starostlivosti s cieľom zabezpečiť, aby investori EÚ a tí, ktorí sú zapojení do ťažobného priemyslu, konali zodpovedne a prispievali k miestnemu rozvoju v krajinách, ako je Mozambik;

S. keďže Mozambik, a najmä región Cabo Delgado vykazuje najvyššiu mieru negramotnosti, nerovnosti a podvýživy detí, je však bohatý na prírodné zdroje a suroviny, čo prilákalo investície mnohých medzinárodných spoločností a spoločností EÚ, ktoré súťažia o prístup na trh s prírodnými zdrojmi; keďže podľa niektorých správ boli príjmy z prírodných zdrojov v Mozambiku rozdelené nerovnomerne;

T. keďže 13. apríla 2020 Medzinárodný menový fond schválil okamžité odpustenie dlhovej služby 25 členským krajinám vrátane približne 309 miliónov USD pre Mozambik v rámci trustu CCRT (Catastrophe Containment and Relief Trust) s cieľom pomôcť riešiť vplyv pandémie COVID-19;

U. keďže 4. júna 2020 koordinátor OSN pre humanitárnu pomoc pre Mozambik Myrta Kaulard vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnilo svoju podporu Mozambiku;

V. keďže Európska únia prisľúbila 200 miliónov EUR na podporu obnovy Mozambiku v nadväznosti na cyklóny v roku 2019, po čom nasledovala podpora Európskej únie v súvislosti s ochorením COVID-19 vo výške 110 miliónov EUR;

W. keďže regionálna stratégia SADC na boj proti terorizmu z roku 2015, ktorá bola vypracovaná v súlade s globálnou stratégiou OSN na boj proti terorizmu, poskytuje pomoc v súvislosti s predchádzaním radikalizácii mladých ľudí, bezpečnosťou hraníc, humanitárnou pomocou a riešením základných príčin terorizmu;X.  keďže Mozambik v súčasnosti vykonáva rotujúce predsedníctvo SADC; keďže táto regionálna organizácia na svojom 40. samite 17. augusta 2020 „vyjadrila krajine uznanie za jej pokračujúce úsilie v boji proti terorizmu a násilným útokom“ a „vyjadrila s ňou solidaritu a záväzok SADC podporovať Mozambik pri riešení terorizmu a násilných útokov a odsúdila všetky teroristické a ozbrojené útoky“;

Y.  keďže v apríli 2020 delegácia EÚ v Mozambiku a Rada vyjadrili vážne obavy v súvislosti s útokmi v Cabo Delgado a eskaláciou násilia voči civilistom;

Z. keďže situácia v Cabo Delgado ani napriek brutalite a katastrofálnym stratám na životoch situácia v Cabo Delgado nevzbudila medzinárodnú pozornosť, čo viedlo k strate drahocenného času na účinné riešenie problému v skoršej fáze;

1. vyjadruje vážne znepokojenie nad zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v severnom Mozambiku, najmä v provincii Cabo Delgado, a vyjadruje sústrasť obetiam násilia, ktorých počet dosiahol viac ako 1 500; vyjadruje solidaritu a podporu svojim občanom, predovšetkým viac ako 250 000 ľuďom, ktorí museli opustiť svoje domovy;

2. zdôrazňuje, že súčasné problémy v oblasti bezpečnosti ešte viac zhoršujú už aj tak mimoriadne nestabilnú humanitárnu situáciu vyplývajúcu z vysokej úrovne nedostatočného rozvoja, klimatických otrasov a konfliktov;

3. vyzýva mozambické orgány, aby prijali účinné a rozhodné kroky na potlačenie islamistického povstania a aby chránili všetkých  občanov Cabo Delgado; vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že povstalecké skupiny čoraz viac podporujú regionálne a medzinárodné teroristické organizácie; v tejto súvislosti poukazuje na nešťastnú podobnosť s inými regiónmi, ako je Sahel a Africký roh;

4. zdôrazňuje, že ak povstanie nezastavia, môže sa rozrásť a rozšíriť do susedných krajín, čím sa ohrozí stabilita regiónu; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu účinnej a udržateľnej politiky zo strany národnej vlády, ako aj regionálnych a medzinárodných aktérov;

5. pripomína vláde Mozambiku, že je zodpovedná za spravodlivé stíhanie všetkých osôb podozrivých z teroristických aktivít; vyzýva vládu Mozambiku, aby začala nezávislé a nestranné vyšetrovanie mučenia a iných závažných porušení, ktorých sa údajne dopustili jej bezpečnostné sily v Cabo Delgado; pripomína, že Mozambik je zmluvnou stranou ICCPR, Africkej charty ľudských práv a práv národov a Dohovoru OSN proti mučeniu, ktoré zakazujú mučenie a iné zlé zaobchádzanie a svojvoľné pozbavenie života;

6. zdôrazňuje význam ochrany práv novinárov, obhajcov ľudských práv, aktivistov a všetkých tých, ktorí jednoducho uplatňujú svoje ľudské práva a vyjadrujú svoje názory na otázky verejného záujmu; vyzýva mozambické orgány, aby uskutočnili nestranné vyšetrovanie všetkých podozrivých prípadov vandalizmu spravodajských zdrojov, potláčania slobody prejavu a obvinení týkajúcich sa obťažovania a zastrašovania novinárov;

7. vyzýva mozambické orgány, aby zabezpečili podporu demokracie, ľudských práv, účinnej miestnej správy vecí verejných a účinného obnovenia právneho štátu v severnom Mozambiku; pripomína, že dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a rešpektovanie demokratických slobôd majú zásadný význam aj pre úspech konečnej mierovej dohody podpísanej v roku 2019 medzi Frontom oslobodenia Mozambiku (Frelimo) a  Mozambickým národným odporom (Renamo);

8. zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v potrebných reformách s cieľom primerane reagovať na potreby mozambického ľudu a zabrániť tomu, aby sa stali zraniteľnými cieľmi radikalizácie; zdôrazňuje najmä naliehavú potrebu vytvoriť pracovné miesta a príležitosti pre ľudí v meste Cabo Delgado, najmä pre mladých ľudí; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné pracovať na odstránení niektorých základných príčin terorizmu, ako sú neistota, chudoba, porušovanie ľudských práv, nerovnosť, vylúčenie, nezamestnanosť, zhoršovanie životného prostredia, korupcia, zneužívanie verejných prostriedkov a beztrestnosť, čím sa výrazne prispeje k odstráneniu teroristických organizácií;

9.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby sa pri všetkých vojenských zásahoch v regióne chránili, rešpektovali a presadzovali ľudské práva, pričom nabáda mozambické orgány, aby podporovali regionálne a medzinárodné organizácie a spolupracovali s nimi, ako aj s organizáciami občianskej spoločnosti a komunitnými skupinami s cieľom zaviesť platformy pre iniciatívy na budovanie mieru, ktoré podnecujú mierové zapojenie, dialóg, zmierenie a koexistenciu všetkých zainteresovaných strán; vyjadruje poľutovanie nad využívaním súkromných bezpečnostných síl v tomto konflikte, ktoré ešte viac zvyšujú finančné náklady krajiny a pôsobia bez akéhokoľvek medzinárodného dohľadu;

10. so znepokojením berie na vedomie zhoršujúcu sa situáciu vnútorne vysídlených osôb v Mozambiku; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby úzko spolupracovali so SADC a jeho členskými štátmi s cieľom vyriešiť zhoršujúcu sa humanitárnu krízu v regióne a vypracovať účinný akčný plán;

11. vyzýva mozambickú vládu, aby otvorene spolupracovala s medzinárodnými inštitúciami, ako sú osobitní spravodajcovia OSN, a umožnila vstup nezávislých vyšetrovateľov a pozorovateľov ľudských práv do krajiny a aby správne analyzovala humanitárne potreby obyvateľov mesta Cabo Delgado s cieľom poskytnúť im potrebnú pomoc; okrem toho sa domnieva, že obete násilia musia byť chránené prostredníctvom plánu pomoci, aby mohli pokračovať vo svojom živote;

12. domnieva sa, že je potrebné koordinovanejšie regionálne a medzinárodné úsilie s cieľom reagovať na bezprostrednú bezpečnostnú a humanitárnu krízu v meste Cabo Delgado vrátane potreby riešiť cezhraničné hrozby, ako sú teroristické povstania, potravinová bezpečnosť, vnútorne vysídlené osoby a pašovanie; vyzýva preto Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby rozšírila dodatočnú podporu pre SADC a Africkú úniu (AÚ) s cieľom dosiahnuť dlhodobé a mierové riešenie;

13. poukazuje na to, že orgán SADC pre politickú, obrannú a bezpečnostnú spoluprácu (OPDS) a jeho mnohonárodná bojová jednotka na riešenie závažných situácií v oblasti boja proti povstalcom by mal byť dôležitým aktívnym aktérom pri zvládaní tohto konfliktu a mal by ho v krátkodobom horizonte odsúdiť a zároveň povzbudzovať a podporovať mozambické orgány pri vykonávaní ďalších reforiem zameraných na podporu demokracie, ľudských práv a právneho štátu, ktoré sú predpokladom stability, mieru a rozvoja;

14. opätovne konštatuje, že EÚ je pripravená zapojiť sa do dialógu s Mozambikom s cieľom určiť účinné možnosti vykonávania pomoci EÚ pri zohľadnení zložitého a regionálneho charakteru situácie, a vyzýva vládu Mozambiku, aby lepšie reagovala na tento dialóg a spoluprácu s EÚ a so SADC; v tejto súvislosti nabáda na spoluprácu medzi mozambickými orgánmi a všetkými úrovňami občianskej spoločnosti v snahe nájsť inkluzívne riešenie a urýchlene riešiť potreby najzraniteľnejších osôb;

15. vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Josepa Borrella a členské štáty EÚ, aby naďalej pozorne sledovali situáciu a zvyšovali svoju podporu vnútroštátnym a regionálnym orgánom; v tejto súvislosti víta závery Rady z 22. júna, ale trvá na tom, že by sa mali zaviesť ďalšie diplomatické kroky, najmä zo strany tých členských štátov, ktoré majú s krajinou spoločné historické a priateľské väzby, s cieľom zdôrazniť potrebu naliehavých opatrení v tejto oblasti s prihliadnutím na rozmer regionálnej bezpečnosti a humanitárnej situácie a upriamiť pozornosť vlády na geopolitické dôsledky, ktoré vyplynú z nedostatočnej koordinovanej regionálnej a medzinárodnej reakcie;

16. vyjadruje nádej, že nová stratégia EÚ pre Afriku, hneď, ako sa začne realizovať, pomôže zintenzívniť spoluprácu medzi EÚ a Afrikou založenú na rovnocennom partnerstve na celom kontinente a že obe strany budú spolupracovať na zlepšení hospodárskej, sociálnej a bezpečnostnej situácie a situácie v oblasti ľudských práv v krajinách, ako je Mozambik;

17. domnieva sa, že súčasný vývoj v Mozambiku a jeho sociálne a hospodárske dôsledky budú náležite zohľadnené v rámci politiky EÚ voči Afrike v budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) na rok 2021; zdôrazňuje, že pokiaľ je Mozambik často zničený povodňami a inými prírodnými katastrofami, jeho obyvateľstvo by malo dostať všetku dostupnú podporu a humanitárnu pomoc;

18. domnieva sa, že nadchádzajúci samit EÚ – Afrika je vynikajúcou príležitosťou na lepšie riešenie tejto humanitárnej tragédie a na to, aby EÚ zvýšila svoju podporu regionálnym a kontinentálnym organizáciám;

19. pripomína medzinárodné záväzky v oblasti pomoci, ktoré sa prijali na medzinárodnej konferencii darcov, ktorá sa konala 30. mája a 1. júna 2019 v Beire a na ktorej Európska únia prisľúbila 200 miliónov EUR na podporu obnovy; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby tieto záväzky v plnej miere splnili; poukazuje na to, že dlhodobé oživenie možno dosiahnuť len prostredníctvom udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rozvoja; žiada preto, aby pomoc EÚ podporovala úsilie Mozambiku o stabilizáciu hospodárstva, tvorbu pracovných miest a podporu konkurencieschopnosti vidieka pri súčasnom zabezpečení inkluzívnosti a ochrany životného prostredia;

20. víta CCRT MMF ako krok správnym smerom, ktorý má pomôcť Mozambiku pri riešení ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby poskytli MMF ďalšie zdroje, a žiada MMF, aby preskúmal ďalšie možné spôsoby, ako zvýšiť zdroje, ktoré má CCRT k dispozícii, napríklad využitím vlastných existujúcich rezerv; pripomína, že príspevky do fondu nesmú v žiadnom prípade nahrádzať oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA);

21. považuje za mimoriadne dôležité, aby miestne obyvateľstvo, najmä v najchudobnejších provinciách krajiny, malo úžitok z využívania svojich prírodných zdrojov; vyzýva vládu, aby príjmy z projektov využívania zdrojov spravodlivo rozdelila na projekty miestneho rozvoja pri súčasnom dodržiavaní prísnych environmentálnych a sociálnych noriem;

22. pripomína, že mozambický ľud kresťanského aj moslimského vierovyznania už dlho žije v mierovom spolunažívaní, a vyjadruje presvedčenie, že tento model tolerancie a solidarity bude prevládať aj napriek útokom islamských teroristov;

23. zdôrazňuje, že je potrebné uprednostniť vzdelávanie a podporovať rozvoj vidieka s cieľom bojovať proti radikalizácii, najmä medzi mladými ľuďmi vo vidieckych oblastiach;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu a členom a vedeniu Juhoafrického rozvojového spoločenstva a Africkej únie.

 

 

 

[1] https://reliefweb.int/report/mozambique/mozambique-situation-report-10-september-2020

Posledná úprava: 16. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia