Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0312/2020Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0312/2020

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak

  7.10.2020 - (2020/2813(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
  til erstatning af følgende beslutningsforslag:
  B9‑0312/2020 (GUE/NGL)
  B9‑0314/2020 (Verts/ALE)
  B9‑0315/2020 (S&D)
  B9‑0322/2020 (ECR)
  B9‑0331/2020 (PPE)
  B9‑0332/2020 (Renew)

  Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Antonio López‑Istúriz White, Ioan‑Rareş Bogdan
  for PPE-Gruppen
  Kati Piri, Evin Incir
  for S&D-Gruppen
  Karin Karlsbro, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
  for Renew-Gruppen
  Michèle Rivasi, Hannah Neumann
  for Verts/ALE-Gruppen
  Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska
  for ECR-Gruppen
  Malin Björk
  for GUE/NGL-Gruppen
  Fabio Massimo Castaldo


  Procedure : 2020/2813(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B9-0312/2020
  Indgivne tekster :
  RC-B9-0312/2020
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak

  (2020/2813(RSP))

   

   

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til sine tidligere beslutninger om Eritrea, navnlig beslutningen af 6. juli 2017[1],

   der henviser til rapporten af 11. maj 2020 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Eritrea,

   der henviser til udtalelsen af 30. juni 2020 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Eritrea, der blev afgivet på Menneskerettighedsrådets 44. samling,

   der henviser til FN's menneskerettighedsråds beslutninger om menneskerettighedssituationen i Eritrea,

   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2444 af 14. november 2018, der med øjeblikkelig virkning bringer alle FN's sanktioner mod Eritrea (våbenembargo, indefrysning af aktiver og rejseforbud) til ophør,

   der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1944 af 10. december 2018 om ophævelse af afgørelse 2010/127/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Eritrea[2],

   der henviser til sag 428/12 (2012) indgivet til Den Afrikanske Menneskerettighedskommission på vegne af Dawit Isaak og andre politiske fanger,

   der henviser til sluterklæringen fra det 66. møde i Den Afrikanske Menneskerettighedskommission af 22. maj 2017,

   der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

   der henviser til Eritreas forfatning, der blev vedtaget i 1997, som garanterer borgernes rettigheder, herunder religionsfrihed,

   der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder;

   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) fra 1966,

   der henviser til AVS‑EU‑partnerskabsaftalen (Cotonouaftalen)[3] som revideret i 2005 og 2010, som Eritrea har underskrevet,

   der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

  A. der henviser til, at Dawit Isaak, som har dobbelt statsborgerskab i Eritrea og Sverige og dermed EU-borgerskab, og som er journalist og medejer af Eritreas første uafhængige avis – den bredt distribuerede Setit – blev anholdt af de eritreiske myndigheder den 23. september 2001 sammen med 21 andre personer; der henviser til, at den eritreiske regering beskylder Dawit Isaak for at være "forræder", selv om han aldrig er blevet sigtet eller stillet for retten; der henviser til, at Dawit Isaak var vendt tilbage fra Sverige efter Eritreas uafhængighed i 1992 for at bidrage til konsolideringen af landets spæde demokrati;

  B. der henviser til, at fængslingerne fandt sted efter offentliggørelsen af et åbent brev, der fordømte regimet og opfordrede præsident Isaias Afwerki til at gennemføre demokratiske reformer; der henviser til, at regeringen på dagen for anholdelserne bebudede et forbud mod alle uafhængige medier; der henviser til, at de tilbageholdte ikke er blevet sigtet for en forbrydelse;

  C. der henviser til, at Dawit Isaak blev løsladt den 19. november 2005, efter at bl.a. Sveriges regering havde gjort en betydelig indsats på hans vegne; der henviser til, at han blev anholdt på ny to dage senere, da han var på til hospitalet, idet de eritreiske myndigheder hævdede, at han kun var blevet midlertidigt løsladt med henblik på at få lægebehandling; der henviser til, at Dawit Isaak siden da er blevet holdt i isolation af de eritreiske myndigheder, som nægter at oplyse om, hvor han nøjagtigt befinder sig, eller hvordan hans helbred og velbefindende er;

  D. der henviser til, at der i december 2008 var ubekræftede forlydender om, at Dawit Isaak var blevet overført til et topsikret fængsel i Embatkala, og at han kort efter, den 11. januar 2009, var blevet indlagt på et af flyvevåbnets hospitaler i Asmara, idet han tilsyneladende var alvorligt syg; der henviser til, at det stadig ikke vides, hvad han fejler, eller hvor alvorligt det er, og at Eritreas regering nægter at bekræfte, at han er blevet indlagt på hospitalet;

  E. der henviser til, at Dawit Isaaks familie, herunder hans tre børn, har været udsat for enorme lidelser og usikkerhed siden hans forsvinding, idet de kun har haft ringe viden om deres elskedes velbefindende, opholdssted eller fremtidsudsigter; der henviser til, at Dawit Isaaks datter, Betlehem Isaak, fortsat slår til lyd for sin fars løsladelse; der henviser til, at Betlehem Isaak i 2020 bekræftede, at hendes far var i live;

  F. der henviser til, at Den Afrikanske Menneskerettighedskommission har fastslået, at de journalister, der blev anholdt i Eritrea i september 2001, herunder Dawit Isaak, tilbageholdes vilkårligt og ulovligt, og har opfordret de eritreiske myndigheder til at løslade dem eller i det mindste gennemføre en retfærdig retssag;

  G. der henviser til, at situationen i Eritreas overfyldte og uhygiejniske detentionscentre svarer til en grusom og umenneskelig behandling; der henviser til, at disse forhold udsætter de tilbageholdte for en forhøjet risiko for overførslen af covid-19; der henviser til, at adgangen til sundhedspleje, fødevarer og sanitet er ekstremt begrænset eller slet ikke findes, således at de tilbageholdte er afhængige af besøgende for at få basale forsyninger; der henviser til, at nedlukning af fængsler med det formål at bekæmpe pandemien har bidraget til yderligere fejlernæring og hertil knyttede psykiske og fysiske lidelser; der henviser til, at mange flere fanger tilbageholdes i skibscontainere, hvor de udsættes for ekstremt barske temperaturforhold;

  H. der henviser til, at Eritrea siden sin uafhængighed under Isaias Afwerki systematisk har fængslet tusindvis af mennesker for deres politiske synspunkter eller deres arbejde som journalister eller for udøvelsen deres religion; der henviser til, at tvungne forsvindinger finder sted på et strukturelt grundlag; der henviser til, at tilbageholdte typisk er blevet udsat for vilkårlige og ulovlige anholdelser og tilbageholdelser uden sigtelse, og at de nægtes adgang til advokatbistand eller familiebesøg;

  I. der henviser til, at Eritrea rangerede som nr. 182 ud af 189 lande på indekset for menneskelig udvikling for 2019 ifølge 2019-rapporten om den menneskelige udvikling fra FN's udviklingsprogram; der henviser til, at Eritrea rangerer som nr. 178 ud af 180 på Journalister uden Grænsers pressefrihedsindeks for 2020; der henviser til, at Eritrea var verdens mest censurerede land i 2019 ifølge Komiteen til Beskyttelse af Journalister;

  J. der henviser til, at det af rapporten fra FN's undersøgelseskommission vedrørende menneskerettighedssituationen i Eritrea, der blev offentliggjort den 9. maj 2016, fremgik, at der var blevet begået forbrydelser mod menneskeheden på en udbredt og systematisk måde i detentionscentre, militære træningslejre og andre steder i hele landet i de sidste 25 år;

  K. der henviser til, at følgende fremgår af rapporten af 16. maj 2019 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Eritrea: "det positive momentum for fred og sikkerhed i regionen har givet anledning til forventninger i Eritrea og i det internationale samfund om, at Eritreas regering vil gennemføre politiske og institutionelle reformer", men at "de eritreiske myndigheder endnu ikke har påbegyndt en proces for nationale reformer, og menneskerettighedssituationen er den samme"; der henviser til, at FN's særlige rapportør siden 2009 er blevet nægtet indrejse i Eritrea med henblik på at aflægge besøg på stedet;

  L. der henviser til, at de eritreiske myndigheder i maj 2019 gennemførte et angreb på ikkeanerkendte kristne menigheder;

  M. der henviser til, at Eritreas præsident fortsat nægter at afholde valg og gennemføre landets forfatning, selv om denne blev ratificeret i 1997, og Eritreas valglov blev ratificeret i 2002; der henviser til, at det midlertidige parlament ikke har mødtes siden 2002, og at retsvæsenet kontrolleres af regeringen;

  N. der henviser til, at det var forventet, at den seneste udvikling vedrørende fred og sikkerhed i regionen ville føre til en reform af den nationale værnepligt og til demobiliseringen af værnepligtige i Eritrea; der henviser til, at der til dato ikke har været nogen officielle meddelelser om en begrænsning af varigheden af den nationale værnepligt eller om eventuelle demobiliseringsplaner; der henviser til, at den nationale værnepligt fortsat er ufrivillig og af ubegrænset varighed; der henviser til, at den nationale værnepligt sætter mange borgere, herunder kvinder og piger, i en situation med slaveri, hvor hele deres liv er under andres kontrol, og hvor de bl.a. bliver udsat for fysiske, seksuelle og verbale overgreb og kan tvinges til at arbejde som hushjælp;

  O. der henviser til, at Eritrea og Etiopien i juli 2018 undertegnede en historisk fredsaftale, der bragte tyve års konflikt til ophør; der henviser til, at fredsaftalen fra juli 2018 åbnede nye perspektiver for landets socioøkonomiske udvikling i forbindelse med fremskridtene i den regionale økonomiske integration på Afrikas Horn;

  P. der henviser til, at EU efter fredsaftalen mellem Eritrea og Etiopien ændrede sin tilgang til Eritrea, der byggede på principper om samarbejde og som tidligere hverken havde muliggjort politiske dialog eller udviklingssamarbejde mellem EU og Eritrea, og gik over til den såkaldte tosporstilgang;

  Q. der henviser til, at EU's partnerskab med Eritrea er underlagt Cotonouaftalen, og at alle parter i denne aftale er forpligtet til at respektere og gennemføre bestemmelserne i den, navnlig respekten for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincipperne;

  R. der henviser til, at EU på trods af Eritreas grove og systematiske overtrædelser af væsentlige og grundlæggende elementer i Cotonouaftalen vedrørende menneskerettighederne aldrig har indledt artikel 96-høringer til trods for Europa-Parlamentets opfordringer hertil;

  S. der henviser til, at EU er en betydelig donor for Eritrea med hensyn til udviklingsbistand; der henviser til, at EU og Eritrea efter fredsaftalen fra 2018 mellem Eritrea og Etiopien blev enige om en ny udviklingssamarbejdsstrategi for 2019-2020, hvorunder EU bevilgede 180 mio. EUR;

  T. der henviser til, at den autokratiske regering forsøger at kontrollere den eritreiske diaspora ved hjælp af en indkomstskat på 2 % og ved at spionere på diasporaen og overvåge slægtninge, der er forblevet i Eritrea;

  1. kræver, at alle samvittighedsfanger i Eritrea omgående løslades betingelsesløst, navnlig EU-borgeren Dawit Isaak og de andre journalister, der har været tilbageholdt siden september 2001; kræver omgående oplysninger om Dawit Isaaks opholdssted og trivsel; opfordrer indtrængende de eritreiske myndigheder til at give ham adgang til repræsentanter for EU, medlemsstaterne og Sverige med henblik på at fastlægge hans behov for sundhedspleje og al anden nødvendig støtte;

  2. fordømmer på det kraftigste Eritreas systematiske, vidt udbredte og grove krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer Eritreas regering til at sætte en stopper for tilbageholdelse af oppositionen, journalister, religiøse ledere og uskyldige civile;

  3. appellerer til Den Afrikanske Union som EU's partner med en særlig forpligtelse til de universelle værdier om demokrati og menneskerettigheder om at optrappe sine aktiviteter i forbindelse med den beklagelige situation i Eritrea og samarbejde med EU om at sikre løsladelsen af Dawit Isaak og andre politiske fanger;

  4. kræver, at de tilbageholdte i betragtning af den nuværende covid-19-sundhedskrise, de dårlige sanitære forhold i eritreiske fængsler og den høje risiko for, at de bliver smittet, omgående får tilstrækkelig mad, vand og lægehjælp; udtrykker bekymring over, at covid-19-pandemien forværrer den situation med sult og fejlernæring, der findes i dele af landet, og bidrager til fødevaremangel;

  5. kræver, at Eritreas regering forelægger detaljerede oplysninger om, hvad der er sket med alle dem, der er blevet frataget deres fysiske frihed, hvor de befinder sig, samt dokumentation for, at de er i live; kræver retfærdige rettergange for de anklagede, øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle fanger, der ikke er anklaget for nogen forbrydelse, og afskaffelse af tortur og anden nedværdigende behandling, såsom restriktioner på mad, vand og lægebehandling; minder Eritreas regering om sin forpligtelse til at behandle alle krænkelser af menneskerettighederne, herunder ved at undersøge udenretslige drab og tvungne forsvindinger, samt om dødsstraffen, som bør afskaffes i overensstemmelse med henstillingerne i FN's Menneskerettighedsråds årsrapport for 2020;

  6. beklager, at Eritrea ikke indrømmer nogen plads til uafhængige menneskerettighedsforkæmpere, medlemmer af den politiske opposition eller uafhængige journalister; opfordrer derfor den eritreiske regering til at åbne et borgerforum for uafhængige civilsamfundsorganisationer og give mulighed for, at andre politiske partier kan blive stiftet i landet; minder Eritrea om dets forpligtelser i henhold til ILO-konventionerne, navnlig med hensyn til civilsamfundsorganisationers og fagforeningers ret til at organisere sig, afholde fredelige demonstrationer, engagere sig i offentlige anliggender og kæmpe for forbedring af arbejdstagernes rettigheder;

  7. kræver, at den eritreiske regering afholder sig fra at bruge sine borgere som tvangsarbejdere på ubestemt tid og sætter en stopper for den obligatoriske praksis, hvorved alle børn udfører deres sidste års skolegang i en militær træningslejr;

  8. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om betingelserne for EU-støtte er overholdt, og til at sikre, at ingen finansiering til projekter i Eritrea, navnlig dem, der udføres med anvendelse af værnepligtiges arbejdskraft, kommer den eritreiske regering til gode; beklager i denne forbindelse dybt, at Kommissionen fortsat finansierer "Roads Project" (vejprojektet), og opfordrer den til kun at imødekomme den eritreiske befolknings behov for udvikling, demokrati, menneskerettigheder, god regeringsførelse, sikkerhed og ytrings-, presse- og forsamlingsfrihed og til at evaluere konkrete resultater vedrørende menneskerettighederne, der er et resultat af strategien mellem EU og Eritrea og den såkaldte tosporstilgang;

  9. opfordrer til en øjeblikkelig gennemførelse af Eritreas 1997-forfatning, som blev udarbejdet i fuldt samråd med alle interessenter og civilsamfundet og behørigt vedtaget;

  10. fordømmer den eritreiske regerings indførelse af den ekstraterritoriale "diaspora-skat"; opfordrer indtrængende regeringen til at respektere den frie bevægelighed og til at sætte en stopper for de "skyldig på grund af tilknytning"-politikker, der tager sigte på familiemedlemmer til personer, der unddrager sig militærtjeneste, forsøger at flygte ud af Eritrea eller undlader at betale den indkomstskat på 2 %, som regeringen har pålagt eritreere statsborgere i udlandet, herunder EU-borgere;

  11. opfordrer Eritrea til at ophæve forbuddet mod uafhængige medier og tillade, at der stiftes politiske partier, hvilket er et centralt redskab til fremme af demokrati i landet; opfordrer til, at menneskerettighedsorganisationer frit kan operere i landet;

  12. kræver, at Eritreas regering sætter en stopper for tilbageholdelse af oppositionen, journalister, religiøse ledere, repræsentanter fra civilsamfundet og uskyldige civile; opfordrer indtrængende Eritrea til fuldt ud at respektere og beskytte religionsfriheden og standse sine igangværende forfølgelser på grundlag af tro;

  13. gentager sin indtrængende anmodning om en global EU-menneskerettighedsmekanisme, den såkaldte europæiske Magnitskij-lov; opfordrer Rådet til at vedtage denne mekanisme gennem en afgørelse vedrørende Unionens strategiske interesser og mål i henhold til artikel 22, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union;

  14. kræver, at Eritrea fuldt ud respekterer og straks gennemfører FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og til fuldt ud at opfylde sine forpligtelser i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder, der begge forbyder tortur;

  15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, Eritreas præsident, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

   

   

  Seneste opdatering: 7. oktober 2020
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik